Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:gr2014:verkiezingen:programma:binnenmaas

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Binnenmaas 2014

1. Beginselprogramma

De Piratenpartij is een themapartij. Wij komen op voor jouw belangen in de informatiesamenleving die nu door de politiek verwaarloosd worden. Bij ons weet je wat fundamenteel is: burgerrechten, privacy in het bijzonder, en de hervorming van auteursrecht en octrooirecht. Wat er ook gebeurt, wij houden daar strak aan vast. Voor alle overige punten vragen we onze leden naar hun mening door middel van het e-democracy systeem. Een online instrument dat jou de mogelijkheid geeft om ons per onderwerp te vertellen hoe jij erover denkt. Op deze manier hebben wij een uitstekend beeld van wat onze leden willen met betrekking tot onderwerpen die niet tot onze kernstandpunten behoren. De overheid en ook de gemeente moet transparant zijn, dus geen transparante burger maar wel een transparante overheid.

2. Transparanter bestuur

2.1 Gemeentelijke samenwerking

In de gemeente Binnenmaas en binnen de Hoeksche Waard zijn een aantal ontwikkelingen actueel waarvan het belangrijk is dat inwoners van gemeente Binnenmaas meer invloed in moeten krijgen dan nu het geval is. In de gemeenteraad worden meestal voorstellen gedaan die al voorgekauwd zijn in het wethoudersoverleg Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (hierna te noemen SOHW). Raadsleden in de coalitie van B&W hoeven vaak alleen maar te knikken en de rest heeft een informatieachterstand. In navolging van 7 van de 10 gemeenteraadsleden1) acht de Piratenpartij dit onwenselijk en is zij van mening dat hier verandering in dient te komen door middel van meer publiciteit en waar nodig raadpleging van Burgers of werkgroepen uit de diverse raden die dan eerder in het besluitvormingsproces betrokken worden. De gemeente zet meeste raadstukken online maar deze zijn niet bij zoekmachines te vinden. De Piratenpartij ziet dit graag veranderen. Bedrijven en gemeenschappelijke diensten moeten worden verplicht om per kwartaal openheid van zaken te geven zodat transparante informatievoorziening kan ontstaan hiermee kunnen schandalen uit het verleden zoals bij SVHW en RAD en RSD worden voorkomen.

2.2 Herindeling

De gemeenten in de Hoeksche Waard alswel de nationale politiek zijn verdeeld over herindeling2). De Piratenpartij vindt dat het bestuur zo dicht mogelijk bij de burger moet staan. Daarnaast spelen er nog andere factoren een rol. Er is sprake van een krimp qua bewoners aantal in de komende decennia. Gemeenten krijgen meer taken, maar niet meer geld. Door de verdeeldheid van gemeenten op dit eiland, is de provincie er (weer) als de kippen bij om zaken als windenergie, herindeling door de strot van de inwoners te duwen. Piraten zijn voor directere democratie. Burgers moeten vooral betrokken worden bij deze besluitvorming en bij voorkeur zo vroeg mogelijk in het proces . Daarom is De Piratenpartij van mening dat een herindeling alleen na een referendum doorgang mag vinden. Als de uitslag daarvan negatief is dan moet de transparantie toenemen (zie 2.1) De afdeling Hoeksche Waard van de Piratenpartij verwelkomt uw reactie.

2.3 Nationaal landschap/Windmolens

Het nationaal landschap is de groene Long voor het Rijnmondgebied. Veel mensen in de regio en provincie maken gebruik van de onthaastingsmogelijkheid die Hoeksche Waard heet. Het plaatsen van Windmolens in een nationaal Landschap is een vernietiging van alle investeringen hierin. Bovendien: Windenergie jaagt consumenten op kosten3)4). De Piratenpartij is al tegen subsidies op energieproductie. Afgezien daarvan is onze brandweer niet op calamiteiten met windmolens toegerust getuige de ramp op Flakkee waar slachtoffers te betreuren vielen.

2.4 Regionaal industrieterrein Terrein Suikerfabriek en Bezinkvelden

Door verkeerde ontwikkeling van plaatselijk en regionaal bedrijventerrein is er overcapaciteit ontstaan. Er is niet of slecht berekend wat de totale voorraad bedrijfsterrein in nabije omgeving(Zuid-Holland,Gelderland,West Brabant)en toekomst is geweest. Er is voor lokale behoefte een bedrijventerrein ontwikkeld. Dit kwam omdat de provincie de hele noordrand vol wilde hebben Een 2e Kamermeerderheid heeft dit voorkomen. Niemand in de gemeente is blij met de ontstane situatie die erg veel geld kost. Ook op het Terrein Suikerfabriek kan de gemeente geen grip krijgen. Dit onderwerp kan worden gebruikt om e-Democratie uit te testen.

