Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.1economie_financien_en_banken

4.1Buitenland en EU (Henk, Bas, Wiel)

De Piratenpartij is bij uitstek een internationaal georiënteerde partij. De Piratenpartij is actief in meer dan 68 landen. De informatiesamenleving is namelijk een globale samenleving die ook op globaal niveau beschermd moet worden.

Internationale overeenkomsten hebben vaak een hoog ondemocratisch gehalte. Allerhande lobbygroepen hebben bijvoorbeeld vaak veel macht. Dit geldt voor de Europese Unie, maar ook voor internationale verdragen zoals die van de Wereld Handels Organisatie en de Verenigde Naties. Bovendien is het aanpassen van internationale handelsverdragen vaak een omslachtig en overmatig complexe aangelegenheid. De Piratenpartij zou graag zien dat er ook internationaal gestreefd wordt naar meer democratische besluitvormingsstructuren waarover burgers actief geïnformeerd worden en waarbij ze consequent betrokken worden.

Omdat niet al onze partijpunten op nationaal niveau gerealiseerd kunnen worden, hebben we een internationaal verbond met andere Piratenpartijen. Zo kunnen wij op mondiaal niveau met 1 programma als 1 partij campagne voeren. Dit betekent dat we ook op Europees niveau een gericht programma hebben dat namens alle meewerkende Piratenpartijen uitgevoerd zal worden. Nederland pleit voor een nieuw verdrag voor vrije informatiesamenleving.

Nederland moet, zowel in Europa als wereldwijd, pleiten voor een verdrag dat het stimuleren van innovatie en het delen van informatie in een vrije informatiesamenleving regelt. Internet is een internationaal, open en neutraal netwerk.

Een vrij internet mag niet ondergeschikt worden gemaakt aan nationale of militaire overwegingen. Om nationalisering van het internet te voorkomen moet Nederland zich internationaal hard maken voor een uitbreiding en decentralisering van de internet-infrastructuur. Zo wordt het moeilijker voor één instantie om volledige controle over het internet te krijgen. –– Fondsen die zijn toegewezen aan overheidsdiensten in het kader van “cyber-security” worden defensief ingezet, niet offensief. –– Internationale “cyber security” verdragen zoals die met de Verenigde Staten worden opgezegd omdat deze een gevaar voor fundamentele rechten en het internet vormen. –– RIPE te Amsterdam krijgt een beschermde status in de wet zodat het internet beter beschermd kan worden tegen politieke invloeden. Verdragen waarin auteurs- en patentrecht geregeld zijn, zullen opnieuw worden geëvalueerd.

Nederland moet er op internationaal niveau voor pleiten dat alle verdragen waarin patentrecht zijn geregeld opnieuw geëvalueerd worden in het licht van de vrije informatiesamenleving. Op Europees en wereldwijd niveau zal worden samengewerkt met andere Piratenpartijen.

Pirate Parties International is een organisatie in Brussel die als doel heeft internationale samenwerking met Piratenpartijen over de gehele wereld te bevorderen. Piratenpartij Nederland onderschrijft de 'Common Grounds', een aantal gezamenlijke uitgangspunten van de PPI. Verdragen op Europees en internationaal niveau worden samen met de PPI en nationale Piratenpartijen aangepast of afgeschaft waar nodig. Internationale handel, ACTA en TIPP

Internationale handel bestaat al eeuwen, net als verdragen die internationale handel vergemakkelijken. De Piratenpartij is in principe niet tegen zulke overeenkomsten maar de meest recente verdragen hebben weinig met vrijhandel te maken gehad (Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA)). Deze verdragen blijken vrijhandel voor multinationals te vergemakkelijken terwijl het midden- en kleinbedrijf (MKB)het nakijken heeft. Tevens worden in die verdragen onderwerpen opgenomen die weinig met handel te maken hebben zoals het aanscherpen van het auteursrecht. Daarom zal de Piratenpartij bij het sluiten van vrijhandelsverdragen de belangen van burgers en MKB scherp in de gaten houden. De Piratenpartij wil dat in alle onderhandelingen van de Europese Unie over handelsovereenkomsten aan de volgende vier voorwaarden wordt voldaan; (1) sterkere betrokkenheid van het Europees Parlement, (2) uitgebreide toegang tot informatie en openbare hoorzittingen, (3) respect voor zelfbeschikking en privacy en (4) met de belangen van kleine en middelgrote ondernemingen moet rekening worden gehouden.

Het ACTA-verdrag heeft als doel om auteursrecht, patentrecht en merkenrecht in de huidige vorm te handhaven en de handhaving strenger te maken. Landen die hier aan deelnemen worden daardoor beperkt in het vormgeven van een eigen beleid. Onderhandeling over het ACTA-verdrag heeft grotendeels achter gesloten deuren plaatsgevonden waardoor er nauwelijks democratische invloed mogelijk was. Het ACTA-verdrag druist lijnrecht in tegen de burgerrechten, overheidstransparantie, innovatie en creativiteit. Er moet om die reden voor gewaakt worden dat het verdrag, in deze of een licht aangepaste vorm, aangenomen wordt.

