Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:werkgroep:organisatie:handleiding:lokale_afdeling_welkomstpakket:voorbeeld_hr

Huishoudelijk reglement Piratenpartij [naam afdeling]

BESTUUR

1. Bestuursleden

 • 1.1 Bestuursleden worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV) voor een periode van één jaar.
 • 1.2 Het bestuur kent tenminste drie leden, te weten: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Deze drie functies worden elk door een ander persoon gedragen. De voorzitter zit de vergaderingen vor en kan, als het niet binnen redelijke tijd mogelijk is een meerderheid te krijgen binnen het bestuur, de knoop doorhakken als de stemmen staken. De penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding. De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

2. Ledenadministratie

 • 2.1 Het bestuur houdt een ledenbestand bij waarin informatie van leden wordt opgeslagen Deze informatie beperkt zich tot de namen van de leden, het al dan niet betalend lid zijn van de Piratenpartij Nederland en contactinformatie. Deze informatie wordt niet verstrekt aan derden.

3. Kiescommissie

 • 3.1 De kiescommissie heeft bij verkiezingen de verantwoordelijkheid een concept van de kandidatenlijst op te stellen en deze lijst voor te leggen aan de ALV.
 • 3.2 De kiescommissie kan worden benoemd door het bestuur. In afwezigheid van een volledige kiescommissie wordt deze door het zittende bestuur aangevuld. Leden van de kiescommissie zijn uitgesloten van plaatsing op de kandidatenlijst.
 • 3.3 Leden van de kiescomissie worden benoemd voor de periode van één verkiezingscampagne.
 • 3.4 Verdere regels aangaande de kiescommissie kunnen worden vastgelegd in een kiescomissie reglement.

ALV

4. Algemene Ledenvergadering

 • De afdeling kent twee soorten ALV's: digitale en fysieke. Voor beide ALV's gelden de volgende punten:**
 • 4.1 Alle ALV's dienen ten minste twee weken voor de plaats te vinden datum aangekondigd te worden.
 • 4.2 De aankondiging van een ALV dient (digitaal) schriftelijk plaats te vinden.
 • 4.3 Alle (niet-geschorste) leden hebben stemrecht over alles waar over gestemd wordt.
 • 4.4 In het geval van een digitale ALV neemt het bestuur maatregelen die het digitaal opnemen van aanwezigheid bij en veilig stemmen mogelijk moeten maken.
 • 4.5 Een lid kan een ander lid machtigen om voor haar/hem te stemmen. Dit kan tot 48 uur voor de ALV door een ondertekende brief te sturen naar het presidium. Indien mogelijk faciliteert het presidium het afgeven van digitale machtigingen. Elk lid kan maximaal tweemaal gemachtigd worden.
 • 4.7 Verdere regels aangaande de ALV zijn vastgelegd in het vergaderreglement.

5. Presidium

 • 5.1 De afdeling kent een presidium.
 • 5.2 Het presidium is verantwoordelijk voor de aankondiging, de organisatie, het voorzitten en het notuleren van de ALV.
 • 5.3 Verdere regels aangaande het presidium zijn vastgelegd in het vergaderreglement.

6. Geschillencollege

 • 6.1 Het geschillencollege wordt gekozen door de ALV en bestaat uit vijf leden die geen lid zijn van het bestuur. Alle leden van de Piratenpartij Nederland kunnen plaatsnemen in het geschillencollege.
 • 6.2 De leden van het Geschillencollege worden gekozen voor een periode van één jaar.

LEDEN

7. Aanvulling op de statuten over mogelijkheden einde lidmaatschap bij:

 • 7.1 opzegging van het lid: Leden kunnen hun lidmaatschap opzeggen door ten minste een maand voor de opzegdatum een (digitaal) schriftelijk verzoek in te dienen bij de secretaris van het bestuur. Geschiedt dit minder dan een maand voor de opzegdatum dan blijft het lid de contributie voor het komende jaar schuldig.
 • 7.2 Ontzetting (royement): Het bestuur kan de ALV verzoeken een lid te royeren op de gronden en volgens de reglementen zoals beschreven in de statuten.

8. Geschil bij beëindiging lidmaatschap

 • 8.1 In het geval van een verzoek tot royement wordt de betrokkene daar zo spoedig mogelijk (digitaal) schriftelijk van op de hoogte gesteld. Binnen vier weken van de kennisgeving staat de betrokkene beroep open bij het Geschillencollege.
 • 8.2 Per geval passen drie leden van het Geschillencollege hoor- en wederhoor toe en stellen zij de ALV schriftelijk op de hoogte van hun bevindingen en advies. Tenslotte bekrachtigt de ALV al dan niet het royement.
 • 8.3 Elk actief lid van het Geschillencollege die zelf voorziet dat zijn of haar onpartijdigheid in het geding kan zijn dient zich te verschonen. Dit lid wordt vervangen door een inactief lid an het Geschillencollege.
 • 8.4 Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

9. Contributie

 • 9.1 De door leden te betalen contributie bedraagt €0,-. Het bestuur is niet verplicht de contributies te innen.
archief/werkgroep/organisatie/handleiding/lokale_afdeling_welkomstpakket/voorbeeld_hr.txt · Laatst gewijzigd: 2018/01/02 18:25 door Azonata