Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:pvda_privacy

PvdA over privacy

Tweede Kamer Verkiezingen 2012

De hoeveelheid aandacht die er in het verkiezingsprogramma van de PvdA wordt besteed aan privacy is beperkt en de punten die wel genoemd worden zijn erg algemeen. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar online privacy. Samengevat zijn hun belangrijkste punten:

  • Gegevensverzameling moet in verhouding staan tot de bescherming van privacy.
  • Wet- en regelgeving die de privacy van alle burgers vergaand inperkt, geldt voor een beperkte periode, de maatregelen moeten geëvalueerd worden en alleen worden voortgezet als de noodzaak hiervan overtuigend is aangetoond.
  • Bedrijven mogen gegevens van internetgebruikers alleen gebruiken na toestemming.
  • Netneutraliteit moet strikt gehandhaafd worden.
  • De vingerafdruk gaat uit het paspoort.
  • Digitaal veiligheidsbeleid moet op basis van dreigings- en risicoanalyses vormgegeven worden. Wat dit betekent voor het afluisteren op internet is onduidelijk.

Het programma nader bekeken

Volgens de PvdA moet “gerichte gegevensverzameling (…) altijd in verhouding staan tot de bescherming van privacy”. De partij ziet hierbij een belangrijke rol weggelegd voor het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Namelijk door een “advies over de privacyimplicaties” uit te brengen “voorafgaand aan de inwerkingtreding van
wet- en regelgeving die impact heeft op de privacy van burgers
”.

De PvdA vindt dat “vrijheid betekent dat wij in ons privédomein ongestoord kunnen doen wat we willen en kunnen”. Er wordt niet gemeld hoe de PvdA dit wil bevorderen. Aan de andere kant vindt de PvdA ook dat gegevensverzameling een middel is om “radicalisering vroegtijdig” tegen te gaan. Om wat voor soort gegevens het gaat en hoe lang deze bewaard blijven wordt niet vermeld.

De PvdA vindt wel dat De PvdA vindt ook dat “ook Nederland zich constant bewust moet blijven of we de gewenste kant opgaan met betrekking tot democratie en mensenrechten”. Zo zeggen ze oa. dat “de overheid [,…] zich in haar betrekkingen met de burger zelf aan de regels te houden”. Het komt nogal eens voor dat de opsporingsinstanties hun bevoegdheden overschrijden.

De PvdA heeft het initiatief genomen tot aanscherping van de voetbalwet”, waarbij ze niet de overlast willen bestrijden maar “de hooligans zelf harder aanpakken”, omdat de wet verder gaat dan hooliganisme alleen, is het de vraag wat voor impact dit heeft op de rest van de bevolking.

De vingerafdruk gaat uit het paspoort” als het aan de PvdA ligt.

De PvdA wil de wietpas afschaffen.

De partij steunt het voorstel om “anoniem aangifte doen voor zorgmedewerkers mogelijk te maken”.

Internet

Mensen moeten meer inzicht krijgen in wat ze online delen en meer controle krijgen over het gebruik van gegevens die ze online achterlaten.”, schrijft de PvdA en daarom mogen bedrijven “gegevens van internetgebruikers alleen gebruiken na toestemming” en “ook mogen aanbieders van internet informatie niet filteren of blokkeren”. Wat opvalt is dat de overheid hierbij niet genoemd wordt. Wel vindt de PvdA dat “permanente voorafgaande controle van of filtering van informatie op het internet ontoelaatbaar is”.

Digitaal veiligheidsbeleid mag geen vals gevoel van veiligheid geven, maar moet op basis van dreigings- en risicoanalyses vormgegeven worden”.

De PvdA wil “het internet vrijhouden. Daarom stemden we ook tegen het ACTA-verdrag”. Ze zijn van mening dat ”repressieve maatregelen tegen burgers“ geen oplossing bieden. Daarom willen ze ”geen downloadverbod, maar onderzoek naar nieuwe betaal- en distributiemodellen voor artiesten“.

De PvdA wil dat het briefgeheim, zoals dat in de grondwet is vastgelegd, ook gaat gelden voor ”moderne communicatiemiddelen“. De bewaarplicht voor telecomgegevens ”maakt Nederland niet veiliger, en moet daarom zo snel mogelijk in Nederland en in de rest van Europa worden afgeschaft“.

Als het over het buitenlands beleid gaat is de PvdA voorstander van ”vrij internet en veroordeelt beperkingen en onderdrukking van online activisten.“ ook willen ze ”Nederlandse bedrijven stimuleren om software te ontwikkelen, die gebruikers beschermt tegen censuur en blokkades.

