Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:cu_privacy

ChristenUnie over privacy

Tweede Kamer Verkiezingen 2012

De ChristenUnie heeft in het concept-verkiezingsprogramma zeker oog voor privacy, maar worstelt met de consequenties daarvan. Zo pleiten ze voor meer uitwisseling en registratie van gegevens in de jeugdzorg, bij schuldenpreventie en in de opsporing, maar vinden ze ook dat dat niet mag leiden tot “onnodige inperking van de privacy”. Samengevat wil de ChristenUnie:

  • Afschaffen van de bewaarplicht telecomgegevens en inperking van de identificatieplicht.
  • Betere privacybescherming op internet.
  • Meer gegevens uitwisseling tussen overheid, woningcorporaties, energiemaatschappijen, politie en justitie “om misdrijven op te sporen“.
  • Meer gegevensuitwisseling voor ”tijdige signalering“ in de jeugdzorg.
  • Meer gegevensuitwisseling tussen ”o.a. de belastingdienst, energiebedrijven, woningbouwverenigingen en DUO“ om schulden tegen te gaan.
  • Invoering van een Constitutioneel Hof.

Het programma nader bekeken

De partij wil dat ”Burgernet wordt uitgebreid en gepromoot.“ Het ”door de ChristenUnie gelanceerde Burgernet“ is een middel om bewoners en ondernemers als ogen en oren van de politie in te zetten.

De ChristenUnie pleit voor meer uitwisseling van gegevens tussen ”de overheid, woningcorporaties, energiemaatschappijen, politie en justitie“ om misdrijven op te sporen. Ze vinden dat dit niet mag leiden ”een onnodige inperking van de privacy van burgers“, maar het is onduidelijk hoe dat dan zou moeten. Ook vinden ze dat voor opsporing ”het belangrijk is om de sociale media, twitter en netwerksites in de gaten te houden.“ Hoe ze dat willen doen, wordt niet duidelijk.

Ondanks dat de ChristenUnie meer gegevens wil uitwisselen en social media in de gaten wil houden, concludeeert ze dat ”op dit moment de opsporingsmiddelen op orde zijn“. Ze vinden dat ”het geen nut heeft om burgers nodeloos lastig te vallen met antiterrorismemaatregelen. Alleen voor een “aantoonbaar doel“ mogen opsporingsbevoegdheden worden verruimd. Ongericht telefoons afluisteren en het langdurig bewaren van telecomgegevenspassen hier niet in“.

De ChristenUnie wil af van de bewaarplicht van telecomgegevens. Net als de identificatieplicht draagt ”deze maatregel niet bij aan verbeterde opsporingskansen.“ De partij wil dat de identificatieplicht wordt ”ingeperkt“. In 2010 bedoelden ze hiermee dat de identificatieplicht boven 70 jaar vervalt. Ook vinden ze dat ”als burgers door feiten en omstandigheden hun identiteit kunnen aantonen, er geen boete wordt opgelegd in verband met de identificatieplicht.

De ChristenUnie schrijft nadrukkelijk dat de ”rechtsstatelijke beginselen niet worden opgerekt“. ”De opbouw van meer kennis en analyse van terrorisme, radicalisme en extremisme wordt ter hand genomen, via de bestaande inrichtingen, instituten en bureaus.

De partij wil dat ”camerabeelden van overvallen of andere misdrijven worden gepubliceerd,“ tenzij justitie aangeeft dat het vanwege ”onderzoeksbelang of de privacy“ niet kan.

Internet

De ChristenUnie vindt ”een vrij en toegankelijk internet belangrijk voor de Nederlandse economie en samenleving. De internetgebruiker heeft daarbij behoefte aan solide bescherming van de privacy, maar krijgt die onvoldoende.“ Hoe privacybescherming op internet vorm moet krijgen, wordt niet duidelijk.

Wietpas

De wietpas wordt niet genoemd, maar de ChristenUnie wil dat ”er een einde komt aan het gedoogbeleid. coffeeshops verdwijnen uit het straatbeeld en op straat en in publieke ruimten geldt een blowverbod.

