Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:3.3democratie

gelocked voor editing, veranderingen worden niet meer meegenomen!

Democratie en invloed burger

In een democratie is de overheid er voor en door burgers. Het is voor ons daarom vanzelfsprekend dat de burger mag weten wat de overheid doet. Om zeker te zijn dat de overheid inderdaad voor de burger werkt, moet de burger ook makkelijk en goed kunnen participeren in besluitvorming. Door meer partijen te betrekken bij het besluitvormingsproces kunnen voorstellen worden gemaakt met meer beschikbare kennis en expertise. Voorstellen hebben op die manier ook direct een breder draagvlak onder de bevolking. E-democracy is een uitstekend instrument om hierin te voorzien.

Het huidige wetgevingsproces wordt gedomineerd door de bestuurders (regering, Gedeputeerde Staten, colleges van B&W) ten koste van de volksvertegenwoordigers. Voor belangenbehartigers en lobbyisten is het daarom effectiever om direct de bestuurders aan te spreken dan mee te doen aanhet politieke debat. Wij willen er alles aan doen om dat proces om te draaien. De overheid moet geen gewenst beleid aan de samenleving verkopen, maar het beleid moet de samenleving volgen. Er is een aanpassing van de machtsverhoudingen nodig ten gunste van de volksvertegenwoordiging en de burger zodat het politieke debat en daaropvolgend beleid meer open en transparant wordt.

Lobbyisten worden uitgenodigd voor direct overleg met bestuurders. Hun informatie, hun “kennis” en wensen worden zwaar meegewogen in enige wets- en beleidsvoorstellen. Hiermee hebben ze een voorsprong op de gewone burger die pas inspraak krijgt als er een kant en klaar voorstel wordt gepresenteerd. De Piratenpartij staat voor meer burgerparticipatie en wil deze ongelijkheid opheffen. Dit kan door alle overleg en communicatiemet lobbyisten meer openbaar te maken. Dingen als agenda’s en notulen moeten gewoon inzichtelijk zijn op het internet. Dit komt de transparantie ten goede en biedt mogelijkheden tot meer controle. Online en offline inspraakplatformen kunnen burgers in een vroeg stadium betrekken bij beleidsvorming. Als beslissingenmeer lokaal en samen met de bevolking genomen worden, brengen we de democratie dichter bij de burger. De kiesgerechtigde leeftijd dient verlaagd te worden naar 16 jaar.

Directe inspraak via online e-Democracy en offline burgertoppen

Mensen weten zelf het beste wat zij willen. Hiervoor is het belangrijk dat bij ieder idee burgers betrokken worden in een zo vroeg mogelijk stadium. Het internet is hiervoor een fantastisch middel, omdat vanaf iedere locatie, op ieder moment, burgers van iedere leeftijd deel kunnen nemen aan het proces.

Mensen met expertise op een bepaald gebied kunnen relatief gemakkelijk gevonden en samengebracht worden om een kwalitatief hoogstaand voorstel of beleidsplan vorm te geven. Tegelijkertijd is het mogelijk om in een kort tijdsbestek te peilen wat het draagvlak van zo'n voorstel of beleidsplan is.

Op initiatief van de Piratenpartij wordt op lokaal niveau al gebruik gemaakt van verschillende e-democratie platformen. In dit systeem kan iedereen op laagdrempelige wijze meedoen aan besluitvorming via directe democratie of het vrijwillig overdragen van je stem.

Daarnaast wil de Piratenpartij burgertoppen organiseren, waarbij willekeurige burgers worden uitgenodigd om fysiek bij elkaar te komen en in een interactieve workshop oplossingen te bedenken voor problemen in de samenleving. Op deze manier wil de Piratenpartij burgers de stem teruggeven die door lobbyisten is afgepakt. Breng de democratie weer terug naar de burger. Niet eens per vier jaar, maar iedere dag.

Raadgevend- en bindend referendum

Het huidige raadgevend referendum is een negatief instrument. Het biedt alleen de mogelijkheid om aangenomen wetten af te schieten, maar de Tweede Kamer mag de uitslag naast zich neerleggen. De opkomstdrempel suggereert dat het referendum bindend is, maar in feite worden we blij gemaakt met een dode mus. Dit ondermijnt het vertrouwen in de democratie.

Ook een bindend correctief referendum is slechts een noodrem. De burger heeft nog steeds geen invloed op de inhoud van de plannen. Men gaat vaak weer terug naar de tekentafel, zonder te weten waarom de burger precies ‘nee’ gezegd heeft. Een beeldvormend proces vooraf is nodig om hier inzicht in te geven, en te voorkomen dat een noodrem uberhaupt nodig is.

