Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.2economie_financien_banken

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
archief:concepten:tkprogramma:4.2economie_financien_banken [2016/09/23 15:05]
Matthijs85
archief:concepten:tkprogramma:4.2economie_financien_banken [2017/09/11 21:21] (huidige)
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van concepten:tkprogramma:4.2economie_financien_banken naar archief:concepten:tkprogramma:4.2economie_financien_banken
Regel 1: Regel 1:
-===== EconomieFinanciën en Banken =====+==== Niet meer edittenwijzigingen worden niet opgeslagen! ​====
  
-Economische activiteit is een belangrijke waardemaar '​groei'​ is een beschrijving van een proces; geen doel op zich. Het Bruto Binnenlands Product (BBP), bedoeld om economische groei aan te duiden, is bovendien een zeer beperkte maat. De grootste held van het BBP is een gokverslaafde kankerpatiënt die net is beroofd, door een dure scheiding gaat en volledig op hol slaat tijdens de Drie Dwaze Dagen. Milieuvervuiling draagt zelfs dubbel bij: als de troep wordt achtergelaten en als het weer moeten worden opgeruimd. Vrijwilligerswerk,​ het verzorgen van je zieke opa, of het delen van kennis, kunst en cultuur tellen daarentegen weer niet mee voor het BBP; je vraagt er immers geen geld voor. Economisch beleid zou er meer op gericht moeten zijn de reële economie te vergroten; economische activiteit die een zinvolle bijdrage is aan welvaart in ruime zin: waar mensen ook echt gelukkiger van worden.+==== EconomieFinanciën ​en Banken ====
  
-==== Monetair beleid: ====+De invloed van banken en multinationals op onze samenleving mag niet zo groot zijn dat het belang van grote bedrijven leidend wordt in democratische besluitvorming en ook mogen er geen maatschappij ontwrichtende gevolgen samengaan met een eventueel faillissement van een financiele instelling. Banken mogen dus niet langer te groot zijn om af te wikkelen en een eerlijke concurrentiepostitie voor het mkb (waaronder zzp' ers) mag niet lijden onder belastingafspraken voor grote internationale spelers. De overheid dient hiervoor via wijzigingen in (fiscale) wetgeving een meer gelijk speelveld te creëren.
  
-Doordat de eurozone geen fiscale unie is, kunnen landen hun monetaire beleid ​niet aanpassen op hun lokale economieSamen met de Europese begrotingsnormfalend IMF-beleid en banken die speculeren op het faillisement ​van landen, veroorzaken economische instabiliteit in de EU, die ook Nederland raaktHet ECB-beleid van Quantative Easing zorgt voor nieuwe onhoudbare zeepbellen op aandelenbeurzen ​en vastgoedmarktenwaardoor een nieuwe economische crisis slechts een kwestie van tijd is.<font inherit/​inherit;;#​333333;;​inherit>​Als ​de ECB al geld bijdruktmoet dit naar de burger gaan</​font>​+Economische activiteit ​is een belangrijke waardemaar niet de enige‘Zo veel mogelijk’ groei of werkgelegenheidimpliceert een ondergeschikte waarde ​van iets anders. Beleid maken is transparant zijn over de keuzes ​die je maakt en eerlijk zijn over wat je opgeeft om iets anders mogelijk te makenWie een eerlijk ​en transparant verhaal wil voorleggen aan de kiezermoet bereid zijn de dilemma’s waar we voor staan in deze sector te benoemenDe drie grootste hebben betrekking op de toekomst van de euro, de begroting (voortkomend uit beleidskeuzes) en de hervorming van de financiële sector.
  
-Er is onvoldoende draagvlak om van de eurozone ​een fiscale unie te makenOm minder afhankelijk ​te worden van de euro, wil de Piratenpartij daarom vooruit kijken naar alternatieven:​+Door het tot nu toe gevoerde beleid ​is de maatschappelijke rekening opgelopen in de vorm van een instabiele financiële sector, onhoudbare pensioenbeloftes en een munteenheid waar we momenteel als exportland van profiteren, maar die op termijn niet houdbaar is in de huidige vormHet probleem is dat het onmogelijk is om deze rekening eerlijk ​te verdelen met als gevolg dat beleidsmakers ​de vingers er niet aan hebben willen branden en de fundamentele problemen groter in plaats van kleiner zijn geworden.
  