Opties

Het regionaal industrieterrein kan worden opengesteld voor bedrijven buiten de Hoeksche Waard, dat de invulling van de Bezinkvelden ofwel met kassen of agrobusiness mag worden ingevuld mits de dijken erom heen blijven, dan is dat mooi ingepast in het landschap zonder veel meerkosten. De Suikerunie is voor een bedrijventerrein waar zij ook hun specialiteiten fabriek neer kunnen zetten. de gemeente gaat echter voor kassen5)6). Omdat de haven van het suikerfabriekterrein geschikt is voor alle categorieën kan een logistiek knooppunt wellicht een oplossing zijn. De Piratenpartij Hoeksche waard voelt er ook voor een gedeelte van het oude fabrieksterrein terug te geven aan de natuur (Kuipersveerzijde) en/of een deel te ontwikkelen als watergebonden recreatie. Dit kan als startpunt dienen voor een plan vanuit de bevolking van de gemeente.

2.5 Doortrekking van de A4 naar de Hoeksche Waard

Nog steeds bestaan er plannen om de A4 door te trekken naar de Hoeksche Waard. Hoewel dit grotendeels over het grondgebied van Oud-Beijerland gaat, zijn wij van mening dat dit een ongewenste ontwikkeling is en ook het nationaal landschap aantast. Door de investeringen die nu plaatsvinden in de a15 naar Ridderkerk en Maasvlakte is er nu al sprake van afnemende filedruk.

2.6 Zorg

De landelijke overheid schuift steeds meer naar gemeentes af. Nadruk komt te liggen op wat mensen zelf kunnen. Het is belangrijk dat mensen moeten kunnen rekenen op goede zorg en in staat moeten worden gesteld zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en deel kunnen nemen aan het maatschappelijk verkeer. zo weinig mogelijk overhead= meer handen aan het bed. De Piratenpartij afdeling Hoeksche Waard wil zich er van vergewissen dat dit ook te realiseren valt.

2.7 Monumentenbeleid

B & W was enthousiast over het restaureren van molens maar heeft geen oplossing voor het Hooft van Benthuizen en omgeving. De Burgemeester is een autoriteit op monumentenbeleid zo kopte het Kompas. Sloopvergunning afgegeven maar doordat het HWL beschermde diersoorten heeft waargenomen is de sloop uitgesteld. De Projectontwikkelaar heeft aangeboden het terrein en opstallen in gemeente handen over te laten gaan maar dit is geweigerd. Het voormalige gemaal kan worden afgebroken en dan weer worden opgebouwd door leerlingen uit het LBO/MBO als leerervaringsplaats. Zo kunnen de kosten laag gehouden worden en kunnen leerlingen praktische ervaring opdoen. Er is over het algemeen nog steeds een gebrek aan dit soort stageplaatsen. Eenmaal in oude glorie hersteld kan het hooft en eventueel de Posthoorn dienen als respectievelijk theehuis en/of bed & breakfast. met als personeel mensen van WHW of met Wahjongg uitkering en of licht verstandelijke handicap zoals ook in Strijen bij de Gemiva winkel.

2.8 De Kiltunnel moet Tolvrij worden voor de inwoners van de gemeente

Het betalingssysteem moet geschikt worden gemaakt voor moderner vormen van betalingsverkeer zoals o.a. wordt gebruikt bij de Westerscheldetunnel en de Liefkenshoektunnel. Contant betalen moet evenwel mogelijk blijven. Verder denken wij aan prepaid via internet, maestro en creditcard.

2.9 Jongeren

Jongeren van 15 tot 20 zoeken elkaar graag op. Echter, op grond van de APV art. 2.1.1 worden ze weggestuurd als ze met een groepje zijn, dit om overlast te voorkomen. Te strikte handhaving veroorzaakt echter onvrede onder de jongeren. De Piratenpartij stelt voor om dit te versoepelen of de openingstijden van de jeugdsozen te verruimen , meer vrijwilligers te werven uit de bijstand mits de daarvoor landelijk voorgestelde wetgeving hiervoor door de Koning wordt bekrachtigd. Tevens stelt de Piratenpartij voor om deze jeugdsozen uit te rusten met wifi. Jongeren zullen elkaar dan eerder daar opzoeken dan rond te hangen op straat. De politie kan zich dan bezig houden met andere dingen dan handhaving van de APV art. 2.1.1. Een bijkomend effect is dat jongeren wier ouders onvermogend zijn om een 3G abonnement te bekostigen toch vaker online kunnen zijn en hun sociale contacten gemakkelijker kunnen onderhouden.

