Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:3.1burgerrechten

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:concepten:tkprogramma:3.1burgerrechten [2016/09/16 18:37]
javandijken
archief:concepten:tkprogramma:3.1burgerrechten [2017/09/11 21:19] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van concepten:tkprogramma:3.1burgerrechten naar archief:concepten:tkprogramma:3.1burgerrechten
Regel 1: Regel 1:
-==== Bescherming van burgerrechten en privacy ​====+==== gelocked voor editing, aanpassingen worden niet meer meegenomen. ​====
  
-Burgerrechten beschermen individuele burgers tegen een willekeur ​van de macht. Dat is op meerdere niveaus nodig: er is sprake van een verschuiving van nationale naar Europese macht en wereldwijde overeenkomsten. Ook is er sprake van een steeds vrijere toegang tot internet en van steeds vrijere reismogelijkheden. Onder deze omstandigheden wordt het steeds belangrijker goed in het oog te houden dat burgerrechten intact blijven en nageleefd worden. Omdat burgerrechten de belangrijkste bescherming van de burger vormen, is het nodig dat Nederland, ook in internationaal verband, de hoogst mogelijke standaard van burgerrechten verdedigt. We mogen niet toestaan dat de burgerrechten ​in het binnen- of buitenland geschaad worden. ––+==== Bescherming ​van burgerrechten ​====
  
-Het recht op leven in een rechtstaat staat als fundament ​van democratie. Het gaat hier om, maar niet gelimiteerd ​aan;+Burgerrechten zijn er om burgers individuele vrijheid te garanderen en om ze te beschermen tegen de willekeur van macht zoals van staten of bedrijven. Twee voorbeelden hiervan zijn het recht op privacy en het recht op vrijheid van meningsuiting. Deze burgerrechten staan onder druk door de lobby voor het intellectuele eigendom en de toenemende surveillance van staten en bedrijven. Tevens is er globaal gezien ​een verschuiving gaande ​van nationale macht naar Europese macht en zijn internationele verdragen en overeenkomsten vaak in strijd met individuele burgerrechten. Het is daarom steeds belangrijker ​om ervoor te zorgen dat onze burgerrechten ​niet in het geding raken. Nederland moet in internationaal verband de hoogst mogelijke standaard van burgerrechten bepleiten en verdedigen. We kunnen niet toestaan dat burgerrechten in het binnen- of buitenland geschonden worden. 
 + 
 +Onze rechten staan onder druk. Concessies doen aan burgerrechten betekent concessies doen aan de fundamenten van de democratie. Als Piratenpartij toetsen wij al ons handelen //altijd //aan die fundamentele rechten van burgers. 
 + 
 +Dit zijn onder andere:
  
   * Het recht op privacy   * Het recht op privacy
   * Het recht op onschuldpresumptie   * Het recht op onschuldpresumptie
 +  * Het recht gehoord te worden, het recht op verweer
 +  * Het recht op vrije verplaatsing
   * Het recht op vrije toegang tot internet   * Het recht op vrije toegang tot internet
   * Het recht op vrije communicatie   * Het recht op vrije communicatie
   * Het recht op vrijheid van meningsvorming en meningsuiting   * Het recht op vrijheid van meningsvorming en meningsuiting
   * Het recht op onderwijs tot op het hoogste onderwijsniveau   * Het recht op onderwijs tot op het hoogste onderwijsniveau
-  * Het recht om niet gediscrimineerd te worden +  * Het recht op gelijkwaardige behandeling,​ het gelijkheidsbeginsel 
-  * Het recht om in morele en fysieke ​integriteit te levenhieronder valt het zelfbeschikkingsrecht.+  * Het recht op persoonlijke ​integriteit ​en zelfbeschikking 
 +  * Het recht om je eigen identiteit vorm te gevenzoals LGBT+, zonder inmenging van anderen
  
-Een huwelijk is een vrijwillige menselijke relatie tussen volwassenen die door de overheid erkend wordt. Er mag niet gediscrimineerd worden (op sekse of anderszins) op dit recht.+Geen wet, verdrag, overeenkomst ​of besluit, mag deze fundamentele rechten schenden.
  