-- Op korte termijn complementaire munten stimuleren; zowel cash (zoals Bristal Pound) als digitaal (cryptocurrency)+Wij schetsen onze plannen inclusief de nadelen van beleidskeuzes. Met inachtneming van het bovenstaande heeft de Piratenpartij ten aanzien van economie, financiën en banken de volgende voorstellen:​
  
-- Mogelijkheden onderzoeken ​voor een muntunie met gelijk fiscaal beleid, met landen die cultureel en economisch op ons lijken (neuro)+=== De toekomst van de euro voor Nederland ===
  
-=== Controle over ons geld terugkrijgen ===+\\ 
 +Het probleem van de Eurozone is dat er geen fiscale unie is. Hierdoor kunnen landen hun monetaire beleid niet aanpassen op hun economie en zit de Eurozone als geheel in wat lijkt op een permanente crisis. Landen die voorheen hun munt zouden devalueren zijn door de Europese norm van 3% begrotingstekort gedwongen tot prijsverlagingen en structurele hervormingen die ingaan tegen de lokale politieke wil. De Europese Centrale Bank (ECB) probeert de daardoor ontstane deflatie en stagnatie te bestrijden met middelen die daar niet geschikt voor zijn en dat leidt weer tot verdere instabiliteit die ook Nederland raakt. Het ECB beleid zorgt voor nieuwe onhoudbare zeepbellen op aandelenbeurzen en vastgoedmarkten waardoor een herhaling van 2008 slechts een kwestie van tijd is.
  
-Geld wordt nu uitgegeven door commercië banken in de vorm van schuld ​("​krediet"​). Hierdoor hebben zij een commercieel belang bij geldcreatieDe Piratenpartij wil op de lange termijn dit monopolie op geldcreatie afpakken van commerciële banken ​en teruggeven aan de commonszodat er geld wordt gecreëerd in het algemeen belang en er dus niet te veel geld wordt bijgedruktHet gecreëerde geld dient niet terecht te komen bij banken en andere grote bedrijvenmaar direct bij '​gewone burgers'​Op deze manier transformeren we de falende '​trickle-down economy' ​in een '​trickle-up economy'​.+In een Europese Unie waarin grenzen vervagen zou een fiscale unie een logische volgende stap zijn. De implementatie ​van BEPS regelgeving ​(regelgeving om belastingontwijking tegen te gaanen CCCTB (uniforme winstbelasting ondernemingen) zijn bewegingen in die richtingEen fiscale unie is echter ​een stap die in Europees verband genomen moet wordenCulturele verschillen binnen ​de Europese Unie en het huidige anti Europese sentimentmaken de kansen op het bereiken van een fiscale unie zeer kleinWanneer een fiscale unie niet haalbaar isdan is de terugkeer naar een eigen munt –ondanks alle kosten– de meest gunstige optie voor Nederland op de langere termijnDeze keuze is bepalend voor de overige punten ​in het financiële programma. Een alliantie met landen die cultureel en economisch op Nederland lijken, zoals Duitsland of Denemarken, zal PPNL overwegen voor de langere termijn, mits daarbij de schaal van monetair en fiscaal beleid gelijk aan elkaar blijft.
  
-==== Hervorming van de financiële ​sector ====+=== Hervorming van de financiële ​markten ​===
  
-=== Too big to fail voorkomen ===+Banken zijn niet gezond en te groot om failliet te laten gaan bij tegenslag. Een hervorming van de sector betekent dat een verlies moet worden genomen. Voor marktwerking is het belangrijk dat partijen die niet goed functioneren kunnen worden vervangen door concurrenten. De uitkomst is een markt met spelers die zich van elkaar onderscheiden en hun producten en diensten afgestemd hebben op de afnemers.
  
