Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:ep2014:ceep2014

Gezamenlijk Europees Verkiezingsprogramma

Voorwoord

Op 17 december 2013 heeft de ledenraad van de Nederlandse Piratenpartij het Common European Election Programme (CEEP) aangenomen als kernprogramma voor diens verkiezingsprogramma in 2014. Dit kernprogramma delen wij met de overige Europese Piratenpartijen en zal zowel de inzet van de Europese Verkiezingen als de basis voor ons werk in Europa zijn.

Inleiding

De huidige Europese Unie als supranationaal instituut is meer een project van de lidstaten dan van de bevolking.

Piraten vinden dat Europa naast het belang van de lidstaten ook het algemeen belang van alle Europese burgers moet verdedigen.

De Europese Piratenpartijen hebben dit gezamenlijk programma aangenomen en wij werken samen om onze visie voor de Europese Unie te realiseren.

Het democratisch gebrek binnen de Unie bestaat sinds haar oprichting en is niet voldoende onder de aandacht geweest tijdens het integratieproces.

Een belangrijk doel van alle Piratenpartijen is het creëren van een stevig democratisch fundament voor de Unie. Om dat doel te bereiken is het cruciaal dat politieke processen meer burgervriendelijk worden. Gezamenlijk moeten we de ontwikkeling van een gemeenschappelijke ruimte voor cultuur, politiek en samenleving aanmoedigen en tegelijkertijd de bestaande diverse en rijke culturen die binnen de Unie bestaan beschermen.

De Europese Unie moet naar haar eigen principes van subsidiariteit leven. Beslissingen moeten niet op EU-niveau genomen worden als problemen beter aangepakt kunnen worden op nationaal, regionaal of lokaal niveau. Gelijke en gemakkelijke toegang tot communicatiemiddelen en een geïnformeerde bevolking zijn fundamentele benodigdheden voor een legitiem democratisch beslissingsproces. Politieke besluiten op Europees niveau dienen vooraf te gaan door een debat in heel Europa waarbij het voor iedereen mogelijk moet zijn om adequaat deel te nemen aan dit debat.

Piraten zijn er van overtuigd dat iedereen het recht heeft op een eerlijke en gelijke behandeling. Het is essentieel dat de samenleving de rechten van haar minderheden respecteert. Wij zijn tegen elke vorm van discriminatie en zullen ons verzetten tegen elke beweging die tegen de mensenrechten ingaat.

Het internet als communicatiemedium biedt geweldige kansen voor politieke ontwikkeling waardoor top-down, éénrichtingsverkeer vermeden kan worden. Piraten zullen daarom de vrijheid op het internet met felle vastberadenheid verdedigen, zowel op Europees als wereldwijd niveau.

Burgerparticipatie en open overheid

Democratisch addendum voor Europa

De Europese Piraten eisen dat er een nieuw Europees verdrag geschreven wordt dat is ontworpen om bestaande verdragen te verhelderen en te vervangen. In dit verdrag dient de noodzaak van democratische hervormingen binnen de Unie te worden onderkend. Voorwaarde is dat het wordt geaccepteerd door alle burgers van de Unie middels een referendum.

Het huidige wetgevingsproces wordt gedomineerd door de uitvoerende tak (de Europese Commissie) ten koste van de wetgevende macht (het Europees Parlement). Piraten willen een aanpassing van de machtsverhoudingen ten gunste van de wetgevende macht.

Oneerlijke barriëres voor politieke participatie verwijderen

De Piraten willen dat de burger de mogelijkheid heeft om directer en met meer slagkracht deel te nemen aan het politieke debat en -besluitvormingsproces, zowel individueel als collectief. Daarom eisen wij dat oneerlijke barrières, die participatie van nieuwe politieke partijen aan verkiezingen onmogelijk maken worden weggenomen (zoals een hoog aantal handtekeningen).

Transparantie

Openbaarmaking van de invloed op politieke besluiten

De Piraten roepen op tot openbaarmaking van de invloed van belangengroepen (lobbyisten) op politieke besluiten zodat het democratisch proces en de grondslag van besluiten transparant is.

