Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:bits_of_freedom:nieuwsbrief:bof_21_04

Bits of Freedom Nieuwsbrief - 21 april 2010

1. Vier gevaarlijke gevolgen van anti-piraterijverdrag

De onderhandelingen over het anti-piraterijverdrag ACTA waren jarenlang geheim, maar de campagne om meer transparantie had succes. Vandaag is de concept-tekst openbaar gemaakt. Zijn onze eerdere zorgen nu weggenomen? Vier gevaarlijke gevolgen van het anti-piraterijverdrag.

Wegfilteren van verboden verkeer

De belangrijkste en gevaarlijkste ontwikkeling is dat de aansprakelijkheid van providers mogelijk wordt uitgebreid. Alternatieve formuleringen worden voorgesteld, maar onder een van de meest vergaande formuleringen zouden providers inbreukmakend internetverkeer moeten wegfilteren of blokkeren, op straffe van aansprakelijkheid (“to remove or disable access to infringing material or infringing activity upon having reasonable grounds to know that the infringement is occuring”, art. 2.18 option 2).

Afsluiten van gebruikers

In eerdere uitgelekte versies van ACTA stond een omstreden voetnoot over internetafsluiting bij auteursrechtinbreuk. Die voetnoot is weg, maar de tekst van het verdrag is niet veranderd: providers zijn in één variant van de tekst slechts niet aansprakelijk, als zij een beleid implementeren dat de opslag en doorgifte van auteursrechtelijk materiaal voorkomt (art. 2.18 option 2, option 1). Dat is een bijzonder brede bepaling en mede gelet op de geschiedenis van deze passage is duidelijk dat internetafsluiting bij auteursrechtinbreuk een voor de hand liggend beleid zou zijn. Ook hierbij geldt overigens dat de aansprakelijkheid van providers verder zou worden uitgebreid.

Niet-commerciële inbreuk wordt strafbaar

Significante opzettelijke auteursrechtinbreuk zonder winstoogmerk zou strafbaar worden gesteld (“significant willful copyright or related rights infringements that have no direct or indirect motivation of financial gain”, art. 2.14.1(b)). De bedoeling van deze bepaling is waarschijnlijk om filesharing strafbaar te stellen. Daarmee zouden echter nationale pogingen om een uitzondering te maken voor niet-commercieel gebruik van auteursrechtelijk werk de pas worden afgesneden. Bovendien is het niet wenselijk om filesharing te criminaliseren: het maatschappelijk draagvlak voor het auteursrecht is al zeer beperkt, en door miljoenen gebruikers strafbaar te stellen verminder je dat draagvlak nog verder.

Inbeslagname van computers

Middelen die zijn gebruikt bij strafbare auteursrechtinbreuk kunnen in beslag genomen en vernietigd worden (“any related materials and implements used in the commission of the alleged offence”, art. 2.16). Omdat ook niet-commerciële filesharing strafbaar zou worden gesteld (zie boven), zou dit kunnen betekenen dat computers die gebruikt wordt bij filesharing onder deze bepaling zouden kunnen vallen.

Op de website van Michael Geist zullen ongetwijfeld nadere analyses van het verdrag worden gepubliceerd.

2. Netneutraliteit: kabinet zet de bijl aan het open internet

Het demissionaire Kabinet heeft vandaag een concept-wetsvoorstel gepubliceerd dat de bijl zet aan het vrije en open internet. Volgens het Kabinet mogen providers zelf bepalen welke diensten of websites ze voor hun klanten blokkeren, mits ze klanten hierover informeren. Daarmee trekt het kabinet zich niets aan van de bezwaren van Bits of Freedom, en zet zij de deur open naar een internet waar je meer moet betalen als je meer websites wil bezoeken. Bits of Freedom roept het kabinet op om het wetsvoorstel te herzien.

In het concept wetsvoorstel zouden providers de mogelijkheid krijgen om naar eigen inzicht diensten af te knijpen of volledig te blokkeren (art. 7.3). Providers zouden dit mogen doen bij te zware belasting van het netwerk (lid 4 sub c). Dat is voor Bits of Freedom onder omstandigheden gerechtvaardigd. Maar providers zouden dit ook mogen doen als ze hun concurrent dwars willen zitten door bijvoorbeeld internettelefonie te blokkeren of als ze extra geld willen vragen voor sites zoals YouTube (lid 4 sub b). Het enige wat het kabinet eist, is dat providers transparant zijn over het feit dat zij diensten en websites blokkeren.

