Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


ep2019:programma

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
ep2019:programma [2019/05/12 20:57]
Prutzenberg [Gezamenlijk Europees Verkiezingsprogramma]
ep2019:programma [2020/05/01 14:05] (huidige)
waBrandsma [Gezamenlijk Europees Verkiezingsprogramma 2019]
Regel 1: Regel 1:
-====== Gezamenlijk Europees Verkiezingsprogramma ======+====== Gezamenlijk Europees Verkiezingsprogramma ​2019 ======
  
-Dit is een vertaling van het "[[:programme:​ceep2019|Common European Election Programme]]" ​van de Europese Piratenpartij.+Dit is een vertaling van het "Common European Election Programme"​ ([[https://​european-pirateparty.eu/​ep-elections/​|CEEP]]van de Europese Piratenpartij.
  
  
-=====   ​Preambule ​  ​=====+===== Preambule =====
  
-De  huidige Europese Unie (EU) als supranationaal instituut is een  samenwerkingsverband van haar lidstaten, niet van haar burgers.+De huidige Europese Unie (EU) als supranationaal instituut is een samenwerkingsverband van haar lidstaten, niet van haar burgers.
  
-Piraten ​ willen dat Europa zich tevens naar de gemeenschappelijke belangen van  alle europese ​burgers moet vormen, naast die van de staten.+Piraten willen dat Europa zich tevens naar de gemeenschappelijke belangen van alle Europese ​burgers moet vormen, naast die van de staten.
  
-Piraten ​geloven ​dat Europa zich moet organiseren in het algemeen belang van alle Europese burgers.+Piraten ​vinden ​dat Europa zich moet organiseren in het algemeen belang van alle Europese burgers.
  
-De Piraten in the EU hebben dit gezamenlijk verkiezingsprogramma aangenomen.+De Piraten in de EU hebben dit gezamenlijk verkiezingsprogramma aangenomen.
  
 We streven ernaar onze visie voor Europa te realiseren. We streven ernaar onze visie voor Europa te realiseren.
Regel 18: Regel 18:
 Deze democratische tekortkoming van de EU heeft sinds de oprichting bestaan, en is onvoldoende aangepakt tijdens de integratie. Deze democratische tekortkoming van de EU heeft sinds de oprichting bestaan, en is onvoldoende aangepakt tijdens de integratie.
  
-Eén  van de belangrijke Piratendoelen is de bouw van een stevig democratisch fundament voor de Unie. Om dat te kunnen bereiken zijn burgervriendelijker politieke processen cruciaal. Samen moeten we de  ontwikkeling van een gemeenschappelijk europese ​ruimte voor cultuur, ​ politiek en maatschappij aanmoedigen om rijke diversiteit die in de Unie  bestaat, te beschermen.+Eén van de belangrijke Piratendoelen is de bouw van een stevig democratisch fundament voor de Unie. Om dat te kunnen bereiken zijn burgervriendelijker politieke processen cruciaal. Samen moeten we de ontwikkeling van een gemeenschappelijke Europese ​ruimte voor cultuur, politiek en maatschappij aanmoedigen om rijke diversiteit die in de Unie bestaat, te beschermen.
  
-De  EU moet de eigen principes over subsidiariteit naleven. Beslissingen ​ moeten niet op EU niveau worden genomen als dat beter gaat op nationaal, regionaal of plaatselijk niveau. Gelijke en eenvoudige toegang tot  communicatie en een goed geinformeerde ​burgerij zijn randvoorwaarden ​ voor legitieme democratische besluitvorming. Politieke besluiten op  ​europess ​niveau dienen te worden voorafgegaan door Europa-brede debatten die open staan voor voldoende deelname door allen.+De EU moet de eigen principes over subsidiariteit naleven. Beslissingen moeten niet op EU-niveau worden genomen als dat beter gaat op nationaal, regionaal of plaatselijk niveau. Gelijke en eenvoudige toegang tot communicatie en een goed geïnformeerde ​burgerij zijn randvoorwaarden voor legitieme democratische besluitvorming. Politieke besluiten op Europees ​niveau dienen te worden voorafgegaan door Europa-brede debatten die open staan voor voldoende deelname door allen.
  
-Piraten geloven sterk dat alle mensen ​recht hebben ​op eerlijke en gelijke behandeling.+De piraten staan voor het recht van iedereen ​op eerlijke en gelijke behandeling.
  
-Het  respect voor de rechten van minderheden is essentieel. We zijn wars van  iedere vorm van discriminatie en verzetten ons tegen bewegingen die  tegen mensenrechten handelen.+Het respect voor de rechten van minderheden is essentieel. We zijn wars van iedere vorm van discriminatie en verzetten ons tegen bewegingen die tegen mensenrechten handelen.
  
