Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:beleidsterreinen

4. Beleidsterreinen

4.1 Buitenland en EU (Henk, Bas, Wiel)

4.2 Economie, Financiën en Banken (Rico en Bas)

Inleiding

Zoals aangegeven bij het kernpunt 'internationale handel' is de partij tegen te grote invloed van banken en multinationals. Ten aanzien van banken is de gedachte dat we willen voorkomen dat de het wanbeleid van banken nogmaals ten koste van de samenleving komt door middel van miljardeninjecties van de overheid. Banken moeten dus niet te groot zijn en transparant zijn in de diensten die zij wel verlenen. Ten aanzien van multinationals zijn wij niet zozeer tegen grote ondernemingen, maar wel tegen het feit dat dat multinationals van bepaalde voordelen kunnen profiteren en het mkb (waaronder zzp' ers) niet. Dit laatste hangt met name samen met het kernpunt ' burgerrechten' , wat mede inhoudt dat alle burgers en bedrijven op het gebied van ondernemen, een zoveel mogelijk gelijk speelveld moeten hebben. De overheid is de aangewezen partij om via wijzigingen in fiscale wetgeving een zoveel mogelijk gelijk speelveld te creeren. Overigens dient diezelfde overheid dient wat ons betreft zo efficient en transparant mogelijk om te gaan met haar beschikbare middelen.

Met inachtneming van het bovenstaande heeft de partij ten aanzien van economie, financien en banken de volgende voorstellen.

Standpunt; grote banken dienen te worden opgesplitst

Toelichting; achterliggende gedachte is dat banken zich moeten zich opsplitsen tot onderdelen, die zonder maatschappij ontwrichtende gevolgen failliet kunnen gaan, zodat niet per definitie overheidssteun nodig is. Banken mogen dus niet langer too big to fail zijn.

Standpunt; banken mogen geen woekerrentes rekenen

Toelichting; voorstel is dat het verboden moet worden dat banken hoge rentes rekenen op tijdelijk rood staan door particulieren, terwijl er niet of nauwelijks rente wordt uitbetaald op diezelfde rekening couranten. Daarnaast zouden banken verplicht moeten worden om banktransacties binnen 24 uur, ongeacht of het weekend is, over te boeken naar de rekening van de ontvangende partij.

Standpunt; banken moeten worden losgekoppeld van het betalingsverkeer

Het betalingsverkeer is een vitale infrastructuur geworden en de mogelijkheid dat banken kunnen omvallen is een steeds groter risico geworden voor de economie. Daarom moet het betalingsverkeer en de bijbehorende betaalrekeningen op dezelfde wijze benaderd worden als overige nutsvoorzieningen, door dit los te (kunnen) koppelen van het bancaire systeem.

Standpunt: Anoniem betalen moet altijd mogelijk blijven

Toelichting; ook met plastic geld moeten kleine bedragen anoniem kunnen worden betaald, de verkoper hoeft niet te weten wíe er betaalt, het feit dat er betaald is, is voldoende. Dit omwille van de privacy.

Standpunt; als de ECB geld bijdrukt, moet dit naar de burger gaan

Toelcihting; achterliggende gedachte is dat de ECB al enige tijd de inflatie in de Eurozone probeert aan te wakkeren via banken en overheden. Dit heeft tot op heden (nagenoeg) geen aantoonbaar resultaat opgeleverd. Het voorstel is dan ook dat de ECB, indien nodig inflatie via de burger aanwakkert. Daarbij kan aan alle burgers onder voorwaarden geld worden overgemaakt.

Standpunt; stimuleer cryptocurrencies zoals bitcoin

Toelichting; achterliggende gedachte is dat diversificatie van geld- en betalingssystemen tot meer concurrentie op deze markt leidt, hetgeen geld- en betalingssystemen goedkoper zou moeten maken.

