Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:organisatie2014

Dit is een oude revisie van het document!


Organisatievoorstel 2014

De afgelopen tijd zijn we onder aanvoering van de ledenraad en het bestuur druk bezig geweest met het voorbereiden van een nieuwe organisatiestructuur voor de Piratenpartij. We willen samen met jou werken aan een organisatie die recht doet aan onze democratische idealen en ons klaarmaakt voor het behalen van zetels in de toekomst. Graag nemen we je mee in onze visie op de organisatie van de Piratenpartij om deze het komende halfjaar te kunnen uitwerken tot nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement.

Leden

De leden bepalen gezamenlijk direct of indirect de invulling van alle organen van de partij. De rechten en plichten van individuele leden blijven in de nieuwe organisatiestructuur zo goed als gelijk. Leden hebben stemrecht op de landelijke ALV en in de regio waar zij wonen en hebben de vrijheid volgens de drie Piratenregel initiatieven te ontplooien. Daar tegenover staat dat leden instemmen met de grondbeginselen, de statuten, de reglementen en besluiten van de partij, contributie betalen en de belangen van de partij niet schaden. Leden kunnen geroyeerd worden wanneer zij zich hier niet aan houden of de Piratenpartij onredelijk benadelen. Royement kan worden uitgesproken door het bestuur, leden kunnen dan in beroep te gaan bij de beroepscommissie, of door de ALV met een meerderheid van zestig procent, tegen een royement door de ALV kan niet in beroep worden gegaan.

Organen binnen de partij

ALV

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan van de partij. De ALV kan bijeengeroepen worden door het bestuur of door tenminste vijfentwintig leden. Op de ALV kiezen de leden direct of indirect iedereen die in of namens de partij een functie bekleedt en bepalen zij de inhoudelijke en organisatorische lijn van de partij. Wanneer de ALV besluit een kandidaat af te wijzen is dit bindend.

Selectiecommissie

Als een bepaald orgaan een ander orgaan benoemt en/of controleert, dan zorgt het benoemend orgaan dat de ALV geïnformeerd wordt over de kandidaten. Hiervoor kan zij een sollicitatie- of selectiecommissie instellen, die aan de hand van een vooraf bepaald proces en vooraf bepaalde criteria een screening uitvoert uit van alle kandidaten. De mate van screening hangt af van het orgaan waarvoor iemand kandidaat is. De uitkomsten van de screening worden door de selectiecommissie als advies aan de ALV gepresenteerd. Een negatief advies van de ALV is bindend, maar het benoemend orgaan kan een positief advies van de ALV naast zich neerleggen.

Bestuur

Het bestuur van de Piratenpartij wordt gekozen door de ALV en benoemd door de Raad van Toezicht, is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de partij, en heeft een faciliterende en organiserende rol. Het bestuur wordt gekozen door de ALV en benoemd door de Raad van Toezicht.

archief/concepten/organisatie2014.1414627235.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2014/10/30 01:00 door WielM