Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:cda_privacy

CDA over privacy

Tweede Kamer Verkiezingen 2012

Wat opvalt in het conceptverkiezingsprogramma (PDF) van het CDA is dat er veel minder nadruk op veiligheid wordt gelegd. In 2010 vormde veiligheid nog een speerput. Er moesten “veiligheidshuizen komen” en meer ingrijpen zonder rechter. Privacy moest hiervoor zo nodig wijken. Toch kan niet geconcludeerd worden dat privacy nu wel aandacht krijgt. Het woord privacy wordt niet één keer genoemd. Veel punten worden op hoofdlijnen aangestipt op een manier waar vrijwel niemand het mee oneens kan zijn. Maar of en in hoeverre er inbreuken op de privacy plaatsvinden bij de uitwerking van die punten is onduidelijk.

Samengevat is het CDA voor verdere uitbreiding van verplichte DNA afname en -onderzoek, uitbreiding van cameratoezicht en gebiedsverboden, invoeren kilometerheffing en het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS), het prostitutieregister, de wietpas, meer bestandskoppelingen en gegevensuitwisseling (ook in EU-verband) en intensief gebruik van het Digitaal Dossier Jeugdzorg (EKD en VIR). Het positieve punt is dat het CDA nu pleit voor vrijwillige deelname aan het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD).

Het programma nader bekeken

De partij wil, om “veiligheid en het veiligheidsgevoel te vergroten”, zaken als cameratoezicht en gebiedsverboden kunnen uitbreiden. Datzelfde geldt voor “DNA verwantenonderzoek en verplichte afstand van DNA door daders van misdrijven”.

Het CDA wil dat “uiteindelijk alle coffeeshops uit Nederland verdwijnen”. De wietpas vinden ze “noodzakelijk”.

Om uitkeringsfraude te bestrijden wil het CDA de gemeentelijke basisadministratie (binnenkort BRP) koppelen met de belastingdienst, UWV en gemeentelijke sociale diensten.

Het CDA wil “een harde aanpak niet alleen voor geweldsdelicten, maar tevens voor de aanpak van fraude en cybercrime waaronder ook de verspreiding van kinderporno”. En “De mishandeling, verwaarlozing en het misbruik van kinderen is zo ernstig dat aanpak over een breed front noodzakelijk is. Het kan niet zonder maatschappelijke alertheid. De samenwerking tussen politie, OM en de Raad voor de kinderbescherming op dat gebied wordt geïntensiveerd.” Er zullen niet veel mensen met deze uitspraken oneens zijn, maar het is onduidelijk hoe dit invulling krijgt. Onduidelijk is of dit meer controle betekent van wat u bijvoorbeeld op het internet doet of dat dit extra databases oplevert.

Europa

Het CDA wil een register van EU-burgers die “als zzp’er of op detacheringsbasis in Nederland komen werken”. Dit om te controleren of er “geen malafide constructies en oneerlijke concurrentie met Nederlandse werknemers plaatsvindt”. Hiertoe is al eerder onder andere het prostitutieregister in het leven geroepen.

Het CDA is van mening dat voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit “versterkte samenwerking van justitie en politie over de grens” nodig is. Dit betekent meer gegevens uitwisselen in EU-verband.

In “uitzonderlijke gevallen” wil het CDA het mogelijk maken “tijdelijk controles aan binnengrenzen toe te staan”. Of het CDA hiermee doelt op het camerasysteem @migoBoras is niet duidelijk.

Preventie

Het CDA vindt dat er vroegtijdig moet kunnen worden ingegrepen als het bij de opvoeding in risicogezinnen misgaat. Het wordt niet duidelijk of ze het gebruik van het Digitaal Dossier Jeugdzorg (EKD) en Verwijsindex Risicojongeren (VIR) willen uitbreiden.

Het CDA wil “voorkomen dat mensen problematische schulden opbouwen”. Daarvoor willen ze het Landelijk Informatiesysteem Schulden invoeren (LIS).

Overig

Het CDA is voor het elektronisch patiëntendossier (EPD), maar vindt wel “dat patiënten zelf moeten kunnen aangeven welke informatie wordt uitgewisseld (opt-in). Zij krijgen, als eigenaren van de informatie, de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier hun informatie te downloaden of mee te nemen om zo onnodig dubbele diagnostiek te voorkomen.

Het CDA pleit voor het invoeren van een kilometerheffing. De kilometerheffing sneuvelde enkele jaren geleden vanwege de grote ophef over de spionagekastjes in de auto.

Het CDA wil dat er “voor al het onderwijsgevende personeel en schoolleiders een beroepsregister komt”. Wat het doel van dit register is, schrijft de partij niet.

Het CDA wil dat gezinnen met een laag inkomen een “korting op de huur” krijgen. Het is onduidelijk of het CDA hiermee bedoelt dat inkomensgegevens aan verhuurders worden verstrekt. Eerder stemde het CDA wel voor een wetsvoorstel met die strekking.

Wat wordt niet genoemd

Er wordt nergens in het programma een lans gebroken voor burgerrechten of vrijheden. Het CDA geeft niet aan welke middelen om de burger te controleren nog geoorloofd zijn en welke niet. Er wordt niets gezegd over onder andere de downloadproblematiek, vingerafdrukken in paspoort, afluisteren van telefoon en internet en de bewaarplicht van telecomgegevens.

Europese verkiezingen 2014 

Het CDA vindt dat “de Europese Commissie moet waken over democratie, rechtsstaat en fundamentele rechten als persvrijheid in de lidstaten” door “daadwerkelijk gebruik te maken van de mogelijkheden” zoals “opschorten stemrecht in de Raad”. Daarbij vindt het CDA ook dat er “meer transparantie [moet] komen door inzicht in EU-documenten en -besluiten tijdig toegankelijk te maken, zodat volksvertegenwoordigers hun taak naar behoren kunnen uitoefenen”. Behalve als het over veiligheid en terrorismebeleid. Dan mag het vertrouwelijk blijven. Het CDA wil “meer waarborgen voor de privacy van internetgebruikers”.

Om fraude en uitbuiting te voorkomen, wil het CDA strengere controle op juiste inschrijving bij de gemeente.

Veiligheid

“Om internationale criminaliteit aan te pakken (terrorisme, drugs, cybercrime of mensenhandel) moet de Europese samenwerking van justitie, politie en veiligheidsdiensten versterkt worden.” Het CDA wil daarom dat er “effectief en snel” informatie wordt uitgewisseld, “zodat autoriteiten goed samen kunnen werken”. Wel vindt de partij dat het verzamelen en uitwisselen “moet voldoen aan wettelijke kaders vanwege mogelijke inbreuk op privacy”, wat natuurlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn.

Het CDA vindt dat Schengen-landen “soms tijdelijk hun grenzen moeten kunnen sluiten om bepaalde controles uit te kunnen voeren”. Er moet van het CDA “meer ruimte komen voor digitale grensbewaking (camera’s en registratiesystemen) en fysieke ad-hoccontrole van personen in treinverkeer en op de weg.” Nederland heeft hiervoor het AmigoBoras-systeem met camera's en kentekenscanners bij de grensovergangen beschikbaar.

archief/politiek/cda_privacy.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/17 20:56 door 68.180.231.52