Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


concepten:statuten2014

Concept Statuten 21-06-2016

Mogelijke aanpassingen

StatusStatuten tekstVoorstelOpmerking
Open In de statuten regelen dat een mogelijke vijandige overname door de ALV en wijzigen van de Statuten niet mogelijk is. De bug: RvT benoemt bestuur ipv ALV
Open7.1.2 “ten alle tijde”moet zijn “te allen tijde”Michiel Dulfer
Open5.1.10 Leden van het partijbestuur kunnen te allen tijde, tezamen of afzonderlijk, door de Raad van Toezicht of de ALV als lid van hetpartijbestuur worden ontslagen of geschorst. Is inconsistent met: 5.1.7 Het lidmaatschap van het partijbestuur eindigt: (c) bij voortijdig ontslag door de Algemene Leden vergadering.Dit moet worden: (c) bij voortijdig ontslag door de Raad van Toezicht of de ALV.Inconsistentie (maar vervalt in mijn (Michiel Dulfer) voorgestelde bug (RvT benoemt bestuur ipv ALV) fix)
Open Afkortingen: Overigens zou ik overal waar voluit “Algemene Leden Vergadering” staat vervangen door ALV, voor consistentie en het is compacter. Nu wordt het door elkaar voluit en afgekort gebruikt. Misschien de Raad van Toezicht ook afkorten tot RvT.Michiel Dulfer
Open Of overal afkortingen zoals Michiel al voorsteldt of overal alles voluitschrijven. Als afkortingen gebruikt worden bij eerste gebruik en misschien ook in een appendix vermelden waar de afkorting voor staatWim (PPE)
Open4.2.1Organen vd ALV. De Raad van Toezicht lijkt mij ook een orgaan van de ALV (anders valt RvT onder verantwoordelijkheid van bestuur en dat zou raar zijn. Beroepscommissie en Kascommissie staan expliciet niet onder verantwoordelijkheid van het bestuur, RvT zou daar bij moeten staan)Michiel Dulfer
Open5.1.6En dan de “bugfix”: In deze versie kan RvT het bestuur ontslaan, maar niet benoemen. De ALV kan allebei. Technisch kan er dus een conflict ontstaan over ontslag want als de ALV wil ontslaan en de RvT niet of andersom, wie “wint” er dan? en wie bepaalt dat? Daarnaast is het zover ik begrepen heb in de nederlandse wet niet mogelijk dat een bestuur ontslagen kan worden door een ander orgaan dan het benoemend orgaan.

Omdat de ALV expliciet en met grote meerderheid de RvT als controlerend orgaan aan de concept statuten 2014 heeft toegevoegd, lijkt het mij logisch dat de RvT dat orgaan wordt. De ALV kan dan later de RvT ter verantwoording roepen. Vincent heeft vorig jaar bedacht dat dat wel in het HR geregeld kan worden, maar de noodrem is vooral bedoeld om tegen een “rogue” ALV (je meldt je met een groep van 30 man aan bij de partij en je kan bestuur worden!) te beschermen. Een ALV besluit staat qua kracht gelijk aan een HR artikel, dus diezelfde rogue ALV kan het beschermingsartikel uit het HR overrulen (zonder het HR te wijzigen). Dit moet dus in de statuten geregeld worden!

