Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2012:kandidatenlijst

Kandidatenlijst Piratenpartij 2012

1. Dirk Poot

Dirk (44) heeft bedrijfskunde en geneeskunde gestudeerd. Hij is werkzaam als programmeur en ontwikkelt medische applicaties. Voor Dirk is een vrij internet een voorwaarde voor een open en democratische samenleving, een bron van inspiratie en kennis, en vooral ook een bron van kritische informatievoorziening.

Vanuit zijn achtergrond als medicus en programmeur maakt hij zich zorgen over de risico's van het ongelimiteerd opslaan van privacygevoelige informatie in overheidsdatabases in het algemeen en in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) in het bijzonder. Hij schrijft al jaren over de risico's van het patentsysteem voor de betaalbaarheid van geneesmiddelen en de bruikbaarheid van software. Vanuit deze achtergrond maakt hij zich sterk voor een vrij en open internet. Sinds eind 2010 is hij bestuurslid en woordvoerder van het bestuur van de Piratenpartij.

2. Danny Palic

Een betere wereld begint bij jezelf. Dat is wat Danny (33) al vroeg geleerd heeft en is nu het motto waarmee hij zich als politicus wil profileren. Hij staat voor een politiek die niet draait om het bekritiseren van anderen en het klagen over de stand van zaken, maar die als uitgangspunt heeft om stap voor stap doelstellingen te bereiken vanuit een gedegen actieplan.

In de Piratenpartij heeft hij gevonden wat hij op politiek gebied zoekt: een partij die de burger hoort, ook na de verkiezingen. Als Piratenpartij-lid van het eerste uur kent hij de partij van binnen en buiten en weet hij precies hoe hij de standpunten van de Piratenpartij uit wil en kan dragen.

3. Rodger van Doorn

Rodger (29) is opgegroeid in het soms zonnige Zandvoort aan Zee in een horecafamilie, waardoor hij al op jonge leeftijd leerde wat het betekent om hard te werken. Na de middelbare school verruilt hij het horecawerk voor een baan in het facilitaire management. In 2011 studeert hij af als facilitair manager aan de Haagse Hogeschool en tot op heden werkt hij bij een aanbieder van facilitaire diensten in de Randstad.

Binnen de Piratenpartij staat Rodger bekend als een duizendpoot: al sinds 2010 is hij kandidaat Tweede Kamerlid, ledenraadslid, vertegenwoordigt hij de Piratenpartij Nederland op de jaarlijkse Pirate Party International (PPI) bijeenkomsten en participeert hij in diverse commissies. Daarnaast is hij in 2011 door de Algemene Leden Vergadering van de PP verkozen tot bestuurssecretaris van de Piratenpartij. Rodgers bijdrage aan het professionaliseren van de Piratenpartij in de afgelopen jaren is groot en juist daarom wordt hij door velen binnen de partij beschouwd als een sturende kracht.

4. Patriek Lesparre

Van zijn ouders heeft Patriek (34) geleerd om zelf een mening te vormen en te beslissen over zijn eigen leven. De koppeling tussen zijn sterke rechtvaardigheidsgevoel en zijn interesse in politiek ontstaat als hij een demonstratie voor de vrijlating van Bradley Manning aangrijpt om actief te worden bij de Piratenpartij.

Patriek verkondigt en verdedigt op een stellige manier zijn meningen en principes, maar hij staat ook steeds open voor nieuwe inzichten. Het is zijn overtuiging dat er te veel zwaarbevochten vrijheden weggegeven zijn in de afgelopen jaren. Hij gelooft echter in de bereikbaarheid van een vrije informatiesamenleving en draagt dit standpunt in de dagelijkse praktijk graag uit door een open, hulpvaardige houding, op professioneel en persoonlijk vlak.

Patriek staat in de partij bekend als iemand met een grote dossierkennis, die de capaciteiten heeft om mensen achter zich te krijgen. Hij weet echter ook dat hij nooit iedereen tevreden kan stellen en is daarom niet iemand die steeds blijft schipperen om mensen met tegengestelde standpunten nader tot elkaar te brengen.

5. Catharina Bethlehem

Catharina (50) is opgegroeid in een familie van zelfstandig ondernemers die actief is in de gemeentepolitiek en veel andere maatschappelijke organisaties. Na een carrière van twintig jaar bij verschillende gemeenten, onder andere als beleidsadviseur sociale zaken, werkt zij dankzij internet sinds 2003 als zelfstandig onderneemster.

