Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:werkgroep:organisatie:handleiding:lokale_afdeling_welkomstpakket:voorbeeld_statuut

Statuten Piratenpartij [naam afdeling]

NAAM, DUUR EN ZETEL

Artikel 1

 1. De afdeling draagt de naam: Piratenpartij [naam afdeling].
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente [naam afdeling].
 3. De afdeling is aangegaan voor onbepaalde tijd. DOEL EN MIDDELEN

Artikel 2

De afdeling heeft ten doel:

 1. De beleidsdoelen zoals te vinden in [kies een van de beginselverklaringen van de internationale Piratenbeweging] na te streven door in de gemeente [naam afdeling] politiek te bedrijven in de ruimste zin van het woord.
 2. Het verrichten van handelingen, die met het vorige lid in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3

De afdeling streeft dit doel na door alle geëigende en wettige middelen, waaronder in het bijzonder:

 1. Het ontwikkelen en verdiepen van de uitgangspunten van de afdeling en het vergroten van hun invloed op de gemeentelijke politiek;
 2. Het voeren van politieke actie;
 3. Het bevorderen van verkiezing van leden van de afdeling in de vertegenwoordigende lichamen.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4

 1. Leden van de afdeling kunnen zijn natuurlijke personen die lid zijn van de vereniging Piratenpartij.
 2. Het afdelingsbestuur houdt een register bij waarin de namen van de leden en door het huishoudelijk reglement bepaalde gegevens zijn opgenomen.
 3. Wanneer de afdeling Piratenpartij is opgeheven vervalt lid 1 van dit artikel.

Artikel 5

 1. Het lidmaatschap van de afdeling eindigt:
  1. - door opzegging van het lid;
  2. - door overlijden van het lid;
  3. - door fusie of ontbinding van de rechtspersoon;
  4. - door opzegging door de afdeling;
  5. - door ontzetting.
 2. De afdeling kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de afdeling niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 3. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der afdeling handelt, of de afdeling op onredelijke wijze benadeelt;
 4. Ontzetting geschiedt bij zestig procent meerderheid van de Algemene Ledenvergadering. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld.
 5. Nadere regels betreffende beëindiging lidmaatschap zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Artikel 6

 1. De leden zijn verplicht contributies te betalen overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement.
 2. Ieder lid is verplicht:
  1. De statuten en reglementen van de afdeling, alsmede de besluiten van organen van de afdeling na te leven;
  2. De belangen van de afdeling niet te schaden.
  3. De afdeling niet op onredelijke wijze te benadelen.

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV)

Artikel 7

 1. De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de afdeling.
 2. De Algemene Ledenvergadering komt tenminste tweemaal per kalenderjaar fysiek bijeen op de in het huishoudelijk reglement aangegeven wijze.
 3. Tot de taken van de Algemene Ledenvergadering behoren tenminste;
  1. het vaststellen van de begroting;
  2. het benoemen van de leden van het bestuur;
  3. het vaststellen en wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement.
 4. Het huishoudelijk reglement geeft nadere regels aangaande de taken en bijeenkomsten van en besluitvorming door de Algemene Ledenvergadering.

BESTUUR

Artikel 8

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen.
 2. Het afdelingsbestuur (bestuur) kent tenminste een:
  1. voorzitter;
  2. secretaris;
  3. penningmeester.
 3. De functies uit lid 2 worden door verschillende personen uitgevoerd.
 4. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen namens de afdeling.
 5. Het bestuur doet aan de ALV een voorstel voor de jaarlijkse begroting van de inkomsten en uitgaven van de afdeling.
 6. Benoeming van leden van het bestuur vindt plaats bij besluit van de ALV.
 7. Het lidmaatschap van het partijbestuur eindigt bij:
  1. installatie van een opvolger;
  2. indien het lid voortijdig zijn of haar ontslag aanbiedt;
  3. bij voortijdig ontslag door de ALV.
 8. Het bestuur is er verantwoordelijk voor dat de afdeling handelt volgens de grondbeginselen van de Piratenpartij Nederland.
 9. Nadere regels omtrent samenstelling, benoeming, taken en verantwoordelijkheden van het bestuur worden in het huishoudelijk reglement bepaald.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de afdeling.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

