Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2012:sollicitanten_kieslijst

Sollicitanten Kieslijst Tweede Kamer Verkiezingen 2012

Op deze pagina presenteert de kiescommissie alle sollicitanten die een positie op de kieslijst van de Piratenpartij ambieeren. Sommige sollicitanten hebben een publieke sollicitatie geschreven en/of een CV toegevoegd. Eventuele aan- en opmerkingen over de sollicitant zijn via dit contactformulier anoniem terug te koppelen naar de kiescommissie.

Sollicitatieprocedure

Kenmerken

  • Piraat is in hart en nieren
  • Achter de Uppsalaverklaring staat
  • De discussie aandurft en aankan in de Tweede Kamer
  • Bereid is om als volksvertegenwoordiger een publiek figuur te zijn
  • Hierdoor haar/zijn privacy bereid is op te geven voor een betere samenleving
  • Beschikbaar is voor de komende 4 jaar
  • Algemene wereldkennis heeft
  • Niet bang is om toe te geven iets niet te weten of niet te kunnen

Antecedentenonderzoek

Uiteraard verwacht de partij 100% inzet van haar kandidaten en hoopt de partij niet in verlegenheid te worden gebracht door acties van Kamerleden en kandidaten met een dubbele agenda. Mede hierom wenst de Piratenpartij een antecedentenonderzoek uit te laten voeren naar alle kandidaten. De kiescommissie is in vertrouwen te vertellen welke punten eventueel naar voren zouden kunnen komen. De Piratenpartij vindt dat een ieder de kans moet kunnen krijgen om het volk te kunnen vertegenwoordigen, ook wanneer deze in het verleden de kans heeft gekregen om te leren. De Piratenpartij hoopt deze leerpunten dan wel van de kandidaat in spé zelf te mogen vernemen.

Hoe te solliciteren?

De Piratenpartij streeft transparantie na. De leden van de Piratenpartij hebben directe inspraak op de samenstelling van de kieslijst en moeten dus goed kunnen oordelen. De Piratenpartij biedt ruimte op de website waar alle kandidaten gepresenteerd zullen worden. Een sollicitatie bestaat dus uit een (pakkend) stuk wat publiekelijk geplaatst kan worden, een publiekelijk CV, een privaat CV en een sollicitatiebrief. De sollicitatiebrief en CV zullen in vertrouwen behandeld zullen worden.

Ben je na het lezen van deze vacature gemotiveerd om te solliciteren naar een plaats op de kieslijst stuur dan je sollicitatie naar kiescommissie@piratenpartij.nl met het onderwerp “Sollicitatie positie kieslijst + je volledige naam”. Indien je nog vragen of opmerkingen hebt over de kandidaatstelling zijn wij ook daarvoor op dit adres te bereiken.

Indien je wenst te solliciteren naar de lijsttrekkerspositie dan is de deadline 23 mei, voor alle overige posities is deze 28 mei. Na de voorselectie ontvang je een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek op 26 mei en / of 3 juni op een nader vast te stellen locatie.

Lijsttrekkers

Dirk Poot

Beste leden van de Piratenpartij,

Door middel van deze brief solliciteer ik naar de positie van lijsttrekker bij de komende Tweede kamerverkiezingen. In 2010 was ik kandidaat bij de Tweede Kamerverkiezingen voor de Piratenpartij en als ik mijn sollicitatiebrief van toen doorlees zijn alle redenen die er toen waren nog steeds onverkort geldig. Sterker nog, de noodzaak van enkele goede Piraten in de Tweede Kamer is sindsdien alleen maar duidelijker geworden.

