Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:evaluatie_wet_bescherming_persoonsgegevens

Privacy in de politiek: Evaluatie wet bescherming persoonsgegevens

Het kabinet heeft voorstellen gedaan naar aanleiding van de bevindingen van de commissie Brouwer-Korf over veiligheid en privacy, en een evaluatie van de werking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze voorstellen zijn besproken op 3 februari 2010. De belangrijkste punten zijn:

Meer aandacht voor waarborgen bij de omgang met persoonsgegevens

Voordat persoonsgegevens worden geregistreerd, opgeslagen of gebruikt, moet er een 'privacy impact assessment' worden gemaakt zodat de waarborgen rond het gebruik van die gegevens vanaf het begin af aan worden meegenomen. GroenLinks, PVV, D66 en PvdA zijn hier voor. Het CDA wil dit alleen op vrijwillige basis.

Meldplicht datalekken

Als persoonsgegevens op straat belanden, zouden overheden en bedrijven verplicht deze lekken moeten melden. Zowel de consumentenbond als Bits of Freedom hebben hiervoor gepleit. Pas als men weet dat er een datalek is, kan men immers maatregelen nemen of klachten indienen. SP, PVV, GroenLinks en D66 zijn hier voor.

Robuuster toezicht

Het moet mogelijk zijn om strenger op te treden tegen overtreders van de wet bescherming persoonsgegevens. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) zou omgevormd moeten worden tot een soort Autoriteit Persoonsgegevens vergelijkbaar met Zorgautoriteit of AFM. SP, CDA, D66 en PvdA zijn hier voor. De VVD is tegen omdat dit alleen maar leidt tot meer administratieve lasten. De VVD vindt dat het niet nodig is om mensen in te bescherming te nemen naarmate er meer gegevens over hen opgeslagen worden. Ook niet als meer gegevens opslag leidt tot (meer) foutief gebruik of foutieve interpretatie.

Meer openheid over het gebruik van gegevens en een klachtenregeling

Burgers zouden meer inzicht moeten kunnen krijgen in welke gegevens van hem of haar zijn opgeslagen en waar ze voor worden gebruikt. Daarbij zou ook een klachtenregeling ingesteld moeten worden. Er zou sterker recht moeten zijn om tegen misbruik op te treden. SP, PvdA, D66, GroenLinks zijn hier voor.

SP pleit ook voor een informatiecentrum waar mensen terecht kunnen met vragen over hun persoonsgegevens. Nu al is het mogelijk om via www.burgerservicenummer.nl na te gaan welke organisatie welke gegevens uitwisselt met behulp van het burgerservicenummer (BSN). Op de website www.mijnoverheid.nl kunnen burgers inzien welke informatie bij (enkele) overheidsorganisaties over hen bekend is.

Minder nadruk op procedures en controle vooraf

Het aantal verplichte toetsen en/of meldingen vooraf wordt verminderd waar dat kan in overleg met het CBP. De wijzigingen betreffen onder andere uitzonderingen op de verplichting van een voorafgaand onderzoek, het verminderen of laten vervallen van de plicht voor bedrijven om je te informeren over de mogelijkheden te voorkomen dat je persoonsgegevens voor direct marketing worden gebruikt, het vervallen van de vergunningplicht in bepaalde gevallen voor doorgifte van gegevens naar derde landen.

Stemming

Zoals hierboven is weergegeven, heeft een aantal partijen hun mening kenbaar gemaakt. Ook in de verkiezingsprogramma's hebben veel partijen aangegeven hoe ze over aanscherping van de privacywetgeving denken. Die voorkeuren zijn in de grafiek hiernaast weergegeven. Opvallend is het onduidelijke beleid van de VVD. In maart moesten ze (via Teeven) niets hebben van betere privacybescherming, maar in het verkiezingsprogramma wordt toch voor 'privacy-by-design' gepleit en dat er iets aan de waarborgen tegen misbruik van gegevens moet gebeuren. Vanwege deze onduidelijkheid en de magere aanscherping in het programma is de stem van de VVD leeg gelaten.

archief/politiek/evaluatie_wet_bescherming_persoonsgegevens.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/20 03:39 door 68.180.231.52