Wettelijke Klokkenluidersbescherming

De Piraten pleiten voor algemene en uitgebreide wetgeving ter bescherming van personen die kwesties blootleggen die in het algemeen belang zijn, zoals zaken die corruptie, misbruik van voorkennis, ethiek of schendingen van de mensenrechten betreffen.

Transparantie van de publieke sector

De hele publieke sector, dus ook de geprivatiseerde organen, moet transparant zijn. De Piraten zijn van mening dat de burger een fundamenteel recht heeft om zonder opgaaf van redenen inzage te krijgen in alle contracten en financiële voordelen met betrekking tot de levering aan de publieke sector of overheidsprojecten en -diensten.

Bescherming van privacy en burgerrechten

Data-bescherming en Surveillance

Veiligheid in Vrijheid

De uitbreiding van onze burgerrechten en de bescherming van onze vrijheid is de voornaamste motivatie van de Europese Piraten.

De dreiging van onwettige en overdreven toezichtmaatregelen die ons door zowel buitenlandse als binnenlandse overheden worden opgelegd is ernstig, of dit nu in antwoord op terrorisme of andere bedreigingen is. Het is zeer noodzakelijk dat er maatregelen genomen worden die het machtsevenwicht en onze privacy herstellen.

Verzeker ieders privacy

Europeanen hebben een trotse geschiedenis van strijd voor hun fundamentele rechten en vrijheden en die van hun medeburgers.

Om onze rechten en vrijheden te behouden, en om de doeltreffendheid van de rechtshandhaving te waarborgen, eisen de Europese Piraten dat gegevensverzameling en controle alleen is gericht op mensen die verdacht worden van het plegen of voorbereiden van een misdaad en alleen met gerechtelijke goedkeuring en -toezicht.

Adequate bescherming tegen misdaad is een belangrijke verantwoordelijkheid van de staat. Wij moeten ervoor zorgen dat aan deze verantwoordelijkheid wordt voldaan door middel van een intelligent, rationeel en evidence-based veiligheidsbeleid.

Wij willen de praktijken van het routineus, geautomatiseerd en ongericht verzamelen, opslaan en koppelen van gegevens afschaffen.

Iedereen die onder staatstoezicht staat moet hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld zodat wij ons kunnen beschermen tegen misbruik.

Europese Piraten willen de Europese richtlijn voor gegevensbewaring afschaffen

Iedereen moet het recht hebben om te weten welke regels gelden voor het verzamelen van persoonlijke informatie, zoals de maximale bewaartijd en het retentiebeleid.

De Europese Piraten verzetten zich tegen de uitwisseling van persoonsgegevens zonder goede reden, binnen of buiten de EU. Dit zou onder meer de overdracht van passagiers- en betalingsgegevens aan derde landen zoals de VS, voorgestelde Eurosur-gegevens en de uitwisseling van gegevens van nationale politiedatabanken inhouden. De levering van persoonsgegevens naar landen zonder effectieve bescherming van grondrechten moet worden verboden.

De Europese Piraten verwerpen de invoering van verplichte monitoring- en rapportage-apparaten, zoals “slimme meters”.

De Europese Piraten willen strenge normen afdwingen voor elk industriëel systeem dat automatisch persoonlijke- of privé-informatie verwerkt (zoals toegangscontrolesystemen), door in wezen deze systemen open source, publiek beschikbaar gedocumenteerd en onafhankelijk getoetst te maken.

Systematische evaluatie van de bestaande surveillancebevoegdheden en -programma's

Verbiedt massasurveillance

De openbare ruimte staat vol met camera's die het verkeer van personen en voertuigen controleren, gezichten herkennen, en deze gegevens combineren zonder de mogelijkheid in acht te nemen dat hierdoor de het begrip privacy erodeert. Onderzoek heeft aangetoond dat de aanwezigheid van dergelijke systemen weinig effect heeft op de hoeveelheid criminaliteit en dat criminaliteit simpelweg verschuift naar andere plaatsen. De Piraten ondersteunen de verplaatsing van politiepersoneel van (camera-)toezichtstaken naar surveillance op straat en willen dit prioriteren.