-Banken hebben een belangrijke maatschappelijke functieCommerciële ​banken ​mogen echter ​niet leidend worden ​in onze democratische besluitvormingHet mag niet zo zijn dat een eventueel faillissement van een bank onze samenleving ontwrichtDoordat banken 'too big to fail' zijn kunnen ze de samenleving chanteren. Dit heeft geleid tot een instabiele financië sector. Voor marktwerking is het belangrijk dat partijen ​die niet goed functioneren kunnen worden vervangen door concurrentenBanken dienen zich daarom op te splitsen tot onderdelen, die zonder maatschappij- ontwrichtende gevolgen failliet kunnen gaan.+Een bank in ons huidige systeem heeft twee functies: kredietverstrekking en betalingsverkeerDe Piratenpartij wil het betalingsverkeer loskoppelen van de kredietfunctie van banken ​en betaalgegevens ​niet meer bij private partijen ​in beheer gevenBetaalgegevens ​zijn privégegevens en dus geen verhandelbaar productZodra de eigen munt weer in omloop is, krijgt iedereen ​een betaalrekening bij De Nederlandse Bank, de ‘Blauwe Leeuw’, ​die uitsluitend betalingsverkeer faciliteert en geen krediet verstrektDe markt kan apps en andere gebruiksfuncties voor betalingen ontwikkelen en aanbieden als schil bovenop de Blauwe Leeuw.
  
-**Functie ​van banken ​splitsen**+De taakstelling ​van commerciele ​banken ​verschuift naar sparen en/of krediet verstrekking. De hoeveelheid beschikbaar krediet vanuit banken zal afhangen van de mate waarin banken een overtuigende propositie hebben voor spaarders met overtollig geld op hun betaalrekening. Het systeem waarin banken garant staan voor elkaar (het deposito garantie stelsel) kan vervolgens worden versoberd, vanwege de gegarandeerde tegoeden op de betaalrekening en de mogelijkheid voor banken om hun diensten volgens full reserve banking aan te bieden. De prijs van deze hervorming is een herkapitalisatie van banken, die leidt tot een stabiele financiële sector. Het gevolg is dat lenen duurder wordt. Dit kan op korte termijn een nadelig effect hebben op de groei van de economie en zal op langere termijn leiden tot een toekomst met meer stabiliteit.
  
-Een bank in ons huidige systeem heeft twee functies: kredietverstrekking en betalingsverkeerDe Piratenpartij wil het betalingsverkeer loskoppelen ​van de kredietfunctie van banken. Dit zal leiden tot een stabiele financiële sector.+Totdat deze hervormingen zijn doorgevoerd wordt full reserve banking, een depositobank,​ wettelijk mogelijk gemaakt, zodat burgers zelf al een veiliger optie kunnen kiezen voor hun spaargeldTevens wordt begonnen met het afbouwen ​van het depositogarantiestelsel om perverse prikkels bij zowel burger als bank weg te nemen.
  
-De PiratenPartij stelt voor een pure betaalbank op te richten onder de naam '​Blauwe Leeuw'​. De 'full reserve'​ betaalbank '​Blauwe Leeuw' faciliteert uitsluitend betalingsverkeer ​en verstrekt geen krediet. Betaalgegevens zijn dan niet meer in beheer bij private partijen. Betaalgegevens zijn immers privé gegevens en dus geen verhandelbaar product. De markt kan "​apps"​ en andere gebruiksfuncties voor betalingen ontwikkelen en aanbieden als schil bovenop ​de '​Blauwe Leeuw'​. Omdat de '​Blauwe Leeuw' geen geld investeert, dus geen financiële risico'​s neemt, en er dus geen risico is tot omvallen, hoeft deze niet bij te dragen aan het deposito garantie stelsel, waarin banken garant staan voor elkaar.+=== De begroting ​en de staatsschuld ===
  