Ik maakte mij toen zorgen over de ongebreidelde informatiehonger van de overheid en het gemis aan kennis en inzicht bij de overheid over de gevaren die deze verzamelwoede met zich meebracht. Sindsdien heeft de Nederlandse overheid keer op keer duidelijk gemaakt dat zij geen enkel belang lijkt te hechten aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de Nederlandse burgers. Niet alleen is het Electronisch Kind Dossier inmiddels een onontkoombare verplichting en wordt het Electronisch Patiënten Dossier via een achterdeur alsnog geprivatiseerd doorgezet, ook de debacles rond onder andere Diginotar, de automatisering van de Waterschappen, het C2000 project en de opslag van vingerafdrukken maken keer op keer duidelijk dat de kennis en de wil lijken te ontbreken om op een verantwoorde manier met ICT om te gaan. Terwijl enerzijds op vrijwel alle gebieden bezuinigd wordt, verliest de samenleving jaarlijks tussen de 5 en 7 miljard als gevolg van ICT incompetentie.

De overheid toont zich ook een onbetrouwbare partner met totalitaire trekken. Het feit dat niet alleen al het telefoon en internetverkeer wordt gelogd, maar dat men er ook niet voor terugdeinst om gesprekken van burgers in het openbaar vervoer op te nemen en één op de duizend telefoons af te luisteren doet vrezen dat er bewust of onbewust wordt aangestuurd op een totale controle van de burger. Ondertussen trekt de overheid zich verder terug in een vrijwel ondoordringbaar bastion, zodat controle van die overheid vrijwel onmogelijk lijkt te worden.

Daarom ben ik bereid me voor de volle honderd procent in te zetten om te zorgen dat wij dit jaar in Den Haag een voet tussen de deur kunnen krijgen. Niet alleen vanwege de mogelijkheid om het Nederlandse parlementaire debat te beïnvloeden, maar met name ook vanwege de mogelijkheid om de Piratenpartij in positie te brengen om tijdens de verkiezingen voor het EP in 2014 Nederlandse piraten naar Brussel af te vaardigen. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer we dit jaar één of meer zetels in het parlement kunnen veroveren de sprong naar Europa oneindig veel eenvoudiger zal zijn. We kunnen dan 2014 ingaan als een goed georganiseerde en goed gefinancierde politieke partij en zo een plek forceren in het Europese Parlement.

Ik besef dat het onmogelijk is voor één persoon om alles te weten en te kunnen en dat het zoeken en accepteren van steun en hulp binnen de organisatie zoals die nu groeit steeds eenvoudiger en vanzelfsprekender wordt. In die zin zie ik de positie van lijsttrekker als die van vertegenwoordiger en spreekbuis van de partij en niet als een claim op een onbetwist partijleiderschap. De partij en de leden staan voorop; ik zou slechts de mening en idealen van het collectief verwoorden.

De afgelopen twee jaar hebben voor mij in het teken gestaan van het leren omgaan met media en het vinden van openingen en kansen om het piraten-gedachtengoed in de media naar voren te brengen. Ik denk dat de afgelopen periode heeft laten zien dat deze strategie vruchten heeft afgeworpen. Ik ben in staat gebleken om lastige interviews en debatten tot een goed einde te brengen en een serieuze stem aan het publieke debat over auteursrecht, octrooirecht en de noodzaak tot een transparantere overheid toe te voegen.

Ik vraag daarom jullie steun als lijsttrekker en spreekbuis bij de komende Tweede Kamer verkiezingen. Met strijdbare piratengroet,

Dirk Poot

Henk Lind

De economie draait om innovatie. Steeds meer, steeds beter, steeds sneller.

Toch worden de vrije uitwisseling en het gebruik van vindingen, ideeën en meningen ernstig gehinderd door regels van de overheid. Steeds sterker wordt de greep van de Staat op de vrije expressie. De Piraten willen met legale middelen (waar mogelijk) dit een halt toeroepen, nu ook in het Parlement.

De greep van de Staat op de vrije expressie, is soms een ongewild bijeffect van het gerechtvaardigde streven van de Staat om haar burgers te beschermen tegen terrorisme. Er is dan aanleiding te bezien of eenzelfde bescherming tegen terrorisme mogelijk is, met minder vergaande middelen, zonder dat bijeffect. Dat vereist denkkracht en creativiteit.

