Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:3.4informatie

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:concepten:tkprogramma:3.4informatie [2016/09/19 17:06]
javandijken opmaak
archief:concepten:tkprogramma:3.4informatie [2017/09/11 21:20] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van concepten:tkprogramma:3.4informatie naar archief:concepten:tkprogramma:3.4informatie
Regel 1: Regel 1:
-==== Vrijheid van Informatie ​====+==== Gelocked, veranderingen worden niet meegenomen! ==== 
 + 
 +==== Vrijheid van informatie ​==== 
 + 
 +De vrije toegang tot informatie zoals kennis, technologie en cultuur moet gezien worden als een fundamenteel burgerrecht en verankerd worden in onze wetten. De huidige wetgeving omtrent intellectueel eigendom, auteursrecht en patentrecht blokkeert echter deze toegang. Volgens de Piraten moet deze wetgeving radicaal hervormd worden. 
 + 
 +Onze economie is steeds meer gebaseerd op informatie. Dat is goed nieuws, want informatie kun je vrijwel gratis vermenigvuldigen. Het internet biedt mensen tegenwoordig de ongekende mogelijkheid om overal ter wereld te beschikken over vrijwel alle kennis, technologie en cultuur. Om ervoor te zorgen dat mensen deze mogelijkheden tot zelfontplooiing optimaal kunnen benutten is het van belang dat de bestaande informatie-monopolies afgebroken worden. Dit kan onder andere gedaan worden door het auteursrecht sterk te beperken en door het patentsysteem af te schaffen.
  
 === Auteursrecht === === Auteursrecht ===
  
-Auteursrecht is er om te voorkomen dat iemand anders geld verdient aan het werk van een auteur ​//zonder ​//de auteur te erkennen of te betalen. ​Hiervoor moet het auteursrecht ​strict ​tot dit doel beperkt worden.+Auteursrecht is er om te voorkomen dat iemand anders geld verdient aan het werk van een auteurzonder de auteur te erkennen of te betalen. ​Het auteursrecht schiet nu zijn doel voorbij en dient nu vooral de '​copyright-industrie',​ ten koste van de auteur. Het is niet uit te leggen dat het auteursrecht tot 70 jaar na de dood van de auteur nog relevant is voor de inkomensbescherming van de auteur. De termijn van 70 jaar is ook onhoudbaar in een tijdperk waarin informatie steeds sneller veroudert. Cultuur wordt nooit in een vacuüm geproduceerd;​ ieder artiest is geïnspireerd door schrijvers, schilders en musici die voor hen kwamen. De ontsporende termijn van het auteursrecht belemmert deze normale culturele ontwikkeling. Daarbij is het Auteursrecht in onze informatiemaatschappij in haar huidige vorm alleen te handhaven door het controleren en censureren van al het internetverkeer.
  
-Dat betekent concreet:+De Piratenpartij wil het auteursrecht sterk beperken, zodat het juist in dienst komt te staan van de auteur. ​Dat betekent concreet:
  
-  * Geen verdere verlenging maar inkorting van de termijn van auteursrechtenbescherming. Het is niet uit te leggen dat het auteursrecht tot 70 jaar na de dood van de auteur nog relevant is voor de inkomensbescherming van die auteur. 
   * Het gratis verspreiden van informatie voor niet-commercieel en educatief gebruik is toegestaan.   * Het gratis verspreiden van informatie voor niet-commercieel en educatief gebruik is toegestaan.
 +  * Een sterke inkorting van het commercieel auteursrecht tot een periode van maximaal 5 jaar. Elk type werk (film, roman, etc.) krijgt een naar type werk aangepaste termijn. Deze termijn wordt zodanig bepaald -en aangepast- dat het werk zo snel mogelijk ook commercieel vrij beschikbaar komt en de sector zo snel mogelijk omschakelt naar nieuwe verdienmodellen.
   * Privékopieën zijn geen bedreiging voor de uitgever en zijn daarom toegestaan.   * Privékopieën zijn geen bedreiging voor de uitgever en zijn daarom toegestaan.
   * Ander gebruik als fair use, zoals remixen, is toegestaan.   * Ander gebruik als fair use, zoals remixen, is toegestaan.
 +  * Panoramavrijheid behouden
 +
 +**Publieke media**
 +
 +Media en journalistiek zijn essentieel voor een goed werkende samenleving en democratie. De media moet voor burgers altijd vrij en publiekelijk toegankelijk zijn. Dit geldt in het bijzonder voor media die (mede) door publiek geld gefinancierd is. Deze media moeten via het internet in ieder geval altijd live en in archiefvorm beschikbaar zijn. Ook moeten deze media uitzenden onder een vrije licentie zodat hergebruik zoals remixen toegestaan is.
 +
 +=== Persvrijheid ===
 +
 +Journalisten hebben een belangrijke maatschappelijke taak. Journalisten leggen problemen in de samenleving bloot en vervullen een controlerende functie op de overheid. Hiervoor moet de persvrijheid gegarandeerd worden.
 +
 +=== Toegankelijkheid websites ===
 +
 +Websites van publiek gefinancierde instellingen moeten altijd toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Volgens besluit kwaliteit rijksoverheidswebsites moeten alle overheidswebsites voldoen aan webrichtlijnen sinds 2010 om dit te bewerkstelligen. Realiteit is echter dat vele overheidssites aan deze richtlijnen,​ al dan niet door aanpassingen achteraf voldoen. Alle websites van publieke instellingen moeten te allen tijde deze webrichtlijnen volgen en krijgen tot 2018 om hieraan te voldoen. Aanpassingen aan deze websites mogen hierna alleen gedaan worden als deze aanpassingen ook aan webrichtlijnen voldoen.
  
