Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:standpunten

Standpunten

Andere partijen vertellen je graag dat ze overal een mening over hebben. Maar niemand weet in welke coalitie ze plaats nemen en welke punten ze daar als eerste weg zullen geven.

De Piratenpartij is een themapartij. Wij komen op voor jouw belangen in de informatiesamenleving die nu door de politiek verwaarloosd worden. Bij ons weet je wat fundamenteel is: burgerrechten, privacy in het bijzonder, en de hervorming van auteursrecht en octrooirecht. Wat er ook gebeurt, wij houden daar strak aan vast.

Over details en uitwerking willen we graag samen tot werkbare oplossingen komen voor de gehele samenleving.

Privacy van burgers dient gewaarborgd te worden

 • Biometrische gegevens (vingerafdruk, DNA, irisscan, etc) komen te vallen onder de lichamelijke integriteit, opslag van en handel in deze gegevens wordt verboden.
 • Het briefgeheim zoals vastgelegd in de grondwet wordt gerespecteerd, het tappen van telefoon en internetverkeer is enkel geoorloofd indien hiertoe een gerechtelijk bevel bestaat.
 • verbod op bewaren van telefoon- en internetverkeer. Telefoon- en internetverkeer van burgers mag niet worden opgeslagen en geregistreerd.
 • Recht om zonder identificatiebewijs over straat te gaan. Boetes voor het niet kunnen tonen van identificatie zijn enkel van toepassing op personen die zich schuldig maken aan een strafbaar feit.
 • De overheid waarborgt privacy bij IT-projecten. Projecten als het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), OV-chipkaart, spionagekastjes in meterkast, registratie bij kilometerheffing worden kritisch geëvalueerd.
 • Fouilleren in de publieke ruimte is enkel toegestaan indien personen verdacht te zijn van het plegen van een strafbaar feit.
 • Privacybeleid van bedrijven en organisaties wordt aangescherpt en gehandhaafd.
 • Databases met naar een persoon herleidbare gegevens moeten voldoende beveiligd worden en direct afgesloten kunnen worden bij het constateren van een lek.
 • Video surveillancesystemen mogen alleen gebruikt worden in risicogebieden, lukrake uitbreiding van videosurveillance in de publieke ruimte wordt gestopt. Overmatig gebruik van camera's maakt inbreuk op de privacy en stopt geen criminaliteit.
 • Het versleutelen van gegevens is een burgerrecht. Er mag geen verbod komen op het versleutelen van gegevens of encryptiesoftware. Het niet vrijgeven van de sleutel behoort tot het zwijgrecht.
 • Geen onnodige inbreuk van privacy ten behoeve van opsporingsdiensten. Privacy mag alleen gebroken worden wanneer er een terechte verdenking is van een misdrijf.

Burgerrechten verdedigen in een informatiesamenleving

 • Het recht op leven in een rechtstaat, als fundament van democratie.
 • Het recht op privacy.
 • Het recht onschuldig te zijn totdat schuld door een onafhankelijke rechter is bewezen.
 • Het recht om in morele en fysieke integriteit te leven.
 • Het recht op vrijheid van meningsvorming en meningsuiting.
 • Het recht niet gediscrimineerd te worden.
 • De bevolking geïnformeerd houden is kritiek voor een gezonde democratie. Dit moet via verschillende informatiekanalen, waaronder TV, krant en internet. Een enkel kanaal is niet waterdicht.
 • Toegankelijk onderwijs en toegankelijke gezondheidszorg is een mensenrecht, en mag dus niet beperkt worden tot mensen met een bepaalde leefsituatie.
 • Iedereen is gelijk, en blijft dat voor altijd.