-Private investeringsbanken kunnen geld voor klanten investeren via spaarrekeningen en beleggingsfondsen en verlenen kredietmaar bieden geen betaalfunctie. De hoeveelheid beschikbaar krediet vanuit banken zal afhangen van de mate waarin banken een overtuigende propositie hebben voor spaarders met overtollig geld op hun betaalrekening.\\ +Nederland heeft een staatsschuld in een valuta die ze niet zelf uitgeeft, de euroDaar staan bezittingen tegenover, zoals een infrastructuur en een onderwijssysteem,​ die ons in staat stellen ​om iets van waarde te produceren. Door belasting ​te betalen, ​dragen we bij aan onze gezamenlijke voorzieningenMaar niet al die voorzieningen functioneren even goed of zijn even wenselijkStaatsschuld ​is niet perse iets slechtswat telt is waar een staatslening voor is aangegaan. Is het uitgegeven aan iemand die opgroeit als een gelukkig persoon of aan een raketaanval waarbij burgerdoden zijn gevallen? Omdat Nederland vooralsnog onderdeel uitmaakt van de Europese (munt)Unie waarin we hebben ingestemd met de norm van maximaal 3% begrotingstekort,​ hebben we ons daar voor nu aan te houden, zelfs wanneer andere landen die norm overschrijden. Met inachtname van deze beperking willen wij onderstaande maatregelen aan alle burgers voorleggen in lijn met ons streven naar e-democracy.
-Banken mogen niet langer hoge rentes rekenen op tijdelijk rood staan door particulieren. De mogelijkheid wordt ingericht ​om kleine bedragen anoniem ​te kunnen ​betalen, ​zowel contant als digitaal (bijvoorbeeld met een anonieme prepaid betaalkaart voor kleine betalingen)De verkoper hoeft niet te weten wíe er betaaltHet feit dat er betaald ​is, is voldoende.+
  
-<font 10.0pt/​10;;​black;;​inherit>​Totdat bovenstaande hervormingen zijn doorgevoerd wordt 'full reserve banking'​ wettelijk mogelijk gemaakt, zodat burgers zelf al een veiliger optie kunnen kiezen voor hun spaargeld.</​font>​+=== Een innovatieve netwerkeconomie ===
  
-<font 10.0pt/​10;;​black;;​inherit>​__De ​Piratenpartij wil:​__</​font>​+Hoe groter een bedrijf wordt, des tehoe groter de kans dat deze onethisch gedrag gaat vertonen en onze rechten gaat schendenDe Piratenpartij wil niet dat de politiek zich niet langer laat beinvloeden door lobbyisten van banken en andere grote bedrijven, maar juist het MKB en ZZP'​ers meer kansen bieden om zo een eerlijker speelveld te creëren. Juist het MKB en ZZP'​ers komen immers met innovaties en vormen daarmee de motor van onze economie.
  
-<font 10.0pt/​10;;​black;;​inherit>​- Banken opsplitsen wanneer deze te groot zijnom 'too big to fail' te voorkomen</​font>​+Technologische markten worden vaak snel gemonopoliseerd,​ waardoor mensen afhankelijk worden van de diensten die ze verlenenDenk bijvoorbeeld aan GoogleFacebook en Whatsapp, maar ook aan 'koppeldiensten' ​als Uber of Airbnb. De Piratenpartij vindt het daarom belangrijk dat Nederland zich inspant om het MKB op een eerlijke kans te blijven geven op deze technologische markten. Dit moet het MKB in staat stellen om innovatieve startups te ontwikkelen en op de markt te brengen.
  