Standpunt; het tarief van de vennootschapsbelasting voor het MKB moet verder omlaag

Toelichting; multinationals betalen immers via diverse fiscale constructies (deelnemingsvrijstelling, royalty structuren) nauwelijks vennootschapsbelasting, terwijl het MKB niet van deze constructies gebruik kan maken.

Standpunt; deals die de belastingdienst met multinationals maakt, moeten openbaar zijn

Toelichting; verwachte voordeel van deze transparantie is dat het aantal gunstige deals beperkt zal worden tot deals die goed zijn voor de samenleving

Standpunt; het systeem van de inkomensafhankelijke toeslagen moet drastisch worden vereenvoudigd.

Toelichting; de regelgeving voor de inkomensafhanklijke toeslagen is ingewikkeld, faudegevoelig en inefficient in die zin dat het een enorme aanslag is op de capaciteit van de belastingdienst, Deze regels moeten daarom drastisch worden gewijzigd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het beleidsterrein sociale zaken.

https://wiki.piratenpartij.nl/concepten:tkprogramma:4.2economie_financien_banken

4.3 Ministerie van digitale infrastructuur (Eigenaar: Jonathan, status: Done)

4.4 Landbouw, Energie en Milieu (Eigenaar: Jelle, WIP)

4.5 Wetenschap

4.6 Ontwikkelingssamenwerking

4.7 Overheid en Democratie


Naar een efficiënte overheid

De overheid functioneert inefficiënt. Centrale overheden vinden in elk land het wiel opnieuw uit. Bij decentrale overheden is de situatie zo mogelijk nog slechter. Door bij de invoering van wetten al rekening te houden met de uitvoering en implementatie kan veel dubbel werk bespaard worden. Door slimme combinaties te maken tussen open source wetgeving, open source software en open standaarden kan de overheid veel efficiënter werken. Ook internationaal kunnen overheden op deze manier gemakkelijk samenwerken.

Investeren in open source en open standaarden voor software zodat op termijn tijd en geld bespaard kan worden.

Open source en open standaarden zijn een termijninvestering, die slechts éénmaal hoeft te worden gedaan. Dit in tegenstelling tot diensten of software die bij bedrijven moeten worden ingekocht en waarvoor jaarlijks licentiekosten moeten worden betaald.

De overheid biedt bij wetgeving en richtlijnen ook een voorbeeld voor uitwerking, die lagere gemeenten kunnen overnemen of aanpassen. Indien voor deze wetgeving ook software nodig is, wordt deze door de overheid meteen open source en met open standaarden ontwikkeld.

Door de regelgevende overheidsinstantie direct verantwoordelijk te maken voor (een eerste versie van) de uitwerking en de bijbehorende software, kunnen problemen worden voorkomen en wordt dubbel werk op een lager niveau voorkomen.

Een bug-trackingsysteem voor bureaucratie en wetgeving faciliteert terugkoppeling van uitvoerenden omtrent wet- en regelgeving.

Er komt een systeem dat automatisch terugkoppelt wat er fout gaat op uitvoerend niveau, zodat snel aanpassingen op een hoger niveau kunnen worden gedaan. Een dergelijk systeem is vergelijkbaar met het bug-trackingsysteem dat op het internet gebruikt wordt.

Investeren in en faciliteren van open source en open standaarden voor materialen zodat op termijn veel tijd en geld bespaard kan worden.

De overheid moet de ontwikkeling van open source en open standaarden in de private sector faciliteren. Dit gebeurt bijvoorbeeld al bij stopcontacten. Er zijn veel meer voorbeelden van zaken waarbij een grotere marktefficiëntie kan optreden wanneer onderdelen open source en met een open standaard ontwikkeld worden. Ook ontwerpen van door de overheid gebruikte materialen, zoals bijvoorbeeld verkeersborden en lantaarnpalen, kunnen open source worden ontwikkeld.

Ambtenaren in een uitvoerende rol dienen neutraal te zijn en hun functie zonder persoonlijke 'rugzak' uit te voeren.

