Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2012:stemwijzers

De Piratenpartij & Stemwijzers

Zoals de meeste politieke partijen is de Piratenpartij opgenomen in veel van de stemwijzers die geacht worden om het de kiezer gemakkelijker te maken. Om daarbij onze streven van politieke transparantie na te komen geven vermelden wij hier onze antwoorden op de stellingen. Let hierbij wel op dat het voor een partij als de Piratenpartij, die juist een flexibele agenda die via diens leden tot stand komt voorstaat, vrijwel onmogelijk is om op veel stellingen een definitief antwoord te geven. Over de zaken buiten ons partijprogramma bestaat simpelweg geen vooropgestelde visie. Op het moment dat deze kwesties in de politiek aan bod komen staat de Piratenpartij juist voor om Liquid Feedback in te zetten om hierover tot een democratisch standpunt te komen. Om niet overal “geen mening” in te hoeven vullen (en zich daardoor in de praktijk uit te sluiten van de stemwijzer) is daarom het antwoord gekozen dat het meest nabij de idealen van de Piratenpartij ligt.

De Stemwijzer

StellingAntwoordUitleg
1. Gemeenten moeten meer vrijheid krijgen om zelf belastingen te heffen.OneensGemeenten moeten niet zomaar eenzijdig extra belastingen kunnen heffen. Wel zouden gemeenten meer vrijheid en verantwoordelijkheid moeten krijgen in het besteden van het landelijke budget.
2. De leeftijd waarop je mag stemmen moet 16 jaar worden. EensDe Piratenpartij wil de minimumleeftijd voor het deelnemen aan de democratie afschaffen.
3. Het aantal leden van de Tweede Kamer moet 150 blijven. EensEen verlaging zou minder democratie betekenen.
4. Alle coffeeshops in Nederland moeten dicht. OneensDe Piratenpartij wil cannabis legaliseren. Dit zal overlast beperken en het criminele element uit de handel en teelt halen. Tevens zijn coffeeshops een mooie bron van belastinginkomsten.
5. Buitenlanders moeten softdrugs kunnen kopen in coffeeshops. De regering moet de landelijke wietpas daarom weer afschaffen. EensDe wietpas is een ernstige inbreuk op de privacy, daarnaast zorgt een beperking op de verkoop aan buitenlanders voor meer overlast op straat. Drugstoeristen dragen ook op andere vlakken bij aan de Nederlandse economie.
6. Rechters moeten minder vrijheid krijgen in het opleggen van straffen. Er moeten daarom minimumstraffen komen. OneensWetenschappelijk onderzoek toont aan dat minimumstraffen niet het aantal criminelen en recidivisten verminderen. Rechters moeten de vrijheid houden om rekening te houden met specifieke omstandigheden van iedere zaak.
7. Gevangenen moeten hun straf voortaan helemaal uitzitten. OneensHet doel van een vrijheidsberovende maatregel is rehabilitatie, niet wraak. Goed gedrag dient beloont te worden.
8. Het tekort op de begroting mag in 2013 niet meer dan 3% bedragen. OneensDe 3% regel is niet voldoende wetenschappelijk-economisch onderbouwd om er strak aan vast te houden.
9. Bestuurders in de zorg, het onderwijs of bij woningcorporaties mogen meer verdienen dan de minister-president. OneensDergelijke maatschappelijke functies zouden moeten vervuld worden door mensen met eer en geweten, niet door graaiers.
10. Wie meer verdient, moet minder kinderbijslag krijgen. EensDe insteek van de wet moet zijn dat mensen waar nodig ondersteunt worden in de opvoeding van hun kinderen, niet dat kinderen een garantie zijn voor staatssteun.
11. Gemeenten moeten zelf kunnen bepalen of de winkels op zondag open mogen zijn. EensAfzonderlijke winkeliers moeten de vrijheid krijgen hun eigen openingstijden te bepalen, los van iedere overheid of overkoepelende organisatie.
12. De regering moet de reiskostenvergoeding gaan belasten, ook voor openbaar vervoer. OneensReiskosten moeten eerst gemaakt worden, dat is al belast door de overheid. De reiskostenvergoeding belasten is dus dubbelop.
13. Banken moeten zelf kunnen beslissen of ze bonussen uitkeren. OneensBanken dienen verantwoording af te leggen aan het volk, wiens spaargeld zij beheren. Zij horen gokken met dat spaargeld te beperken, niet te belonen. Daarnaast dragen banken voor een groot deel verantwoordelijkheid voor onze economie. Verantwoordelijkheid moet met plichten en controles komen. Banken zouden terugmoeten naar de basis: spaarbanken, hypotheekbanken, zakenbanken, etc.
14. De regering moet hoge belastingen gaan heffen op bonussen. EensHogere prestaties zouden gewoon met een hoger salaris beloond moeten worden, niet met ondoorzichtige bonusconstructies.
15. Er moet Europees toezicht op banken komen. EensMet één munt is het belangrijk dat alle landen op dezelfde manier met hun banken omgaan. Het is ondoenlijk om een internationaal opererende bank aan mogelijk tegenstrijdige wetgevingen in verschillende landen te laten voldoen.