-<font 10.0pt/​10;;​black;;​inherit>​- Kredietverstrekken loskoppelen van betalingsverkeer</​font>​+Hiervoor komen de volgende maatregelen:​
  
-<font 10.0pt/​10;;​black;;​inherit>​- Full reserve banking per direct mogelijk maken</​font>​+  * Huidige belastingafspraken met multinationals worden transparant. 
 +  * Nieuwe belastingafspraken met grote multinationals worden verboden. 
 +  * Vennootsschapsbelasting voor MKB wordt verlaagd. 
 +  * Grote bedrijven worden strenger gereguleerd om te voorkomen dat zij onze rechten schenden. 
 +  * Er wordt meer vrijheid en kansen geboden aan MKB en ZZP'​ers. 
 +  * Wetgeving moet ook uitvoerbaar en betaalbaar ziijn voor bedrijven met maar 1 of twee man personeel.
  
-<font 10.0pt/​10;;​black;;​inherit>​- Woekerrentes op rood staan verbieden</​font>​+=== ZZP'​ers meer vrijheid geven en bureaucratie verminderen ===
  
-<font 10.0pt/​10;;​black;;​inherit>​Anoniem ​betalen ​mogelijk maken</​font>​+De Piratenpartij draagt zelfstandige ondernemers een warm hart toeBedrijven huren echter steeds vaker ZZP'​ers in om de CAO te ontwijken. In dat geval is er geen sprake van zelfstandige ondernemers,​ maar schijnzelfstandigheid. Hiermee maken ze gebruik van marktmacht en dat is verboden. De ACM dient actief te handhaven op bedrijven die structureel onder het CAO-loon betalen, willens en wetens onder de kostprijs inkopen of contracten eenzijdig in hun voordeel aanpassen. Dit maakt moeilijke regelingen als de wet DBA onnodig omdat de werkgevers geen voordeel meer hebben van schijnzelfstandigheid.
  
-**Een innovatieve netwerkeconomie**+Voor ZZP'​ers is het verschil tussen werk en privé vaak maar klein. Daarom moet de privacy van deze groep ook beschermd worden. Misbruik van NAW gegevens uit de Kamer van Koophandel moet tegengegaan worden. Bijvoorbeeld met alternatieve contactgegevens die minder gevoelig liggen. Omdat het BSN een gevoelig gegeven is in verband met ID-fraude, moet de verplichting afgeschaft worden om deze op facturen of websites te zetten.
  
-Hoe groter een bedrijf ​wordtdes tehoe groter ​de kans dat deze onethisch gedrag gaat vertonen en onze rechten gaat schenden. Vroeger was het motto van Google "​Don'​t be Evil" en nu ze groter zijn hebben ze alle beloftes laten varen en hun motto laten vallen. De Piratenpartij wil niet dat de politiek ​zich niet langer laat beinvloeden door lobbyisten van banken ​en andere grote bedrijvenmaar juist het MKB en ZZP'​ers meer kansen bieden om zo een eerlijker speelveld te creëren. Juist het MKB en ZZP'​ers komen immers met innovaties en vormen daarmee de motor van onze economie.+Omdat met het grote aantal ZZP'​ers de scheidslijn tussen ​bedrijf ​en privé-persoon vervaagtmoeten ​de mededingingsregels voor zeer kleine ondernemingen versoepeld worden, zodat ze zich makkelijker kunnen organiseren in coöperaties ​en gezamenlijke regelingenzoals vrijwillige pensioenfondsen ​en verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid.
  
-Technologische markten worden vaak snel gemonopoliseerd,​ waardoor mensen afhankelijk worden van de diensten die ze verlenen. Denk bijvoorbeeld aan Google, Facebook en Whatsapp, maar ook aan '​koppeldiensten'​ als Uber of Airbnb. De Piratenpartij vindt het daarom belangrijk dat Nederland zich inspant om het MKB op een eerlijke kans te blijven geven op deze technologische markten. Dit moet het MKB in staat stellen om innovatieve startups te ontwikkelen en op de markt te brengen.+=== Onvoorwaardelijk basisinkomen ===
  
