Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:organisatie2014

Organisatievoorstel 2014

De afgelopen tijd zijn we onder aanvoering van de ledenraad en het bestuur druk bezig geweest met het voorbereiden van een nieuwe organisatiestructuur voor de Piratenpartij. We willen samen met jou werken aan een organisatie die recht doet aan onze democratische idealen en ons klaarmaakt voor het behalen van meer zetels. Graag nemen we je mee in onze visie op de organisatie van de Piratenpartij om deze het komende halfjaar te kunnen uitwerken tot nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement.

Leden

De leden bepalen gezamenlijk de invulling van alle organen van de partij. De rechten en plichten van individuele leden blijven in de nieuwe organisatiestructuur zo goed als gelijk. Leden hebben stemrecht op de landelijke ALV en in de regio waar zij wonen en hebben de vrijheid volgens de drie Piratenregel initiatieven te ontplooien. Daar tegenover staat dat leden instemmen met de grondbeginselen, de statuten, de reglementen en besluiten van de partij, contributie betalen en de belangen van de partij niet schaden. Leden kunnen geroyeerd worden wanneer zij zich hier niet aan houden of de Piratenpartij onredelijk benadelen. Royement kan worden uitgesproken door het bestuur (leden kunnen dan in beroep gaan bij de beroepscommissie) of door de ALV met een meerderheid van zestig procent. Tegen een royement door de ALV kan niet in beroep worden gegaan.

Organen binnen de partij

ALV

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de partij. De ALV kan bijeengeroepen worden door het bestuur of door tenminste vijfentwintig leden. Op de ALV kiezen de leden direct of indirect iedereen die in of namens de partij een functie bekleedt en bepalen zij de inhoudelijke en organisatorische lijn van de partij. Wanneer de ALV besluit een kandidaat af te wijzen is dit bindend.

Selectiecommissie

Als een bepaald orgaan een ander orgaan benoemt en/of controleert, dan zorgt het benoemend orgaan dat de ALV geïnformeerd wordt over de kandidaten. Hiervoor kan zij een sollicitatie- of selectiecommissie instellen, die aan de hand van een vooraf bepaald proces en vooraf bepaalde criteria een screening uitvoert van alle kandidaten. De mate van screening hangt af van het orgaan waarvoor iemand kandidaat is. De uitkomsten van de screening worden door de selectiecommissie als advies aan de ALV gepresenteerd.

Bestuur

Het bestuur van de Piratenpartij wordt gekozen door de ALV en benoemd door de Raad van Toezicht, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de partij, en heeft een faciliterende en organiserende rol. Het bestuur wordt gekozen door de ALV en benoemd door de Raad van Toezicht.

Werkgroep organisatie

De werkgroep organisatie is direct verantwoordelijk voor het faciliteren van werkgroepen, commissies en afdelingen en assisteert de secretaris met de leden- en vrijwilligersadministratie. .

Werkgroep ICT

De werkgroep ICT is verantwoordelijk voor het faciliteren van alle digitale kanten van de partij en werkt aan vernieuwende manieren om ICT voor de partij in te zetten. Voor de website werkt de werkgroep ICT nauw samen met de werkgroep pr en de woordvoerders.

Werkgroep communicatiefaciliteiten:

De werkgroep communicatiefaciliteiten levert de tools voor de communicatie van de verschillende organen van de partij en werkt nauw samen met de werkgroep communicatie, ICT en de woordvoerders.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht benoemt en controleert het bestuur. De kascommissie en de Beroepscommissie vallen onder de RvT, de RvT heeft volledige toegang tot alle partijstukken. Wanneer de RvT besluit een of meerder bestuursleden - nadat deze zijn verkozen door de ALV - niet te benoemen wordt automatisch een spoed-ALV bijeengeroepen waar de leden bepalen of de RvT juist heeft gehandeld (via een motie van vertrouwen voor de RvT). Wanneer de RvT besluit bestuursleden die al zijn benoemd te ontslaan wordt ook automatisch een spoed-ALV bijeengeroepen waarin de leden bepalen of de RvT juist heeft gehandeld (via een motie van vertrouwen voor zowel de RvT als de betreffende bestuursleden). De RvT draagt verantwoordelijkheid voor het functioneren van het bestuur en kan zo nodig het bestuur aanvullen met interim bestuurders tot er een volledig dagelijks bestuur is gevormd. De RvT wordt gekozen door de ALV.

Kascommissie

De kascommissie controleert de boekhouding van de partij en heeft volledige toegang tot alle financiële stukken. De kascommissie wordt aangesteld door de RvT.

