Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:3.1burgerrechten

Dit is een oude revisie van het document!


Bescherming van burgerrechten en privacy

Burgerrechten beschermen individuele burgers tegen een willekeur van de macht. Dat is op meerdere niveaus nodig: er is sprake van een verschuiving van nationale naar Europese macht en wereldwijde overeenkomsten. Ook is er sprake van een steeds vrijere toegang tot internet en van steeds vrijere reismogelijkheden. Onder deze omstandigheden wordt het steeds belangrijker goed in het oog te houden dat burgerrechten intact blijven en nageleefd worden. Omdat burgerrechten de belangrijkste bescherming van de burger vormen, is het nodig dat Nederland, ook in internationaal verband, de hoogst mogelijke standaard van burgerrechten verdedigt. We mogen niet toestaan dat de burgerrechten in het binnen- of buitenland geschaad worden. ––

Het recht op leven in een rechtstaat staat als fundament van democratie. Het gaat hier om, maar niet gelimiteerd aan;

 • Het recht op privacy
 • Het recht op onschuldpresumptie
 • Het recht op vrije toegang tot internet
 • Het recht op vrije communicatie
 • Het recht op vrijheid van meningsvorming en meningsuiting
 • Het recht op onderwijs tot op het hoogste onderwijsniveau
 • Het recht om niet gediscrimineerd te worden
 • Het recht om in morele en fysieke integriteit te leven, hieronder valt het zelfbeschikkingsrecht.

Een huwelijk is een vrijwillige menselijke relatie tussen volwassenen die door de overheid erkend wordt. Er mag niet gediscrimineerd worden (op sekse of anderszins) op dit recht.

Privacy

De overheid en commerciële partijen willen steeds meer van ons weten, steeds minder kan je echt voor jezelf houden. De overheid wil steeds meer van ons weten onder de aanname daarmee onze veiligheid te vergroten. Door de aanpassingen in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Wet bestrijding computercriminaliteit III krijgen opsporingsdiensten vergaande bevoegdheden om grootscheeps communicatie te onderscheppen; de zogenoemde sleepnet-methode waar de noodzaak voor deze extra bevoegdheden nooit is aangetoond. Naast de overheid willen commerciële partijen als Facebook en Google ook steeds meer van ons weten onder andere om hun producten beter te kunnen verkopen en de informatie die ze verzamelen door te verkopen.

Vertrouwelijke gegevens horen veilig en zorgvuldig gebruikt te worden

In de huidige samenleving wordt er regelmatig van je gevraagd privégegevens af te staan, bijvoorbeeld omdat je je ergens voor inschrijft of iets bestelt. Als jouw gegevens worden bewaard of gebruikt worden op manieren waarvan je geen weet hebt en waarvoor je geen toestemming hebt gegeven, verlies je een stuk privacy en daarmee ook een stuk vrijheid.

Ogenschijnlijk onschuldige informatie kan worden gebruikt voor ongewenste doeleinden. Denk bijvoorbeeld aan marketeers, die er wel brood in zien om zo veel mogelijk van je te weten te komen om zo succesvol mogelijk bepaalde producten aan je te kunnen verkopen.

Informatie die nodig is voor het leveren van een dienst of product moet kunnen worden opgeslagen maar deze informatie mag niet voor andere doeleinden dan het leveren van de betreffende dienst of product worden gebruikt. Wanneer de dienst volledig geleverd en betaald is, verdwijnt de noodzaak om persoonlijke gegevens te bewaren. Het zonder expliciete toestemming langere tijd bewaren van persoonsgegevens moet verboden worden. Het bedrijf of de instantie die de informatie bewaart zou daar ook zelf verantwoordelijk voor moeten zijn. Het opslaan van persoonsgegevens moet zeer zorgvuldig en veilig gebeuren.

de Piratenpartij wil;

 • Verbieden dat persoonlijke informatie verkocht wordt.
 • Bewustwording van nalatig gedrag en slordig omgaan met persoonlijke gegevens vergroten.
 • De capaciteit en slagvaardigheid van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vergroten, zodat bedrijven die privacy schenden streng worden bestraft
 • Anoniem reizen weer mogelijk maken.
 • Het 'terughack-voorstel' voor de politie van tafel halen
 • Preventief fouilleren stoppen
 • Cameratoezicht beperken en automatische herkenning van personen in de openbare ruimte verbieden
 • Privacy by design een wettelijk verplicht uitgangspunt maken
 • Stoppen met het uitbesteden van de opsporingstaak aan particulieren
 • Korting bij een dienst in ruil voor gegevens verbieden

Misbruik van centrale databases moet worden gecontroleerd en aangepakt.

Door technologische ontwikkelingen en het koppelen van databases, big data, is informatie steeds makkelijker te vinden maar ook moeilijker te verwijderen. Daarom is het belangrijk dat we de naleving van alle privacy-beschermende maatregelen waarborgen.

De opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben direct, of indirect, de beschikking over vele databases met persoonsgegevens. Een voorbeeld van een dergelijke database is CIOT, Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie, waar automatisch gebruikersgegevens van providers in worden weggeschreven. Keer op keer blijkt dat er geen adequate beveiliging is tegen ongeauthoriseerde opvragingen en controle op naleving van wetgeving hieromheen is minimaal. Wij willen de hoeveelheid opvragingen uit dergelijke databases sterk aan banden leggen.

Een ander voorbeeld is Systeem Risico Indicatie uit wet SUWI, een systeem om de burger compleet en automatisch door te lichten door databases aan elkaar te koppelen en een risicoprofiel aan te maken. SyRI maakt van iedere burger een verdachte om een relatief kleine hoeveelheid fraude op te sporen. Hiervoor moet SyRI en soortgelijke systemen worden stopgezet.

Het gebruik van sleepnetten moet aan banden worden gelegd.

Beschikbare informatie uit dergelijke databases moet enkel gebruikt worden als ondersteuning van recherchewerk, op basis van sterke aanwijzingen en na toetsing door een onafhankelijke rechter. Technieken om informatie te verzamelen mogen niet als sleepnet worden gebruikt en er komt een betere controle op onterechte opvragingen. Daarnaast heeft iedere burger het recht om alle oer hem of haar opgevraagde data te mogen inzien. Wanneer gegevens over iemand worden opgevraagd, of wanneer iemand als 'risicogeval' wordt aangemerkt, moeten burgers hier verplicht actief over geinformeerd worden.

archief/concepten/tkprogramma/3.1burgerrechten.1474043871.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/09/16 18:37 door javandijken