-<font 10.0pt/​10;;​black;;​inherit>​__De Piratenpartij wil:​__</​font>​+Een samenleving ontleent haar bestaansrecht uit participatie. Iedereen moet kunnen participeren,​ al is dat een recht en niet een plicht. In een wereld waarin de productiviteit door innovatie toeneemt en de natuurlijke en sociale grenzen van consumptie in zicht zijn, zal voor steeds minder mensen werk zijn dat het Bruto Nationaal Product kan verhogen. In een markteconomie is arbeid een kostenpost die mede door robotisering en automatisering zo laag mogelijk gemaakt wordt. Hoe gaan we de welvaart verdelen als er steeds minder werk is? \\  \\ Een mogelijke manier is het bevorderen van (vrijwilligers)werk,​ op alle niveaus krijgen burgers inspraak in de projecten die ze willen opzetten. Op die manier ontstaat er voor iedereen de mogelijkheid om te participeren en iets terug te krijgen voor hun inspanning, ook al heeft het in de economie onvoldoende geldwaarde. In aanvulling hierop kunnen werklozen ook geholpen worden met gratis bij- of omscholing. Een andere manier is via een onvoorwaardelijk Basisinkomen. We weten alleen nog niet wat er gebeurt als iedereen een basisinkomen zou ontvangen. Gaan prijzen stijgen, gaat productiviteit omlaag, komen er zoveel migranten op af dat het onhoudbaar wordt? Het zijn vragen waar onderzoek en experimenten op beperkte schaal voor nodig zijn voor ze beantwoord kunnen worden.
  
-<font 10.0pt/​10;;​black;;​inherit>​- Huidige belastingafspraken met multinationals transparant maken</​font>​+=== Zelfbeschikking van uitkeringsgerechtigden===
  
-<font 10.0pt/​10;;​black;;​inherit>​- Nieuwe belastingafspraken ​met grote multinationals verbieden</​font>​+De arbeidsmarkt verandert continueDe Piratenpartij ziet dat de ingezette automatisering en robotisering deze veranderingen in een stroomversnelling zetten en ziet hier kansen voor vooruitgang. Vast werk wordt steeds minder vanzelfsprekend. Naast het meer inzetten van flexibele medewerkers zullen ook complete beroepsgroepen verdwijnen. De Piratenpartij is van mening dat mensen de zekerheid moeten hebben dat zij in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Ons sociale vangnet dient de burger in staat te stellen om mee te gaan met deze veranderingen zonder zich zorgen te maken over zijn bestaanszekerheid.
  
-<font 10.0pt/​10;;​black;;​inherit>​- Vennootsschapsbelasting voor MKB verlagen</​font>​+Het verminderen van de controledrang en regelgeving zal mensen meer ruimte geven zichzelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het volgen van een (hogere) opleiding tijdens een uitkering of zelf vrijwilligerswerk te kunnen kiezen bij instanties met een ANBI status. Het moet makkelijker worden om met een uitkering tijdelijk werk aan te nemen. Als je (tijdelijk) werkt met behoud van een uitkering moet dit altijd lonen.
  
-<font 10.0pt/​10;;​black;;​inherit>​- Grote bedrijven strenger reguleren ​om te voorkomen dat zij onze rechten schenden</​font>​+=== Nederland moet het MKB stimuleren ​om innovatieve startups op de markt te brengen ===
  
-<font 10.0pt/​10;;​black;;​inherit>​Meer vrijheid ​en kansen bieden voor MKB en ZZP'​ers</​font>​+Het CPB heeft in augustus 2016 aangegeven dat Nederland haar mondiale koppositie op ICT gebied dreigt te verliezenDit terwijl de ICT sector veel werkgelegenheid biedt. De Piratenpartij acht het daarom van zeer groot belang dat Nederland zich bij het maken van wet- en regelgeving flexibel opstelt om innovatie door het MKB op het gebied van ICT en technologie te bevorderen. Dit moet het MKB in staat stellen om zelf innovatie startups te ontwikkelen en op de markt te brengen.
  