Iedereen heeft het recht om gelijk behandeld te worden. Daarom is het belangrijk dat mensen die namens de overheid werken neutraal kunnen zijn en dat kunnen aantonen, onder andere door kleding of accessoires die een ideaal of mening vertonen niet zichtbaar te dragen. Dit geldt alleen voor ambtenaren waar redelijkerwijs neutraliteit van verwacht mag worden.

Subsidiariteitsbeginsel

Wetgeving dient zo dicht mogelijk bij de burger te worden gemaakt. Daardoor hebben burgers meer invloed op die wetgeving en kan directe democratie, vanwege de kleinschaligheid, gemakkelijker geïmplementeerd worden.

Het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat slechts wetten die niet op een bepaald bestuurlijk niveau (dorp, gemeente, provincie, staat) kunnen worden opgelost naar het eerstvolgende hogere niveau worden doorgeschoven. Dat dit principe tot verschillen tussen gemeenschappen (landen, provincies, gemeentes, wijken, dorpen) leidt vinden wij een goede zaak (pluriformiteit en keuzevrijheid).

https://wiki.piratenpartij.nl/concepten:tkprogramma:4.7overheidendendemocratie

4.8 Transport/Verkeer

Was in het TK 2012 programma verkeer en waterstaat

Anoniem reizen blijft in alle vormen mogelijk en mag geen extra geld kosten.

Privacybeperkende initiatieven als de OV-chipkaart mogen niet door negatieve stimulans aan de burger verkocht worden. Dat betekent dat het niet duurder mag zijn om met een papieren kaartje te reizen.

Het OV-chipkaart systeem heeft nog problemen, de strippenkaart moet teruggebracht worden totdat er een goed alternatief is.

Anoniem reizen moet te allen tijde kunnen. Men moet niet alleen een anonieme chipkaart kunnen kopen en gebruiken maar bijvoorbeeld ook reistegoed (bijvoorbeeld bij niet uitchecken) moet anoniem kunnen worden teruggevraagd. Fouten in het systeem moeten niet op de gebruikers afgeschoven worden, alleen op die manier zullen problemen efficient en tijdig afgehandeld worden. Dit betekent dat burgers op geen enkele manier belast mogen worden met mankementen in het systeem.

Thuiswerken en werken in de buurt wordt gestimuleerd.

De overheid moet thuiswerken, waar dat mogelijk en wenselijk is, stimuleren.

https://wiki.piratenpartij.nl/concepten:tkprogramma:4.8transportenverkeer

4.9 Veiligheid en Justitie (Eigenaar; Jonathan, wip)

4.10 Welzijn en Volksgezondheid (Rico)

In de volksgezondheid staat het welzijn van het individu, c.q. de patiënt centraal. Dat wil zeggen dat de term 'gezondheid' in brede zin wordt geïnterpreteerd: fysieke, sociale en geestelijke gezondheid dienen in alle regelgeving evenwichtig tegen elkaar afgewogen te worden. Psycho-farmaca dienen slechts als een laatste redmiddel te worden ingezet, nadat alle andere therapieën hebben gefaald.

Gezondheid wordt bereikt door gezond leven en goede medische zorg. De Piratenpartij staat voor keuzevrijheid in hoe je wilt leven. De overheid kan gezond gedrag wél stimuleren maar mag daarmee de individuele keuzevrijheid niet aantasten. In de voedingsindustrie gebeurt dit maar matig. Ook wordt er beperkt onderzoek naar gezond eten en leven gedaan omdat hier door de farmaceutische industrie weinig mee te verdienen is. Deze industrie zit ingeklemd tussen publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek en verplichte verzekeringen die ook door de burger gefinancierd worden. Doordat de kosten van de gezondheidszorg sterker stijgen dan de economische groei wordt het nu direct noodzakelijk in de kosten van de gezondheidszorg in te grijpen. Dit doet de Piratenpartij door medische patenten af te schaffen.

Drugs

Het gebruik en de productie van drugs dient gelegaliseerd te worden en moet onder de normale, nationale volksgezondheidsregulering gaan vallen. Ook tabak en alcohol moeten onder deze wetgeving worden ondergebracht.