De Piratenpartij beschikt over de kennis en de achterban om die denkkracht en creativiteit te ontwikkelen. Dankzij die creativiteit kan de Piratenpartij een waardevolle inbreng hebben op toekomstige regelgeving, zo op het belangrijke gebied van de vrijheid van het internet. Met kennis van zaken, kan de Piratenpartij de 'subsidiariteit' en de 'proportionaliteit' van vrijheidbeperkende wetsvoorstellen onderzoeken en waar nodig bestrijden.

Echter, de Piratenpartij wil meer dan dit. Zij wil discussie uitlokken op het terrein van auteursrecht en octrooien. Zo op het eerste oog, geen 'sexy' onderwerpen, maar bij nadere beschouwing onderwerpen die het hart van de communicatiewereld raken.

Volgens de Piratenpartij zijn de regelingen van auteursrecht en octrooi te ver doorgeschoten. Die regelingen zijn verworden van een toelaatbare, redelijke regeling tot het terugverdienen van de inspanningen en de kosten, tot een semi-permanent slot op vernieuwing en ontwikkeling. Vernieuwing en informatie zijn slechts te verkrijgen voor hen die er over vele lange jaren duur voor kunnen betalen. Zo wordt een belangrijk deel van de bevolking afgesloten van nieuwe ontwikkelingen en beperkt in haar expressie.

De Piratenpartij staat kritisch tegenover deze regelingen van auteursrecht en octrooi. Zij is tegen de extreem lange duur van de beperkingen op gebruik die een rem vormen op economische ontwikkeling en vrije expressie. De duur van de bescherming zou moeten samenhangen met de duur die de ontwikkeling nam, met het antwoord op de vraag of de bedenker zijn kosten er te ja of te nee uit heeft na verloop van zekere tijd.

Nu zijn octrooi en auteursrecht een machtsmiddel en een cash-machine voor de rechthebbende. De prijs die de maatschappij thans hiervoor betaalt, is veel hoger dan de 'vergoeding' aan de rechthebbende. Het denken gaat ervan op slot. De vrije expressie wordt erdoor geblokkeerd.

Het interessegebied van de Piratenpartij is daarmee libertijnse vrijdenkerij. De weg ernaartoe loopt via het nationale parlement en over vele technisch-juridische klippen. Piratenbelangen moeten worden verdedigd in het veld, maar ook en vooral in de politiek. Dat zal veel inspanning vergen om effectief invloed te winnen vooral door overreding van anderen. Dat zal voor een belangrijk deel kwalitatief hoogstaand juridische fijnkloverij vragen, maar gebracht met humor, en zo mogelijk in eenvoudige, aansprekende taal. Het onderwerp is complex, maar het belang van Jan en alleman.

Succes van de Piratenpartij zal afhangen van de effectiviteit van haar inbreng in het parlement. Het begint ermee dat de debatten voortaan worden gevoerd, ook met de haak op en aan de tafel. Met het eerste parlementslid van de Piratenpartij.

Samir Allioui

tk2012samirallioui.jpg

Kandidaten

Bob Sikkema

De afgelopen 15 jaar ben ik gefascineerd door hoe de maatschappij zich ontwikkelt, de spagaat die ontstaat tussen de ontwikkeling van het individu en de houding van de overheid. Bedrijven en hun lobby-groepen bepalen de politieke agenda. De overheid is er niet meer als collectief van het volk en voor het volk, en de functies worden nog steeds uitgekleed. Ondertussen is het vijf voor twaalf, waar we onze collectieve goederen hebben verpatst, en de grondstoffen uitputten. Op deze manier kunnen we niet verder.

Om deze reden geloof ik in de Piratenpartij. De partij is volledig transparant en hiermee dè definitie van een democratische partij. De partij legt in feite een blauwdruk neer voor hoe een politieke partij hoort te functioneren. De Piratenpartij heeft dan zijn eigen speerpunten, maar in feite zijn we een kopiëerbare formule, waar iedere partij zijn eigen speerpunten-sausje (thema) overheen kan leggen. Enkel dit kan de macht weer bij de burger leggen.