16. De periode dat iemand een WW-uitkering krijgt moet veel korter worden, maar het bedrag moet de eerste maanden wel omhoog. OneensAangezien bedrijven de uitkering de eerste maanden uit eigen zak moeten betalen, zullen zij nog minder vaak vaste contracten aanbieden. Daarbij is het in tijden van crisis vaak niet de schuld van de werknemer dat hij ontslagen wordt en is het ook moeilijker tijdig nieuw werk te vinden.
17. De leeftijd waarop iemand AOW krijgt moet 65 jaar blijven, in ieder geval tot 2020. OneensLanger leven betekent langer werken.
18. De regering moet in 2013 niet alleen de lonen van medewerkers in de zorg verhogen, maar ook die van leraren. EensDe loonsverhogingen van deze essentiële werknemers zouden o.a. bekostigd kunnen worden door het maximeren van de lonen van de managers boven de Balkenende-norm.
19. Het moet voor werkgevers gemakkelijker worden om werknemers met een vaste baan te ontslaan. Geen van beideEen dergelijke beslissing kan niet genomen worden zonder dat er ook naar de bestaanszekerheid van de werknemer gekeken wordt.
20. De regering moet stoppen met de vergoeding voor kinderopvang. OneensHoewel ouders zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang van hun kinderen, gaat het te ver om kinderopvangvergoeding geheel af te schaffen. Wel zou het salarisafhankelijk moeten zijn en moet opvang bij familie gestimuleerd worden.
21. Om de lasten voor werkgevers te verminderen, moet de regering het minimumloon afschaffen. OneensZeg, we zijn Amerika niet!
22. De regering moet de studiebeurs afschaffen. Studenten moeten voortaan geld lenen voor hun studie. OneensAlleen een goed opgeleid volk kan de overheid controleren. Toegang tot kwalitatief hoog onderwijs is dus essentiëel voor de democratie. Daarnaast zijn de belastinginkomsten van een hoogopgeleide werknemer hoger dan van een lager opgeleide, dus het betaalt zich dubbel en dwars weer uit.
23. Christelijke en islamitische scholen moeten leraren kunnen weigeren of ontslaan omdat ze een homoseksuele of lesbische relatie hebben. Oneens
24. Alle islamitische scholen moeten dicht. OneensDe stroming (religieus of anderzins) mag geen bepalende factor zijn bij het sluiten van een school.
25. Het publieke bestel van radio en tv met omroepverenigingen moet blijven bestaan. EensHet volk heeft recht op hun eigen televisie, gemaakt door hun eigen verenigingen, naast de televisie van commercieele bedrijven. De democratisering op televisiegebied moet niet ingeperkt worden.
26. Het auteursrecht op internet moet streng worden gehandhaafd. OneensHet auteursrecht op het internet is niet anders dan het auteursrecht daarbuiten. Het kopiëren van films en muziek voor privé-doeleinden moet dan ook toegestaan blijven.
27. Vreemdelingen mogen na aankomst in Nederland voorlopig geen bijstandsuitkering krijgen. OneensIeder mens heeft onder andere recht op kleding, onderdak en voedsel, dus ook vreemdelingen.
28. De bouw van nieuwe moskeeën moet stoppen. OneensIedereen heeft recht op zijn eigen geloof. Dit mag niet aan anderen opgedrongen worden, maar dat is geen reden om de bouw te verbieden. Gemeenten kunnen wel, net als bij ieder ander gebouw, eisen kunnen stellen aan het uiterlijk ervan.
29. Als de aftrek van de hypotheekrente verder wordt beperkt, moeten bestaande hypotheken onaangetast blijven. OneensMet een voldoende lange en inkomensafhankelijke overgangsregeling is er geen reden om de bestaande hypotheken te ontzien.
30. Verhuurders van woningen moeten zelf kunnen bepalen hoeveel huur ze vragen. EensHet probleem zit hem in de scheiding tussen sociale huurwoningen en vrije sector woningen, waarbij voor die laatste een prijsminimum geldt. Beter is het om een maximum huurprijs vast te leggen en de verhuurder verder vrij te laten.
31. Het kraken van leegstaande gebouwen moet verboden blijven. OneensKraken moet mogen, echter moet het wel aan regels gebonden zijn. Vernielingen moeten bijvoorbeeld worden bestraft.
32. De regering moet flink bezuinigen op de huurtoeslag. OneensHuurtoeslag zorgt ervoor dat ook de onderste inkomens een dak boven het hoofd kunnen hebben. Er is al een tekort aan betaalbare huurwoningen en door bezuinigen op de huurtoeslag wordt dat tekort alleen maar groter.
33. In de Randstad moeten meer woningen komen, eventueel ook in groene gebieden. Geen van beideHoewel er meer woningen nodig zijn, hoeft dit niet ten koste te gaan van groene gebieden. Leegstaande kantoorpanden en bedrijfsterreinen kunnen worden omgezet in betaalbare woningen. Ook kan hoger gebouwd worden om de natuur te ontzien.
34. Het autogebruik moet duurder worden. Er moet daarom een kilometerheffing komen. OneensEr bestaat al kilometerheffing in de vorm van benzineaccijns. Een extra kilometerheffing die tevens inbreuk maakt op de privacy is niet wenselijk.
35. De verhoging van de maximumsnelheid op sommige snelwegen naar 130 km moet worden teruggedraaid. OneensLaat die verkeersborden lekker staan, joh.