-=== Privacy ​===+=== Vertrouwelijke gegevens horen veilig en zorgvuldig gebruikt te worden ​===
  
-De overheid ​en commerciële partijen ​willen steeds meer van ons wetensteeds minder ​kan je echt voor jezelf ​houden. ​De overheid wil steeds ​meer van ons weten onder de aanname daarmee ​onze veiligheid te vergroten. Door de aanpassingen in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Wet bestrijding computercriminaliteit III krijgen opsporingsdiensten vergaande bevoegdheden om grootscheeps communicatie te onderscheppen; de zogenoemde sleepnet-methode waar de noodzaak voor deze extra bevoegdheden ​nooit is aangetoond. Naast de overheid willen commerciële partijen als Facebook en Google ook steeds meer van ons weten onder andere om hun producten beter te kunnen verkopen en de informatie die ze verzamelen door te verkopen.+Overheden ​en bedrijven ​willen steeds meer van ons weten. We kunnen ​steeds minder echt voor onszelf ​houden. ​Overheden beweren met meer informatie ​onze veiligheid te kunnen ​vergroten. Door de aanpassingen in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de Wet bestrijding computercriminaliteit III krijgen opsporingsdiensten vergaande bevoegdheden om grootscheeps communicatie te onderscheppen. De noodzaak voor deze extra bevoeg d heden , voor deze hele sleepnetmethode,​ is nooit aangetoond.
  
-=== Vertrouwelijke gegevens horen veilig ​en zorgvuldig ​gebruikt ​te worden ​===+Bedrijven willen ook steeds meer te weten komen. Men kan dan eigen producten ​en diensten beter verkopen. De informatie die men verzameld kan worden doorverkocht aan weer andere partijen, zonder onze inspraak, zonder dat wij er iets van weten. 
 + 
 +Tegenwoordig wordt er regelmatig naar je privégegevens gevraagd. Bijvoorbeeld bij een inschrijving,​ of een bestelling. Indien je gegevens ​gebruikt worden ​zonder je toestemming of zonder je medeweten verlies je een stuk privacy en daarmee ook een stuk vrijheid.
  
-In de huidige samenleving wordt er regelmatig van je gevraagd privégegevens af te staan, bijvoorbeeld omdat je je ergens ​voor inschrijft of iets besteltAls jouw gegevens ​worden bewaard of gebruikt worden op manieren waarvan je geen weet hebt en waarvoor je geen toestemming hebt gegevenverlies je een stuk privacy en daarmee ​ook een stuk vrijheid.+Ogenschijnlijk onschuldige informatie kan voor allerlei ongewenste doeleinden worden gebruikt.Een organisatie moet niet kunnen “handelen” in jouw gegevens. Het kan resulteren in veel hinderlijke reclame - per posttelefoon, email, social media. Dergelijke gegevens vallen helaas ​ook steeds vaker in verkeerde handen en dan kunnen de gevolgen veel ernstiger zijn.
  
-Ogenschijnlijk onschuldige informatie kan worden ​gebruikt ​voor ongewenste ​doeleinden. ​Denk bijvoorbeeld aan marketeersdie er wel brood in zien om zo veel mogelijk van je te weten te komen om zo succesvol mogelijk bepaalde producten aan je te kunnen verkopen.+Informatie die nodig is voor het leveren van een dienst of product moet kunnen ​worden ​opgeslagen. De informatie mag echter niet voor andere ​doeleinden ​dan het leveren van de betreffende dienst of product worden gebruiktWanneer de dienst volledig geleverd en betaald isverdwijnt de noodzaak ​om persoonlijke gegevens ​te bewarenHet zonder expliciete toestemming langere tijd bewaren van persoonsgegevens moet verboden worden. De organisatie die de informatie vergaard zou daar ook zelf verantwoordelijk voor moeten zijn. Het opslaan van persoonsgegevens moet zeer zorgvuldig en veilig gebeuren. \\  \\ Hiervoor komen de volgende maatregelen:​
  