Hiervoor komen de volgende maatregelen:

  • Het huidige raadgevend referendum veranderen in een bindend correctief referendum.
  • Er komt een raadgevend referendum aan het begin van beleidsvorming.
  • Een agenderend rerferendum, zodat mensen punten op de politieke agenda kunnen zetten.
  • e-Democracy en burgertoppen voor beeldvorming.

Maak beslissingen zo lokaal mogelijk

Wetgeving dient zo dicht mogelijk bij de burger te worden gemaakt. Daardoor hebben burgers meer invloed op die wetgeving en kan directe democratie, vanwege de kleinschaligheid, gemakkelijker geïmplementeerd worden. Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat slechts wetten die niet op een bepaald bestuurlijk niveau (dorp, gemeente, provincie, staat) kunnen worden opgelost naar het eerstvolgende hogere niveau worden doorgeschoven. Dat dit principe tot verschillen tussen gemeenschappen (landen, provincies, gemeentes, woonplaatsen, wijken) leidt vinden wij een goede zaak (pluriformiteit en keuzevrijheid).

Uitbreiding Tweede Kamer

Sinds 1956 bestaat de Tweede Kamer uit 150 zetels. De bevolking is sinds die tijd met 6 miljoen inwoners gegroeid, van 1 Tweede Kamerzetel per 40834 stemgerechtigden tegenover 1 per 78666 nu. De vele overheidsdiensten zijn in de afgelopen halve eeuw bovendien een stuk complexer geworden. Hierdoor staat de controlerende functie van de Tweede Kamer onder druk. De hoeveelheid zetels moet daarom worden verdubbeld naar 300 zetels, ofwel 1 zetel per 39333 stemgerechtigden zodat de Tweede Kamer weer mee kan groeien met de groei van de bevolking. Dit bevordert specialisatie van Kamerleden en het verlicht vergaderdruk van individuele leden. Bovendien worden minderheden op deze manier beter gerepresenteerd. Dit alles zal de controlefunctie van de Tweede Kamer enorm ten goede komen. Tijdens de verbouwing van het Binnenhof kan hier alvast rekening mee worden gehouden.

Er komt een Constitutioneel Hof.

Wanneer wetten aan de grondwet getoetst worden, kunnen veel schendingen van burgerrechten worden voorkomen. Op dit moment is het grondwettelijk verboden om nieuwe wetgeving aan de grondwet te toetsen. Nederland is een van de weinige westerse landen zonder Constitutioneel Hof. Dit verbod moet worden geschrapt en tevens een Constitutioneel Hof worden ingericht. Dit Constitutioneel Hof wordt een aanvulling op de Eerste Kamer, die gewoon in huidige vorm blijft bestaan.

Kiesgerechtigde leeftijd gaat naar 16 jaar.

Veel politieke beslissingen hebben grote gevolgen voor de toekomst van jongeren. Ook jongeren hebben daarom het recht om deel te nemen aan het democratisch proces. Jongeren moeten daarvoor actief gestimuleerd worden, onder andere door ze de gelegenheid te bieden om deel te nemen aan e-democratie systemen en offline burgertoppen. Jongeren moeten de mogelijkheid krijgen om te stemmen op partijen die de belangen van deze jongeren vertegenwoordigen. Om dit te bewerkstelligen wordt de minimumleeftijd om te stemmen verlaagd naar 16 jaar.

Stop partijpolitieke benoemingen in het openbaar bestuur

Vrijwel alleen leden van de gevestigde partijen worden benoemd in het openbaar bestuur. Dit komt doordat de normaal geldende anti-discriminatiebepalingen bij het toekennen van banen, niet van toepassing zijn op functies in het openbaar bestuur. Wij willen deze uitzondering schrappen en functies in het openbaar bestuur, de adviesraden en de ambtenarij worden toegekend op basis van verdienste, in een eerlijk en transparant selectieproces.

Representatieve democratie

De Piratenpartij wil dat burgersde mogelijkheid hebbenom directer en met meer invloed deel te nemen aan het politieke debat en -besluitvormingsproces. Zowel individueel als collectief. Daarom eisen wij dat barrières die participatie van nieuwe politieke partijen aan verkiezingen bemoeilijken of onmogelijk maken worden weggenomen (zoals een hoog aantal handtekeningen of een hoge borg). Burgers en belangengroepen moeten de mogelijkheid hebben tot vereniging en inspraak, ongeacht hun omvang of status.

archief/concepten/tkprogramma/3.3democratie.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:19 door KapiteinG