Farmaceutische industrie

De huidige trend van medicalisering van de samenleving dient te worden teruggedraaid. Daarom moet de invloed van de farmaceutische industrie op de volksgezondheid worden teruggedrongen. NGO's die door de regering geraadpleegd worden, komen hiervoor alleen in aanmerking wanneer zij aantoonbaar onafhankelijk zijn van de farmaceutische industrie. Indien er een link bestaat tussen een NGO en de farmaceutische industrie, moet dit officieel gerapporteerd worden.

Er moet een diepgravend onderzoek naar de invloed van de farmaceutische industrie op de publieke regelgeving en wetenschappelijk onderzoek worden uitgevoerd.

Medicijnontwikkeling

De ontwikkeling van geneesmiddelen dient in overheidshanden (universiteiten) te komen zodat ook de minder winstgevende - maar wél broodnodige - medicijnen voor een schappelijke prijs op de markt kunnen worden gebracht. Patenten op medicijnen, die de prijzen onaanvaardbaar hoog maken, kunnen daardoor worden afgeschaft.

Onderzoek

De resultaten van gezondheidsresearch, inclusief geanonimiseerde data, dienen toegankelijk te zijn voor iedereen. Onderzoeksresultaten van medicijntests moeten worden gecontroleerd door een onafhankelijk Europawijd instituut. Die onafhankelijkheid dient regelmatig te worden gecontroleerd.

Hulpstoffen in voeding

Europa kent een lijst van goedgekeurde additieven die in voeding gebruikt mogen worden (de E-nummers). Over de veiligheid van deze hulpmiddelen bestaat veel discussie. Tevens bevatten E-nummers niet altijd dezelfde bestanddelen (verzamelnaam) wat tot gevolg heeft dat burgers niet precies weten wat ze eten. Sommige E-nummers hebben nare bijwerkingen tot gevolg bij een groot aantal mensen. De Piratenpartij dringt aan op beter onderzoek naar de lijst met hulpstoffen. Waar nodig zal de lijst herzien en aangescherpt moeten worden zodat de burger exact weet wat hij eet.

Patiëntgegevens

Het vertrouwelijk behandelen van patiëntgegevens is van het hoogste belang. Als deze, bewust of onbewust in de handen komen van commerciële partijen kan het belang van de patient ernstig geschaad worden. Internationale uitwisseling van deze gegevens dient slechts op individuele basis, met toestemming van patiënt danwel zijn/haar behandelend (huis)arts, plaats te vinden. Een Europees dossier is onwenselijk.

Preventie

Gezondheidspreventie is een goede zaak maar dient zich te beperken tot voorlichting, hulpverlening op verzoek van de patiënt, bevolkingsonderzoek op vrijwillige basis en het definiëren van objectieve minimale richtlijnen voor omgevingseisen. Restrictieve ingrepen op de persoonlijke levenssfeer wijzen wij ten stelligste af, tenzij aan deze ingrepen de voorkoming van schade aan anderen dan de direct betrokkene ten grondslag ligt. De conclusie of iets schadelijk is voor anderen dient wetenschappelijk tot stand te komen, zonder inmenging van politiek of lobby.

De Piratenpartij wijst het idee af dat alle gezondheidsrisico's ten alle tijde vermeden moeten worden. De hinder en eventuele sociale en/of psychische gevolgen van massale preventie moeten altijd worden meegewogen.

https://wiki.piratenpartij.nl/concepten:tkprogramma:4.10welzijnenvolksgezondheid

4.11 Sociale zekerheid (Eigenaar: Jonathan, status: done)

4.12 Transparante en betrouwbare overheid (Eigenaar: Jonathan, status: done)

4.13 Vluchtelingen (Rico/Matthijs cc Ancilla)

4.14

4.15

4.16

4.17

archief/concepten/tkprogramma/beleidsterreinen.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:23 door KapiteinG