Vertrouwelijke gegevens moeten veiliger worden opgeslagen en zorgvuldiger worden gebruikt

 • Informatie over personen mag slechts worden opgeslagen en gebruikt voor een vooraf bepaald, specifiek, acceptabel, realistisch, tijdsgebonden en concreet doel - wordt dit doel verruimd dan worden de gegevens die eerder waren opgeslagen vernietigd. (vertrouwensbeginsel overheid).
 • Bedrijven en overheden dienen gegevens over personen, voor zover mogelijk, geanonimiseerd op te slaan.
 • Bij databases met gevoelige gegevens moet veiligheid in het ontwerp liggen, niet in het vertrouwen in de gebruikers noch in de afschrikkende werking van straffen.
 • Veiligheid wordt gegarandeerd door de techniek en de procedures zelf, niet door de geheimhouding van die techniek of procedure.
 • Informatie wordt waar mogelijk decentraal en open bij de burger zelf opgeslagen. Zeer gevoelige gegevens mogen maar zelden opgeslagen worden.
 • Geen onnodige koppeling tussen databases met vertrouwelijke gegevens.
 • Meldingsplicht datalekken voor de verantwoordelijke van de database. Datalekken moeten gerapporteerd worden, en boetes tegenover staan.
 • Privacy moet in het ontwerp van software opgenomen worden.

Het delen van cultuur en informatie bevorderen, mede door het auteursrecht te hervormen

 • Het vervaardigen van afgeleide werken van auteursrechtelijk beschermd materiaal is toegestaan voor niet-commercieel gebruik.
 • Het delen van auteursrechtelijk beschermd materiaal is toegestaan voor niet-commercieel gebruik.
 • Consumentenrechten moeten de burger beschermen tegen onredelijke restricties vanuit de entertainmentbranche. Digital Rights Management-toepassingen (DRM) die inbreuk maken op deze rechten worden verboden.
 • Er mogen geen heffingen komen op communicatie, waaronder het internet.
 • Het gebruik en delen van ongeclaimde werken (orphan works) wordt toegestaan.
 • Commercieel auteursrecht differentiëren naar toepassing en beperken in duur en reikwijdte.
 • Downloaden voor eigen gebruik legaal maken, want handhaving van een downloadverbod gaat ten koste van teveel burgerrechten.
 • Kennis is macht, dus delen van kennis geeft de bevolking meer macht.
 • Een open internet bevorderen en in stand houden, want dat is kritiek voor de economie en het democratische proces.

Het patentsysteem hervormen ter bevordering van innovatie en kennisdeling

 • Bio-, software-, business- en farmapatenten remmen innovatie en/of zijn moreel verwerpelijk, en worden verboden.
 • Het huidige patentmodel is achterhaald en moet herzien worden.
 • Patenthouders moeten het gebruik van hun patenten voor alle gebruikers uniform toestaan.
 • Gezondheidszorg goedkoper en kwalitatief beter maken door afschaffing van farmaceutische patenten.
 • Software Patenten afschaffen en octrooirecht aanpassen, om zo innovatie en de economie te stimuleren.

Merkenrecht moet slechts ter identificatie van de producent dienen

 • Merkenrecht is bedoeld als consumentenbescherming, nergens anders voor.
 • Merkenrecht mag niet gebruikt worden om concurrentie en innovatie in de kiem te smoren.
 • Auteursrecht mag niet misbruikt worden voor merkenregistratie.
 • Parallelle import buiten distributiekanalen van de rechtenhouder om wordt toegestaan.

Overheid open en inzichtelijk maken

 • Overheden publiceren alle informatie (met uitzondering van vertrouwelijke gegevens en informatie waarbij de staat door publicatie gevaar loopt) op een inzichtelijke manier off- en online.
 • Overheden doen geen zaken met bedrijven waaraan zij door het contract na afloop daarvan nog steeds impliciet vast zitten (vendor lock-in).
 • Bedrijven die opdrachten voor overheden doen publiceren hun data in open formaten gebruikmakend van open standaarden.
 • Overheden moeten zoveel mogelijk open formaten en standaarden gebruiken.
 • Overheden schakelen waar mogelijk over op open source software en waar niet mogelijk stimuleren zij de ontwikkeling van open source software.
 • Klokkenluiders moeten beter beschermd worden.
 • Liquid Feedback als hulpmiddel om de bevolking inspraak te geven in het politieke proces. Directe Democratie is het einddoel.
 • Transparantie om corruptie tegen te gaan; WOB moet vanzelfsprekend worden.
archief/standpunten.txt · Laatst gewijzigd: 2018/01/01 18:42 door Azonata