-Informatie die nodig is voor het leveren ​van een dienst of product moet kunnen worden opgeslagen maar deze informatie ​mag niet voor andere doeleinden dan het leveren van de betreffende dienst of product ​worden ​gebruiktWanneer de dienst volledig geleverd ​en betaald is, verdwijnt ​de noodzaak om persoonlijke gegevens te bewaren. Het zonder expliciete toestemming langere tijd bewaren ​van persoonsgegevens moet verboden ​worden. ​Het bedrijf of de instantie die de informatie bewaart zou daar ook zelf verantwoordelijk ​voor moeten zijn. Het opslaan van persoonsgegevens moet zeer zorgvuldig en veilig gebeuren. \\  \\ de Piratenpartij wil;+  * Een verbod op de ongevraagde verkoop ​van persoonlijke ​informatie
 +  * De bewustwording over het omgaan met persoonlijke gegevens moet worden ​vergroot. 
 +  * De capaciteit ​en slagvaardigheid van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wordt vergroot met onder andere strengere tuchtmaatregelen. 
 +  * Anoniem reizen wordt weer mogelijk gemaakt. 
 +  * Het '​terughackvoorstel'​ voor de politie gaat van tafel. 
 +  * Preventief fouilleren wordt gestopt. 
 +  * Cameratoezicht zal worden ​beperkt. 
 +  * Een verbod op software voor automatische herkenning van personen in de openbare ruimte. 
 +  * Privacy by design wordt een wettelijk verplicht uitgangspunt. 
 +  * Korting bij een dienst/​product in ruil voor gegevens wordt verboden. 
 +  * Sociale netwerken ​moeten ​de mogelijkheid bieden aan alle gebruikers om zijn/haar (meta)informatie informatie te verwijderen,​ ook in back-ups. 
 +  * Tagging van foto's of andere privé informatie door anderen mag op netwerksites alleen met expliciete toestemming van de getagde persoon.
  
-  * Verbieden dat persoonlijke informatie verkocht wordt. +=== Het grootschalig koppelen ​en gebruiken ​van persoonsgegevens wordt stopgezet ===
-  * Bewustwording van nalatig gedrag en slordig omgaan met persoonlijke gegevens vergroten. +
-  * De capaciteit en slagvaardigheid van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vergroten, zodat bedrijven die privacy schenden streng worden bestraft +
-  * Anoniem reizen weer mogelijk maken. +
-  * Het '​terughack-voorstel'​ voor de politie van tafel halen +
-  * Preventief fouilleren stoppen +
-  * Cameratoezicht beperken ​en automatische herkenning ​van personen in de openbare ruimte verbieden +
-  * Privacy by design een wettelijk verplicht uitgangspunt maken +
-  * Stoppen met het uitbesteden van de opsporingstaak aan particulieren +
-  * Korting bij een dienst in ruil voor gegevens verbieden+
  
-=== Misbruik van centrale ​databases ​moet worden ​gecontroleerd ​en aangepakt===+De laatste jaren is analyse- en datamining technologie enorm gegroeid. Databases worden groter en databases worden ​gekoppeld. Het analyseren en doorzoeken van deze //big data// ​ is steeds makkelijker en sneller te doen. Het is veelal onduidelijk //​wie// ​ het analyseren en doorzoeken doet. //​Wat// ​ er geanalyseerd en doorzocht wordt is onbekend. Voor burgers is informatie weliswaar makkelijker te vinden maar helaas ook veelmoeilijker te verwijderen. Daarom is het belangrijk dat we privacybeschermende maatregelen uitbreiden en dat we de naleving daarvan strikt controleren ​en waarborgen.
  
