Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2012:verkiezingsposters:gemeenteregels:friesland

Regelgeving per gemeentes Friesland

GemeentePlakperiodeZelf plakken?FormaatLocatiesMeer informatie
Achtkarspelenn.v.t.JaGeen beperkingn.v.t.Naar eigen inzicht, maar in alle gevallen toestemming van grondeigenaren vragen.
Voor gemeente is dit de heer Peterson (telefoon 14-0511).
Ameland
Het BildtOnbekendJa55 x 40 cmSt. Annaparochie, voor het gemeentehuis; van Harenstraat 47;
Nij Altoenae, Hoek Schuringaweg/Oudebildtdijk;
St. Jacobiparochie, op plein midden in dorp bij kerk;
WestHoek, bij Oudebildtdijk 1145 WestHoek;
Vrouwenparochie, op plein bij kerk/café;
Oudebildtzijl, hoek Keuningsstreek 9078 WC Oudebildtzijl;
Minnertsga, bij parkeerhaven grote kerk. centrum Minnertsga
BoarnsterhimVanaf week 28Ja, niet overplakken.A2Akkrum: Ljouwerterdyk (nabij VVV)
Aldeboarn: Jancko Douwamastrjitte
Dearsum: bij de parkeerplaatsen
Eagum: tegenover de kerk
Friens: naast de speeltuin
Grou: hoek Stationsweg/Oostergoostraat (bij politiebureau)
Idaerd: Buorren (bij dorpshuis It Lokoal)
Jirnsum: Kerkebuurt (bij Troefmarkt)
Nes: Boarnsterdyk (bij begraafplaats)
Poppenwier: De Pôlle
Raerd: Buorren (nabij de kerk)
Reduzum: Haedstrjitte/A.J. Smeedingstrjitte (bij Rabo-bank)
Sibrandabuorren: Tinkelenbergstrjitte
Terherne: hoek Koailân/Grintdyk
Tersoal: Buorren
Warstiens: Warstienserdyk
Warten: hoek Haedstrjitte/Rounwei
Wergea: Nieuwe Leeuwarderweg (bij beeldje Afkes Tiental)
DantumadielOnbekendJa80 x 40 cmDriezum: Foarwei - Ophuystrawei
Damwâld:
Hoofdwei - Foarwei
Doniawei - Trekwei
Hearewei - Singel
Rinsumageast: Skoallestrjitte - Van Aylvawei
Readtsjerk: Boskwei - Tsjerkewei - Koaiwei
Broeksterwâld: Kavelwei - Master Woudstrawei
Feanwâlden:
Oastein - De Bjirken
Stinswei - Juliusstrjitte
De Westereen:
Parkeerterrein Noarder Stationsstrjitte
Mûnewei - Egbert Baarsmastrjitte
Dongeradeel
FerwerderadielOnbekendJaA2Burdaard: Hoek Hoofdweg / Steenendamsterweg
Blije: Begin Stationsweg (vanaf Voorstraat rechts)
Ferwert: Elingawei tegenover de Rabobank
Hallum: Mounebourren tegenover Agras (Mounebuorren 14a)
Marrum: Hoek Stasjonswei / Hearrewei
Wanswert: Hoek Skoallestrjitte / de Buorren (aan de Marrumer kant v.h. dorp)
Reitsum: Flieterpsterdyk (in het dorp)
Franekeradeel
Gaasterlan-Sleatn.v.t.Neen.v.t.Geen borden beschikbaar.
Harlingen
HeerenveenOnbekendJaGeen beperkingHeerenveen:
Kleffenslaan (kruispunt JP Troelstralaan t.o. BP station).
De Kingweg (kruisweg Oudeveenscheiding) Hoek, Wilg / Els.
Burg. Falkenaweg (kruispunt Oranjenasaulaan / Rembrandlaan) nabij Saskiaflat.
Haskeruitgangen (kruispunt Jousterweg).