 === Patentenhervorming === === Patentenhervorming ===
  
-Het huidige patentsysteem maakt het steeds moeilijker om te innoveren. Door de kostbare en ingewikkelde procedures zijn patenten vrijwel alleen interessant voor grote bedrijven. Als een kleine speler met een innovatie komt wordt deze regelmatig door een groot bedrijf opgekocht om deze// juist niet//  ​te gebruiken en zo het eigen, ouderwetse verdienmodel te beschermen. De geschiedenis ​leert ons bovendien zien dat er juist //meer//  ​innovaties plaatsvinden wanneer er //geen //sprake is van patenten.+Patenten dienden ooit als bescherming voor innovatie. ​Het huidige patentsysteem maakt het echter ​steeds moeilijker om te innoveren. Door de kostbare en ingewikkelde procedures zijn patenten vrijwel alleen interessant voor grote bedrijven. Als een kleine speler met een innovatie komt wordt deze regelmatig door een groot bedrijf opgekocht om deze juist niet te gebruiken en zo het eigen, ouderwetse verdienmodel te beschermen. De geschiedenis ​laat ons bovendien zien dat er juist meer innovaties plaatsvinden wanneer er geen sprake is van patenten.
  
-Patenten moeten op korte termijn sterk beperkt worden en op lange termijn volledig afgeschaft:+Patenten moeten op korte termijn sterk beperkt worden en op lange termijn volledig afgeschaft. Te beginnen met medische- en biologische patenten zoals DNA, zaden, geuren, kleuren, chemische stoffen, soorten, levende wezens en delen daarvan (zoals cellen of organen), inclusief modificaties daarvan. Het Kwekersrecht is een model dat voldoende bescherming biedt aan ontwikkelaars van biologische producten zonder innovatie te belemmeren. Nederland dient het kwekersrecht internationaal te bevorderen boven patentrecht.
  
-  * Patenten op leven worden ​per direct afgeschaftmet instandhouding van het kweekrecht. +Voor het toekennen van patenten moeten hogere normen gesteld ​worden, patenten ​mogen bijvoorbeeld nooit worden ​verleend ​voor “uitvindingen” die triviaal, niet-uniek of niet-substantieel ​zijn en ook niet voor computerprogramma'​s en businessmodellen
-  * Medische ​patenten worden ​per direct afgeschaft. + 
-  * Hogere normen ​voor het uniek zijn van een patent+**Farmaceutische ​patenten** 
-  Op lange termijn dienen ​patenten ​volledig ​te worden ​afgeschaft.+ 
 +Een alternatief waarbij farmaceuten geld blijven verdienen zonder patenten is het Health Impact Fund. Dit fonds keert een premie uit aan farmaceuten die een nieuw geneesmiddel ontwikkeld hebben dat de QoL (kwaliteit van leven) het meest verhoogt. Het geneesmiddel moet dan wel tegen kostprijs plus normale winstmarge verkocht worden én na 10 jaar moet iedereen vrij zijn een generieke versie ​te produceren. Met behulp van dit systeem kan geleidelijk de overstap ​worden ​gemaakt naar het uiteindelijk afschaffen van farmapatenten.
  
 === "​Intellectuele eigendomsrechten"​ mogen geen bedreiging vormen voor "​traditioneel"​ eigendomsrecht === === "​Intellectuele eigendomsrechten"​ mogen geen bedreiging vormen voor "​traditioneel"​ eigendomsrecht ===
Regel 27: Regel 47:
 Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen en mag ze verantwoord gebruiken. Verantwoord gebruik omvat niet alleen het gebruik dat bij het ontwerp gepland was. Je mag je eigendommen gebruiken naar eigen goeddunken, voor eigen doelen. Wij strijden tegen de trend dat bedrijven dit gebruiksrecht proberen in te perken met een claim op "​intellectueel eigendom"​. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen en mag ze verantwoord gebruiken. Verantwoord gebruik omvat niet alleen het gebruik dat bij het ontwerp gepland was. Je mag je eigendommen gebruiken naar eigen goeddunken, voor eigen doelen. Wij strijden tegen de trend dat bedrijven dit gebruiksrecht proberen in te perken met een claim op "​intellectueel eigendom"​.
  