Buiten de idealen van de Piratenpartij geloof ik in een community-based-society, waarin o.a. het volk bepaalt, en de burger dicht bij huis bedient wordt. Nu wil men alles centraal regelen, met alle problemen van dien zoals file, milieu, en bereikbaarheid. Veel van de hedendaagse problemen zijn het gevolg van de schaalbaarheid waarop we nu dingen doen. Een community-based-society is de oplossing van deze problemen.

Ik heb bij verschillende bedrijven gewerkt (Canon, Atos Origin, Getronics, Oracle), en heb de dirty tricks gezien die gemeengoed zijn bij -nagenoeg- al het management. De laatste 6 jaar heb ik fulltime Linux systeembeheerder gedaan, en ben daardoor overtuigd geraakt van de community gedachten. Tussen deze 2 banen heb ik een horecaonderneming gehad, samen met 2 compagnons en circa 20 medewerkers. Ik was verantwoordelijk voor de financiële zaken, en heb deze onderneming na 10 jaar verliesgevend te zijn, omgeturnd naar een winstgevende uitgaansgelegenheid. Ik vond het voornamelijk belangrijk om open te zijn naar de klanten, medewerkers, compagnons en leveranciers, en eerlijke verwachtingen te scheppen. Mijn horeca ervaring heb ik opgedaan in mijn schooltijd, waar ik heb geleerd hard te werken in teamverband. Hier leer je dat wat op tafel moet komen het belangrijkste is, en de rest is ongeschikt. Wil je dit voor elkaar krijgen, moet je organisatie goed in elkaar zitten en heb je gemotiveerde, kritische mensen nodig. Heb je dit niet, dan hoef je er niet aan te beginnen.

De Piratenpartij heeft deze gemotiveerde, kritische medewerkers, en heeft de capaciteiten om een gestroomlijnde organisatie neer te zetten waar daadwerkelijk kennis en actie op tafel komt om zaken te veranderen. Ik help hier graag aan mee, en wil zorgen dat onze missie zo ver mogelijk doorklinkt, tot na de 2de kamer (d.w.z. uitvoeringsfase). Omdat ik me verbonden voel met het werk dat ik doe, wil ik ook zorgen dat ons werk daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Deze verantwoordelijkheid wil ik nemen.

Met hart en nieren zal ik de confrontatie aangaan met de pluche zitters in Den Haag. In plaats van me goed te doen aan alle geneugtes en privileges, zal ik me hard inzetten om de burger weer vertrouwen te geven de politiek, en het overheidsorgaan.

Catharina Bethlehem

Even voorstellen:

Ik ben Catharina Bethlehem, dit jaar 50 geworden en opgegroeid in een politiek actieve familie. Mijn ouders en grootouders waren kleine zelfstandigen (bakkerij, cafetaria) en zowel mijn vader als grootvader zijn jarenlang actief geweest in de gemeentepolitiek en veel andere maatschappelijke organisaties. Politiek gezien zie ik mijzelf als pacifistisch, sociaal met anarchistische trekjes.. Met dat laatste bedoel ik dat de Staat zich met veel te veel zaken bemoeit en er veel te veel regels zijn.

Zelf heb ik een jaar of 20 voor gemeenten gewerkt en daardoor ook nooit de ambitie gehad om ook politiek actief te zijn want als je daar dagelijks in zit, wil je in je vrije tijd wel eens wat anders.

Sinds 2003 werk ik als zelfstandige, vooral via en dankzij Internet en vrije software. Ik zie het Internet als de grootste uitvinding van de vorige eeuw. een bron van creativiteit, innovatie, delen en samenwerken met mensen over de hele wereld. Maar onder druk van machtige lobby's zien we het internet steeds meer misbruikt worden om mensen juist te controleren en te beperken in hun vrijheid. De overheid, bedrijven. iedereen wil controle over Internet, maar het Internet is van ons!