36. De regering moet flink bezuinigen op de aanleg van nieuwe wegen. OneensBezuinigen mag geen doel op zich zijn, maar investeringen in Openbaar Vervoer en internet kunnen een hoop autoverkeer overbodig maken.
37. De Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen moet in zijn geheel onder water worden gezet. Geen van beideDe Piratenpartij betreurt het dat ruzies tussen overheden over de ruggen van inwoners uitgevochten worden.
38. De belasting op vlees moet flink omhoog. OneensEen subsidie voor biologisch vlees is een beter idee. Tenslotte werkt positief stimuleren beter dan negatief.
39. Er mogen meer megastallen komen als zij voldoen aan eisen op het gebied van volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu. OneensDe uitbraak en afhandeling van de Q-koorts laten zien dat de eisen niet streng genoeg zijn.
40. Vanwege de kosten moet de regering de verbinding van natuurgebieden (Ecologische Hoofdstructuur) vertragen. Geen van beideBezuinigen moet niet het doel op zich zijn, maar een groot project koste wat het kost doorzetten is ook niet slim.
41. Er moeten meer en hogere milieubelastingen voor bedrijven komen. Geen van beideMeer belasting heffen is een te makkelijke poging om een veel ingewikkelder probleem op te lossen.
42. Er mogen geen nieuwe windmolens meer bijkomen. OneensLiever investeren in nieuwe vormen van energie en daar kennis in opbouwen dan kolencentrales blijven sponsoren.
43. Wie minder verdient, moet minder premie betalen voor de zorgverzekering. EensIedereen heeft recht op goede zorg. Het niet kunnen betalen van zorg mag geen reden zijn om onvoldoende zorg te krijgen. Iedereen draagt zijn steentje bij.
44. Er moet meer concurrentie tussen zorginstellingen (marktwerking) komen. OneensGezondheidszorg is geen plek waar marktwerking leidt tot betere resultaten. Winst maken op zorg is onethisch.
45. Het eigen risico in de zorg moet flink omlaag. EensDe eigen bijdrage is omgeslagen van een rem op onnodig bezoek naar een bezuinigingsmaatregel die nu een barrière vormt op gelijke toegang tot zorg.
46. De huisarts moet onder het eigen risico in de zorg vallen. OneensDe huisarts verlaagt de druk op het zorgsysteem als geheel. Ook al zijn er mensen die wel eens onnodig naar de huisarts gaan, weegt dat niet op tegen de hogere zorgkosten als mensen besluiten bij ernstige zaken huisartsbezoek uit te stellen.
47. Iedere burger moet orgaandonor zijn, tenzij hij of zij hier schriftelijk bezwaar tegen maakt. EensMensen kunnen nu al aangeven hoe hun lichaam na hun dood behandeld moet worden, bijvoorbeeld begraven of cremeren. Als mensen echt tegen donorschap zijn moet een opt-out mogelijk blijven.
48. De regering moet stoppen met plannen om de Olympische Spelen in 2028 naar Nederland te halen. EensOf wil jij wel graag raketlanceerinstallaties op je dak?
49. De leeftijd waarop je alcoholische dranken mag kopen moet omhoog naar 18 jaar. OneensProblematiek met jongeren en alcoholmisbruik is beter op te lossen met voorlichting dan een algeheel verbod.
50. Nederland moet uit de Europese Unie (EU) stappen. OneensAls een van de zes oprichters, zou Nederland het voortouw moeten nemen in het democratischer maken van de EU.
51. Nederland moet meer zeggenschap aan de EU geven om regels over de begrotingen van de lidstaten af te dwingen. OneensVoordat er meer zeggenschap naar de EU gaat, moeten er eerst democratische hervormingen doorgevoerd worden in de Europese Commissie en de Raad van Europa.
52. Nederland moet streven naar een Europese regering, die door het Europees Parlement wordt benoemd en ontslagen. EensDe Piratenpartij is voorstander van een democratisch Europa, met voldoende wenselijke bevoegdheden en landen die voldoende autonomie behouden.
53. Nederland moet zich terugtrekken uit het project voor de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig JSF. EensBeloftes omtrend orders voor Nederlandse bedrijven worden niet nagekomen. Indien Nederland toch graag een mooi stukje speelgoed zouden willen hebben, kan beter alsnog gekozen worden voor een Europees toestel.
54. De regering moet afzien van nieuwe bezuinigingen op defensie. EensHet budget is recent al behoorlijk ingeperkt. Er moet nu gekeken worden naar het omvormen van het leger tot een organisatie die zijn kerntaken zo goed mogelijk kan uitvoeren.
55. Nederland moet stoppen met militaire missies in het buitenland. OneensDe regering moet eerlijk zijn over buitenlandse missies. Alleen dan kunnen er goede keuzes gemaakt worden.
56. Nederland moet veel minder geld uitgeven voor hulp aan arme landen. OneensDe Piratenpartij wil alle mensen op de wereld gelijke kansen bieden om zich te ontplooien. Daarom moet informatie, kennis en expertise voor zover mogelijk met mensen in ontwikkelingslanden gedeeld worden. Deze (handels)relaties leveren uiteindelijk ook voor ons meer op.