Catharina is pacifistisch en houdt er grote idealen op na. Haar overtuiging is dat de Nederlandse staat te veel ingrijpt in het privéleven van burgers. Ze ziet het internet als de belangrijkste uitvinding van de vorige eeuw: een bron van creativiteit, innovatie en samenwerking van mensen over de hele wereld, die kan leiden tot zelfstandigere burgerbewegingen. Tegelijkertijd ziet zij dat het vrije internet onder druk staat door machtige lobby's van bedrijven en overheden.

Andere zorgenkindjes van Catharina zijn aantasting van onze grondrechten, onder andere door het gebrek aan invloed van burgers op wetgeving en beleid. De Piratenpartij ziet ze als mogelijkheid om met inzet van moderne technologieën een echte democratie een stuk dichter bij te brengen.

6. David van Deijk

David (31) is al van jongs af aan geïnteresseerd in mensen en technologie. Als kind is hij actief binnen de Jonge Onderzoekers, waar hij al vroeg in aanraking komt met het internet. In zijn studententijd in Eindhoven maakt hij de gaming-community ZVDK tot nationaal succes, en is hij voorzitter van studentencomputervereniging Stack. In deze tijd leert hij via internet met grote groepen vrijwilligers samen te werken. Na zijn studie wiskunde begint hij als programmeur bij diverse internetbedrijven.

In 2010 komt David in contact met de Piratenpartij en helpt hij mee om handtekeningen te verzamelen voor de verkiezingen. Niet lang hierna wordt hij actief lid van de Piratenpartij. Als voorzitter van de partij ziet David het als noodzakelijk om een stukje van zijn eigen privacy op te offeren om de privacy van een veel grotere groep mensen te beschermen. Hij staat binnen de partij bekend als iemand die de vaak stevige interne discussies in vrede laat verlopen door samenwerking en wederzijds begrip te benadrukken en na te streven.

7. Roberto Moretti

Op zijn 11e doet Roberto (21) al succesvol mee aan het (politieke) jeugddebat. Zijn interesse ligt bij politieke, sociaal-maatschappelijke en sociaaleconomische ontwikkelingen, technologie en het internet.

Na het afronden van het VWO stopt hij om gezondheidsredenen met twee hogere studies op informatica-gebied. Ondanks de problemen is hij daarna toch gaan werken. Roberto heeft altijd veel dingen buiten zijn studie en werk om opgepakt. Zo heeft hij onder andere clubs en groepen mensen in teamverband aangestuurd en heeft hij zich bezig gehouden met programmeerprojecten, waaronder games. De Piratenpartij en het Piratenpartij Minecraft Project behoren tot de zaken waar hij met veel inzet aan werkt. Roberto is sinds de Tweede Kamerverkiezingen in 2010 lid van de Piratenpartij. Hij heeft in zijn eigen leven vaker te maken gehad met de copyrightproblematiek die de Piratenpartij aankaart. Zijn inzet vanuit de Piratenpartij voor onderwijs, burgerrechten en innovatie is gegrond in persoonlijke ervaringen.

8. Jan Hopmans

Jan (23) loopt zowel binnen zijn studie communicatie en multimedia als in zijn toekomstbeeld aan tegen de beperkingen die de huidige auteursrechtwetgeving opwerpt. Door deze wetgeving kunnen creatieve projecten vaak moeilijk worden uitgevoerd of kosten ze onnodig veel geld. Jan is daarom voorvechter van een wijziging van de auteursrechtwetgeving die in de huidige vorm in zijn ogen niet meer past bij deze tijd.

Verder staat Jan voor een transparantere overheid, waarin beslissingen niet alleen achteraf, maar ook vooraf met burgers worden gedeeld, waarbij er meer naar burgers wordt geluisterd. Deze insteek komt voort uit zijn opvatting dat de overheid een groot deel van onze omgeving bepaalt, en ook mág bepalen, mits dit controleerbaar en met de burger als uitgangspunt gebeurt. In Jans visie draait de Piratenpartij om een maatschappij waarin iedereen kan meedoen. Het is de burger die de richting waarin een maatschappij zich beweegt zou moeten beheren. En het is de burger die vrije toegang zou moeten hebben tot allerhande culturele uitingen, om ze naar eigen inzicht te gebruiken. Op deze manier kan een veelzijdige culturele inspiratiebron de wereld een stukje mooier kan maken.