Verbod op elektronische spionage en het verzamelen van biometrische gegevens

Routinecontroles mogen geen onredelijke inbreuk maken op iemands privacy. Wij verwerpen het gebruik van elektronische “naakt”scanners vanwege hun schadelijke invloed op de menselijke waardigheid. Zo ook de verzameling van communicatie-inhoud en metadata, de inzage in privé-gegevens op elektronische apparaten en andere soortgelijke agressieve procedures. Wij verzetten ons tegen het verzamelen van biometrische gegevens van onschuldige mensen en de opslag ervan in centrale databanken.

Geen nieuwe controleplannen

De Piraten willen de geleidelijke ontmanteling van burgerrechten stoppen, die tot buitensporige proporties is gestegen in de recente geschiedenis. Om onze veiligheid te garanderen hebben we geen nieuwe wetten nodig, de bestaande wetten zijn voldoende.

In het bijzonder wijzen wij af:

  • het bewaren en openbaarmaken van elektronische passagiersgegevens wanneer gereisd wordt binnen de EU door toezichthoudende instanties (“EU PNR”)
  • geautomatiseerde profilering van mensen om ze te verdelen in risico-categorieën (“profiling”), of andere massale data-analyse
  • het verdrag tussen de EU en de VS betreffende de uitwisseling van persoonsgegevens (“veilige haven”).

Grondrechten "stempel" voor nieuwe veiligheidsmaatregelen

De Piraten willen dat het Europees Agentschap voor de Grondrechten (FRA) alle huidige en toekomstige beveiligingsprogramma's van de EU systematisch onderzoekt. De aanpak van de veiligheidsdiensten van de EU moet worden beoordeeld op grond van van bewijs om schadelijke bijeffecten te voorkomen, alternatieven te onderzoeken en te zorgen dat deze aanpak verenigbaar is met onze grondrechten. We moeten er voor zorgen dat het Europees Agentschap voor de Grondrechten de juiste bevoegdheden krijgt om deze taak te uit te voeren.

De Piraten pleiten voor een moratorium op verdere aantasting van onze mensenrechten door de veiligheidsdiensten van de EU in de naam van de interne veiligheid, tot de systematische herziening van bestaande bevoegdheden door het FRA is voltooid.

Veiligheidsonderzoek- en monitoringsoftware

De Piraten steunen de financiering van onderzoek door de EU maar de herhaalde betrokkenheid van overheidsinstellingen in surveillance- en filteringsoperaties zoals INDECT en Cleanit, toont een duidelijke intentie om dergelijke technologieën te gebruiken op een manier die hen publiek gefinancierde instrumenten voor ontmanteling van burgerrechten maakt. We stellen dan ook dat de EU geen technologieën mag financieren als die fundamentele rechten beperkt.

Europese verordening gegevensbescherming met een hoog niveau van gegevensbescherming

De nieuwe EU-verordening voor gegevensbescherming mag niet leiden tot een verlaging van normen inzake gegevensbescherming, maar moet in alle Europese landen de rechten van de Europese burgers versterken. Het moet niet mogelijk zijn voor bedrijven die actief zijn in de EU om aan effectief toezicht en controle te ontsnappen. Bijvoorbeeld Facebook mag niet in staat zijn om in Ierland regelgeving betreffende gegevensbescherming te omzeilen.

Metadata die gecreëerd is als een neveneffect van het gebruik van complexe informatiesystemen moeten ook als persoonsgegevens worden gezien. Een mechanisme om een lijst van derden die toegang hebben tot iemands gegevens te kunnen opvragen moet bestaan en vergelijkbaar zijn met de methode die in eerste instantie werd gebruikt voor het geven toestemming voor het gebruik van die gegevens. Zelfs wanneer de toestemming voor de uitwisseling van persoonsgegevens is gegeven, kan de persoon wiens gegevens verhandeld worden, niet de toegang tot de samenvatting van alle gegevens die aan derden zijn verstrekt worden geweigerd.

Het gebruik van persoonsgegevens voor datahandel, reclame of markt- en opinieonderzoek is alleen toegestaan met de actieve en geïnformeerde toestemming van de betrokkene.