Zogenaamd “Intellectueel Eigendom” heeft een tijdje leuk gewerkt voor sommige mensen maar is in mijn ogen een merkwaardig fenomeen en daar moeten we nu we Internet hebben, maar eens grondig de bezem doorheen halen omdat het meer nadelen heeft dan voordelen voor de mensheid als geheel.

Waar ik mij ook zorgen over maak zijn onze Grondrechten. Deze zijn vastgelegd in de Grondwet en Internationale Verdragen, maar toch zie je dat daar in de praktijk weinig van over blijft. Ik ben opgegroeid in een tijd dat het briefgeheim heilig was. Stel je voor dat de postbode eerst brieven ging openen en lezen voor hij ze bezorgde? Toch is dat wat nu gewoon gebeurd. Internetproviders zijn verplicht om ons email- en andere internetverkeer te bewaren, in Nederland worden telefoons afgeluisterd.

Toch zie je geen enkele politieke partij echt opstaan voor het internet en onze rechten en vrijheden. Democratie komt in de praktijk nu vaak neer op het een keer in de vier jaar een hokje mogen roodkleuren. Dat doen we op basis van verkiezingsprogramma's die vol staan met mooie beloftes. In de praktijk komt daar vaak niks van terecht, maar erger is dat er vaak wel allerlei maatregelen worden ingevoerd die in geen enkel verkiezingsprogramma staan.

Daar heb ik schoon genoeg van en ik zie de Piratenpartij als een kracht om onze vrijheden op te eisen en het Internet en onze Grondrechten te beschermen. Vooral ook omdat het een Internationale beweging is. Piratenpartijen zijn inmiddels actief in meer dan 80 landen en ze zijn niet allemaal gelijk, maar willen wel allemaal invloed geven aan het volk in plaats van zoals nu vooral aan grote bedrijven, banken en de Staat.

Maar naast een beetje boos, ben ik ook een idealist en een optimist.. “The wisdom of the Crowds” , daar geloof ik in en dat dat werkt heb ik gezien bij bijvoorbeeld vrije software. Op politiek nivo kunnen we dat ook, bijvoorbeeld via het systeem van Liquid Feedback van de Piratenpartijen.

Politiek is te belangrijk om over te laten aan politici!

Danny Palic

Vanaf jongstafaan is mij geleerd dat een betere wereld bij jezelf begint. En als je het ergens niet mee eens bent, dat je niet aan de zijlijn moet gaan zitten morren en klagen, maar dat je daadwerkelijk actie moet ondernemen. Al langer had ik het idee om mijzelf bij een partij aan te sluiten, maar geen enkele partij kon mij voor de volle 100% overtuigen dat ze daadwerkelijk zich volledig inzetten voor de dingen die ik belangrijk acht, zeker als de verkiezingen voorbij zijn.

De Piraten Partij bleek anders te zijn, niet alleen wordt je gehoord, maar zul je ook gehoord blijven na de verkiezingen. 2010 was niet optimaal qua verkiezingen, maar daarna zag ik dat de inzet bleef. De Piraten Partij is niet alleen mooi, maar het is maar weer eens gebleken dat we hard nodig zijn!

Meer en meer Nederlanders realiseren dit, en ik zal, als piraat van de vroege uurtjes, mij in blijven zetten zodat onze stem gehoord blijft worden.

David van Deijk

Gaming community opgericht

Na het gymnasium ben ik wiskunde gaan studeren. In mijn eerste jaar studie heb ik heel veel op internet gegamed. Na dat jaar ben ik mijn eigen gameserver gestart die in no time uitgroeide tot een heuse internetcommunity met vele servers, bezoekers en vrijwilligers. Op het hoogtepunt waren er meer dan 100 vrijwilligers actief, meer dan 1000 unique bezoekers iedere dag op de bijbehorende website,

Bestuurservaring

Dat heeft me toch echt gevormd. Als oprichter en serverbeheerder komt alle misere toch uiteindelijk bij jouw terecht. en vrijwilligers moet je koesteren. Als ik die dingen niet gekund had was de community nooit zo groot geworden. In de tussentijd ben ik ook bij de studentencomputervereniging van de universiteit voorzitter geweest.