Mijn voorstel tot bugfix komt neer op:
5.1.6: … bij besluit van de Algemene Leden Vergadering. … ⇒ … bij besluit van de Raad van Toezicht na een advies van de Algemene Leden Vergadering. ... (er is dan niets geregeld over het aanstellen van interim bestuurders buiten een ALV om, dus misschien beter zonder de ALV, en dan in HR regelen dat RvT zich waar mogelijk laat adviseren door de ALV)
5.1.7 c: bij voortijdig ontslag door de Algemene Leden vergadering. ⇒ bij voortijdig ontslag door de Raad van Toezicht.
5.1.10: ... door de Raad van Toezicht of de ALV ... ⇒ … door de Raad van Toezicht … en voor de checks and balances een toevoeging De RvT is nu onschendbaar, maar moet ook niet zomaar door een willekeurige ALV ontslagen kunnen worden, want rogue ALV. Ik heb het in mijn voorstel net zo moeilijk gemaakt als het wijzigen van de statuten.
4.3 Raad van toezicht
3. Leden van de Raad van Toezicht kunnen te allen tijde, tezamen of afzonderlijk, door de ALV als lid van de Raad van Toezicht worden ontslagen. Indien leden van de Raad van Toezicht worden ontslagen, nemen de nog zittende leden van de Raad van Toezicht de taken tijdelijk waar.
4. Besluiten tot ontslag behoeven twee derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen der leden op een Algemene Leden Vergadering, waar tenminste één tiende deel der leden aanwezig is.
5. Indien het vereiste aantal uitgebrachte stemmen niet behaald is kan een nieuwe ALV worden uitgeschreven, waarbij met twee derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen tot ontslag kan worden besloten.
Michiel Dulfer
Open Reactie op bugfix: Het ontslag van bestuur regelen per huishoudelijk reglement is duidelijk een slecht idee. Het onmogelijk maken van bestuursontslag door de RVT zo mogelijk nog slechter: bestuurders zullen zich serieus moeten verantwoorden tegenover hun toezichthouder. Toezicht zonder bevoegdheden is onzinnig. Juist als Piratenpartij zullen wij een degelijk systeem van checks en balances voor moeten staan. Practice as you preach… Anders is onze missie om Nederland democratisch te hervormen een farce.

In het voorstel van Michiel ziet het er al een stuk beter uit.

Tav benoeming van een interimbestuur: het is bij bijv. een NV zo dat de raad van commissarissen in de rol van directie handelt na ontslag hiervan tot een nieuwe directie is aangesteld. Ik kan mij voorstellen dat een rvt de rol va bestuur waarneemt tot een nieuw bestuur is verkozen. Of een interimbestuur aanstelt. Maar wachten met benoeming op een ALV die wellicht 2 maanden later zal plaatsvinden lijkt mij ongewenst.
Edwin IJsman
Open Preachen wij niet vooral dat er directe inspraak is, zonder tussenkomst van een orgaan vergelijkbaar met een LR of RvT? Vergelijken met een NV heeft hier dus geen zin. Dat is niet wat wij preachen.Ji Yong Dijkhuis
Open Misschien bij eerste vermelding aangeven waar het huishoudelijke reglement en het principeprogramma van de Piratenpartij Nederland te vinden zijn.Wim (PPE)
OpenHoofdstuk: Statuten der Piratenpartij NederlandMisschien is het een goed idee om te specificeren wat de vrije informatiesamenleving is of te verwijzen naar een lokatie waar dat te vinden is.Wim (PPE)
Open2.1Eigennamen zoals bijvoorbeeld Piratenpartij overal met een hoofdletter schijvenWim (PPE)
Open2.1Hoe verhoud zich artikel 2.1 met bovenstaande specifiekere doel: “De Piratenpartij zet zich in voor de vrije informatiesamenleving.” ?Wim (PPE)
Open In lijsten de ; vervangen door .Wim (PPE)
Open2.2: middelenTwee punten gesplitst in separate punten. Daardoor zijn er 7 punten in dit artikelWim (PPE)
Open5.1: partijbestuurPunt 6 naar positie punt 3 verplaatst. Dan is de volgorde logischerWim (PPE)
Open7.2“2. Besluiten tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement worden met gewone meerderheid der stemmen genomen” Het is niet duidelijk door welk orgaan. Ik vermoed de AlV.

Dus zou het kunnen worden:
“2. Besluiten tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement worden met gewone meerderheid der stemmen genomen door de ALV”
Wim (PPE)
OPen10 Slotbepaling“3. De statuten treden in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.” Dit staat ook al bij hoofdstuk 8.1.4 en kan hier dus wegWim (PPE)

Statuten der Piratenpartij Nederland

De Piratenpartij is een platte organisatie waarin iedereen een bijdrage kan leveren. Een principeprogramma voor de partij staat omschreven en gepubliceerd op de website. De Piratenpartij zet zich in voor de vrije informatiesamenleving.

Hieronder volgen de concept-statuten zoals die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de ALV van 5 juni 2016. Als bestuur hopen wij dat deze nieuwe statuten en het bijbehorende HR een goede basis zullen vormen voor een verdere professionalisering van de Piratenpartij.