De directe toegang tot de persoonsgegevens en live-communicatie van Europese burgers en bedrijven door inlichtingendiensten op het internet toont duidelijk aan dat er een grote behoefte is aan maatregelen op internationaal niveau. De Piraten willen maatregelen om persoonsgegevens, de privacy van burgers en hun vrije persoonlijke ontwikkeling te beschermen en om industriële spionage in de toekomst te voorkomen.

Willekeurige persoonsherkenning in de openbare ruimte uitbannen

De Piraten zijn tegen een identificatieplicht voor individuen als ze niet worden verdacht van het plegen van een misdrijf, vooral als ze gebruik maken van hun recht om te demonstreren of samen te komen. Als iemand tot doelwit gemaakt wordt door deelname aan een demonstratie of tijdens de uiting van hun mening, dan wordt de vrijheid van meningsuiting in gevaar gebracht.

Vluchtelingenrechten

De Europese aanpak van asielzoekers en vluchtelingen moet gebaseerd zijn op de erkenning van de mensenrechten en dient het Vluchtelingenverdrag van Genève en het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind volledig te respecteren.

Het nabuurschaps- en ontwikkelingsbeleid van de EU moet gericht zijn op duurzame verbetering van de levensomstandigheden en de nadruk op de bevordering van de mensenrechten in alle partnerlanden en regio's. Wij veroordelen alle bewegingen naar een repressief apparaat van onderzoek en controle in Europa.

Auteursrecht

De Piraten willen een eerlijk en evenwichtig auteursrecht gebaseerd op het belang van de samenleving als geheel.

Wij streven naar de afschaffing van informatiemonopolies. De Europese Unie heeft toegegeven aan een reeks verzoeken om informatiemonopolies te creëren, die zogenaamd zijn ontworpen om auteurs en uitvinders te motiveren om meer werken te produceren. In werkelijkheid zijn de enige begunstigden van deze monopolies de grote bedrijven, terwijl de markt als geheel faalt. Dit marktfalen is duidelijk door het frequente pesten van particulieren en het MKB door de auteursrechtenorganisaties en het verlies van verweesde werken voor de samenleving. Ons doel is om een omgeving te creëren waar de motivatie om te creëren hand in hand gaat met de vrijheid van informatie.

Verbeterde openbare beschikbaarheid van informatie, kennis en cultuur is een voorwaarde voor de sociale, technologische en economische ontwikkeling van onze samenleving. De Piraten eisen daarom dat kopiëren, bewaren, gebruiken en verschaffen van toegang tot literaire en artistieke werken voor niet-commerciële doeleinden niet alleen moet worden gelegaliseerd, maar door de wet beschermd en actief gepromoot moet worden. Iedereen moet in staat zijn om vrij van dreiging met juridische stappen of censuur te genieten van ons cultureel erfgoed en dit te delen.

Het commerciële monopolie, gegeven door het auteursrecht, moet worden hersteld naar een redelijke termijn. Afgeleide werken zijn altijd toegestaan, met uitzonderingen die heel specifiek in de wet, met minimale ruimte voor interpretatie, zijn vastgelegd.

Het internet als medium zou geen grenzen moeten kennen. De Piraten zien kunstmatige nationale barrières voor cultuurgoederen als een belemmering voor de Europese interne markt en eisen daarom hun afschaffing. Een andere aanpak is nodig op het gebied van de rechten op immateriële goederen en hun respectieve handhavingspraktijk.

Verdere monopolies in de sectoren informatie en cultuur moeten worden voorkomen. Volgens de wet moet de staat staan alleen monopolierechten voor immateriële goederen toestaan als deze in het algemeen belang zijn. Elk monopolie moet worden beperkt in tijd. Noch hun tijdspanne noch hun omvang kan achteraf worden uitgebreid.

De oprichting van de 'commons', zoals gratis software, gratis cultuurgoederen, open octrooipools en vrij en open educatief materiaal, moeten worden bevorderd en wettelijk worden beschermd.

Het sociale leven, dat in toenemende mate plaats vindt in digitale ruimten moet niet worden beperkt door monopolierechten op immateriële goederen. De introductie van “fair use” regelgeving zal ervoor zorgen dat de sociale interactie niet belemmerd wordt.