-=== Het recht om te sleutelen ​===+=== Merkenrecht ​===
  
-De vanzelfsprekendheid dat je met je eigen spullen mag doen wat je wilt loopt gevaarEr zijn steeds meer fabrikanten die proberen ​om het gebruik van hun producten ​te sturen of de mogelijkheden tot zelf sleutelen in te perkenWij staan voor een maatschappij waar kunde benut kan worden ​zonder ​een contract met een fabrikantWe zijn daarom ook tegen:+Een handelsmerk is voor een producent soms wenselijkDit geeft hem mogelijkheden ​om zich duidelijk herkenbaar ​te maken voor de consument. Dat is nodig om consumentenbinding en bescherming mogelijk ​te makenMerken van derden mogen gebruikt ​worden ​zo lang niet de indruk gewekt wordt dat er een product van dat merk verkocht wordt ('​blurren'​ van merken op TV, of in andere kunstuitingen is dus niet nodig).
  
-  * Digital Rights Management (DRM): Techniek die bepaalt wat een gebruiker afspeelt op zijn apparaten;​ +=== Informatie-monopolies voorkomen ===
-  * Trusted Computing: Een techniek waarmee voor de leverancier onwelgevallige software van de computer geweerd wordt.+
  
-=== Merkenrecht ===+Mogelijk nieuwe informatie-monopolies in publieke sectoren moeten worden voorkomen en bestaande monopolies moeten worden beperkt. Noch hun tijdspanne noch hun omvang kan achteraf worden uitgebreid. De oprichting van de '​commons',​ zoals gratis software, gratis cultuur goederen, open octrooi-pools en vrij en open educatief materiaal, moeten worden bevorderd en wettelijk worden beschermd. Auteursrechtenorganisaties moeten zorgen voor uitgebreide transparantie,​ eerlijke participatieve rechten voor hun leden en eerlijker contractvoorwaarden voor artiesten.
  
-Een handelsmerk is voor een producent soms wenselijk.Dit geeft hemmogelijkheden ​om zich duidelijk herkenbaar ​te maken voorde consument. Dat is nodig om consumentenbinding en bescherming mogelijk te maken. Van ons mogen merken van derden gebruikt worden zo lang niet de indruk gewekt wordt dat er een product van dat merk verkocht wordt ('​blurren'​ van merken op TV, of in andere kunstuitingen is dus niet nodig).+=== Het recht om te sleutelen ===
  
-=== Informatie-monopolies voorkomen ​===+De vanzelfsprekendheid dat je met je eigen spullen mag doen wat je wilt loopt gevaar. Er zijn steeds meer fabrikanten die proberen om het gebruik van hun producten te sturen door mogelijkheden tot het zelf sleutelen of repareren te beperken. Wij staan voor een maatschappij waar kunde benut kan worden zonder een contract met een fabrikant. We zijn daarom ook tegen: 
 + 
 +  * Digital Rights Management (DRM): Techniek die bepaalt wat een gebruiker afspeelt op zijn apparaten;​ 
 +  * Het misbruiken van Trusted Computing om af te dwingen dat een fabrikant enkel software van een leverancier op zijn hardware mag zetten. 
 + 
 +=== Het internet kent geen nationale grenzen ​===
  
-Verdere monopolies in de sectoren transport, informatie,​industrieen cultuur ​moeten ​worden voorkomenIedermonopolie moet worden ​beperktNoch hun tijdspanne noch hun omvang kan achteraf worden uitgebreid. De oprichting van de 'commons', ​zoals gratis software, gratis cultuur goederen, open octrooi-pools en vrij en open educatief ​materiaal, moeten ​worden ​bevorderd en wettelijk worden beschermd. Auteursrechtenorganisaties moeten zorgen voor uitgebreide transparantie,​ eerlijke participatieve rechten voor hun leden en eerlijker contractvoorwaarden voor artiesten.+Het internet als medium zou geen grenzen ​moeten ​kennenEr worden ​nu kunstmatige grenzen gemaakt die de toegang tot kunst, muziek en vrije nieuwsvergaring belemmerenDit wordt 'geoblocking' ​genoemd. Zo kun je denken aan YouTube filmpjes die je niet kunt zien in Nederlandof materiaal ​van de publieke omroep wat je niet kunt bekijken op je vakantie. Geoblocking moet dan ook zo snel mogelijk ​worden ​afgeschaft.
  
  
archief/concepten/tkprogramma/3.4informatie.1474297614.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/09/19 17:06 door javandijken