9. Dylan Hallegraeff

Vanuit zijn technisch-creatieve achtergrond wil Dylan (32) samen met de Piratenpartij het beleid veranderen door mensen bewust te maken van het belang van een vrije informatiesamenleving. Naar zijn mening is de huidige wetgeving rondom auteursrechten en patenten een slechte grap. Een systeem dat ooit met de beste bedoelingen is opgezet om creativiteit te stimuleren sorteert nu het tegenovergestelde effect.

Dylan ziet dat dit onderwerp bij mensen laag op de agenda staat. Hij denkt dat dit op zijn minst gedeeltelijk wordt veroorzaakt doordat het te vaak wordt gegoten in begrippen die voor veel mensen nietszeggend zijn. Het voor iedereen inzichtelijk maken van de schadelijke kanten van het patentsysteem is volgens hem precies een van de bestaansredenen van de Piratenpartij. Dylan hoopt dan ook bij te dragen aan het inzicht van gewone burgers in de steeds verdergaande beperkingen die opgelegd worden aan onze digitale samenleving. Om op die manier mee te werken aan het doorbreken van die beperkingen.

10. Mark Jansen

Voor Mark (24) was de aanleiding om de Piratenpartij te volgen 1. het besluit van de overheid dat een burger zich te allen tijde en overal moet kunnen legitimeren, en 2. dat een burger bij het afhalen van een vervangend identiteitsbewijs of paspoort nu verplicht is om haar vingerafdrukken af te geven. Beide maatregelen passen in de context van een politiebureau en dan alleen op voorwaarde dat een burger daadwerkelijk verdacht wordt van een ernstig misdrijf. Maatregelen zoals deze horen niet thuis in de Nederlandse rechtsstaat waar een uitgangspunt is dat iemand onschuldig is tot het tegendeel wordt bewezen.

Directe oorzaak van mijn kandidaatstelling is de opgekomen censuur op Internet in Nederland. Regimes van landen zoals China en Iran filteren Internet voor haar burgers, waardoor bepaalde informatie niet voor iedereen even toegankelijk is. Sinds begin 2012 heeft censuur van bronnen op Internet helaas haar intrede gedaan (Duivestein, 2012). Dit vindt ik een ongewenste ontwikkeling, omdat dit een precedent schept; in dit geval was de argumentatie de bescherming van auteursrechten, maar nu de techniek geplaatst is wordt het ook makkelijker om censuur te plegen op basis van andere motivaties, zoals ongewenste meningsuiting. Een slechte zaak in de Nederlandse democratie die open dient te zijn.

We moeten ons herinneren wat het doel is van auteursrechten; dat de makers van content, zoals artiesten en bands, betaalt krijgen voor hun werk. Mark is van mening dat censuur niet de manier is om dit te realiseren en dat er oplossingen zijn zonder de negatieve externe effecten van censuur, die betrekking hebben op het hele Web zoals we dat nu kennen. Binnen de Piratenpartij wil Mark zich dan ook inzetten voor hervorming van het auteursrecht waarbij producenten betaalt worden voor hun werk; adequaat loon naar werken. Essentieel onderdeel is de ontwikkeling van een systeem van online micro-payments, waarbij het initiatief Flattr ter inspiratie kan dienen. Flattr is een sociaal medium gericht op vergelijkbaar met Facebook en is een initiatief is van de mensen achter de Zweedse Pirate Bay.

11. Samir Allioui

Samir (29) is een early-adopter van dingen die hem aan het hart gaan. Deze drang om goede dingen over te nemen mondt uiteindelijk uit in het mede opzetten van de Nederlandse Piratenpartij (2006), naar Zweeds voorbeeld. Inmiddels bestaan er in meer dan zestig landen Piratenpartijen, een teken dat Piraten hier zijn om te blijven.

Samir is er trots op dat hij tot tweemaal toe aan het roer heeft gestaan van de Pirate Parties International. Deze internationale ervaring wil hij gebruiken om zowel online als offline de burger- en mensenrechten op deze wereld te bevorderen.

archief/tk2012/kandidatenlijst.txt · Laatst gewijzigd: 2014/05/30 16:47 door 127.0.0.1