3. Samenvatting

  1. Opkomen voor digitale burgerrechten ook in de gemeente.
  2. Meer transparantie voor de inwoners van Binnenmaas ook inzake gemeenschappelijke regelingen. Betere informatie voorziening
  3. Burger moet betrokken worden over zaken als herindeling meer dan nu het geval is.
  4. De Provincie moet meer de mening respecteren van de inwoners van gemeente Binnenmaas en overige gemeenten op het eiland e. Geen windmolens in het nationaal landschap.
  5. Bedrijfsterreinen openstellen voor elk bedrijf zodat financiele druk vermindert voor de gemeente.
  6. Geen doortrekking van de A4
  7. Passende zorg zoveel mogelijk aan huis.
  8. Goed monumentenbeleid gaat verder dan alleen molens restaureren
  9. Kiltunnel tolvrij voor de inwoners van Binnenmaas. Modernisering tolsystemen.
  10. Jongeren mogen zich vrij in de gemeente bewegen en elkaar opzoeken. Art 2.1.1 niet te strikt nemen. Jeugdsozen voorzien van wifi.

4. Piratenpartij hoezo die naam?

Hoe kan een partij die zich ‘Piratenpartij’ noemt oprechte politieke ambities hebben?” Dit is een vraag die we veel horen. Mensen lijken het onwaarschijnlijk te vinden dat we met deze naam werkelijk kiezers willen trekken en serieuze concurrentie willen worden voor de gevestigde politieke partijen. Dat de prikkelende naam ons op afstand houdt van de gevestigde orde is iets wat we niet per se als negatief ervaren. Toch is de naam geen willekeurig gekozen ironische middelvinger, gebaseerd op het in de populaire cultuur geromantiseerde ideaal van de onverschrokken zeerover. Hoewel ‘Piratenpartij’ een klassiek voorbeeld is van een geuzennaam associëren wij ons sterk met de betekenis van het woord. ‘Piratenpartij’ is oorspronkelijk dus een geuzennaam, maar wel een relevante geuzennaam De term piraterij is ambigu, maar het gebruik heeft altijd samengehangen met het niet respecteren van een monopolie. Behalve voor onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijk materiaal is de term ook gebruikt voor onrechtmatig gebruik van de ether en onrechtmatig handelen buiten reguliere jurisdictie.

Toen Europese schepen in staat waren de oceanen te bevaren ontstond er een territorium waarvoor nog geen regels bestonden. De internationale wateren en vooral de grondstofrijke gebieden die erdoor bereikbaar werden behoorden niemand toe. De Europese landen richtten organisaties op, zoals de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Nederland, die het monopolie kregen op bepaalde zeeroutes en handelsposten. Iedere mogendheid die dit monopolie niet respecteerde werd piraat genoemd. Dit waren in het begin met name de Portugezen, die de gebieden vóór de Hollanders hadden ontdekt. Ook de handelende Chinezen werden piraten genoemd. Schepen die niet onder een nationale vlag voeren, maar werden bemand door individuen die zich onttrokken van de maatschappij werden dus ook als piraten gezien. Deze groepen waren vaak zeer gewelddadig en zij zijn waar wij aan denken bij het woord ‘piraat’. De juridische betekenis van piraterij is breder en behelst iedere overtreding van een monopolie buiten reguliere rechtsgebieden. Dat gold in de 17e eeuw voor de nieuw toegankelijke open zee, maar de term piraterij is vaker teruggekomen in situaties waarbij monopolies in nieuw terrein werden overtreden. Ook in de begindagen van de drukpers gebeurde er iets soortgelijks. Het woord ‘piraterij’ werd toen namelijk gebruikt om printers aan te duiden die niet deel uitmaakten van de ‘Stationers Company’, een organisatie die tussen 1557 en 1695 middels een Royal Charter het monopolie had gekregen op het gedrukte woord in Engeland. Ook hier is sprake van een nieuwe vondst die middels een monopolie exclusief aan één organisatie werd toegeschreven en van overtreders van dat monopolie die ‘piraten’ werden genoemd.

