Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:politiegegevens

Privacy in de politiek: Wet Politiegegevens

Op 12 november 2010 heeft minister Opstelten (VVD) een aanpassing van de wet voorgesteld in verband met een nieuwe EU richtlijn. Deze aanpassing regelt oa dat gegevens (kentekens, vingerafdrukken, DNA) met andere EU landen kunnen worden gedeeld. Aan de andere kant worden gegevens en de privacy van de betrokkenen beter beschermd. Zo kan men navragen welke gegevens van hem of haar zijn geregistreerd, maar o.a. ook met wie ze zijn gedeeld. Ook kan men vragen gegevens te corrigeren of te wissen. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) krijgt volgens deze aanpassing een zwaardere rol als toezichthouder toebedeeld en kan eventueel boetes uitdelen. Het CBP lijkt geen grote bezwaren tegen het nieuwe wetsvoorstel te hebben.

De wet is een risico voor de privacy

Op 14 april 2010 liet Hugo Kielman in zijn promotieonderzoek nog zien dat de wet politiegegevens een risico vormt voor de integriteit van de politie en de privacy van de burger. De regels voor het gebruik van politiegegevens zijn te vaag en controle en toezicht schieten te kort. Het diepgaande onderzoek van Kielman toont aan “dat door deze nieuwe wet de politie niet effectief kan opereren. Bovendien wordt door de wet de privacy van burgers onvoldoende gewaarborgd”. Eerder dit jaar bleek de politie zelf ook al niet te spreken over de ICT systemen.

De wet regelt privacy bij gebruik politiegegevens

De Wet politiegegevens (Wpg) is de privacywet voor de uitvoering van de politietaak en is op 1 januari 2008 van kracht geworden. Persoonsgegevens die door de politie verwerkt worden betreffen vaak bijzondere gegevens. De Wpg geeft regels voor het beheer van deze gegevens door de politie. Deze wet vervangt de Wet politieregisters.

Gegevens langer en makkelijker beschikbaar

Van veel burgers verwerkt de politie gegevens, niet alleen van verdachten maar ook van andere personen, bijvoorbeeld van degenen die betrokken zijn bij openbare ordeverstoringen, overlast melden, aangifte doen of om hulp vragen. De politie moet al deze persoonsgegevens kunnen verwerken omdat ze onmisbaar zijn voor het politiewerk dat voor een belangrijk deel drijft op een goede informatiepositie. De regels daarvoor zijn verriumd vooral omtrent het gebruik van gegevens binnen de politie en met de mogelijkheden om gegevens aan derden te verstrekken.

Zo zijn bepaalde gegevens voortaan een jaar lang binnen de politie vrij beschikbaar om ze, waar mogelijk, met elkaar in verband te kunnen brengen. Daarna zijn de gegevens gedurende vier jaar beschikbaar voor raadpleging, indien daarvoor aanleiding bestaat. Dit geldt ook voor gegevens over personen die (nog) niet worden verdacht van een strafbaar feit.

Meer zoekmogelijkheden

Verder is het van belang dat de politie gegevens over personen uit de ene zaak zo nodig ook voor een andere zaak kan gebruiken. Ook worden zoekmogelijkheden verruimd. Daardoor kan worden gezocht naar overeenkomsten in bijvoorbeeld de werkwijze van criminelen of het type delict.

Profielen maken

In de praktijk blijkt dat soms ook langdurige verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een goede informatiepositie op te bouwen en zicht te krijgen op mogelijke ernstige bedreigingen voor de samenleving, bijvoorbeeld terrorisme. Door gericht gegevens te verzamelen over personen die in een verder verwijderd verband staan tot die misdrijven krijgt de politie meer zicht op die misdrijven en op de betrokkenheid van personen daarbij.

Gegevens mogen ook aan derden worden verstrekt

De mogelijkheden voor de verstrekking van persoonsgegevens door de politie aan derden worden eveneens verruimd, bijvoorbeeld aan instanties die betrokken zijn bij de lokale aanpak van jeugdcriminaliteit of van huiselijk geweld, zoals hulpverleningsinstellingen. Maar ook aan woningbouwverenigingen en winkeliers als dit bijvoorbeeld in het kader van een samenwerkingsverband bij de aanpak van criminaliteit nodig is. De nieuwe regeling maakt verstrekking mogelijk als sprake is van een ‘zwaarwegend algemeen belang’.

archief/politiek/politiegegevens.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:24 door KapiteinG