Nu.nl Stemwijzer

[1: 3] [2: 3] [3: 2] [4: 3] [5: 3] [6: 3] [7: 1] [8: 3] [9: 3] [10: 2] [11: 1] [12: 3] [13: 1] [14: 3] [15: 1] [16: 3] [17: 1] [18: 1] [19: 1] [20: 1] [21: 3] [22: 1] [23: 3] [24: 1] [25: 1] [26: 3] [27: 1] [28: 3] [29: 3] [30: 3] [31: 1] [32: 3] [33: 3] [34: 3] [35: 1]

Kinderstemwijzer

StellingAntwoordUitleg
1. Kinderen moeten niet te veel merken van de crisis.EENS+
2. Stemmen mag nu vanaf je 18de dat moet al vanaf je 16de kunnen.EENS+
3. Er moet een groep kinderen komen die tegen de regering zegt wat zij vinden.EENSDe Piratenpartij heeft zelfs een systeem bedacht waarmee iedereen, ook kinderen, tegen de regering kunnen vertellen wat ze vinden.
4. Het moet makkelijker zijn om elektrische auto's te kopen dan auto's die met benzine rijden.GEEN VAN BEIDE+
5. Net als verkeerslessen moet er lessen over politiek komen op school.EENS+
6. Er moeten geen nieuwe snelwegen aan worden gelegd.GEEN VAN BEIDE+
7. Vrouwen mogen niet meedoen aan de politiek.ONEENS+De Piratenpartij vindt het erg belangrijk dat er niet gediscrimineerd wordt. Wanneer vrouwen niet mee mogen doen in de politiek is dit een vorm van discriminatie.
8. Er word op dit moment veel bezuinigd op scholen, dit moet minder worden.EENS+
9. Er moet niet bezuinigd worden op ontwikkelingslanden (arme landen)EENSAlleen moet er in plaats van alleen maar geld sturen gezorgd worden dat mensen dezelfde technologie en mogelijkheden hebben als de rijke landen.
10. Buitenlanders hebben niks te zoeken in Nederland.ONEENSNederland is historisch altijd een handelsland geweest waar handelaars uit de hele (toen bekende) wereld welkom waren.
11. Er moet overal genoeg en veilige speelplaatsen zijn voor kinderen.EENS+
12. Auto's moeten, als dat niet gevaarlijk is, 130 kunnen rijden op snelwegen.EENS
13. Alle kleding die word verkocht mag niet gemaakt worden door kinderen.EENSMaar dit alleen is niet voldoende. Alle kinderen moeten toegang hebben tot een plek op school en later als ze groot zijn de vrijheid hebben om wat ze geleerd hebben vrij te gebruiken.
14. Alcohol drinken mag nog nu als je 16 bent, maar moet pas mogen als je 18 bent.ONEENS+
15. De dierenpolitie moet terug komen.ONEENS+
16. Er moet een boete komen voor scholen waar te veel wordt gepest.ONEENS
17. Er moet veel minder bezuinigd worden op de natuurGEEN VAN BEIDE+

Cannabis Kieswijzer

Vraag 1

De landelijke invoering van de Besloten club en het Ingezetenen criterium (samen populair de wietpas genoemd) staat voor de deur. Hoe wil uw partij de negatieve effecten van de wietpas tegengaan, zoals de toename van illegale drugshandel, meer (straat)criminaliteit en (gevoelens van) onveiligheid en vermenging van de markt voor soft- en harddrugs?

In Zuid-Nederland registreren cannabisconsumenten zich niet, maar kiezen massaal voor het illegale circuit of eigen teelt. Journalisten vinden binnen enkele minuten een straatdealer in de zuidelijke provincies; maatschappelijk is het huidige beleid belastend. Naast de teelt verschuiven nu ook koop én verkoop naar de criminaliteit en dit leidt tot overlast, zelfs tot in woonwijken en kleine dorpen toe. Honderdduizenden consumenten zijn ondergronds gegaan: tot 1 mei kochten en consumeerden zij cannabis in een gecontroleerde veilige omgeving. Nu zijn deze mensen volledig uit beeld verdwenen. Huis- en straatdealers, wiettaxi’s en fietskoeriers hanteren geen leeftijdsgrens, bieden alle soorten drugs aan, betalen geen belasting, geven geen voorlichting en zijn aan geen enkele vorm van controle onderhevig.

Het idee van een wietpas is zo bizar dat ik me afvraag wat voor mensen hier mee gekomen zijn. Er is een complete lak aan privacy, bij een onderwerp dat toch nog steeds stigma's draagt voor sommigge mensen. Naast het feit dat illegalisatie alleen maar zorgt voor criminalisatie brengt het ook geweld en gezondheidsrisico's met zich mee. Wij willen per direct de wietpas afschaffen en daarmee de negatieve effecten dus meteen ongedaan te maken.