Onderwijs

Om ”ontwikkeling verder te stimuleren en achterstanden tijdig te onderkennen“ wil de PvdA dat ”leerlingvolgsystemen actief worden gebruikt“ op school. Het ”tegengaan van vroegtijdig schoolverlaters“ en ”een snel optreden tegen spijbelen“ begint met een ”goede registratie“. Dit betekent waarschijnlijk een verdere uitbreiding van de gegevens die worden vastgelegd in het Elektronisch Leerling Dossier (ELD).

Ook voor leraren en schoolleiders moet er een ”beroepsregister“ komen. Al is het niet duidelijk wat het nut of de noodzaak hiervan is.

Zorg

De PvdA vindt dat er ”in alle organisaties waar men met kinderen te maken heeft, gewerkt worden met een meldcode kindermishandeling“. Of dit onderdeel moet worden van het Elektronisch KindDossier ([politiek:ekd|EKD]]) of Verwijs Index Risicojongeren (VIR) en wat het effect is op het al hoge aantal onterechte meldingen is onbekend.

Schulden

De PvdA wil dat ”met verhuurders, energiebedrijven, zorgverzekeraars, telefoonmaatschappijen, en ook postorderbedrijven, gemeentelijke convenanten worden afgesloten om melding te doen van betalingsachterstanden“. Dit betekent waarschijnlijk deelname van al deze bedrijven in het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) waar de PvdA een voorstander van is. Ook wil de partij dat werkgevers meewerken met ”een nieuwe schuldregeling voor werkenden“. Dit lijkt te betekenen dat ook de werkgever wordt ingelicht als de werknemer een schuld heeft.

Overig

Om scheefwonen aan te pakken bepleit de PvdA een ”extra huurverhoging voor mensen met een hoger inkomen“. De inkomensgegevens moeten dan wel bij de verhuurder bekend zijn. Eerder stemde de PvdA tegen het wetsvoorstel met die strekking.

De PvdA wil ”betalen naar gebruik in plaats van naar bezit“ van auto's. Ze zetten in op een ”eerlijke prijs per kilometer“. Eerder stemden ze al voor de invoering van de kilometerheffing.

Wat wordt niet genoemd

Er wordt veel niet genoemd, bijvoorbeeld systemen als het EPD en de protituees komen niet aan de orde. Er wordt wel geschreven over plannen die mogelijk effect hebben op het EKD, ELD en VIR, maar dat wordt niet duidelijk. Ook komt het gebruik van kentekenscanners niet aan de orde.

Europese verkiezingen 2014

De PvdA concludeert in haar verkiezingsprogramma: “Duidelijk is dat de balans tussen privacy en veiligheid uit het lood geslagen is. Dat moet met urgentie hersteld worden.”  De PvdA wil daarom “heldere regels die de rechten van burgers centraal stellen”. Met de VS moeten “scherpere afspraken worden gemaakt zodat privacy gegarandeerd wordt”.

De PvdA wil dat de EU zich “maximaal” inzet voor de bescherming van privacy, zowel online als offline. “Iedereen heeft altijd recht op inzage, om informatie te laten vernietigen en om verstrekking van gegevens aan derden te verhinderen.”

De partij wil dat “alle nieuwe regelgeving wordt getoetst op privacybescherming en informatievrijheid. Handelsakkoorden met derde landen worden alleen afgesloten wanneer deze waarborgen voor onze privacy bevatten.”

Veiligheid

Op het gebied van criminaliteit en terrorisme wil de PvdA dat er “strikte wettelijke waarborging en voortdurende toetsing door de rechter” plaatsvindt. Aan de andere kant willen ze ook dat “eventuele obstakels tussen lidstaten die een effectieve samenwerking op het gebied van criminaliteitsbestrijding in de weg staan” worden weggenomen. Daarbij moet een nieuwe databank worden aangelegd. “Naast de bestaande registers voor fraude en seksueel misbruik dient er ook een Europese databank voor andersoortige criminaliteit, zoals zakkenrollers, autodieven en andere rondtrekkende criminelen, in het leven te worden geroepen.”

De bewaarplicht voor telecomgegevens moet van de PvdA afgeschaft worden. “Deze bewaarplicht maakt Europa niet veiliger en kan worden misbruikt.”

archief/politiek/pvda_privacy.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/14 00:46 door 66.249.76.111