Dat nieuwe terrein in de tweede helft van de 20e eeuw was de radioether. In de jaren ’20 had de BBC middels (daar heb je hem weer) een Royal Charter het alleenrecht gekregen op radio-uitzendingen in het Verenigd Koninkrijk. Sommige mensen die van mening waren dat de luchtgolven publiek domein waren maakten illegale radio met controversiële muziek zoals Rock ’n Roll. Ook deze praktijk werd ‘piraterij’ genoemd. De zeehandel, de drukpers en de radio hebben allemaal een kindertijd gekend van monopolisering en piraterij die deze monopolisering tegenging. In alle drie de gevallen was er sprake van een samenspel tussen overheid en big business in een nieuw gebied. In alle drie de gevallen was de uitkomst nieuwe wetgeving die de open zee, de drukkunst en de radio in de publieke sfeer brachten en uiteindelijk ten goede kwamen. De nieuwe horizon van onze tijd is het internet. Net als de open zee en net als de luchtgolven is er nog geen juridisch model en zijn landsgrenzen onbeduidend. Net als in de eerdergenoemde voorbeelden ligt monopolisering op de loer. Vrij verkeer van informatie biedt ongekende mogelijkheden.

Het feit dat The Pirate Bay voornamelijk werd gebruikt om informatie met een culturele/amuserende functie te verspreiden (films, muziek, games) doet niets af aan het potentieel van een vrije digitale infrastructuur. Deze infrastructuur was in de hoogtijdagen van ‘piraterij’ (waarvan we inmiddels kunnen zeggen dat ze achter ons liggen) in het voordeel van de consument, die niet hoefde te betalen voor niet-materiële producten. Spotify, iTunes en Netflix hebben hun bestaan te danken aan piraterij en de consument hoeft nu behalve niet te betalen ook weinig moeite te doen om muziek te luisteren en films te kijken. Er is een keerzijde. Want deze drie diensten zijn tegelijkertijd onderdeel van een nieuwe industrie die als doel heeft een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van consumenten/burgers. Het verkeer van grote hoeveelheden informatie monopoliseert steeds meer en keert zich tegen onze vrijheid. Het is de taak van piraten om te waarborgen dat het internet publiek domein blijft. De Piratenpartij vecht voor haar idealen voor de vrijheid van het individue, zodat die zich kant ontplooien op de manier zoals die wilt. Met een transparante overheid, directe democratie, waarbergen van privacy, creëren we een omgeving waarin het individu het beste tot z'n recht komt.

De idealen van de Piratenpartij begonnen bij de Zweedse denktank ‘Piratbyrån’ (letterlijk het Piratenbureau). De naam was een reactie op de lobbygroep ‘antipiratbyrån’, die strijdt tegen de onrechtmatige verspreiding van auteursrechtelijk beschermde informatie. Dit gaat met name om films, games en muziek. Het piratenbureau –die, voor de duidelijkheid, voorstander is van zogenoemde piraterij- zegt na te denken over onderwerpen als ‘auteursrecht, informatie-infrastructuur en digitale cultuur’. Deze organisatie kan het beginpunt genoemd worden van de ‘piratenbeweging’ en heeft enkele voorspoedige bewegingen in gang gezet. Dit is allereerst The Pirate Bay (TPB), de succesvolste ‘downloadsite’ in de geschiedenis van het internet. Dit is ten tweede de Internationale Piratenpartij; een politieke organisatie die in meer dan 40 landen actief deelneemt aan verkiezingen. De politieke successen van de Piratenpartij hebben geresulteerd in 2 zetels in het Europese Parlement, 4 in nationale parlementen, 45 in regionale parlementen en 211 gemeenteraadszetels wereldwijd. Ook in Nederland kwamen mensen bijeen om een Nederlandse variant van de Piratenpartij op te richten. Na jaren klein te zijn gebleven vinden wij dat we de landelijke verkiezingen van 2010 niet aan ons voorbij mogen laten gaan. Helaas was er nog niet genoeg slagkracht om dit te laten resulteren in kamerzetels. Het aantal stemmers blijft hangen op 10.471. De 2de kans was met de Tweede Kamerverkiezing in 2012. De stijging in stemmers en leden was enorm, maar niet genoeg (30.600 stemmers) om ons te vertegenwoordigen in de nationale politiek.

archief/gr2014/verkiezingen/programma/binnenmaas.txt · Laatst gewijzigd: 2014/05/30 16:47 door 127.0.0.1