Beroepscommissie

Bij de beroepscommissie kunnen leden in beroep gaan tegen besluiten van het bestuur over personen. De beroepscommissie wordt aangesteld door de RvT.

Denktank

De leden van de denktank werken, los van de dagelijkse politieke realiteit, aan de lange termijnvisie van de Piratenpartij. Zij kunnen voorstellen aandragen aan de ALV. De denktank bestaat uit leden van de Werkgroep Onderzoek en de Programmacommissie. De coördinator/begeleider van de denktank wordt gekozen door de ALV.

Werkgroep onderzoek

De Werkgroep Onderzoek doet onderzoek naar nieuwe inhoudelijke plannen voor de partij en faciliteert daarmee de Denktank. Op termijn moet de werkgroep onderzoek uitgroeien tot een wetenschappelijk bureau.

Landelijke programmacommissie

De landelijke Programmacommissie is verantwoordelijk voor het schrijven van de landelijke conceptverkiezingsprogramma's en het presenteren van deze programma's aan de leden. De Werkgroep Onderzoek wordt gekozen door de ALV.

Woordvoerders

Een kleine groep officiële woordvoerders brengt de visie van de partij, zoals vastgelegd in het beginselprogramma en de verschillende verkiezingsprogramma's, in de dagelijkse praktijk door politiek te bedrijven en contact te hebben met de media. Officiële woordvoerders krijgen van de ALV een mandaat om namens de PPNL te spreken. Landelijke en Europese lijsttrekkers zijn automatisch woordvoerder, de andere woordvoerders worden gekozen door de ALV.

Werkgroep PR & Media

De werkgroep PR & Media werkt samen met de woordvoerders aan de uitingen van de Piratenpartij Nederland. Zij houden zich onder andere bezig met het maken van blogs, het bijhouden van de sociale media, het maken van de inhoud van promotiemateriaal, het bedenken van acties en het ontwikkelen van andere creatieve uitingen. De woordvoerders begeleiden de werkgroep media.

Lokale afdelingen

Om leden de mogelijkheid te geven bij te dragen aan de Piratenpartij door het vormen van een afdeling en helderheid te scheppen over de verschillende vormen van afdelingen en de steun die zijn van landelijk ontvangen zijn er in de nieuwe organisatiestructuur drie vormen van afdelingen.

* Beginnende afdeling: Een beginnende afdeling is een afdeling die nog in de kinderschoenen staat. Er zijn een aantal actieve piraten die elkaar ontmoeten en kroegmeets en acties kunnen organiseren, maar de afdeling kent nog geen vaste structuur. Beginnende afdelingen krijgen organisatorische steun van landelijk en kunnen alleen project-gebaseerde financiele steun ontvangen. De beginnende afdeling kent geen rechtsvorm, de Piratenpartij Nederland is juridisch verantwoordelijk voor de beginnende afdeling. Beginnende afdelingen kunnen namens de Piratenpartij (nog) niet meedoen aan lokale verkiezingen.

* Erkende afdeling: Een erkende afdeling heeft een organisatiestructuur en bestuur, maar niet per se een eigen Algemene Ledenvergadering, statuten en huishoudelijk reglement. Erkende afdelingen spreken in hun regio namens de Piratenpartij en kunnen dus vrijelijk standjes hebben op verkiezingsmarkten, posters plakken en flyeren. Erkende afdelingen kunnen organisatorische steun en een eigen budget (op basis van het aantal leden) krijgen van landelijk. De rechtsvorm van een erkende afdeling is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, de Piratenpartij Nederland is juridisch verantwoordelijk voor de erkende afdeling. Erkende afdelingen kunnen namens de Piratenpartij meedoen aan lokale verkiezingen.

* Zelfstandige afdeling: Afdelingen kunnen volledig zelfstandig worden wanneer zij een aantal schriftelijke afspraken maken met de landelijke Piratenpartij. Dit gaat om het erkennen van de grondbeginselen van de partij, lidmaatschap van de afdeling en een democratische organisatiestructuur. Eind dit jaar begint in Amsterdam een pilot, de uitkomsten van de evaluatie hiervan worden meegenomen voor de definitieve. Zelfstandige afdelingen worden geacht geen organisatorische steun nodig te hebben en kunnen een eigen boekhouding en ledenadministratie voeren. De rechtsvorm van een zelfstandige afdeling is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, de afdeling zelf is juridisch verantwoordelijk. Zelfstandige afdelingen kunnen namens de Piratenpartij meedoen aan lokale verkiezingen.

PDF document

archief/concepten/organisatie2014.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:25 door KapiteinG