Oudeschoot: Marktweg (kruispunt Marktweg / Archimedesweg) t.o. snackbar
Jubbega: Schoterlandseweg (voor de oude J.B. Kansschool)
Kollumerland
LeeuwardenVanaf week 30NeeA2Wytgaard: aan de noordzijde van het dorp uit de richting Leeuwarden
Wirdum: aan de westzijde van het dorp vanaf de A32, (niet vanwege aanleg Haak om Leeuwarden
Goutum: aan de westzijde van het dorp vanaf de Mac Donalds
Zuiderburen: aan de westzijde van de wijk vanaf de Drachtsterweg,
Drachtsterplein: Leeuwarden in vanuit de richting
Drachten: (niet vanwege aanleg Haak om Leeuwarden)
Oostergooplein: Leeuwarden in vanuit de richting
Heerenveen: Europaplein: Leeuwarden in vanuit de richting
Harlingen:
Valeriusplein: in het gazon links
Lekkum: aan de noord/oostzijde vanuit de richting
Leeuwarden:
Vrijheidsplein: Groningerstraatweg op vanaf de Gerbrandyweg
Camminghaburen: nabij het winkelcentrum vanaf de Anne Vondelingweg
Groene weg/spanjaardslaan nabij de wissesdwinger
Zuiderplein: nabij de overweg
Sophialaan: op de schapenweide
Groene Weide: nabij de Vrouwenpoortsbrug
Wytgaard aan de zuidzijde: is zichtbaar voor verkeer vanuit de richting Reduzem
Wirdum aan de oostzijde: is zichtbaar voor verkeer vanuit de richting Goutum/ Wergea
Goutum vanuit de oostzijde: is zichtbaar voor verkeer vanuit de richting zuiderburen/ Drachtsterbrug
Voor 5 september minimaal 18 posters afleveren bij de Griffie of op de Kelvinstraat 7.
Freek Wijning (058-2338756) en Sietze Klijnstra (058-2332832).
LeeuwarderadeelOnbekendJaGeen beperkingStiens:
Griene Leane (bij de hoge brug)
Lege Hearewei (afslag it Heechôf)
Juckemaleane
Voortuin bij het gemeentehuis
Britsum: Stedpead (voor de kerk)
Hijum: Lege Hearewei (voor nr 42)
Feinsum: Holdingawei (bij de haven)
Jelsum: Op ‘e Terp
Koarnjum: Martenawei (voor de Bining)
Alde Leie: De Streek
LemsterlandVanaf week 33JaGeen beperkingLemmer:
Hoek Parkstraat – Straatweg
nabij sporthal “de Hege Fonnen” aan de Betelgeuze
Hoek Spaanderbank/Middelgronden;
Lemstervaart, begin Schouw
Oosterzee: Herenweg t.o. nr. 32
Bantega: Middenweg bij Sociaal Cult.Centrum “De Pomp”
Echten: Hoofdweg t/o gymnastieklokaal
Echtenerbrug/Delfstrahuizen: Hoek Duimstraat/Hoofdweg.
Littenseradiel
MenaldumadeelVanaf week 29 A3Menaam: Orxmasingel 2 - Hoek Rypsterdyk
Dronryp: Brêgebuorren 2 in plantsoen
Deinum: tegenover St. Janswei 82
Blessum: It Súd bij parkeerplaats
Boksum: Heechpaed – Buorren bij bankje
Ritsumasyl: bij brug naar fietspad - op parkeerplaats
Marsum: Bitgumerdyk naast bushalte - 1 stuks
Ingelum: Buorren - parkeerplaats bushalte
Bitgummole: Terhornestrjitte 1 bij de glasbol
Bitgum: Bij vijver tegenover Buorren 6haaksbergen2
Berltsum: Bij hondje Bitgumerdyk 10
Wier: Bij aanplakbord bij Hegedyk 22
Slappeterp: Naast aanplakbord bij Menamerdyk 5
Skingen: bij aanplakbord Buorren 14
Marian Dijkstra (0518-452902)
OoststellingwerfOnbekendJaGeen beperkingAppelscha: V. Emstweg t.h.v. Voormalig v.Emstplein
Ravenswoud: Mr. Lokstraat bij de klok.
