Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.2economie_financien_banken

Dit is een oude revisie van het document!


Economie, Financiën en Banken

Economische activiteit is een belangrijke waarde, maar 'groei' is een beschrijving van een proces; geen doel op zich. Het Bruto Binnenlands Product (BBP), bedoeld om economische groei aan te duiden, is bovendien een zeer beperkte maat. De grootste held van het BBP is een gokverslaafde kankerpatiënt die net is beroofd, door een dure scheiding gaat en volledig op hol slaat tijdens de Drie Dwaze Dagen. Milieuvervuiling draagt zelfs dubbel bij: als de troep wordt achtergelaten en als het weer moeten worden opgeruimd. Vrijwilligerswerk, het verzorgen van je zieke opa, of het delen van kennis, kunst en cultuur tellen daarentegen weer niet mee voor het BBP; je vraagt er immers geen geld voor. Economisch beleid zou er meer op gericht moeten zijn de reële economie te vergroten; economische activiteit die een zinvolle bijdrage is aan welvaart in ruime zin: waar mensen ook echt gelukkiger van worden.

Monetair beleid:

Doordat de eurozone geen fiscale unie is, kunnen landen hun monetaire beleid niet aanpassen op hun lokale economie. Samen met de Europese begrotingsnorm, falend IMF-beleid en banken die speculeren op het faillisement van landen, veroorzaken economische instabiliteit in de EU, die ook Nederland raakt. Het ECB-beleid van Quantative Easing zorgt voor nieuwe onhoudbare zeepbellen op aandelenbeurzen en vastgoedmarkten, waardoor een nieuwe economische crisis slechts een kwestie van tijd is.Als de ECB al geld bijdrukt, moet dit naar de burger gaan

Er is onvoldoende draagvlak om van de eurozone een fiscale unie te maken. Om minder afhankelijk te worden van de euro, wil de Piratenpartij daarom vooruit kijken naar alternatieven:

- Op korte termijn complementaire munten stimuleren; zowel cash (zoals Bristal Pound) als digitaal (cryptocurrency)

- Mogelijkheden onderzoeken voor een muntunie met gelijk fiscaal beleid, met landen die cultureel en economisch op ons lijken (neuro)

Controle over ons geld terugkrijgen

Geld wordt nu uitgegeven door commercië banken in de vorm van schuld (“krediet”). Hierdoor hebben zij een commercieel belang bij geldcreatie. De Piratenpartij wil op de lange termijn dit monopolie op geldcreatie afpakken van commerciële banken en teruggeven aan de commons, zodat er geld wordt gecreëerd in het algemeen belang en er dus niet te veel geld wordt bijgedrukt. Het gecreëerde geld dient niet terecht te komen bij banken en andere grote bedrijven, maar direct bij 'gewone burgers'. Op deze manier transformeren we de falende 'trickle-down economy' in een 'trickle-up economy'.

Hervorming van de financiële sector

Too big to fail voorkomen

Banken hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Commerciële banken mogen echter niet leidend worden in onze democratische besluitvorming. Het mag niet zo zijn dat een eventueel faillissement van een bank onze samenleving ontwricht. Doordat banken 'too big to fail' zijn kunnen ze de samenleving chanteren. Dit heeft geleid tot een instabiele financië sector. Voor marktwerking is het belangrijk dat partijen die niet goed functioneren kunnen worden vervangen door concurrenten. Banken dienen zich daarom op te splitsen tot onderdelen, die zonder maatschappij- ontwrichtende gevolgen failliet kunnen gaan.

Functie van banken splitsen

Een bank in ons huidige systeem heeft twee functies: kredietverstrekking en betalingsverkeer. De Piratenpartij wil het betalingsverkeer loskoppelen van de kredietfunctie van banken. Dit zal leiden tot een stabiele financiële sector.