Europese auteursrechtenorganisaties moeten zorgen voor uitgebreide transparantie, eerlijke participatieve rechten voor hun leden en eerlijker contractvoorwaarden voor artiesten.

Vrije Software, vrije cultuur en vrije kennis

Vrije software

De Piraten steunen de bevordering van software die gebruikt, geanalyseerd, verspreid en door iedereen gewijzigd kan worden. Vrije Open Source Software is van essentieel belang voor de controle van de eigen technische systemen door gebruikers en levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van de autonomie en de privacy van alle gebruikers.

Verplicht gebruik van open source software in de publieke sector

De Europese Piraten vinden dat de gegevens van burgers verwerkt, beheerd en beveiligd moeten worden met vrije software waar mogelijk. Gepatenteerde software mag alleen gebruikt worden zolang vrije software niet effectief kan worden gebruikt of gemaakt voor dat specifieke doel.

Vrije software vermindert de administratieve kosten, bevordert de lokale technische ondersteuning en vergroot de mogelijkheid om kwaadaardige code te identificeren. We zullen de overgang naar vrije software in de publieke sector aansporen, zodat er niet langer een afhankelijkheid van specifieke leveranciers bestaat.

Culturele vrijheid

Culturele vrijheid is essentiële voor het onderwijs en de creativiteit van de samenleving. De Piraten streven er naar om creatieve activiteit en de culturele diversiteit te bevorderen om te zorgen voor een rijk educatief en artistiek milieu voor de huidige- en toekomstige generaties.

Vrije kennis en onderwijs

De Piraten zijn er van overtuigd dat de vrije stroom van kennis en informatie essentieel is en moet worden bevorderd en gewaarborgd in het onderwijs. Onderwijsinstellingen moeten steeds meer gebruik maken van leermiddelen die beschikbaar zijn onder vrije licenties zonder beperkingen op het kopiëren.

Technologische vooruitgang creëert nieuwe mogelijkheden om internationaal kennis en onderwijsconcepten te delen en te ontwikkelen. Om te kunnen profiteren van deze kansen dienen we toegewijd te zijn aan de ontwikkeling en ondersteuning van de vrije en open leermiddelen. De beschikbaarheid van educatieve media onder vrije licenties voor iedereen van essentieel belang voor onbelemmerde toegang tot onderwijs, zowel binnen als buiten de grenzen van de EU.

De Piraten zien innovatie als de sleutel tot de ontwikkeling van onze culturele en intellectuele rijkdom. Wij steunen het opleiden van burgers en studenten over hun recht op informatie en over vrije formaten en software in alle soorten educatieve voorzieningen .

De Piraten steunen de digitalisering en publicatie van documenten uit openbare bibliotheken en archieven in de hele EU .

Promotie van open standaarden

De Piraten zullen werken aan het in handelsovereenkomsten opnemen van bepalingen die de ontwikkeling en het gebruik van open standaarden en vrije Open Source Software ondersteunen en de wederzijdse erkenning van licentie-modellen zoals Creative Commons bevorderen.

Open Access en Open Data

Open Access

De resultaten van een onderzoek dat, geheel of gedeeltelijk is gefinancierd door publiek geld moet worden gepubliceerd in Open Access wetenschappelijke tijdschriften of andere middelen waardoor ze gemakkelijk en gratis toegankelijk zijn voor de hele bevolking.

Open Data

Alle gegevens die gemaakt zijn voor openbaar gebruik, ongeacht afkomst, moet vrij toegankelijk zijn voor het grote publiek, zolang persoonlijke gegevens niet worden onthuld zonder de toestemming van de betrokken individuen. Dergelijke gegevens worden in een passende vorm, die ook een middel voor gegevensverwerking bevat, ter beschikking gesteld. De toegang mag niet worden belemmerd door kosten, licenties, overdreven aanvraagprocedures of technische middelen.

De Piraten streven naar een 'Freedom of Information Act' op EU-niveau dat kritische aspecten van de huidige EU-verordening moet opheffen die een hindernis vormen voor de toegang tot informatie, zoals de definitie van “document” en de tijdslimit voor hoger beroep.