De regeringen van Europa en de Verenigde Staten zijn van plan het Transatlantisch Handels- en Investeringspartnerschap (TTIP) te sluiten. Met de TTIP overeenkomst beloven vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in de Europese Unie en de VS, meer groei. Zij willen meer handel en meer vrije markt voor bedrijven. In werkelijkheid betekent dit dat GMO voedsel en met hormonen behandeld rundvlees ongemerkt op ons bord beland. Het afgewezen ACTA-verdrag komt weer via de achterdeur binnen, waarbij de privacy en burgerrechten buiten de boot vallen. Alleen de basale consumentenbescherming en milieunormen blijven bestaan. Regeringen van de lidstaten en de Europese Commissie zetten het publiek en de parlementen buitenspel door de onderhandelingen in het geheim te voeren. De Piratenpartij vindt dat alle internationale verdragen die door regeringen worden gemaakt alleen transparant tot stand mogen komen en de nationale rechtsorde niet mogen schaden.

Rol, inrichting en locatie Europees Parlement

De maandelijkse verhuizing van het Europees parlement van Brussel naar Straatsburg kost tijd, geld en energie. De Piratenpartij wil dat alle vergaderingen voortaan in Brussel plaatsvinden. Het Parlement is momenteel meer een verzameling vertegenwoordigers van de lidstaten dan een brede vertegenwoordiging van alle burgers. De Piraten streven naar een echt democratisch gekozen parlement en daarom moet de strikte scheiding tussen landen opengebroken worden. De helft van het aantal zetels wordt landgebonden en de andere helft wordt gevuld door leden die door alle Europeanen gekozen kunnen worden.

De Piratenpartij is niet voor of tegen meer Europese integratie, maar wil dat de nu al bestaande Europese integratie zo aangepast wordt dat de nadruk verschuift van de Europese regeringen naar de Europese burger. Wij willen dat de nadruk op het Europees Parlement komt te liggen als zijnde de wetgevende macht in Europa. De rechten van het Europees Parlement dienen uitgebreid te worden zodat er een Europese Tweede Kamer ontstaat die de politieke eindverantwoordelijkheid gaat dragen. Niet indirect via de nationale regeringen, maar direct via het Europees Parlement, dient de burger inspraak te krijgen in Europa. Daarnaast zal op basis van het subsidiariteitsbeginsel opnieuw bekeken moeten worden over welke onderwerpen op Europees en over welke op lagere politieke niveau's moet worden besloten. Besluitvorming op Europees niveau zal meer rekening moeten houden met de verschillende culturen in de lidstaten.

De Piratenpartij vindt dat lobby clubs momenteel een te grote invloed hebben op het politieke besluitvormingsproces in de EU. Bovendien is vaak niet duidelijk welke invloed lobbyisten hebben op deze besluiten. Daarom wil de Piratenpartij dat elke afspraak tussen een lobby-partij en een lid van het Europarlement of Europese Commissie bekend moet worden gemaakt middels een openbaar te raadplegen agenda.

Directe democratie

Hoe dichter wetgeving bij de burger wordt gemaakt, hoe meer invloed van de burger mogelijk is. De huidige vorm van democratie is immers al meer dan 200 jaar oud en daarmee hoognodig aan vernieuwing toe. De technische mogelijkheden die we nu hebben maken het mogelijk om de burgers veel directer bij het beleidsproces te betrekken. Hiervoor zijn verschillende technische mogelijkheden in ontwikkeling, zoals Liquid Feedback. De Piratenpartij is voor het verder ontwikkelen van deze mogelijkheden. In een volgende stap wil de Piratenpartij op lokaal niveau beginnen met het in de praktijk brengen van deze directe democratie.

NAVO / Rusland

De Piratenpartij vind dat als je tot een bepaalde club of organisatie wilt horen, je niet weg moet lopen voor de verantwoordelijkheden die dat met zich mee brengt. Dit geldt ook voor Nederland en haar lidmaatschap van de NAVO. As de NAVO er mede aan bijdraagt dat er al ruim zeventig jaar geen oorlog (misschien wel het belangrijkste burgerrecht) op Nederlands grondgebied is geweest, mag er dus van Nederland verwacht mag worden dat hiervoor een bepaalde inspanning wordt geleverd. De Piratenpartij is daarom voor het leveren van militairen aan een NAVO troepenmacht in de Baltische Staten om eventuele agressie van Rusland te voorkomen. Uiteraard dient het door Nederland te leveren militairen in verhouding te staan met de bijdragen van andere NAVO staten.

Brexit

De bevolking van Groot- Brittannie heeft in juni 2016 voor een vertrek uit de EU gestemd. Het zal de Nederlandse kiezer niet ontgaan zijn dat de uitslag van dit referendum in Groot-Brittannie tot politieke chaos, financiele instabiliteit en onzekerheid heeft geleid. De Piratenpartij acht een dergelijke situatie in Nederland onwenselijk. Daarnaast is de Piratenpartij internationaal georienteerd en onderkent zij, ondanks dat de EU niet optimaal functioneert en veranderingen nodig zijn, het belang van de EU. Al met al ziet de Piratenpartij geen valide redenen om in Nederland een referendum over voortzetting van het EU-lidmaatschap uit te schrijven.

https://wiki.piratenpartij.nl/concepten:tkprogramma:4.1buitenlandeneu

archief/concepten/tkprogramma/4.1economie_financien_en_banken.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:21 door KapiteinG