Vraag 2

Heeft uw partij ideeën of plannen om stigmatisering tegen te gaan? Mensen die cannabis gebruiken, worden vaak gestigmatiseerd. Dit risico neemt toe nu steeds meer cannabisconsumenten zich wenden tot illegale handel.

Eén op de vier(!) Nederlanders gebruikt volgens het Trimbos Instituut wel eens cannabis. Zij houden hun gebruik privé om niet het stigma van ‘junk’ te krijgen van de omgeving. De angst voor controle van overheid en werkgever en mogelijke gevolgen weerhoudt cannabisconsumenten ervan zich te registreren voor een clubpas. Nu de coffeeshop deze privacy en veiligheid niet meer kan garanderen, kiest de cannabisroker voor de illegale handel en het stigma van criminaliteit. De verwachte toename van overlast en gevoelens van onveiligheid zullen de stigmatisering verder in de hand werken.

Stigma's komen voort uit slechte informering, een eerlijk drugsbeleid dat niet demoniseerd is de enige oplossing om mensen geen onrealistisch beeld te geven. Ook willen we af van alle administratie omtrent de wietpas, deze is privacy schendend en verminderd daarmee onze vrijheden die wij als mensen allemaal verdienen. Ook nodigen we iedereen met ideeen uit om mee te helpen aan een oplossing, we zijn een jonge en open partij die graag in dialoog gaat om een zo breed mogelijk perspectief te hebben. Ook geven wij leden inspraak in ons partij programma, dus laat vooral wat van je horen!

Vraag 3

Wat is de inhoudelijke toekomstvisie van uw partij op het Nederlandse cannabisbeleid?

De discussie rondom de wietpas leidt af van een veel fundamenteler debat: hoe richten we het Nederlandse cannabisbeleid weloverwogen in? De vele wijzigingen in wet- en regelgeving hebben geresulteerd in een ondoorzichtig beleid, vol innerlijke tegenstrijdigheden. Dat maakt handhaving én naleving lastig, zo niet onmogelijk. Het gedoogbeleid is toe aan helderheid. Om een ondoorzichtige sector transparant te maken, om de criminaliteit buiten spel te zetten, om te kunnen controleren en reguleren en om de consument veiligheid te bieden. Nederland heeft een gidsrol in Europa. Ons land heeft nu 36 jaar ervaring met decriminalisering van cannabis en regulering van de verkoop; steeds meer staten over de hele wereld kiezen voor deze rationele harm reduction aanpak. Een maatschappelijk verantwoorde denktank, gevormd door onder meer vertegenwoordigers uit de sector, consumenten, politie, justitie en gemeenten kan de basis leggen voor het ontwerpen van een nieuw beleid met een breed draagvlak.

Nederland loopt in de praktijk al jaren achter landen als Portugal aan. Met politici die uit een angstreflex wetten aannemen om bijvoorbeeld paddo's te verbieden is dat ook niet heel verrassend. Zelfbeschikking is wat een mens echt vrij maakt. Beslissen wat jij in jouw lichaam stopt is jouw goed recht en mag je niet zo maar ontnomen worden. We hebben prima wetten die openbare orde moeten garanderen dus als jij niemand lastig valt sta je vrij om te doen (of nemen) en te laten wat jij wilt. Cannabisverkoop moet ook volledig gelegaliseerd worden, zodat we als land de volle baat er van kunnen hebben.

Vraag 4

Het Nederlandse cannabisbeleid vraagt samenhang en focus. Welke beleidsvoornemens heeft uw partij om een gestructureerd en bovenal consistent beleid te creëren? Hoe wil uw partij dit beleid concreet vormgeven?

Het gedoogbeleid is ooit ontwikkeld om onder meer de gezondheidsrisico’s voor cannabisconsumenten te beperken en overlast van illegale softdrughandel terug te dringen. Daarom is de verkoop van cannabis aan volwassenen onder strikte voorwaarden toegestaan en gereguleerd via coffeeshops. Nu lijkt het omgekeerde te gebeuren: de consument verkiest het illegale verkoopcircuit boven de wietpas. De klant criminaliseert, de coffeeshopondernemer staat in een lege zaak, de overlast neemt weer toe en de overheid mist inkomsten, overzicht en controle. Weg regulering, weg veiligheid, weg belastinginkomsten en weg beperking gezondheidsrisico’s. Zelfs de politie heeft zich tegen de wietpas gekeerd, omdat die onbeheersbare illegale handel en criminaliteit in de hand werkt.

Legalisatie, legalisatie, legalisatie. Niets consistenter dan dat. Alleen door iets te legaliseren kunnen wij als land erkennen dat het bestaat en het dus reguleren. Gezondheidsrichtlijnen om de consument te beschermen en coffeeshops kunnen dan weer concureren met “straatprijzen” wat als gevolg minder criminaliteit levert.

Vraag 5

Het cannabisbeleid is mede zo’n heet hangijzer omdat ‘de achterdeur’, de aanlevering aan de coffeeshop, illegaal is. Hoe staat uw partij in deze discussie?