-Door technologische ontwikkelingen ​en het koppelen van databasesbig datais informatie steeds makkelijker te vinden maar ook moeilijker te verwijderenDaarom ​is het belangrijk ​dat we de naleving van alle privacy-beschermende maatregelen waarborgen.+De opsporings-,​ inlichtingen- ​en veiligheidsdiensten hebben directof indirectde beschikking over vele databases met persoonsgegevensEen voorbeeld van een dergelijke database ​is CIOT(Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie) waar automatisch gebruikersgegevens van alle providers worden opgeslagen. Keer op keer blijkt ​dat er geen adequate beveiliging is tegen ongeautoriseerde opvragingen. Enige controle op naleving van wetgeving omtrent dit alles is minimaal. Wij willen de hoeveelheid zoekopdrachten uit dergelijke databases sterk aan banden leggen.
  
-De opsporings-inlichtingen- ​en veiligheidsdiensten hebben direct, of indirect, de beschikking over vele databases ​met persoonsgegevensEen voorbeeld ​van een dergelijke database is CIOT, Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie,​ waar automatisch gebruikersgegevens van providers in worden weggeschrevenKeer op keer blijkt dat er geen adequate beveiliging is tegen ongeauthoriseerde opvragingen ​en controle op naleving van wetgeving hieromheen is minimaal. Wij willen de hoeveelheid opvragingen uit dergelijke databases sterk aan banden leggen.+Een ander voorbeeld is Systeem Risico Indicatie uit wet SUWIeen gegevensuitwisselingssysteem om de burger compleet ​en automatisch door te lichten door databases ​aan elkaar te koppelen en een risicoprofiel te makenSyRI maakt van iedere burger een verdachte om een relatief kleine hoeveelheid fraude op te sporenSyRI en soortgelijke systemen moeten worden stopgezet.
  
-Een ander voorbeeld is Systeem Risico Indicatie ​uit wet SUWIeen systeem om de burger compleet ​en automatisch door te lichten door databases aan elkaar te koppelen ​en een risicoprofiel aan te maken. SyRI maakt van iedere burger ​een verdachte om een relatief kleine hoeveelheid fraude op te sporenHiervoor ​moet SyRI en soortgelijke systemen ​worden ​stopgezet.+Informatie ​uit bovenstaande databasesinclusief afgetapte telefoongesprekken ​en meta- en locatiedata moet enkel gebruikt worden als ondersteuning van recherchewerk en mag alleen op basis van een gerede individuele verdenking ​van een strafbaar feit en na toetsing door een gespecialiseerde onafhankelijke officier van justitie. Er mogen geen sleepnetmethodes worden gebruikt om informatie ​te verzamelenEr moet een betere controle komen op (onterechte) zoekopdrachten. Als burgers hebben we het recht te weten waar, wanneer, door wie en welke gegevens over ons opgevraagd worden tijdens een onderzoek. Zodra gegevens over ons zijn opgevraagd moeten wij hier na het onderzoek verplicht actief over geïnformeerd ​worden.
  
-=== Het gebruik van sleepnetten moet aan banden worden gelegd. ===+**Slimme meters**
  
-Beschikbare informatie uit dergelijke databases moet enkel gebruikt worden als ondersteuning van recherchewerk,​ op basis van sterke aanwijzingen en na toetsing ​door een onafhankelijke rechterTechnieken om informatie te verzamelen ​mogen niet als sleepnet worden gebruikt en er komt een betere controle ​op onterechte opvragingenDaarnaast heeft iedere burger het recht om alle oer hem of haar opgevraagde data te mogen inzien. Wanneer gegevens over iemand worden opgevraagd, of wanneer iemand als '​risicogeval'​ wordt aangemerkt, moeten burgers hier verplicht actief over geinformeerd worden.+Energiemeters meten gebruik per seconde maar geven deze geaggregeerde data zelfstandig per maand of kwartaal ​door aan de energiemaatschappijEnergiemaatschappijen en distributiebedrijven ​mogen niet op eigen initiatief zelf kastjes kunnen aansturenPublicatie van de broncode van software in meetkastjes moet verplicht worden. Het moet altijd mogelijk zijn om een slimme meter te weigeren.
  
  
archief/concepten/tkprogramma/3.1burgerrechten.1474043871.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/09/16 18:37 door javandijken