Na beschrijving bij de notaris vervallen alle eerdere statuten en (huishoudelijk) reglementen. Een digitale versie van de statuten en het huishoudelijk reglement is ten alle tijde beschikbaar via de website van de piratenpartij.

1 Naam, duur en zetel

Artikel 1.1: naam

 1. De partij draagt de naam 'Piratenpartij', hierna aan te duiden als partij.
 2. De partij is gevestigd in Amsterdam (KvK 27374138).
 3. De naam kan worden verlengd als 'Piratenpartij Nederland', of verkort tot 'Piraten', 'PP' en 'PPNL'.
 4. Leden en organen van de partij hebben niet het recht onder of met gebruikmaking van de naam van de partij een Nederlandse rechtspersoon op te richten, behoudens goedkeuring van het partijbestuur of de ALV.
 5. De naam van de partij mag uitsluitend door of namens de organen van de partij gedragen worden.
 6. Afgeleiden van de naam mogen gedragen worden door afdelingen onder de voorwaarden zoals gesteld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 1.2: duur

 1. De partij is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 1.3: zetel

 1. De partij heeft haar zetel zoals aangegeven volgens inschrijving bij de KvK.

2 Doel en middelen

Artikel 2.1: doel

De partij heeft ten doel:

 1. Politiek te bedrijven in de ruimste zin van het woord,
  1. zoals omschreven in het principeprogramma van de piratenpartij Nederland.
  2. zoals in een door de ALV vastgesteld programma van uitgangspunten.
 2. Het verrichten van handelingen, die met het vorige lid in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 2.2: middelen

De partij streeft dit doel na door alle geëigende en wettige middelen die aan het doel in de ruimste zin van het woord bevorderlijk zijn, waaronder in het bijzonder, maar niet uitsluitend:

 1. het vertegenwoordigen van de belangen van de Nederlandse burgers en het behartigen van de belangen van de Piratenpartij leden bij overheden en instellingen waar gewenst of vereist zal blijken;
 2. het (doen) ontwikkelen en verdiepen van de uitgangspunten van de partij en het vergroten van hun invloed op onder meer de internationale, Europese, landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek;
 3. het (doen) bevorderen van verkiezing van partijleden in de vertegenwoordigende lichamen;
 4. het (doen) voeren van politieke actie;
 5. alle andere wettige middelen die voor dit doel bevorderlijk zijn.

3 Lidmaatschap

Artikel 3.1: lidmaatschap

 1. Leden van de partij kunnen zijn natuurlijke personen die redelijkerwijze geacht kunnen worden in te stemmen met het principeprogramma van de partij.
 2. Leden van de partij kunnen zijn rechtspersonen die een doel hebben overeenkomstig het principeprogramma.
 3. Aanmelding gebeurt conform de procedures in het HR.
 4. Het partijbestuur houdt een register bij waarin de namen van leden en bij huishoudelijk reglement bepaalde gegevens zijn opgenomen.
 5. In het huishoudelijk reglement zijn verdere bepalingen omtrent lidmaatschap opgenomen.

Artikel 3.2: beëindiging lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van de partij eindigt:
  1. door opzegging door het lid.
  2. door overlijden van het lid;
  3. door fusie of ontbinding van de rechtspersoon;
  4. door opzegging door de partij;
  5. door ontzetting (royement).
 2. De partij kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de partij niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 3. De partij kan het lid ontzetten (royeren) wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de partij handelt, of de partij op onredelijke wijze benadeelt;
 4. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis gesteld, met opgave van redenen. Het lid staat, binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, mogelijkheid tot beroep open bij de Raad van Toezicht.
 5. De Raad van Toezicht mag het behandelen van beroepen delegeren aan een ander orgaan onder haar verantwoordelijkheid.
 6. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 7. Nadere regels betreffende einde lidmaatschap, opzegging, ontzetting, schorsing en beroep zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Artikel 3.3: contributies en verplichtingen

