Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:sp_privacy

SP over privacy

Tweede Kamer Verkiezingen 2012

Ondanks dat de SP zegt dat ze “met voorstellen die de privacy van burgers inperken” alleen kunnen instemmen als “de effectiviteit en de noodzaak van deze maatregelen zijn aangetoond”, blijkt dit niet echt uit het conceptprogramma. De punten die ze wel aanstippen zijn grotendeels al verwezelijkt en over voorstellen die nu lopen wordt weinig gezegd, net als over privacy inperkende maatregelen waar ze eerder voor hebben gestemd.

De positieve uitschieter in het verkiezingsprogramma van de SP is de online privacy die ruim aan bod komt. Men wil dat internetverkeer anoniem blijft “net zoals post- en telefoniebedrijven zich niet mogen inlaten met de brieven of telefoongesprekken van hun klanten”.

De belangrijkste punten in het concept programma van de SP zijn:

  • De SP is voor vrije communicatie op het internet en steunt de netneutraliteit.
  • Online profilering wordt ingedamd.
  • Het EPD gaat niet door, maar regionale uitwisseling wordt gestimuleerd.
  • Meer sanctiemogelijkheden voor het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).
  • Afschaffing van vingerafdrukken bepleiten in Europa.
  • Privacy mag alleen ingeperkt worden als dit effectief en noodzakelijk is.

Het programma nader bekeken

De SP is heel duidelijk op het gebied van internet en ICT. Ze willen ervoor “zorgen dat internet - steeds belangrijker in onze samenleving - voor iedereen toegankelijk blijft en de privacy op het net wordt gewaarborgd”. Verder willen ze dat er “heldere regels voor het verzamelen, bewaren en verhandelen van profielen van internetgebruikers” komen. “Iedereen dient op eenvoudige wijze te kunnen aangeven niet gevolgd te willen worden op internet (do-not-track-me).

De SP wil dat “het toezicht van het parlement op de veiligheidsdiensten wordt verbeterd”. Hierbij wil men “de AIVD en de MIVD periodiek doorlichten” door de toezichthouder (CTIVD). Waarin dit afwijkt van de huidige situatie, wordt niet duidelijk.

Een downloadverbod vindt de SP geen goed idee. Ze willen een eerlijke vergoeding voor “creatieve makers van bijvoorbeeld films en muziek” en daarom willen ze “dat in goed overleg via het bestaande systeem van heffingen op dragers en media regelen” (thuiskopie-heffing).

Netneutraliteit staat bij ons hoog in het vaandel”, schrijft de SP en ze “wijzen het ACTA-verdrag af”. Om duidelijk te krijgen hoe belangen worden behartigd, willen ze dat “lobbyisten in de Tweede Kamer” zich voortaan moeten “registreren in een publiek register”. Al is het maar de vraag of nog een database dit probleem oplost.

Ze willen dat de overheid “het goede voorbeeld geeft als het gaat om de veiligheid van internetsites. Alle overheidssites worden snel getest. Burgers mogen er bovendien op vertrouwen dat hun gegevens niet te lang of onnodig worden bewaard. Bescherming van privacy wordt gegarandeerd.“ Er wordt niet verder op ingegaan, zodat onduidelijk is wat dit in concrete gevallen voor websites of databases betekent.

Zorg

De SP zegt dat ”het elektronisch patiëntendossier (EPD)“ niet doorgaat, maar in plaats daarvan willen ze stimuleren dat er “goede en veilige” ICT-oplossingen komen ”om regionaal gegevens uit te kunnen wisselen tussen huisarts, apotheker en de eerstelijnszorg, waarbij de privacy en de veiligheid worden gegarandeerd“. Hoe die garanties er uit zien, wordt niet duidelijk.

Veiligheid

De SP wil dat de ”bijzondere opsporingsambtenaren … veel meer de ogen en oren van de reguliere politie“ worden. Of ze dan ook meer bevoegdheden moeten krijgen, wordt niet duidelijk.

De SP heeft “geen behoefte aan een wietpas”.

Het College Bescherming Persoonsgegevens krijgt meer sanctiemogelijkheden en moet hogere boetes kunnen opleggen als er sprake is van schending van privacy.” En “met voorstellen die de privacy van burgers inperken kunnen we alleen instemmen als de effectiviteit en de noodzaak van deze maatregelen zijn aangetoond”.