Piraat

Voor mijn gevoel was ik al lang piraat voordat de piratenpartij bestond. Sinds 1996 draai ik opensource op mijn thuissystemen, eerst freebsd, sinds een paar jaar is mijn desktop debian linux. Na de metallica rechtzaak heb ik een tijdje zelf een napsterserver gedraaid.

Piratenpartij

In maart 2010 kreeg ik van een vriend (uit eerdergenoemde community) een link naar de testwebsite van de piratenpartij doorgestuurd. In april ben ik eens naar het chatkanaal van de piratenpartij gegaan om te vragen of er al voldoende handtekeningen gezet waren. Ook al was ik nog niet overtuigd om zelf op de piratenpartij te stemmen, ik wilde in ieder geval dat ze op het stembiljet zouden staan.

Toen ik mijn handtekening ging inleveren bij de piratenpartij heb ik een avond gezellig in de kroeg met andere handtekeninginleveraars zitten praten. Dat heeft me overtuigd om actief te worden voor de piratenpartij. Eerst probeerde ik het nog zonder al te veel mijn naam aan de partij te doen verbinden, maar uiteindelijk heb ik besloten dat ik mijn privacy op wil offeren als ik daarmee de privacy van een veel grotere groep mensen kan beschermen.

Bestuurslid

Intussen ben ik een jaar bestuurslid van de Piratenpartij Nederland. Mijn specialiteiten zijn het motiveren van mensen, en het zorgen voor wederzijds begrip bij verschillende piraten als er misverstanden ontstaan. In de praktijk betekent dat laatste dat ik vergaderingen leidt en de vrede zo goed mogelijk herstel na een ruzie.

Spoed serververhuizing

Als ervaren serverbeheerder heb ik meegeholpen toen we opeens met een deadline van 3 dagen voordat onze hoofdserver plat ging. Met grote spoed hebben we toen een nieuwe server geregeld en de email en andere belangrijke bestanden gered. De overgang is zo goed geslaagd dat voor mensen die een tijd niet actief zijn geweest hij vrijwel onmerkbaar is.

BREIN

Tijdens die bestuursperiode kregen we ook te maken met een rechtszaak tegen BREIN. Opnieuw een tijd waar ik extra vrij van mijn werk heb moeten vragen omdat er heel veel tijd in is gaan zitten. En die strijd is nog niet voorbij want de Piratenpartij gaat in hoger beroep.

Kandidaat Tweede Kamer verkiezingen

Die strijd voor de vrijheid, niet alleen op internet maar ook in het dagelijks leven wil ik nu graag voortzetten als kandidaat. Met vriendelijke groet, was getekend, David van Deijk.

Dennis Brinkhuis

Dick Schouw

Dylan Hallegraeff

De huidige wetgeving omtrent copyright, auteursrechten en patenten is verworden tot een een absurdistische klucht. Ooit opgezet met de beste bedoelingen om creativiteit te stimuleren doet het nu exact het tegenovergestelde. Vanuit mijn technisch-creatieve achtergrond wil ik samen met de gehele Piratenpartij dit beleid veranderen. Dit kan maar op een manier gebeuren: door mensen bewust te maken van het belang van een vrije informatiesamenleving.

Het is begrijpelijk dat dit onderwerp bij veel mensen erg laag op de agenda staat en er soms wat lacherig over gedaan word. Precies om deze reden bestaat de Piratenpartij. Sinds onze oprichting blijven we opkomen voor zaken die wij van wereldbelang achten. Ik hoop dan ook dat steeds meer mensen de impact inzien van de steeds verdergaande restricties die opgelegd worden aan onze digitale samenleving. Als dit besef er eenmaal is, volgt de rest vanzelf.