De politieke en maatschappelijke discussie focust zich nu op de ‘voordeur’, de verkoopfunctie van de coffeeshop en het clubpasbeleid. Maar het maatschappelijk debat over cannabis kan niet worden gevoerd zonder ook de ‘achterdeur’ daarin te betrekken. De handel in softdrugs bestaat; wie kweekt het plantje? De overheid, commerciële partijen,coöperatieven, de coffeeshopondernemer? Het antwoord ‘Het moet anders’ is anno 2012 niet meer voldoende; een duidelijke stellingname van uw politieke partij is belangrijk om de samenleving helderheid te verschaffen.

Het 'halfbaked' beleid dat doordrenkt is met hipocrisie moet meteen gestopt worden. Plantages moeten veiliger worden om branden te voorkomen en coffeeshops zouden niet met 1 voet in de illegaliteit moeten zitten om aan hun middelen te komen. Legaliseer en reguleer. Waarom andere partijen hier niet eerder mee zijn gekomen is ons een raadsel. Met name zogenaamde “liberale” partijen zouden het beginsel van zelfbeschikking moeten ondersteunen zou je denken.

Wie durft? Bonusvraag!

Bij wie ligt de ministeriële verantwoordelijkheid voor het clubpasbeleid na de verkiezingen?

De kabinetsperiodes van de afgelopen tien jaar hebben geen van allen de volle vier jaar geduurd. Beleidsbeslissingen binnen verschillende korte regeerperiodes hebben diepe littekens op de maatschappij achtergelaten. De vele wijzigingen in wet- en regelgeving hebben geresulteerd in een ondoorzichtig beleid, vol innerlijke tegenstrijdigheden. Dat maakt handhaving én naleving lastig, zo niet onmogelijk. Het clubpasbeleid lijkt verregaande gevolgen voor de Nederlandse bevolking en de economie met zich mee te brengen die nu al moeilijk beheersbaar blijken. Durft uw partij, als u in de nieuwe regering ministeriële posities van Veiligheid, Justitie, Grote Steden, Volksgezondheid of Binnenlandse zaken mocht gaan bekleden, de verantwoordelijkheid te dragen voor de gevolgen van de wietpas?

Als wij de positie Justitie bekleden beloven wij plechtig alle verantwoordelijkheid te dragen om alle nadelige effecten van de wietpas samen met de pas zelf ongedaan te maken. Mocht de heer Opstelten of een andere VVD'er die positie nog bekleden volgend jaar dan mag hij alvast beginnen met het opstellen van een excuusbrief voor zijn wandaden.

Meer gespreksstof

En hoe zit het met…?

  • Een beleidsvoornemen is dat cannabis maximaal 15 procent THC mag bevatten; daarboven is geen sprake meer van softdrugs. Hoe wil uw partij dit gehalte waarborgen en garanderen aan de cannabisconsument? En hoe gebeurt dat wanneer de illegale handel vanaf 2013 landelijk toeneemt door het wietpasbeleid, en de overheid geen controle meer kan uitoefenen op het THC-gehalte?

Wij zijn voor complete legalisatie. Dit maakt regulatie mogelijk om gezondheid van de consument (en de veiligheid van de telers) te kunnen garanderen. Als uit onderzoek blijkt dat er een groot gezondheidsrisico verbonden is aan sterkere THC dan zullen wij alleen vragen om dit duidelijk bij verkoop aan te duiden, maar ook dan zal die cannabis voor ons legaal blijven.

  • Een regel die vanaf 1 januari 2014 in zal gaan, is de verplichte handhaving van een minimum afstand van 350 meter tussen coffeeshops en scholen. Hoe wil uw partij dit faciliteren? In veel steden mogen coffeeshops namelijk niet verhuizen. En wat gebeurt er indien een coffeeshop verhuist en er een jaar later een school of dependance wordt geopend in de nabije omgeving? Coffeeshops verkopen niet aan minderjarigen; dealers wel. Hoe wil uw partij voorkomen of tegengaan dat de overlast van illegale handel enorm toeneemt rondom scholen door het verdwijnen van de regulerende coffeeshops?

Deze onzinregel per direct afschaffen. Kleine ondernemers hebben vaak al genoeg problemen om rond te komen, die hebben dit soort vervolging echt niet nodig. Coffeeshops die met regelmaat voor overlast zorgen zou je met gegronde reden kunnen sluiten, maar niet omdat er een school om de hoek open is gegaan.

  • Het kweken van vijf planten wordt ‘gedoogd’, zo staat in de wetgeving over thuiskweek van cannabis. De complexe materie en ondoorzichtige wetgeving resulteren in willekeurig optreden in een schemergebied: de ene handhaver laat de hobbykweker ongemoeid, de ander neemt elke plant in beslag. Hoe wil uw partij helderheid in deze duisternis brengen?

Dit zal je altijd blijven houden, de ene agent knijpt net wat vaker een oogje dicht dan de ander tenslotte. De enige oplossing die oneerlijke en willekeurige behandeling hier kan doen voorkomen is door te legaliseren.