 1. De leden zijn verplicht contributies te betalen overeenkomstig de bepalingen van het Huishoudelijk Reglement.

4 Algemene Leden Vergadering

Artikel 4.1: Algemene Leden Vergadering

 1. De Algemene Leden Vergadering is het hoogste orgaan van de partij.
 2. De Algemene Leden Vergadering (ALV) wordt elk kalenderjaar tenminste éénmaal bijeen geroepen.
 3. Het presidium roept de algemene ledenvergadering bijeen middels een schriftelijke aankondiging verstuurd naar alle leden, ten laatste 30 dagen voor de ALV.
 4. Tot de taken van de Algemene Leden Vergadering behoren tenminste:
  1. het vaststellen van de begroting;
  2. het benoemen van de leden van het bestuur;
  3. het kiezen van de kandidaten voor de nationale volksvertegenwoordiging;
  4. het vaststellen van het algemene beleid van de partij;
  5. het benoemen van de in het Huishoudelijk Reglement te noemen functiedragenden;
  6. het beslissen over eventuele ontzetting uit het lidmaatschap;
  7. het vaststellen en wijzigen van statuten en het Huishoudelijk Reglement;
  8. het benoemen van het presidium;
  9. het benoemen van de Raad van Toezicht.
 5. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door de Algemene Leden Vergadering gegeven.
 6. Wanneer het partijbestuur of de raad van toezicht daartoe besluit, of wanneer een aantal leden groter dan de helft van het quorum zoals aangegeven in Artikel 2.5 uit het HR zich daarvoor uitspreekt, wordt een spoed Algemene Leden Vergadering uitgeroepen.

Artikel 4.2: Organen van de ALV

 1. De Algemene ledenvergadering kent de volgende verplichte organen:
  1. Beroepscommissie
  2. Kascommissie
 2. De Algemene Leden Vergadering kan personen, commissies of organen instellen die onder verantwoording van de Algemene Leden Vergadering werken. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regels aangaande personen, commissies en organen die onder verantwoordelijkheid van de ALV werken vast gesteld.

Artikel 4.3: Raad van toezicht

 1. De partij kent een Raad van Toezicht.
 2. De benoeming, samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 4.4: Beroepscommissie

 1. De partij kent een beroepscommissie.
 2. De benoeming, samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de beroepscommissie worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 4.5: Kascommissie

 1. De partij kent een kascommissie.
 2. De benoeming, samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van de kascommissie worden geregeld in het huishoudelijk reglement.

5 Organisatie

Artikel 5.1: partijbestuur

 1. Het partijbestuur kent ten minste een:
  1. voorzitter;
  2. secretaris;
  3. penningmeester.
 2. Deze functies worden door verschillende personen vervuld.
 3. Het partijbestuur is bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen, daaronder met name ook begrepen het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgen, vervreemding en/of bezwaring van registergoederen.
 4. Het partijbestuur doet aan de Raad van Toezicht en op de eerstvolgende ALV een voorstel voor de jaarlijkse begroting van inkomsten en uitgaven van de partij.
 5. Het partijbestuur kan personen, commissies, werkgroepen of anderszins organen instellen die onder verantwoording van het bestuur werken. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regels aangaande organen die onder bestuursverantwoordelijkheid werken vastgesteld.
 6. Benoeming van leden van het partijbestuur vindt plaats bij besluit van de Algemene Leden Vergadering. Nadere regels omtrent samenstelling, benoeming, taken en verantwoordelijkheden van het bestuur worden in het huishoudelijk reglement bepaald.
 7. Het lidmaatschap van het partijbestuur eindigt:
  1. bij installatie van een opvolger;
  2. indien het lid voortijdig zijn ontslag aanbiedt aan de Algemene Leden Vergadering en de Raad van Toezicht;
  3. bij voortijdig ontslag door de Algemene Leden vergadering.
 8. De Raad van Toezicht handhaaft dat het bestuur handelt volgens de statuten, het huishoudelijke reglement en het principeprogramma van de Piratenpartij Nederland.
 9. Het partijbestuur faciliteert de deelname van de leden aan het politieke debat en de besluitvorming. Het partijbestuur werkt, indien nodig, plannen uit tot wijziging en verbetering van de organisatie van de partij en de verdeling van de werkzaamheden binnen de partijorganisatie. Het onderhoudt contacten met aan de partij gelieerde neveninstellingen. Het stelt zich op de hoogte van de besteding van door de partij verstrekte subsidies.
 10. Leden van het partijbestuur kunnen te allen tijde, tezamen of afzonderlijk, door de Raad van Toezicht of de ALV als lid van het partijbestuur worden ontslagen of geschorst. Indien leden van het partijbestuur worden geschorst of ontslagen, nemen de nog zittende partijbestuurders de taken tijdelijk waar.