GELDMIDDELEN

Artikel 10

 1. De geldmiddelen van de afdeling bestaan uit:
  1. een door de Piratenpartij Nederland toegewezen afdelingsbudget;
  2. donaties;
  3. schenkingen;
  4. erfstellingen en legaten;
  5. andere inkomsten.
 2. Alle geldmiddelen komen in de kas van de afdeling
 3. Het bestuur is, in hoofde de penningmeester, verantwoordelijk voor de boekhouding en de begroting van de afdeling.
 4. Nadere regels omtrent beheer en gebruik van geldelijke fondsen worden gesteld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 11

 1. Een donateur is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die door het bestuur als zodanig is toegelaten en die zich jegens de afdeling verplicht jaarlijks een vastgestelde minimumdonatie te betalen.
 2. Aan het donateurschap kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Het donateurschap kan te alle tijde door het partijbestuur of door de donateur door schriftelijke opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar verschuldigd blijft.
 4. Nadere regels omtrent donateurschap worden gesteld in het huishoudelijk reglement.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 12

 1. Een woordelijke weergave tot wijziging van de statuten dient tenminste dertig dagen voor het besluitvormingsmoment ter kennis te worden gebracht aan de leden op de in het huishoudelijk reglement bepaalde wijze, met inachtneming van het bepaalde in boek 2, artikel 42, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Besluiten tot wijziging van de statuten behoeven tweederde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen der leden op een ALV, waar tenminste éénvijfde deel der leden aanwezig is of tenminste [aantal afhankelijk van aantal inwoners gebied waar de afdeling is] leden aanwezig zijn.
 3. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is wordt een nieuwe vergadering uitgeschreven op een termijn van ten hoogste dertig dagen na de eerste bijeenkomst, waarbij met vijfzesde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen tot wijziging kan worden besloten, waarbij tenminste ééntwaalfde deel der leden aanwezig is of tenminste [aantal afhankelijk van aantal inwoners gebied waar de afdeling is] leden aanwezig zijn.
 4. Indien de in het derde lid van dit artikel bedoelde quorum niet behaald is, kan de besluitvorming tot wijziging worden genomen door het voltallige bestuur. Hierbij geldt dat het besluit tot wijziging unaniem moet zijn.
 5. De wijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 13

 1. De statuten zijn aangevuld met een huishoudelijk reglement.
 2. Een woordelijke weergave van een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement dient tenminste veertien dagen voor de besluitvorming ter kennis te worden gebracht aan de leden.'
 3. Besluiten tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeven tweederde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, waarbij een quorum geldt van tenminste ééntiende der leden of [aantal afhankelijk van aantal inwoners gebied waar de afdeling is] leden.
 4. Indien het vereiste quorum niet wordt behaald wordt een nieuwe stemming uitgeschreven op een termijn van ten hoogste dertig dagen na de eerste bijeenkomst, waarbij met vijfzesde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen tot wijziging kan worden besloten ongeacht het aantal dan aanwezigen.
 5. De wijziging treedt op na publicatie, of anders veertien dagen na het genomen besluit.
 6. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 14

 1. Voorstellen tot ontbinding worden behandeld op de wijze als in het artikel voor statutenwijziging is omschreven. Een dergelijk voorstel bevat een voorstel voor de bestemming van een eventueel batig saldo. De bestemming zal in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingen van de partij.

SLOTBEPALING

Artikel 15

 1. Het bestuur is bevoegd in elk onvoorzien, spoedeisend geval in naam van de afdeling te beslissen, onverminderd haar verantwoordelijkheid tegenover de ALV.
 2. De Nederlandse wet prevaleren de statuten, ook waar deze geen dwingend recht bevatten.
 3. De statuten prevaleren het huishoudelijk reglement.
 4. De statuten treden in werking nadat hiervan notariële akte is opgemaakt
archief/werkgroep/organisatie/handleiding/lokale_afdeling_welkomstpakket/voorbeeld_statuut.txt · Laatst gewijzigd: 2018/01/02 18:25 door Azonata