Fochteloo: hoek Westeinde / Zuideinde
Oosterwolde: hoek Stationsstraat / Bareltsburglaan
Elsloo: Hoofdweg voor de school
Nijeberkoop: Bovenweg naast het rest.
Oldeberkoop: hoek Wolvegasterweg / Heerenveenseweg
Makkinga: Brink
Langedijke: hoek Stokdijk / de Weide dijk
Donkerbroek: Herenweg parkeerplaats kerk
Waskemeer: hoek Bakkeveensterweg / Compagnonsweg
Haulerwijk: Leeksterweg voor de Enter
Haule: hoek Dorpstraat / Mandestraat
OpsterlandOnbekendJaGeen beperkingBakkeveen: Hoek Mjumsterwei / Nijebuorren (school De Oanrin)
Beetsterzwaag: Hoek Hoofdstraat / Commissieweg (tegenover Lyndenstein)
Frieschepalen: Hoek Tolheksleane (paralelweg) / De Rusken
Gorredijk: Trimbeets, op het grasveld bij de school
Hemrik: Hoek Binnenwei / De Manege
Jonkerslân: Bij De Leijen 89
Langezwaag: Hoek 't Hou / Lang'Ein
Lippenhuizen: Hoek De Buorren / Bûkenhage (kerk)
Luxwoude: Bij viaduct A7
Nij Beets: Van den Bruggenstrjitte, bij school de Jasker
Olterterp: Aldhôf, bij voormalige zuivelfabriek
Siegerswoude: Hoek Foarwurk / Bremerwei
Terwispel: De Streek, op het grasveld bij de school
Tijnje: Breewei, bij het parkeerterrein van de sportvelden
Ureterp: Hoek Weibuorren / De Gilden
Wijnjewoude: Hoek Merkebuorren / te Nijenhuiswei
Schiermonnikoogn.v.t.Neen.v.t.Geen borden beschikbaar.
SkarsterlanOnbekendJa, niet overplakkenA2Broek: Tegenover It Noard 21 (kerkgebouw)
Goingarijp: Kleasterwei bij kruising school
Haskerdijken: Leeuwarderstraatweg (tegenover bootverhuurbedrijf)
Haskerhorne: Jousterweg (nabij huisnummer 6)
Idskenhuizen: Bramerstraat (bij bushalte)
Joure:
Douwe Egberts Plein (naast Sari Wereldmodewinkel)
De Merk
Joure Hoek Haskerveldweg-Steiger tegenover de rotonde
Langweer: Brédyk tegenover de straat De Molier
Oudehaske: Driesprong Jousterweg-Hasker Utgongen
Rotsterhaule: Hoek Streek/Kampweg
Rottum: Hoek Badweg-Binnendyk
Scharsterbrug: Hollandiastraat (tegenover de Schoolstraat)
Sint Nicolaasga: Rotonde Lemmerweg/Tsjûkemarwei/Westend
Terkaple: Hoek Fjildwei-Buorren
Tjerkgaast: Ter hoogte van Gaestdyk 37 (naast bushalte tegenover kerkgebouw)
Vegelinsoord: Ter hoogte van Zwarte Weg 57
Smallingerland Drachten:
Kiryat Onoplein
Stationsweg
Martin Luther Kingsingel
Zuiderhogeweg
Oudega: Aldegeasterdyk
Opeinde: Kommisjewei
Boornbergum: Westerbuorren
Rottevalle: Ambachtsloane
Drachtstercompagnie: Fallaetswei
Houtigehage: Dominee Visscherwei
Súdwest-FryslânOnbekendJaGeen beperkingGeen verkiezingsborden, wel vrijstelling voor sandwich- of driehoeksborden1) .