In de toelichting bij het wetsvoorstel (Memorie van Toelichting, par. 1.6.1.3) schrijft het kabinet dat zij nog geen gebruik zal maken van de mogelijkheid om minimumkwaliteitseisen te stellen, waaraan alle providers moeten voldoen. Hoewel de regering van opvatting is “dat het onmogelijk maken of bewust vertragen van bepaald internetverkeer door de aanbieder om commerciële motieven ongewenst is”, zijn dit soort praktijken blijkbaar niet ongewenst genoeg om ze ook te verbieden. Het Kabinet schrijft slechts dat de staatssecretaris met de internetproviders in overleg zal treden, om tot duidelijke afspraken te komen met betrekking tot het behoud van het open (neutrale) karakter van internet. Als dit “onverhoopt” niet mocht lukken, zal aanvullende wetgeving worden voorbereid.

Het kabinet maakt daarmee een gevaarlijke fout. Providers mag geen gelegenheid gegeven worden innovatieve diensten (internettelefonie) of websites (YouTube) te blokkeren. Dat is goed voor de innovatie, goed voor de concurrentie en goed voor sociale cohesie. Omdat commerciële ondernemingen altijd zullen neigen hun concurrenten te dwarsbomen en er talloze andere prikkels zijn om zich in te laten met het internetverkeer van hun gebruikers, moet dit essentiële principe voor de informatiesamenleving in een wet worden vastgelegd.

Gelukkig betreft het nu nog een concept-wetsvoorstel. Het is aan het volgende kabinet om hierover een knoop door te hakken, samen met de Kamer. Daarom is het relevant te kijken wat politieke partijen vinden. Op dit moment hebben zowel D66 als GroenLinks in hun verkiezingsprogramma's opgenomen dat providers internetverkeer niet mogen blokkeren. Bits of Freedom zal campagne blijven voeren om andere politieke partijen tot hetzelfde standpunt te bewegen, en het voorstel zoals dat er nu ligt van tafel te krijgen.

3. Campagne voor digitale vrijheid: een tussenstand

Direct nadat het kabinet viel, zijn wij onze campagne voor digitale vrijheid gestart. Eerst vroegen we om je favoriete partij te laten weten dat digitale vrijheid belangrijk was. Toen vroegen we amendementen in te dienen op de verkiezingsprogramma's. Zijn we geslaagd? Een tussenstand.

- D66: Onze amendementen zijn met veel meer dan de vereiste hoeveelheid handtekeningen ingediend. Wij begrijpen dat het landelijk bestuur en de programmacommissie hebben geadviseerd de amendementen over te nemen. UPDATE 17/4/2010:

D66 heeft beide amendementen aangenomen tijdens het congres. - GroenLinks: Onze amendementen zijn ingediend met ruimschoots het vereist aantal handtekeningen. Wij begrijpen dat de programmacommissie een positief advies heeft gegeven over de amendementen (met een kleine wijziging). UPDATE 18/4/2010: Ook GroenLinks heeft onze amendementen inmiddels aangenomen. - PvdA: Ons amendement om netneutraliteit te garanderen is door in ieder geval zeven afdelingen ingediend, begrijpen wij. Het andere amendement is door voldoende afdelingen ingediend. We hopen dat de signalen kloppen dat onze amendementen ook intern worden gesteund. - VVD: Onze amendementen zijn door in ieder geval één afdeling ingediend, en Jeanine Hennis schrijft op Twitter naar aanleiding van onze amendementen: “er worden wijzigingen ingediend (congres)!!”. We hopen dat die wijzigingen lijken op onze amendementen. - SP: Onze amendementen zijn door verschillende afdelingen ingediend. Wij begrijpen dat de programmacommissie ons amendement om netneutraliteit te garanderen een positief advies heeft gegeven. Wij begrijpen dat onze privacy-amendementen niet zijn overgenomen. - CDA: Geen CDA-lid heeft op tijd contact met ons opgenomen, en de CDJA heeft onze mails en telefoontjes niet beantwoordt. Dat vinden we erg jammer, want juist binnen die partij is nog veel te winnen. UPDATE 19/4/10: het CDJA heeft onze privacy-amendementen ingediend, maar het partijbestuur heeft negatief geadviseerd. Hopelijk wordt bij het congres alsnog voor deze amendementen gestemd. - PVV: De PVV heeft nog geen verkiezingsprogramma gepubliceerd. Mocht je meer informatie hebben, laat het ons weten op info@bof.nl.

Nu is het zaak om duidelijk te blijven maken dat we digitale vrijheid belangrijk vinden. Als je naar een congres gaat, en je wilt in contact komen met andere sympathisanten van Bits of Freedom, stuur dan een mailtje naar info@bof.nl en we leggen contact.

Volgende stap Zodra alle verkiezingsprogramma's klaar zijn, zullen we deze met elkaar vergelijken. To be continuedÉ

4. Geheim rapport legt problemen Nederlands aftapbeleid bloot

Zijn er bij het afluisteren van telefonie en internet 'grenzen aan aftapbaarheid'? Ja, beantwoordt een geheim onderzoek met deze titel van Stratix Consulting, dat NU.nl vandaag onthult. Het nu boven tafel gekomen rapport is de zoveelste bevestiging dat het Nederlandse aftapbeleid van geen kant deugt.