De SP wil ”in Europees verband pleiten … voor afschaffing van de vingerafdruk in het paspoort“. Ook dient terrorisme ”effectief te worden bestreden, door betere internationale samenwerking van inlichtingendiensten“ onder andere door het ”opsporen en bevriezen“ van terroristische geldstromen, maar daarbij hebben ze “aan nog meer Europese richtlijnen die onze privacy inperken geen behoefte”.

Overig

“Er komt geen extra vijf procent huurverhoging voor inkomens boven de 43.000 euro” en daarmee wil de SP dus een eind maken aan het doorgeven van deze gegevens aan verhuurders. Wel willen ze dat “Het project om via kadasterinformatie, gekoppeld aan de WOZ-waarde van gebouwen, criminele vastgoedtransacties op te sporen wordt uitgebreid”

De organisatie die de OV-chipkaart uitgeeft wordt bij het ministerie ondergebracht” en “individuele gegevens over het reisgedrag van reiziger mogen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk is voor het vervoer”. Een precieze bewaartermijn wordt niet genoemd.

De SP wil dat ”de huishoudtoets in de bijstand wordt geschrapt“. Dit betekent dat in die gevallen huisdoorzoekingen niet meer nodig zijn. Of ze de huishoudtoets ook voor AOW'ers willen schrappen, wordt niet duidelijk.

Wat wordt niet genoemd

De SP vindt dat toekomstige “voorstellen die de privacy van burgers inperken” alleen kunnen worden doorgevoerd als “de effectiviteit en de noodzaak van deze maatregelen zijn aangetoond”. Het is des te opvallender dat ze dus niets zeggen over bestaande systemen zoals het EKD, ELD, VIR of de registratie van prostituees waar ze toch zelf voorstander van waren. Ook oa. de bewaarplicht telecomgegevens, het aftappen van telefoons, de DNA-databank en preventief fouilleren worden niet genoemd.

SP Europese verkiezingen 2014

“Brusselse bevelen om de rechtsbescherming en de privacy van onze eigen burgers te beperken, zijn nergens voor nodig.” De SP wil “baas in eigen huis [..] blijven in het nationale strafrecht, onze veiligheid en privacy. Daar hebben we Brussel niet voor nodig.”

“De consumentenbescherming bij digitale aankopen moet worden verbeterd. Ook moet de privacy van de internetgebruiker gewaarborgd zijn.”

Veiligheid

De SP steunt de Europese samenwerking om de grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken. “Dat vereist ook dat grensoverschrijdende [financiële] transacties beter gevolgd en waar nodig beperkt kunnen worden.”

Volgens de partij is “de Europese Unie [echter] doorgeslagen, als het gaat om het verzamelen en bewaren van persoonsgegevens en de uitwisseling daarvan met landen buiten Europa. Uitwassen, zoals de openstelling voor politie en justitie van de databank met vingerafdrukken van asielzoekers, worden teruggedraaid.”

De SP wil dat er “strenge voorwaarden worden gesteld aan alle opslag en uitwisseling van informatie voor justitie- en politieonderzoek”. “Aan onderzoek dient altijd een concrete verdenking ten grondslag te liggen. Grootschalige opslag van informatie voor zogeheten datamining wordt afgewezen. De rechten van burgers wier gegevens worden opgeslagen, moeten worden gegarandeerd via onder andere duidelijke privacywetgeving.”

De SP wil alleen informatie met landen buiten Europa uitwisselen als het aan striktere voorwaarden voldoet. “Het Swift-akkoord met de VS, waarin bankgegevens van Europese burgers worden opengesteld voor Amerikaanse inlichtingendiensten, wordt opgezegd.” De partij wijst ook het vrijhandelsakkoord TTIP met de VS af, al heeft dit niet met privacy, maar met bezorgdheid om de sociale rechten van burgers te maken.

Het Europese arrestatie- en onderzoeksbevel wordt volgens de SP te lichtvaardig ingezet. Landen moeten daarom de mogelijkheid krijgen om “verzoeken om overdracht van verdachten te toetsen op opportuniteit en op het bestaan van voldoende garanties voor een eerlijk proces”.

archief/politiek/sp_privacy.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/13 08:57 door 66.249.69.210