Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:hr2014

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:concepten:hr2014 [2016/05/24 00:20]
WielM [Artikel 3.4: Verkiezingen]
archief:concepten:hr2014 [2017/09/11 21:24] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van concepten:hr2014 naar archief:concepten:hr2014
Regel 1: Regel 1:
 ====== Huishoudelijk Reglement ====== ====== Huishoudelijk Reglement ======
-//​(Concept ​12-05-2016)//+//​(Concept ​21-06-2016)//
 ===== Huishoudelijk reglement der Piratenpartij Nederland ===== ===== Huishoudelijk reglement der Piratenpartij Nederland =====
  
Regel 60: Regel 60:
   - Jaarlijks stelt het partijbestuur de leden op de hoogte dat de contributies betaald moeten worden.   - Jaarlijks stelt het partijbestuur de leden op de hoogte dat de contributies betaald moeten worden.
   - De contributie kan ineens worden betaald, of in een door de penningmeester te bepalen aantal termijnen.   - De contributie kan ineens worden betaald, of in een door de penningmeester te bepalen aantal termijnen.
 +  - Een contributie kan ten minste giraal, contant of met bitcoin worden voldaan.
   - De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de ALV. Bij wijziging van de contributie wordt hiertoe tenminste dertig dagen voor de besluitvorming een voorstel ingediend middels het hiertoe bestemde orgaan.   - De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de ALV. Bij wijziging van de contributie wordt hiertoe tenminste dertig dagen voor de besluitvorming een voorstel ingediend middels het hiertoe bestemde orgaan.
   - Het partijbestuur kan besluiten tot een gedeeltelijke of volledige ontheffing van de contributieverplichting.   - Het partijbestuur kan besluiten tot een gedeeltelijke of volledige ontheffing van de contributieverplichting.
Regel 71: Regel 72:
 ==== Artikel 2.1: aankondiging ==== ==== Artikel 2.1: aankondiging ====
  
-  - De aankondiging geschiedt uiterlijk ​veertien ​dagen voor de Algemene Ledenvergadering. In het geval van een spoed-ALV is de termijn zeven dagen.+  - De aankondiging geschiedt uiterlijk ​dertig ​dagen voor de Algemene Ledenvergadering. In het geval van een spoed-ALV is de termijn zeven dagen.
   - In de aankondiging staan tenminste:   - In de aankondiging staan tenminste:
     - de datum, tijd en locatie van de ALV;     - de datum, tijd en locatie van de ALV;
Regel 77: Regel 78:
     - waar de agenda bekend wordt gemaakt.     - waar de agenda bekend wordt gemaakt.
   - De Algemene Ledenvergadering komt tenminste eenmaal per kalenderjaar bijeen en zoveel meer als het partijbestuur dat nodig acht.   - De Algemene Ledenvergadering komt tenminste eenmaal per kalenderjaar bijeen en zoveel meer als het partijbestuur dat nodig acht.
-  - Op schriftelijk verzoek van vijfentwintig leden of tenminste een tiende deel der leden is het partijbestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers op de wijze als in <​verwijzing ​statuten: ALVlid3> bepaald ​tot bijeenroeping overgaan+  - Op schriftelijk verzoek van vijfentwintig leden of tenminste een tiende deel der leden is het partijbestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekersop de wijze als in de statuten ​art. 4.1.6 bepaald, tot bijeenroeping overgaan.
-  - Wanneer het partijbestuur of de raad van toezicht daartoe besluit, of wanneer een aantal leden groter dan de helft van het quorum zoals aangegeven in Artikel 2.5 zich daarvoor uitspreekt, wordt een spoed Algemene Leden Vergadering uitgeroepen.+
  
 ==== Artikel 2.2: organisatie,​ voorzitter en notulist ==== ==== Artikel 2.2: organisatie,​ voorzitter en notulist ====
Regel 131: Regel 131:
   - Wijzigingen aan dit reglement dienen in de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd te worden   - Wijzigingen aan dit reglement dienen in de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd te worden
   - Het vergaderreglement is ten allen tijde online te raadplegen   - Het vergaderreglement is ten allen tijde online te raadplegen
-  - Het vergaderreglement mag geen bepalingen bevatten die afwijken van de wet of strijdig zijn met de Statuten of het Huishoudelijk ​regkement ​+  - Het vergaderreglement mag geen bepalingen bevatten die afwijken van de wet of strijdig zijn met de Statuten of het Huishoudelijk ​Reglement 
 +  - De ALV en alle vergaderingen van verplichte organen van de ALV dienen in beginsel genotuleerd te worden.  
 +    - Deze notulen bevatten tenminste:​ 
 +      - De besproken onderwerpen. 
 +      - De genomen besluiten. 
 +    - De notulen dienen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 week, openbaar gepubliceerd te worden.
 ==== Artikel 2.8: stemreglement ==== ==== Artikel 2.8: stemreglement ====
  
Regel 171: Regel 176:
   - Bij benoeming worden door de Algemene Ledenvergadering kaders meegegeven waarbinnen geopereerd kan worden.   - Bij benoeming worden door de Algemene Ledenvergadering kaders meegegeven waarbinnen geopereerd kan worden.
   - Bij benoeming wordt het doel en de tijd vastgesteld.   - Bij benoeming wordt het doel en de tijd vastgesteld.
-  - Door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld hoe en hoe vaak tenminste communicatie plaatsvindt.+  - Door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld hoe en hoe vaak tenminste communicatie plaatsvindt ​tussen orgaan en ALV.
   - Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd over de werkzaamheden.   - Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd over de werkzaamheden.
  