Artikel 5.2: afdelingen

 1. De partij kent afdelingen.
 2. Oprichting, samenstelling, benoeming, taken, verantwoordelijkheden en middelen aangaande afdelingen worden nader bepaald in het huishoudelijk reglement.

Artikel 5.3: officiële berichtgeving

 1. De publicatiekanalen en regels voor officiële berichtgeving staan gespecificeerd in het HR

6 Geldmiddelen

Artikel 6.1: Geldmiddelen

 1. De geldmiddelen van de partij bestaan uit:
  1. contributies van leden;
  2. donaties;
  3. schenkingen;
  4. erfstellingen en legaten;
  5. andere inkomsten.
 2. Alle geldmiddelen komen in de kas van de partij.
 3. Het partijbestuur is, in hoofde de penningmeester, verantwoordelijk voor de boekhouding en de begroting.
 4. Het toezicht en de controle op de boekhouding en de administratie worden uitgeoefend door de kascommissie.
 5. Het partijbestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de partij te geven.
 6. Het partijbestuur is verplicht de in lid 5 bedoelde boeken en administratie gedurende de hiervoor wettelijk geldende minimum periode, doch tenminste vijf jaren, te bewaren.
 7. Nadere regels omtrent beheer en gebruik van geldelijke fondsen worden gesteld in het huishoudelijk reglement.

Artikel 6.2: donateurs

 1. Een donateur is een natuurlijke of een rechtspersoon die door het partijbestuur als zodanig is toegelaten en die zich jegens de partij verplicht jaarlijks een vastgesteld minimumdonatie te betalen.
 2. Aan het donateurschap kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Nadere regels aangaande donateurschap worden vastgesteld in het huishoudelijk reglement.

7 Huishoudelijk reglement

Artikel 7.1: huishoudelijk reglement

 1. Deze statuten zijn aangevuld met een Huishoudelijk reglement.
 2. Een digitale versie is ten alle tijde beschikbaar via de website van de piratenpartij.

Artikel 7.2: Wijzigingen Huishoudelijk reglement

 1. Een woordelijke weergave van een voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement dient tenminste veertien dagen voor de besluitvorming ter kennis te worden gebracht aan de leden via het daartoe bestemde orgaan.
 2. Besluiten tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement worden met gewone meerderheid der stemmen genomen.
 3. De wijziging treedt na publicatie op de website van de piratenpartij in werking, waarbij een verwijzing naar een compleet bestand met huishoudelijk reglement op de voorpagina van de website is geplaatst.
 4. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

8 Statutenwijzigingen

Artikel 8.1: statutenwijziging

 1. Een woordelijke weergave van een voorstel tot wijziging van de statuten dient tenminste dertig dagen voor het besluitvormingsmoment ter kennis te worden gebracht aan de leden via het daartoe bestemde orgaan, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 42 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Besluiten tot wijziging van de statuten behoeven twee derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen der leden op een Algemene Leden Vergadering, waar tenminste één tiende deel der leden aanwezig is.
 3. Indien het vereiste aantal uitgebrachte stemmen niet behaald is kan een nieuwe ALV worden uitgeschreven, waarbij met twee derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen tot wijziging kan worden besloten.
 4. De wijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

9 Ontbinding van de partij

Artikel 9.1: ontbinding van de partij

 1. Voorstellen tot ontbinding worden behandeld op de wijze als in het artikel voor statutenwijziging is omschreven. Een dergelijk voorstel bevat een voorstel voor de bestemming van een eventueel batig saldo. De bestemming zal in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingen van de partij.

10 Slotbepaling

 1. Het partijbestuur is bevoegd in elk onvoorzien, spoedeisend geval in naam van de partij te beslissen, onverminderd haar verantwoordelijkheid tegenover de ALV.
 2. De statuten gaan voor het huishoudelijk reglement.
 3. De statuten treden in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
 4. Voor situaties waarin deze statuten niet voorzien geldt het verenigingsrecht.
concepten/statuten2014.txt · Laatst gewijzigd: 2019/07/09 01:24 door Wim