  • Op dit moment ligt er een wetsvoorstel tot wijziging van de Opiumwet waarbij het strafbaar wordt om hennepteelt te faciliteren. Zaadjes, potgrond en voedingsstoffen verkopen is dan niet meer toegestaan. Deze stoffen worden echter ook verkocht in tuincentra en de land- en tuinbouw omdat ze voor tal van andere gewassen worden gebruikt. Vindt uw partij het geoorloofd om verkoop van volledig legale producten te verbieden? Hoe verhoudt dit voorstel zich tot het gemeenschapsrecht, het recht van de Europese Unie?

Die zal er met ons aan het stuur nooit doorheen komen. Wat betreft de EU geloven wij zeer stellig in subsidiariteit. Kort door de bocht betekent dit dat een lager orgaan die zelf iets kan regelen die verantwoordelijkheid ook moet dragen. Dus laat ons lekker onze eigen wetgeving hebben voor een legale en veilige handel in cannabis.

Technische Kieswijzer

Energie
Stelling Mening
1. Wat moet er met subsidies voor duurzame energie gebeuren? Handhaven. De Piratenpartij vindt het investeren in technieken zinnig, zolang de resultaten niet gepatenteerd worden. Deze vraag suggereert dat het alleen om de hoogte van de bedragen gaat, de Piratenpartij wil de innovatie stimuleren door het innovatieklimaat te verbeteren.
2. In Nederland is plaats voor een nieuwe kerncentrale. Nee. Wij zien niet direct een plaats in Nederland waar die zou moeten komen.
3. Het energievraagstuk houdt niet op bij de landsgrenzen. Daarom moet Nederland met zijn buurlanden samenwerken en gezamenlijk beleid ontwikkelen. Mee eens.
4. Lege gasvelden op het land en in de Noordzee moeten tot CO2-opslag worden ontwikkeld. Oneens, het effect van ondergrondse CO2-opslag is per definitie marginaal en kost veel geld. We zijn het met de Stelling oneens. Hoewel de verklaring (per definitie marginaal en kost veel geld) niet de onze is. Er zijn veel betere investeringen te bedenken, om de energieproblemen op te lossen.
Transport & mobiliteit
Stelling Mening
5. Moet Nederland een systeem van kilometerheffing introduceren? Nee, dat is technisch te complex en privacy niet gegarandeerd. Wij geloven best in de technische uitvoerbaarheid, hoewel de overheid geen goed track-record heeft in dit soort projecten. Het idee voor een systeem dat al onze transportbewegingen registreert is gewoon tegen onze privacy-principes.
6. Door privatisering van het spoor is kennis versnipperd. NS en spoorbeheerder ProRail moeten weer worden samengevoegd. Mee eens. De organisatie rond het spoor is een complexe organisatie van semi-overheids-inStellingen. Een samenvoeging, of zelfs volledige nationalisatie zou zeer goed zijn voor de transparantie. Meer transparantie zou misschien ook mogelijk zijn met een verregaande privatisering, maar daar zien wij minder politiek draagvlak voor.
7. Het Nederlandse spoor moet bestand worden gemaakt tegen extreem warm en koud weer. Mee eens, het ov moet altijd beschikbaar zijn. Het lijkt ons zinnig als de winsten uit het spoor geïnvesteerd worden in een betere beschikbaarheid bij extreem weer. De spoorwegen vallen net iets te vaak stil.
Industrie
Stelling Mening
8. Politici moeten sterker opkomen voor de buitenlandse belangen van de Nederlandse industrie. Mee eens. Wij denken dat de Nederlandse industrie veel voordeel zal hebben bij een matiging van de 'intellectueel eigendoms'-claims van buitenlandse bedrijven.
9. Het topsectorenbeleid is te breed, mist daarmee focus en dient te worden afgeschaft. Oneens. Een brede opzet van onderzoek is goed. Wat er ook mis is aan het topsectorenbeleid, gebrek aan focus is dat niet.
10. De Nederlandse industrie kan zelf het hoofd boven water houden en behoeft geen enkele overheidsbemoeienis. Oneens. Een gezonde (vooral technische) industrie heeft standaarden en regelgeving van de overheid nodig. Vooral omdat de-facto-standaarden tegenwoordig als 'intellectueel eigendom' door de maker geclaimd worden.
Water
Stelling Mening
11. De traditionele benadering van kustbescherming met hoge dijken en duinen moet plaatsmaken voor een aanpak waarin water meer ruimte krijgt. Mee eens, in het licht van zeespiegelstijging moet Nederland leren leven met water. Zolang het doel, voldoende zoet water in Nederland en droge voeten voor de burger, in het oog wordt gehouden, kan de expertise gebruikt worden om nieuwe technieken te ontwikkelen.
12. Nederland moet zijn afspraken nakomen en de Hedwigepolder ontpolderen. Mee eens, ter compensatie van het baggerwerk is ontpoldering noodzakelijk. De Piratenpartij vindt dat de overheid zich gewoon netjes moet gedragen. Dit vooral tegenover de burgers, maar als de Belgische niet van de afspraak af wil blijft deze gewoon staan.
Onderwijs & R&D
Stelling Mening
