Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.4landbouw_energie_milieu

Niet meer editten, wijzigingen worden niet opgeslagen.

Duurzaamheid

Fossiele brandstoffen en andere grondstoffen raken op en de gevolgen van door broeikasgassen veroorzaakte klimaatverandering worden merkbaar. Dit vraagt om een radicale wijziging in onze omgang met de aarde. De Piratenpartij zet zich in voor een einde aan onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en de bedrijven en staten die deze brandstoffen controleren en kiest ervoor te investeren in een lokale, veerkrachtige maatschappij. Veerkracht is de capaciteit van een systeem om ook bij ingrijpende veranderingen in haar omgeving te kunnen blijven functioneren. Wij willen de veerkracht van Nederland vergroten door te investeren in de zelfredzaamheid van burgers, ons energiegebruik te verminderen, energie lokaal op te wekken en op te slaan en voedsel zoveel mogelijk lokaal te produceren. We zorgen ervoor dat burgers en organisaties initiatieven kunnen ontplooien en investeren fors in de maatregelen die alleen de overheid kan nemen. Door te kiezen voor een kleinschalige, veerkrachtige maatschappij werken we aan het bestrijden van klimaatverandering, (energie-)onafhankelijkheid, voedselzekerheid en leefbaarheid. Om dit voor elkaar te krijgen komt er een deltaplan duurzaamheid en lokale veerkracht. Hierin worden maatregelen op het gebied van energievoorziening, energieopslag, voedsel, mobiliteit en wonen gezamenlijk aangepakt. Eén ministerie coördineert ons duurzaamheidsbeleid en ziet toe op de uitvoering van het deltaplan.

Energiegebruik

Een effectieve manier om de afhankelijk van fossiele brandstoffen en de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan is het verminderen van het totale energieverbruik van Nederland. De Piratenpartij wil het Nederlandse energieverbruik dusdanig verminderen dat de klimaatdoelen uit Parijs worden gehaald. We willen dit in eerste instantie bereiken door ons te richten op bedrijven, woningbouw en de overheid. De Piratenpartij wil de korting op grootverbruikende bedrijven afschaffen, kantoorpanden een energielabel geven, stimuleren dat bedrijven warmte, water en restproducten uitwisselen, als overheid alleen nog energieneutrale gebouwen te bouwen, bestaande woningen door renovatie energiezuiniger maken en alleen nog energieneutrale nieuwe woningen bouwen.

Decentrale energieopwekking en opslag.

De Piratenpartij wil onze afhankelijkheid van fossiele energie en de daarbij horende energiemonopolies stoppen. In 2040 willen we dat Nederland een klimaatneutrale energievoorziening heeft. Dit bereiken we door een transitie in te zetten van een top-down centrale energievoorziening naar een bottom-up en decentraal energienetwerk. We investeren in de veerkracht van lokale gemeenschappen en de mogelijkheden van burgers en organisaties om zelfvoorzienend te worden. Door niet alleen in te zetten op het lokaal opwekken van hernieuwbare energie maar ook op lokale, decentrale energieopslag verminderen we niet alleen onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen maar vergroten we ook de veiligheid van onze energievoorziening.

Om het gebruik van fossiele brandstoffen te verminderen en het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren willen we de belastingen op fossiele brandstoffen verhogen. De opbrengsten steken we in het verminderen van de belasting op laagbetaalde arbeid. Ook geven we duurzame stroom voorrang op het energienet. Kerncentrale Borsele sluiten we zo snel mogelijk en er komen geen nieuwe kolencentrales of vergunningen voor nieuwe proefboeringen naar fossiele brandstoffen.De gaswinning in Groningen dringen we verder terug. We voeren een feed-in tarief in zoals in Duitsland en bewonerscollectieven mogen onderling energie uitwisselen zonder hiervoor belasting te betalen. Zo stimuleren we het lokaal en kleinschalig opwekken van hernieuwbare energie. Om burgers een eerlijke kans te geven zelf hun energie op te wekken koopt de overheid zoveel mogelijk patenten af op nieuwe vormen van duurzame energie af en manieren om energie lokaal op te slaan. Om lokale energieopslag sneller en goedkoper op grote schaal mogelijk te maken investeert de overheid in onderzoek naar praktische alternatieven voor chemische accu-opslag.

Een duurzame en lokale voedselvoorziening

Traditionele landbouw is voor de vruchtbaarheid van grond afhankelijk van fossiele brandstoffen en de veehouderij stoot veel broeikasgassen uit. Daarom vraagt het tegengaan van klimaatverandering en vergroten van de veerkracht van lokale gemeenschappen om een nieuwe omgang met onze voedselproductie en distributie. De Piratenpartij wil onze voedselonafhankelijkheid vergroten en zet zich in voor een overgang naar een regionale, kleinschalige en natuurlijke landbouw. Ook steunen we lokale initiatieven die strijden tegen voedselverspilling.

Om natuurlijke vormen van landbouw te stimuleren bouwen we de huidige landbouwsubsidies af. We zetten ons in Europa in om hetzelfde te doen. We stoppen het dumpen van onze landbouwoverschotten in ontwikkelingslanden door de subsidies hiervoor Europees te schaffen. Om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan wil de Piratenpartij voor vervuilende vormen van voedsel zoals vlees en zuivel het lage btw-tarief afschaffen en het reguliere tarief laten gelden. We investeren in vormen van voedselvoorziening die toekomst kunnen hebben zoals stadslandbouw, permacultuur, zout bestendige gewassen, kweekalgen en verticale landbouw. Braakliggend terrein gebruiken we voor duurzame lokale initiatieven. Om de Nederlander helderheid te verschaffen komen er uniforme etiquetten met daarop de herkomst en ecologische voetafdruk van eten. Microplastics in voeding en cosmetica worden verboden. Om voedselverspilling tegen te gaan passen we de warenwet aan, komt er een voorlichtingscampagne over houdbaarheid en het bewaren van eten en brengen we verschillende initiatieven op het gebied van duurzaamheid bij elkaar.

Groen

De Piratenpartij wil het groen in Nederland behouden en te versterken. Gebieden die onderdeel zijn van de ecologische hoofdstructuur blijven dat. In de bebouwde kom zetten we in op het vergroenen van daken en muren en het regenbestendiger maken van steden. We steunen kleinschalige lokale initiatieven om groen en biodiversiteit te versterken zoals bijenveldjes en insectenhotels.

Hennepindustrie

De industriële productie van hennep wordt gehinderd door het verbod op cannabis. Hennep is een duurzame grondstof voor vele toepassingen, waaronder kleding, papier, biobrandstof, kunststoffen, voeding en isolatiematerialen. De (Noord-)Europese bodem is uitermate geschikt om hoogwaardige hennep te kweken. Door het wegnemen van hindernissen biedt hennep vele kansen voor Europa op het gebied van duurzaamheid en onafhankelijkheid van de olie-industrie.

archief/concepten/tkprogramma/4.4landbouw_energie_milieu.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:21 door KapiteinG