Terschelling
TytsjerksteradielVanaf 12 augustus Aanplakzuilen:
Hurdegaryp: in het winkelcentrum
Gytsjerk: in het winkelcentrum
Eastermar: bij kruising Grote Hornstweg/E.M. Beimastrjitte
Aanplakborden:
Garyp: kruising Eendrachtswei/Gravinneloane
Burgum: kruising Hillemaweg/HWK Ridder Huyssen van Kattendijkweg
Gytsjerk: kruising Trynwaldsterdyk/Nieuwe Straatweg
Noardburgum: kruising Rijksstraatweg/nabij rotonde
Hurdegaryp: kruising Stationsweg/Rijksstraatweg thv NS station
Oentsjerk: kruising van Haersmasingel/Rengersweg
Gerda van der Let-Veenstra 0511 - 460 784 / gvanderlet@t-diel.nl
Vlieland
WeststellingwerfOnbekendJa, niet overplakken.Geen beperkingWolvega:
Hoek Heerenveenseweg/Om de Noort
Nabij rotonde Stellingenweg (ter hoogte van benzinestation)
Noordwolde:
Dr. Mulderstraat
dhr. A. Mulder


1)
Wij willen bij de komende verkiezingen partijen graag de vrijheid geven naar eigen inzicht en behoefte verkiezingsborden te plaatsen in de openbare ruimte door het plaatsen van sandwich- of driehoeksborden. Wij zullen zelf geen verkiezingsborden meer plaatsen. Het overplakken van eikaars posters en ruimtegebrek op de borden behoort daarmee tot het verleden. In het belang van de veiligheid op de weg verzoeken wij u bij het plaatsen van sandwich- of driehoeksborden wel rekening te houden met de volgende punten: Het plaatsen van borden is toegestaan vanaf donderdag 16 augustus 2012. U bent verplicht bij verontreiniging van de openbare weg die ontstaat ten gevolge van het plaatsen van de borden, deze verontreiniging terstond ongedaan te maken. Wij attenderen u er op dat borden zodanig gesitueerd dienen te worden dat zij het zicht op verkeersborden voor het verkeer niet belemmeren. Borden mogen geen gevaar of hinder kunnen opleveren voor personen of zaken. De ongehinderde doorstroming van het verkeer op de rijbaan, fiets- en voetpaden dient gewaarborgd te zijn. Het is niet toegestaan materiaal in of op bushokjes, elektriciteitshokjes en dergelijke te plakken. Deze informatie geldt niet voor het plaatsen van borden en dergelijke op provinciale- (N354) en landelijke (A7/E22) wegen, ook al vallen deze wegen gedeeltelijk binnen onze gemeentegrens. Binnen drie dagen na de dag van de verkiezingen, dienen de borden c.q. posters of enig ander materiaal dat gebruikt wordt, verwijderd te worden. Na het gebruik dient de zaak waarop het bord/de poster was aangebracht, onbeschadigd en schoon te worden achtergelaten. Ingeval van nalatigheid zal een en ander door de gemeente op kosten van u worden hersteld en/of schoongemaakt. Alle voorschriften, aanwijzingen en bevelen van daartoe bevoegde ambtenaren van de gemeente, de brandweer en de politie, die in verband met het plaatsen van de borden worden gegeven of in het belang van de openbare orde, de veiligheid of het verkeer, dienen stipt en onverwijld te worden opgevolgd. Het is dus niet nodig vooraf toestemming te vragen borden te plaatsen in de gemeente. Wij vertrouwen er op dat partijen de vrijheid dit te doen op verantwoorde wijze in zullen vullen.
archief/tk2012/verkiezingsposters/gemeenteregels/friesland.txt · Laatst gewijzigd: 2021/02/19 14:31 door waBrandsma