 ==== Artikel 2.12: Raad van toezicht ==== ==== Artikel 2.12: Raad van toezicht ====
  
-  - De vereniging ​kan een Raad van Toezicht ​benoemen.+  - De vereniging ​kent een Raad van Toezicht.
   - De taak van de raad van toezicht is toezicht houden op de organisatie. Hiertoe hebben zij volledig informatierecht en mogen gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur, fractie en de daaronder vallende werkgroepen en commissies, andere organen.   - De taak van de raad van toezicht is toezicht houden op de organisatie. Hiertoe hebben zij volledig informatierecht en mogen gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur, fractie en de daaronder vallende werkgroepen en commissies, andere organen.
   - De raad van toezicht legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.   - De raad van toezicht legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.
Regel 182: Regel 187:
   - De raad van toezicht bestaat uit tenminste drie en maximaal negen personen.   - De raad van toezicht bestaat uit tenminste drie en maximaal negen personen.
   - De benoeming van een lid van de raad van toezicht is voor de periode van minimaal één en maximaal vijf jaar.   - De benoeming van een lid van de raad van toezicht is voor de periode van minimaal één en maximaal vijf jaar.
-  - De Algemene Ledenvergadering kan besluiten om leden uit de raad van toezicht ​te vervangen op voordracht van een meer geschikte kandidaat. Hiervoor is een tweederde meerderheid van de Algemene Ledenvergadering noodzakelijk.+  - De Algemene Ledenvergadering kan besluiten om leden uit de Raad van Toezicht ​te vervangen op voordracht van een meer geschikte kandidaat. Hiervoor is een tweederde meerderheid van de Algemene Ledenvergadering noodzakelijk
 +  - De Raad van Toezicht wijst een vertrouwenspersoon aan waar leden met klachten over leden, functionarissen of partijorganen terecht kunnen.
   - Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen andere functies uitoefenen binnen de partij.   - Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen andere functies uitoefenen binnen de partij.
 +
  
 ==== Artikel 2.13: Beroepscommissie ==== ==== Artikel 2.13: Beroepscommissie ====
Regel 225: Regel 232:
  
   - De voorzitter leidt de vergadering van het partijbestuur.   - De voorzitter leidt de vergadering van het partijbestuur.
-  ​- De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in eerste instantie bij de overheden en de instellingen als genoemd in artikel 2.2.1 van de statuten. +  - De voorzitter verzorgt in eerste instantie de externe contacten.
-  ​- De voorzitter verzorgt in eerste instantie de overige ​externe contacten.+
  
 === 3.1.3 Secretaris === === 3.1.3 Secretaris ===
Regel 268: Regel 274:
   - Het orgaan bepaalt in overleg met het bestuur zijn eigen doelstellingen.   - Het orgaan bepaalt in overleg met het bestuur zijn eigen doelstellingen.
   - Een overzicht met de organen van het bestuur en zijn coördinatoren is te vinden middels de website van de piratenpartij.   - Een overzicht met de organen van het bestuur en zijn coördinatoren is te vinden middels de website van de piratenpartij.
- 
-=== 3.1.8 Vertrouwenspersoon === 
-  - Het bestuur wijst uit haar midden een vertrouwenspersoon aan waar leden met klachten over leden, functionarissen of partijorganen terecht kunnen. 
- 
  
  
Regel 331: Regel 333:
   - De borg voor alle verkiezingen wordt uit de nationale partijkas gefinancierd.   - De borg voor alle verkiezingen wordt uit de nationale partijkas gefinancierd.
   - Algemeen, voor alle afdelingen toe te passen promotiemateriaal,​ wordt landelijk ter beschikking gesteld van de afdelingen.   - Algemeen, voor alle afdelingen toe te passen promotiemateriaal,​ wordt landelijk ter beschikking gesteld van de afdelingen.
-  - Lokaal georiënteerd promotiemateriaal is de verantwoordelijkheid van de afdelingen en volgt de nationaal vastgestelde layout. 
   - Het bestuur zal voor lokale verkiezingen aan erkende afdelingen een budget beschikbaar stellen. Alle uitgaven boven dit budget zullen door de lokale partijorganisatie moeten worden opgebracht.   - Het bestuur zal voor lokale verkiezingen aan erkende afdelingen een budget beschikbaar stellen. Alle uitgaven boven dit budget zullen door de lokale partijorganisatie moeten worden opgebracht.
  
Regel 371: Regel 372:
 ===== 6 Slotbepaling ===== ===== 6 Slotbepaling =====
  
-  - Het partijbestuur is bevoegd in elk onvoorzien, spoedeisend geval in naam van de partij te beslissen, onverminderd haar verantwoordelijkheid tegenover de ALV.+  - Het partijbestuur is bevoegd in elk onvoorzien, spoedeisend geval in naam van de partij te beslissen, onverminderd haar verantwoordelijkheid tegenover de ALV. In het bestuur jaarverslag aan de ALV maakt het bestuur bekend welke gevallen zijn voorgekomen.
   - De Nederlandse wet prevaleert boven de statuten.   - De Nederlandse wet prevaleert boven de statuten.
   - De statuten prevaleren boven het huishoudelijk reglement.   - De statuten prevaleren boven het huishoudelijk reglement.
   - De statuten treden in werking nadat hiervan notariële akte is opgemaakt.   - De statuten treden in werking nadat hiervan notariële akte is opgemaakt.
archief/concepten/hr2014.1464042009.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/05/24 00:20 door WielM