-<font 10.0pt/​10;;​black;;​inherit>​- Wetgeving moet ook uitvoerbaar en betaalbaar ziijn voor bedrijven met maar 1 of twee man personeel.</​font>​+=== Too big to fail voorkomen ===
  
-=== ZZP'ers meer vrijheid geven en bureaucratie verminderen ===+Banken hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Commerciële banken mogen echter niet leidend worden in onze democratische besluitvorming. Het mag niet zo zijn dat een eventueel faillissement van een bank onze samenleving ontwricht. Doordat banken ​'too big to fail' zijn kunnen ze de samenleving chanteren. Dit heeft geleid tot een instabiele financië sector. Voor marktwerking is het belangrijk dat partijen die niet goed functioneren kunnen worden vervangen door concurrenten. Banken dienen zich daarom op te splitsen tot onderdelen, die zonder maatschappij- ontwrichtende gevolgen failliet kunnen gaan.
  
-De Piratenpartij draagt zelfstandige ondernemers een warm hart toe. Bedrijven huren echter steeds vaker ZZP'​ers in om de CAO te ontwijken. In dat geval is er geen sprake van zelfstandige ondernemers,​ maar schijnzelfstandigheid. Hiermee maken ze gebruik van marktmacht en dat is verboden. De ACM dient actief te handhaven op bedrijven die structureel onder het CAO-loon betalen, willens en wetens onder de kostprijs inkopen of contracten eenzijdig in hun voordeel aanpassen.+=== Banken mogen geen woekerrentes rekenen ===
  
-Wanneerzonder tussenperiode van zes maanden, meer dan duizend uur voor dezelfde opdrachtgever worden gewerkt, dient de werkgever een vast contract aan te bieden. ZZP'​ers hebben vervolgens een vrije keuze hier al dan niet gebruik van te maken. Daarnaast willen we de Wet DBA afschaffen en vervangen door een simpele VAR-verklaring. Zo kunnen we schijnzelfstandigheid aanpakken en voor echte zelfstandigen bureaucratie verminderen.+Banken mogen niet langer hoge rentes rekenen op tijdelijk rood staan door particulierenterwijl er niet of nauwelijks rente wordt uitbetaald op diezelfde rekening courantenAnoniem betalen moet altijd mogelijk blijven
  
-Voor ZZP'​ers is het verschil tussen werk en privé vaak maar kleinDaarom moet de privacy van deze groep ook beschermd worden. Misbruik van BSN- en NAW-gegevens uit de Kamer van Koophandel moet tegengegaan worden. Bijvoorbeeld met alternatieve contactgegevens die minder gevoelig liggen. Omdat het BSN een gevoelig gegeven ​is in verband met ID-fraudemoet de verplichting afgeschaft worden om deze op facturen of websites te zetten.+De mogelijkheid wordt ingericht om anoniem te kunnen betalen, zowel contant als digitaal (bijvoorbeeld met een anonieme prepaid betaalkaart voor kleine betalingen). de verkoper hoeft niet te weten wíe er betaalt, ​het feit dat er betaald ​is, is voldoende
  
-Omdat met het grote aantal ZZP'​ers ​de scheidslijn tussen bedrijf en privé-persoon vervaagtmoeten ​de mededingingsregels voor zeer kleine ondernemingen versoepeld worden, zodat ze zich makkelijker kunnen organiseren in coöperaties en gezamenlijke regelingen, zoals vrijwillige pensioenfondsen en verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid.+=== Als de ECB al geld bijdruktmoet dit naar de burger gaan ===
  
-=== Basisinkomen ===+De Euro zou waardevast moeten zijn, de inflatie doelstelling van de Euro door de ECB dient te worden gesteld op 0. Daar waar monetaire verruiming door de ECB wenselijk wordt geacht om deflatie te bestrijden, dan doet zij dit aan burgers, niet door het opkopen van obligaties.
  