De PiratenPartij stelt voor een pure betaalbank op te richten onder de naam 'Blauwe Leeuw'. De 'full reserve' betaalbank 'Blauwe Leeuw' faciliteert uitsluitend betalingsverkeer en verstrekt geen krediet. Betaalgegevens zijn dan niet meer in beheer bij private partijen. Betaalgegevens zijn immers privé gegevens en dus geen verhandelbaar product. De markt kan “apps” en andere gebruiksfuncties voor betalingen ontwikkelen en aanbieden als schil bovenop de 'Blauwe Leeuw'. Omdat de 'Blauwe Leeuw' geen geld investeert, dus geen financiële risico's neemt, en er dus geen risico is tot omvallen, hoeft deze niet bij te dragen aan het deposito garantie stelsel, waarin banken garant staan voor elkaar.

Private investeringsbanken kunnen geld voor klanten investeren via spaarrekeningen en beleggingsfondsen en verlenen krediet, maar bieden geen betaalfunctie. De hoeveelheid beschikbaar krediet vanuit banken zal afhangen van de mate waarin banken een overtuigende propositie hebben voor spaarders met overtollig geld op hun betaalrekening.
Banken mogen niet langer hoge rentes rekenen op tijdelijk rood staan door particulieren. De mogelijkheid wordt ingericht om kleine bedragen anoniem te kunnen betalen, zowel contant als digitaal (bijvoorbeeld met een anonieme prepaid betaalkaart voor kleine betalingen). De verkoper hoeft niet te weten wíe er betaalt. Het feit dat er betaald is, is voldoende.

Totdat bovenstaande hervormingen zijn doorgevoerd wordt 'full reserve banking' wettelijk mogelijk gemaakt, zodat burgers zelf al een veiliger optie kunnen kiezen voor hun spaargeld.

De Piratenpartij wil:

- Banken opsplitsen wanneer deze te groot zijn, om 'too big to fail' te voorkomen

- Kredietverstrekken loskoppelen van betalingsverkeer

- Full reserve banking per direct mogelijk maken

- Woekerrentes op rood staan verbieden

- Anoniem betalen mogelijk maken

Een innovatieve netwerkeconomie

Hoe groter een bedrijf wordt, des tehoe groter de kans dat deze onethisch gedrag gaat vertonen en onze rechten gaat schenden. Vroeger was het motto van Google “Don't be Evil” en nu ze groter zijn hebben ze alle beloftes laten varen en hun motto laten vallen. De Piratenpartij wil niet dat de politiek zich niet langer laat beinvloeden door lobbyisten van banken en andere grote bedrijven, maar juist het MKB en ZZP'ers meer kansen bieden om zo een eerlijker speelveld te creëren. Juist het MKB en ZZP'ers komen immers met innovaties en vormen daarmee de motor van onze economie.

Technologische markten worden vaak snel gemonopoliseerd, waardoor mensen afhankelijk worden van de diensten die ze verlenen. Denk bijvoorbeeld aan Google, Facebook en Whatsapp, maar ook aan 'koppeldiensten' als Uber of Airbnb. De Piratenpartij vindt het daarom belangrijk dat Nederland zich inspant om het MKB op een eerlijke kans te blijven geven op deze technologische markten. Dit moet het MKB in staat stellen om innovatieve startups te ontwikkelen en op de markt te brengen.

De Piratenpartij wil:

- Huidige belastingafspraken met multinationals transparant maken

- Nieuwe belastingafspraken met grote multinationals verbieden

- Vennootsschapsbelasting voor MKB verlagen

- Grote bedrijven strenger reguleren om te voorkomen dat zij onze rechten schenden

- Meer vrijheid en kansen bieden voor MKB en ZZP'ers

- Wetgeving moet ook uitvoerbaar en betaalbaar ziijn voor bedrijven met maar 1 of twee man personeel.

<font 10.0pt/10;;black;;inherit>**ZZP'ers meer vrijheid geven en bureaucratie verminderen**</font>

De Piratenpartij draagt zelfstandige ondernemers een warm hart toe. Bedrijven huren echter steeds vaker ZZP'ers in om de CAO te ontwijken. In dat geval is er geen sprake van zelfstandige ondernemers, maar schijnzelfstandigheid. Hiermee maken ze gebruik van marktmacht en dat is verboden. De ACM dient actief te handhaven op bedrijven die structureel onder het CAO-loon betalen, willens en wetens onder de kostprijs inkopen of contracten eenzijdig in hun voordeel aanpassen.