Jan Hopmans

Zolang mensen een ander geen kwaad doen moeten ze kunnen doen en laten wat ze willen. Niet alleen vertellen en doen wat ze willen doen, maar ook verbergen wat ze willen verbergen totdat ze besluiten dat iedereen het mag weten.

De overheid bepaald een groot deel van onze omgeving. Dit is gerechtvaardigd doordat het ons als burgers vertegenwoordigt om te zorgen dat maatschappij goed draait. Doordat ze dit doen in onze naam is het belangrijk dat ze ten allen tijde gecontroleerd worden. Dit hoeven we niet zelf te doen, maar journalisten en geïnterreseerden moeten de kans krijgen om problemen aan te kaarten en knelpunten te onderzoeken. Niet alleen beïnvloed de politiek ons leven, maar cultuur doet dit nog meer. Dit zijn de mensen, de muziek, de bedrijven, de kunst, alles om ons heen. Dit kunnen we niet loslaten wanneer we zelf aan het werk gaan. We nemen dit mee en maken iets nieuws wat op het oude is gebasseerd. Soms een één op één kopie, soms brengen naar nieuwe plaatsen en mogelijkheden die de originele auteur nooit heeft kunnen en willen bedenken. Vaak zelfs nog meer.

Dit is wat de piratenpartij voor mij betekent; zorgen dat we mee kunnen draaien in de maatschappij. Dat we kunnen zijn we zijn, zelf bepalen wat we de wereld van ons weet en de cultuur die we tegenkomen mogen gebruiken als inspiratie om de wereld nog mooier te maken dan dat hij al is.

Kees Hendriks

Khannea Suntzu

Mark Jansen

De crisis van het geld- en bankensysteem toon wederom aan dat Nederland als post-industriële maatschappij op een cruciaal kruispunt staat. Een kruispunt waarbij we kunnen kiezen voor een transitie op weg naar nieuwe structuren en instituties. Op weg naar een betere wereld liggen de sleutels besloten in de kernpunten van de Piratenpartij; vóór een vrije informatiesamenleving, hervorming van copyright en het waarborgen van privacy. Persoonlijk ben ik reeds geruime tijd politiek geëngageerd, maar kon ik mij tot dusver bij geen van de partijen thuisvoelen. Bij de Piratenpartij is dit wel het geval, waardoor ik mij graag voor deze partij in de Tweede Kamer wil inzetten.

Nander Voortman

Mijn naam is Nander Voortman en ik ben 20 jaar oud. Dit CV is niet lang, want ik ben 20 jaar oud. Ik studeer werktuigbouwkunde en ik heb interesse in politiek en in debatteren. Een aantal jaren geleden heb ik meegedaan aan het junior lagerhuis. Ook ben ik sympathisant van open source en werk ik mee aan een open source mmorpg. Hiervandaan is mijn interesse in de piratenpartij ontstaan. Auteursrechten en licenties zorgen ervoor dat het wiel heel vaak opnieuw uitgevonden wordt, de ene keer rond, de andere keer tachtig-hoekig. Ook ben ik een voorstander van privacy en ik vind dat in het in geen enkele situatie gerechtvaardigd is om privacy op te offeren voor (schijn)veiligheid. Je kunt mensen de mogelijkheid bieden, maar het moet altijd een opt-in zijn en geen verplichte 'dienstverlening'. Arr!

Patriek Lesparre

Ik heb de ambitie om van Nederland de vrije informatiesamenleving te maken die de Piratenpartij voorstaat. Ik ben eerlijk, duidelijk en direct. Ik ben humoristisch en ad rem, maar mijn principes neem ik zeer serieus. Ik heb een hoog probleemoplossend vermogen.

In mijn omgeving word ik gezien als iemand die veel kennis heeft over de wereld en alles wat met computers te maken heeft. Ik deel mijn kennis graag en actief met anderen. Ik heb veel gereisd in en rond Europa en acht maanden in Japan gewoond. Mijn netwerk en vriendenkring is dan ook zeer internationaal.