-In een gezonde economie is het belangrijk dat iedereen zinvols doet. Door automatisering verdwijnen steeds meer banen. Dit betekent dat we minder moeten gaan werkenof dat mensen nieuwe manieren moeten vinden om een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Experimenten met een verplichte tegenprestatie bleken niet succesvol en werden terecht gezien als grove vrijheidsbeperking. Het basisinkomen biedt een aantrekkelijk alternatief om mensen aan het werk te helpen en geeft meer vrijheid om zonder financiële zorgen zelfstandig te ondernemen. Een basisinkomensgarantie in de vorm van een Negative Income Tax is een goed te betalen, haalbaar plan. Uit experimenten blijkt dat, wanneer mensen zich geen zorgen hoeven te maken over hun vaste lasten, ze meer onderwijs gaan volgen, ondernemender worden en al met al meer zinvol werk gaan doen. Voor mensen die nu al afhankelijk zijn een uitkering, betekent het dat elke extra verdiende euro loont, terwijl zij in de huidige situatie geld dat zij naast hun uitkering verdienen direct weer moeten inleveren. Bovendien betekent het basisinkomen een drastische vereenvoudiging van het huidige oerwoud aan toeslagen. Iedereen krijgt dan immers dezelfde toeslag: het basisinkomen. Dit maakt een hoop bureaucratie en privacyschendede controles overbodig. Het basisinkomen bestrijdt ook de armoede, die het gevolg is van het niet om kunnen gaan met deze bureaucratie. Recente experimenten met een basisinkomen op de schaal van heel Nederland ontbreken echter nog.+=== Stimuleer alternatieve betalingsmiddelenwaaronder cryptocurrencies zoals bitcoin ===
  
-<font 10.0pt/​10;;​black;;​inherit>​__De Piratenpartij wil:​__</​font>​+Diversificatie van geld- en betalingssystemen leidt tot meer concurrentie en innovatie op deze markt en maakt geld- en betalingssystemen goedkoper.
  
-<font 10.0pt/​10;;​black;;​inherit>​- Verplichte tegenprestatie afschaffen</​font>​+=== Het tarief van de vennootschapsbelasting voor het MKB moet verder omlaag ===
  
-<font 10.0pt/​10;;​black;;​inherit>​- Privacyschendende controles op uitkeringsgerechtigden stopzetten</​font>​+Multinationals betalen via diverse fiscale constructies (deelnemingsvrijstelling,​ royalty structuren) nauwelijks vennootschapsbelasting,​ terwijl het MKB niet van deze constructies gebruik kan maken.
  
-<font 10.0pt/​10;;​black;;​inherit>​- Pilots uitvoeren om de uitwerking van een onvoorwaardelijke basisinkomensgarantie te testen</​font>​+=== Deals die de belastingdienst met multinationals maakt, moeten openbaar zijn ===
  
-<font 10.0pt/​10;;​black;;​inherit>​- Indien ​deze pilots succesvol blijken, ​het basisinkomen stapsgewijs landelijk invoeren</​font>​+Voordeel van deze transparantie is dat het aantal en de inhoud van deze deals beperkt zal worden tot deals die goed zijn voor de samenleving
  
 === Belasting op arbeid verschuift naar belasting op grondstoffen === === Belasting op arbeid verschuift naar belasting op grondstoffen ===
  
 Om economische activiteit op een duurzame wijze te bevorderen wordt de belasting op arbeid verlaagd en de belasting op grondstoffen verhoogd. Het verhoogt de arbeidsparticipatie en verlaagt onze ecologische voetafdruk. Om economische activiteit op een duurzame wijze te bevorderen wordt de belasting op arbeid verlaagd en de belasting op grondstoffen verhoogd. Het verhoogt de arbeidsparticipatie en verlaagt onze ecologische voetafdruk.
 +
 +**Vrije keuze pensioenfondsen**
 +
 +Iedereen krijgt de vrijheid om zelf te kiezen bij welk pensioenfonds hij aangesloten wilt zijn. Zelfstandigen krijgen de mogelijkheid om zich vrijwillig aan te sluiten bij een fonds naar keuze. Wisselen van baan betekent daardoor niet automatisch wisselen van pensioenfonds.
  
  
archief/concepten/tkprogramma/4.2economie_financien_banken.1474635945.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/09/23 15:05 door Matthijs85