Octrooien

Octrooien in het informatietijdperk

Octrooien fungeren meestal als een afschrikmiddel voor innovatie in plaats van een stimulans. Het patenteren van kennis op gebieden zoals genetica en biotechnologie, alsmede software, is een concrete bedreiging voor de toekomst van onze samenleving.

Monopolies op planten en zaden en kostbare juridische geschillen over vaak triviale octrooien, laten ons nu al zien dat het zowel de vernieuwers als de consumenten zijn die deze prijs betalen. Het octrooirecht moet worden hervormd of worden vervangen door een aanpak die vrijere en eerlijker markten mogelijk maken in plaats van doorgaan met het verder onderdrukken van innovatie.

De verhouding tussen octrooien en het algemeen belang afwegen

De Piraten vinden dat octrooien niet bestaan om grote bedrijven de mogelijkheid te geven om de concurrentie verstikken met een steeds groeiend pakket van triviale en verreikende patenten.

We willen daarom het voortdurende en alsmaar toenemende misbruik van octrooien stoppen.

Octrooien in de informatiesamenleving

Economisch succes in de informatiemaatschappij is niet langer alleen afhankelijk van technologische uitvindingen, maar van het ontwikkelen van kennis en het delen van informatie. De inspanning om deze factoren te reguleren, nu via het octrooisysteem, staat lijnrecht tegenover onze vraag naar vrijheid van kennis en menselijke cultuur.

Octrooien mogen nooit worden verleend voor “uitvindingen” die triviaal, niet-substantiël, computerprogramma's, businessmodellen of werken van de natuur zijn. Deze soorten octrooien belemmeren de ontwikkeling van een informatiemaatschappij en leiden tot de privatisering van de 'commons'. Kleine en middelgrote IT-bedrijven in heel Europa bewijzen dat octrooien op software geen voorwaarde zijn voor economisch succes. Innovatie moet eerlijk worden beloond, maar hiervoor is niet noodzakelijkerwijs de verlening van monopolistische privileges nodig die innovatie belemmeren en de toegang tot essentiële goederen negatief beïnvloeden.

De EU, haar lidstaten en andere geïndustrialiseerde landen moeten minder ontwikkelde landen niet dwingen om octrooibepalingen, die waarschijnlijk schadelijk zijn voor hun basisbehoeften, gezondheid, onderwijs en ontwikkelingskansen te accepteren.

Octrooien, Geneesmiddelen en Gezondheid

De Piraten verzetten zich tegen het veelvuldig misbruiken van octrooien, zoals het invoeren van onechte wijzigingen aan geneesmiddelen met aflopende octrooibescherming. Niet-competitieve praktijken zoals het betalen van concurrenten om de verkoop van generieke geneesmiddelen te vertragen, moet actief worden voorkomen.

Wij steunen de vestiging en financiering van alternatieve methoden om farmaceutische innovatie te stimuleren, zodat geleidelijk de octrooien op dit gebied kunnen worden vervangen. Het is ons doel om de directe link tussen de beloning voor de vooruitgang en de prijs van het eindproduct te breken zodat we ervoor zorgen dat geneesmiddelen betaalbaar zijn voor iedereen.

Universiteiten en onderzoeksinstituten moeten de mogelijkheid hebben om wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar gezondheid en geneeskunde zonder belemmerd te worden door octrooien.

Internationale regulering van intellectuele Monopolies

De Piraten streven naar een herziening van de TRIPS-overeenkomst met een beperking van exclusieve rechten op immateriële goederen. We moeten er naar streven om soortgelijke beperkingen te doen gelden voor alle handelsovereenkomsten die vergelijkbare of zelfs verdergaande regelgeving inzake octrooien en auteursrecht kan omvatten.

Internationale Handel

Uitgangspunten voor handelsovereenkomsten

De Piraten bedingen dat in alle onderhandelingen van de Europese Unie over handelsovereenkomsten aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Sterkere betrokkenheid van het Europees Parlement;
  • Uitgebreide toegang tot informatie en openbare hoorzittingen;
  • Respect voor zelfbeschikking en privacy, en
  • Met de belangen van kleine en middelgrote ondernemingen moet rekening worden gehouden.