Ik verkondig en verdedig mijn meningen en principes stellig, maar sta ook open voor nieuwe inzichten. Hierdoor, en ook door mijn kennis van zaken, heb ik de capaciteiten om mensen achter mij te krijgen. Echter weet ik ook dat je niet iedereen tevreden kan stellen.

Mijn ouders hebben mij een anti-autoritaire opvoeding gegeven. Ik heb altijd meegekregen dat andere mensen wel iets kunnen zeggen, maar dat je uiteindelijk zelf een mening moet vormen en daar gevolg aan geven. Het (mee)beslissen over mijn eigen leven heeft van jongs af aan centraal gestaan. Mede hierdoor ben ik zeer gevoelig voor onrecht en kan opofferingsgezindheid mij diep ontroeren.

Als kind volgde ik het nieuws en de politiek al. Eind jaren '90 kwam ik er echter achter dat de VVD, waar ik altijd voorstander van was, de vrijheid helemaal niet zo hoog in het vaandel had als zij deed voorkomen. Om die reden ben ik vanaf de EP-verkiezingen van 1999 opgeschoven naar D66, die steeds zinnigere uitspraken begonnen te doen over privacy en vrijheid.

Ik heb mij altijd ingezet ten dienste van andere mensen. Vrienden en mensen die het moeilijk hadden konden bij mij voor langere tijd overnachten. Het beetje zakgeld wat ik had leende ik (vaak permanent) uit. Ik neem het vaak op voor anderen en word daardoor zelf wel eens doelwit, maar dat hoort erbij.

Toen ik in 2006 hoorde van het oprichten van de Zweedse Piratpartiet, kon ik niet wachten tot er in Nederland een soortgelijke beweging zou ontstaan. Ik was dan ook blij verrast dat in 2010 er voor de Piratenpartij gestemd kon worden. Vervolgens heb ik mijn hele omgeving overgehaald dat te doen, en tevens ondersteuningsverklaringen geregeld.

Wellicht is het geen toeval dat ik in december 2010 de demonstratie voor Bradley Manning, die zonder proces en onder inhumane omstandigheden gevangen gehouden wordt wegens het verspreiden van de waarheid, aangegrepen heb om actief te worden in de Piratenpartij. Sindsdien is mijn inbreng geleidelijk gestegen tot nabij full-time.

Roberto Moretti

Rodger van Doorn

Opgegroeid in het niet altijd zonnige Zandvoort aan Zee en daar al op jonge leeftijd geleerd wat het betekent om hard te werken in de plaatselijke horeca. Na de middelbare school de horeca ingeruild voor het facilitair management werkveld. In 2011 afgestudeerd aan de Haagse Hogeschool faculteit voor facility Management en tot op heden in dit veld parttime werkzaam op middenkader niveau bij een aanbieder van facilitaire diensten in de randstad. Vanuit deze functie meerdere automatiseringsprojecten begeleid op het gebied van facilitair management informatiesystemen met de nadruk op workflow management. Tot mijn verdere taken behoren hier kwaliteitsmanagement (ISO 9001-2008) Veiligheid, gezondheid en milieu (VCA) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en aanvullende ondersteunende taken, gericht op diverse afdelingen.

Actief bij de Piratenpartij vanaf begin 2010 als kandidaat tweede kamerlid, ledenraadslid. Plaatsgenomen in diverse commissies. Piratenpartij Nederland vertegenwoordigd als delegaat op de afgelopen drie, jaalijkse PPI General Assemblies. In 2011 verkozen door de Algemene leden vergadering tot bestuurssecretaris van Piratenpartij Nederland waardoor de taken als Pirate parties International in het gedrang kwamen. Desalniettemin een substantiele bijdrage geleverd aan het professionaliseren van de Piratenpartij in de afgelopen jaren.

Thijs Markus

archief/tk2012/sollicitanten_kieslijst.txt · Laatst gewijzigd: 2018/01/03 01:03 door Azonata