Jeugdzorg

De ChristenUnie ”stimuleert tijdige signalering“ in de jeugdzorg. ”Het Centrum voor Jeugd en Gezin signaleert problemen bij kinderen en gezinnen, geeft ondersteuning, voorlichting en advies, coördineert de zorg en onderhoudt contact met de tweedelijnszorg, politie, justitie en het onderwijs.“ Dit betekent doorgaan met het gebruik van het Elektronisch Kind Dossier (EKD) en de Verwijs Index Risicojongeren (VIR).

Onderwijs

De ChristenUnie wil het lerarenregistercontinueren“. ”Om studie-uitval en vertraging tegen te gaan komt er scherper toezicht op studiebegeleiding. Studiebegeleiding blijft onderdeel van de accreditatieprocedure van opleidingen.“ Registratie van studiebegeleiding gebeurt in het Elektronisch Leerling Dossier (ELD). Eerder stemde de ChristenUnie hier al voor.

Schulden

De ChristenUnie wil ”een vroeg signaleringssysteem“ om te voorkomen dat mensen in financiële problemen komen. ”Hiervoor wordt medewerking geëist van o.a. de Belastingdienst, energiebedrijven, woningbouwverenigingen en DUO.“ Dit betekent uitwisseling en registratie van financiële gegevens van huishoudens. Eerder bleken ze ook al voorstander van een Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS).

Overig

De ChristenUnie is voor de invoering van een Constitutioneel Hof omdat ”dit het gezag van de Grondwet versterkt“. Wetten kunnen dan aan de grondwet worden getoetst waarin onder andere het recht op privacy is opgenomen.

De ChristenUnie wil een kilometerheffing op basis van de ‘kilometerstand” van de auto. Maar verderop pleiten ze voor kilometerbeprijzing om bepaalde ”knelpunten op de weg op te lossen“. Dan is jaarlijkse registratie van de kilometerstand niet voldoende. Eerder was de partij voor invoering van de kilometerheffing op basis van registratiekastjes in de auto.

De ChristenUnie wil dat er geen inkomensgegevens aan verhuurders worden verstrekt.

Wat wordt niet genoemd

Opvallend is dat de ChristenUnie wel de identificatieplicht wil afzwakken, maar zich niet druk lijkt te maken over de afname van vingerafdrukken en biometrische gegevens voor het paspoort. De wietpas en het register voor prostituees wordt niet genoemd, maar de verwachting is dat de ChristenUnie hier niet van af wil. Ook wordt bijv. de verplichte DNA-afname niet genoemd.

Europese verkiezingen 2014

De ChristenUnie en de SGP doen gezamenlijk mee bij de Europese verkiezingen.

“Voor het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit is de ondersteuning van de lidstaten door Europol en Eurojust noodzakelijk. De lidstaten stellen, onder privacyvoorwaarden, zo veel mogelijk informatie beschikbaar aan deze organisaties. Op het gebied van het strafrecht is informatie-uitwisseling tussen de lidstaten van belang [..].”

De CU-SGP vindt dat criminaliteitsbestrijding “vraagt om de overdracht van informatie van bedrijven en organisaties aan overheden en om informatie-uitwisseling tussen overheden onderling”. CU-SGP constateert dat hierdoor, maar ook door nieuwe technologische commerciële toepassingen, privacy onder druk kan komen te staan. De partijen vinden dat daarom altijd duidelijk moet zijn wie waarom en in welke vorm toegang heeft tot informatie.”ChristenUnie en SGP vinden dat burgers en bedrijven meer inzicht moeten krijgen in wat er met hun gegevens gebeurt.“

Over de onlangs als ongeldig verklaarde bewaarplicht telecomgegevens zegt de CU-SGP: “Het bewaren van gegevens heeft een formele rechtvaardigingsgrond nodig, wordt aan termijnen gebonden en dient regelmatig te worden beoordeeld op nut en noodzaak.”

De CU-SGP vindt dat “de Europese Unie niet [mag] verhinderen dat lidstaten maatregelen nemen om pornografisch materiaal standaard te blokkeren.”

archief/politiek/cu_privacy.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/13 19:18 door 35.184.189.105