Wanneer, zonder tussenperiode van zes maanden, meer dan duizend uur voor dezelfde opdrachtgever worden gewerkt, dient de werkgever een vast contract aan te bieden. ZZP'ers hebben vervolgens een vrije keuze hier al dan niet gebruik van te maken. Daarnaast willen we de Wet DBA afschaffen en vervangen door een simpele VAR-verklaring. Zo kunnen we schijnzelfstandigheid aanpakken en voor echte zelfstandigen bureaucratie verminderen.

Voor ZZP'ers is het verschil tussen werk en privé vaak maar klein. Daarom moet de privacy van deze groep ook beschermd worden. Misbruik van BSN- en NAW-gegevens uit de Kamer van Koophandel moet tegengegaan worden. Bijvoorbeeld met alternatieve contactgegevens die minder gevoelig liggen. Omdat het BSN een gevoelig gegeven is in verband met ID-fraude, moet de verplichting afgeschaft worden om deze op facturen of websites te zetten.

Omdat met het grote aantal ZZP'ers de scheidslijn tussen bedrijf en privé-persoon vervaagt, moeten de mededingingsregels voor zeer kleine ondernemingen versoepeld worden, zodat ze zich makkelijker kunnen organiseren in coöperaties en gezamenlijke regelingen, zoals vrijwillige pensioenfondsen en verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid.

Basisinkomen

In een gezonde economie is het belangrijk dat iedereen zinvols doet. Door automatisering verdwijnen steeds meer banen. Dit betekent dat we minder moeten gaan werken, of dat mensen nieuwe manieren moeten vinden om een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Experimenten met een verplichte tegenprestatie bleken niet succesvol en werden terecht gezien als grove vrijheidsbeperking. Het basisinkomen biedt een aantrekkelijk alternatief om mensen aan het werk te helpen en geeft meer vrijheid om zonder financiële zorgen zelfstandig te ondernemen. Een basisinkomensgarantie in de vorm van een Negative Income Tax is een goed te betalen, haalbaar plan. Uit experimenten blijkt dat, wanneer mensen zich geen zorgen hoeven te maken over hun vaste lasten, ze meer onderwijs gaan volgen, ondernemender worden en al met al meer zinvol werk gaan doen. Voor mensen die nu al afhankelijk zijn een uitkering, betekent het dat elke extra verdiende euro loont, terwijl zij in de huidige situatie geld dat zij naast hun uitkering verdienen direct weer moeten inleveren. Bovendien betekent het basisinkomen een drastische vereenvoudiging van het huidige oerwoud aan toeslagen. Iedereen krijgt dan immers dezelfde toeslag: het basisinkomen. Dit maakt een hoop bureaucratie en privacyschendede controles overbodig. Het basisinkomen bestrijdt ook de armoede, die het gevolg is van het niet om kunnen gaan met deze bureaucratie. Recente experimenten met een basisinkomen op de schaal van heel Nederland ontbreken echter nog.

De Piratenpartij wil:

- Verplichte tegenprestatie afschaffen

- Privacyschendende controles op uitkeringsgerechtigden stopzetten

- Pilots uitvoeren om de uitwerking van een onvoorwaardelijke basisinkomensgarantie te testen

- Indien deze pilots succesvol blijken, het basisinkomen stapsgewijs landelijk invoeren

Belasting op arbeid verschuift naar belasting op grondstoffen

Om economische activiteit op een duurzame wijze te bevorderen wordt de belasting op arbeid verlaagd en de belasting op grondstoffen verhoogd. Het verhoogt de arbeidsparticipatie en verlaagt onze ecologische voetafdruk.

archief/concepten/tkprogramma/4.2economie_financien_banken.1474635911.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/09/23 15:05 door Matthijs85