Sterkere betrokkenheid van het Europees Parlement

Handelsovereenkomsten bevatten belangrijke politieke beslissingen die moeilijk te veranderen zijn nadat ze worden aangenomen. Daarom moet het Europees Parlement, het enige orgaan in de EU dat een direct democratisch mandaat heeft, dezelfde rechten als de Europese Commissie krijgen als van het om handelsbeleid gaat.

Het Europees Parlement, via haar Commissie Internationale Handel (INTA), dient als een gelijkwaardige partner van de Europese Commissie deel te nemen aan onderhandelingen over handelsovereenkomsten.

Uitgebreide toegang tot informatie en openbare hoorzittingen

Alle documenten met betrekking tot de onderhandelingen over handelsovereenkomsten moeten beschikbaar zijn voor het Europees Parlement, alsmede aan het publiek bekend worden gemaakt. Alle onderhandelingen en hoorzittingen met de belanghebbenden moeten in het openbaar worden gevoerd. Wij eisen dat alle resultaten van het overleg, vooral inzendingen door belanghebbenden, tijdig en volledig moeten worden gepubliceerd.

Respect voor privacy en zelfbeschikking

De Piraten beschouwen het recht op privacy en zelfbeschikking van de burger als vanzelfsprekend. Daarom ze moeten ook worden gerespecteerd en bevorderd in de context van handelsovereenkomsten.

Aangezien deze principes gelden voor alle mensen, moet de EU ervoor zorgen dat handelsovereenkomsten hun handelspartners niet de mogelijkheid geven om deze principes te doorbreken.

Met de belangen van kleine en middelgrote ondernemingen moet rekening worden gehouden

Momenteel houden handelsovereenkomsten voornamelijk rekening met de belangen van wereldwijde ondernemingen, terwijl kleine en middelgrote ondernemingen zelden profiteren; Het MKB wordt steeds meer verdreven uit de markt. Wij willen dat veranderen.

Net-politiek

De digitale revolutie heeft de sociale- en economische structuren in heel Europa veranderd; vrije en gelijke toegang tot het internet is nu een basisvereiste voor deelname aan de maatschappij.

Burgers moeten de mogelijkheid hebben om anoniem toegang tot het internet te verkrijgen.

De Europese Piraten willen dat het recht van “digitale participatie” in het Europees Handvest van de grondrechten van de Europese Uniehttp://www.europarl.europa.eu/charter/default_nl.htm wordt opgenomen.

Netneutraliteit

Het principe van netneutraliteit moet in Europese wetgeving worden vastgelegd om sterke stimulansen voor investeringen, eerlijke concurrentie en gelijke behandeling van iedereen in de digitale ruimte te waarborgen.

Iedereen dient toegang te hebben tot een internetverbinding waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt tussen bepaalde diensten of bedrijven. Beheersmaatregelen met betrekking tot het netwerkverkeer (QOS) zijn alleen toegestaan in uitzonderlijke omstandigheden, op een duidelijke en transparante wijze uitgevoerd en alleen om technische redenen.

Niet-discriminerende toegang tot het internet moet eenduidig van toepassing zijn in de hele EU. Wij verwerpen de maatregelen van telecommunicatie-bedrijven die de vrije toegang bedreigen.

We nemen in het bijzonder de huidige voorstellen van de Europese Commissie (“Kroes Telecoms Package”), die zich onthoudt van een sterke definitie van het principe van netneutraliteit wat te wijten is aan de lobby door service providers en telecombedrijven.

Opwaardering van de infrastuctuur

De Piraten zijn een groot voorstander van een Europa-brede ontwikkeling van een state of the art communicatie-infrastructuur. Ons doel is om toegang tot breedband-internet voor iedereen in de EU mogelijk te maken.

Terwijl netwerken worden verbeterd en gemoderniseerd, dient elk monopolie op de infrastructuur vermeden te worden.

archief/ep2014/ceep2014.txt · Laatst gewijzigd: 2022/02/21 10:21 door 46.4.105.251