13. Nederland heeft een tekort aan hoogopgeleide ingenieurs. Stimuleer de keuze voor een technische opleiding door het collegegeld te verlagen. Oneens. De Piratenpartij wil in het algemeen lager collegegeld. De keuze voor een technische opleiding willen wij stimuleren door de technische industrie meer armslag te geven om ingenieurs aan te nemen in de plaats van (patent)advocaten.
14. Het bedrijfsleven moet meer bijdragen aan technisch-wetenschappelijk onderzoek en meer samenwerken met technische universiteiten. Oneens, universiteiten mogen geen verlengstuk van het bedrijfsleven worden. De universiteiten zouden best 'een verlengstuk van het bedrijfsleven' mogen worden. Het blijkt alleen dat in de samenwerkingsgevallen enkele bedrijven er met de buit vandoor gaan.
Grondstoffen
Stelling Mening
15. Aardgasveld Slochteren raakt leeg. De aardgasbaten moeten gebruikt worden voor onderzoek en ontwikkeling van alternatieve brandstoffen. Mee eens, de inkomsten moeten gebruikt worden om de toekomstige energievoorziening zeker te stellen. Dat onderzoek gesteund moet worden is waar, maar dit gebeurt al uit de algemene middelen waar de aardgasbaten in verdwijnen.
16. De oceaanbodems zijn rijk aan metalen als mangaan, zilver, koper en goud. Nederland moet zo snel mogelijk exploratie- en winningsrechten verwerven, voordat de stoffen echt schaars en duur worden. Mee eens, maar de winning is complex en duur; samenwerken met buurlanden heeft de voorkeur. De kenniseconomie ontstaat door kennis te gebruiken. Ontwikkeling van deze nieuwe mijnbouwtechniek zou daar een optie voor zijn.
Zorg & techniek
Stelling Mening
17. Moderne thuiszorgapparatuur maakt het voor ouderen mogelijk langer thuis te wonen tegen relatief lage extra kosten. Moeten communicatieapparatuur en sensorsystemen de rol van zorgpersoneel voor ouderen overnemen? Ja, de kwaliteit van leven staat voorop, het is prima als technologie daar bij kan helpen. Hoewel het contact met andere mensen voor deze groep wel aandacht behoeft.
18. Met moderne medische scanners zijn ziektes in een vroeg stadium op te sporen. Dit vergroot de behandelingsmogelijkheden – ook aandoening waarmee mensen nu ongemerkt oud worden, worden dan behandeld – maar zal de ziektekosten sterk opdrijven. Moeten dergelijk scanners worden ingezet voor preventief medisch onderzoek? Ja, maar het is niet nodig om op alle mogelijke aandoeningen te screenen. De kosten van de zorg willen wij in de hand houden door de patenten te hervormen. Met een goede kennis over de gezondheidszorg in de universiteiten in de plaats van de farmaceutische labaratoria, zal het ook goed te bepalen zijn op welke aandoeningen (vrijwillig) gescreend moet worden.
Bouw
Stelling Mening
19. Gezien de leegstand van kantoren moeten projectontwikkelaars bij nieuwbouw rekening houden met herbestemming van gebouwen. Mee eens, met een flexibele aanpak zijn kantoorpanden ook als woning of tuinbouwkas inzetbaar. Dit is nu typisch een voorbeeld, waar problemen met wijzigingen in de regelgeving opgelost kunnen worden in de plaats van geld.
Defensie
Stelling Mening
20. Nederland moet de F-35 Joint Strike Fighter (JSF) zo snel mogelijk aanschaffen. Niet nu, we kunnen beter wachten met aanschaf totdat bekend is hoeveel toestellen de VS kopen en wat de uiteindelijk prijs zal zijn. De Amerikanen beginnen steeds meer vraagtekens bij dit project te zetten. Het project volledig overnemen lijkt wat te hoog gegrepen voor Nederland.
21. Wanneer mogelijk moet Nederland alsnog de overtallige Leopard-tanks aan Indonesië verkopen. Oneens, niet aan Indonesië noch aan een andere land waarvan onduidelijk is wat het met het materieel gaat doen.
IT
Stelling Mening
22. De gerechtelijke uitspraak die internetproviders verplicht om de toegang tot een aantal torrentsites (downloaden van film en muziek) te blokkeren, moet ongedaan worden gemaakt. Mee eens, internetvrijheid moeten we koesteren en de strijd tegen downloadsites valt toch niet te winnen, want wetgeving loopt altijd achter technologische ontwikkeling aan. Downloaden is nog altijd niet illegaal in Nederland, net zoals het nooit illegaal is geweest naar etherpiraten te luisteren. Het is wonderlijk hoe de mensen die hun carrière begonnen zijn met het 'illegaal' uitzenden van muziek, nu de strijd tegen 'illegaal' downloaden steunen.
23. De privacyrechten van webgebruikers worden frequent door bedrijven en inStellingen geschonden. Er moeten strengere regels en hogere straffen komen voor privacyschending. Mee eens, het bedrijfsleven, maar ook opsporingsdiensten zoeken bewust de grenzen op en gaan daarbij geregeld te ver.
archief/tk2012/stemwijzers.txt · Laatst gewijzigd: 2018/01/02 18:25 door Azonata