Die grens aan aftapbaarheid zit hem in nieuwe vormen van telecommunicatie denk aan Gmail, Skype en Wifi in een café. Hier blijkt aftappen niet of nauwelijks mogelijk. De 'slimme criminelen' die je juist moet aftappen, kunnen afluisteren dus kinderlijk eenvoudig omzeilen (p. 18 en p. 28). Dit probleem signaleerden wij al in onze Kamerbrief Tapstatistieken van 23 november j.l. En ondertussen wordt nergens in de Westerse wereld zoveel afgeluisterd als in Nederland. Veel te veel, vindt ook Advocaat-Generaal en hoogleraar Openbaar Ministerie Paul Frielink.

Dat het rapport geheim was, roept natuurlijk vragen op. Waarom is dit onderzoek geheim? Werd het te kritisch gevonden om openbaar te maken? Naast het probleem van de ineffectiviteit van aftappen, signaleert het rapport namelijk technische en juridische problemen rondom het aftapbeleid. En wanneer horen wij iets van het op 26 november 2009 door Minister Hirsch Ballin toegezegde WODC-onderzoek naar de effectiviteit van aftappen en de gebrekkige naleving van de notificatieplicht?

Een ding is zeker: het Nederlandse aftapbeleid moet op de schop. Dat bepleitte Bits of Freedom bij het Kamerdebat op 26 november 2009, en dit onderzoek is het zoveelste bewijs van dit standpunt. Eén grens aan aftapbaarheid mag namelijk nooit worden vergeten: onze privacy.

5. Deep Packet Inspection niet meer te vinden in auteursrechtenrapport

Bits of Freedoms stevige kritiek op de handhaving van een mogelijk downloadverbod heeft zijn vruchten afgeworpen. De voorzitter van de werkgroep auteursrecht, Arda Gerkens (SP), heeft vorige week in een gesprek met de Tweede Kamer over het auteursrechtenrapport aangegeven de passage over Deep Packet Inspection te verwijderen. Wij juichen deze beslissing toe, maar waakzaamheid blijft geboden.

Deep Packet Inspection (DPI) is een technologie die het mogelijk maakt om internetverkeer op de inhoud te controleren. Deze technologie werd in het rapport onder het kopje ÔAanbevelingenÕ voorgesteld in de context van de handhaving van het auteursrecht:

Er zijn veel technische mogelijkheden om de auteursrechtenschendingen op het internet aan te pakken. Door middel van DPI kan men zien wat er over het internet gaat. Door middel van “fingerprinting” kan men zelfs muziek en films opsporen. DPI geeft, wat de werkgroep betreft, de mogelijkheid om te stimuleren dat er voor muziek en films betaald gaat worden, voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dus.“ (p. 28)

Mede vanwege deze passage was het downloadverbod begin dit jaar genomineerd voor een Big Brother Award. Wij zijn dan ook verheugd dat de werkgroep Gerkens deze passage zal schrappen en de term DPI straks niet meer is terug te vinden in het rapport.

Enige voorzichtigheid is wel geboden. Gerkens geeft namens de werkgroep in hetzelfde gesprek aan (rond 6:00 minuten) dat DPI een rol zou kunnen spelen bij de handhaving van een mogelijk licentiemodel met een opt-out regeling. In het kort komt dit model erop neer dat je zou mogen downloaden wat je wilt zolang je voor een algemene internetlicentie hebt betaald; dat zou met inzet van DPI gemonitord kunnen worden, als wij de werkgroep goed begrijpen. Het blijft dus moeilijk om het schrappen van deze term uit dit rapport op waarde te schatten.

Zie onze eerdere blogpost voor de videoregistratie van het gesprek van de werkgroep met de Tweede Kamer dat op 14 april 2010 plaatsvond.

6. Wil je weten in welke databanken je zit? Help mee!

Je hebt het recht te weten in welke databanken jouw gegevens zijn opgeslagen. Maar naar allerlei bedrijven een brief sturen kost veel tijd. Dat kan makkelijker. Paul Vogel heeft daarom een eerste concept van de persoonsgegevensinzagemachine (PIM) gebouwd. En nu willen we aan jullie vragen: help mee!

We zijn nog op zoek naar:

  • designers
  • user interface tovenaarscopywriters
  • programmeurs
  • juristen

De machine is nog in een vroege beta, zoals je zult zien, dus je kan al je creativiteit erop botvieren. Kijk ook op de wiki-projectpagina.

Mocht je mee willen helpen, stuur dan een mailtje aan info@bof.nl. Geef in het mailtje aan waarmee je wilt helpen. Wij zullen je op een mailinglijst plaatsen en als je wilt geven we je toegang tot de repository.

7. Ook op de website verschenen

archief/bits_of_freedom/nieuwsbrief/bof_21_04.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:08 door KapiteinG