 Het internet als communicatiemiddel biedt enorme mogelijkheden voor politieke ontwikkeling,​ zonder in top-down, eenrichtingsverkeer te vervallen. Piraten zullen daarom de vrijheid van het internet met felle vastberadenheid zowel op Europees niveau als op wereldschaal verdedigen. Het internet als communicatiemiddel biedt enorme mogelijkheden voor politieke ontwikkeling,​ zonder in top-down, eenrichtingsverkeer te vervallen. Piraten zullen daarom de vrijheid van het internet met felle vastberadenheid zowel op Europees niveau als op wereldschaal verdedigen.
  
-=====   ​Landbouw & Visserij ​  ​=====+===== Landbouw & Visserij =====
  
-**Op weg naar een duurzaam Europa**+==== Op weg naar een duurzaam Europa ​====
  
-Omdat  we deel uitmaken van de natuur, hangt onze kwaliteit van leven af van  natuurlijke hulpbronnen zoals onvervuild water, lucht, aarde en voedsel bij ons thuis. We bereiken een duurzame en gezonde voedselproductie voor iedereen, nu en in de toekomst. Wij pleiten voor een sterke rol van het  Comité van Landbouw en Plattelandsontwikkeling,​ op voorwaarde dat lessen ​ worden getrokken uit het verleden van het EU-landbouwbeleid. Het is hun plicht om onze natuurlijke hulpbronnen te beschermen en de exploitatie van de natuur te veranderen in voorspoedige natuur.+Omdat we deel uitmaken van de natuur, hangt onze kwaliteit van leven af van natuurlijke hulpbronnen zoals onvervuild water, lucht, aarde en voedsel bij ons thuis. We bereiken een duurzame en gezonde voedselproductie voor iedereen, nu en in de toekomst. Wij pleiten voor een sterke rol van het Comité van Landbouw en Plattelandsontwikkeling,​ op voorwaarde dat lessen worden getrokken uit het verleden van het EU-landbouwbeleid. Het is hun plicht om onze natuurlijke hulpbronnen te beschermen en de exploitatie van de natuur te veranderen in voorspoedige natuur.
  
-**Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)**+==== Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ====
  
-We  willen een GLB dat de natuurlijke en culturele diversiteit ondersteunt. We zijn ervan overtuigd dat een gevarieerde voedselproductie die aan de lokale situatie wordt aangepast en in handen is van veel onafhankelijke ​ en zelfstandige actoren, ook voedselveiligheid en levenskwaliteit zal  bieden op het platteland en in de steden. Het GLB moet het kader bieden ​ dat gelijke rechten, kansen en verplichtingen bevat.+We willen een GLB dat de natuurlijke en culturele diversiteit ondersteunt. We zijn ervan overtuigd dat een gevarieerde voedselproductie die aan de lokale situatie wordt aangepast en in handen is van veel onafhankelijke en zelfstandige actoren, ook voedselveiligheid en levenskwaliteit zal bieden op het platteland en in de steden. Het GLB moet het kader bieden dat gelijke rechten, kansen en verplichtingen bevat.
  
 De rol van subsidies in de Europese landbouwpolitiek moet veranderen naar meer aandacht voor diversiteit en gelijkheid. Financiële steun moet worden verleend op basis van duurzaamheidscriteria. De rol van subsidies in de Europese landbouwpolitiek moet veranderen naar meer aandacht voor diversiteit en gelijkheid. Financiële steun moet worden verleend op basis van duurzaamheidscriteria.
  
-**Aspecten van landgebruik**+==== Aspecten van landgebruik ​====
  
 Omdat land een beperkte hulpbron wordt, eisen de Piraten het volgende: Omdat land een beperkte hulpbron wordt, eisen de Piraten het volgende:
Regel 48: Regel 48:
   * Om de weerbaarheid te vergroten, willen de Piraten kleinschalige landbouw en zelfvoorzienende landbouw behouden en ontwikkelen.   * Om de weerbaarheid te vergroten, willen de Piraten kleinschalige landbouw en zelfvoorzienende landbouw behouden en ontwikkelen.
  
-  * Stedelijke en voorstedelijke landbouw en tuinieren moeten worden aangemoedigd om het transport te verminderen,​ voedsel te verbouwen, kennis verspreiden,​ en voorzien in  menselijke behoeften.+  * Stedelijke en voorstedelijke landbouw en tuinieren moeten worden aangemoedigd om het transport te verminderen,​ voedsel te verbouwen, kennis verspreiden,​ en voorzien in menselijke behoeften.
  
-**Biologische Diversiteit Gebruiken**+==== Biologische Diversiteit Gebruiken ​====
  
 De Piraten ondersteunen dat De Piraten ondersteunen dat
Regel 68: Regel 68:
   * De bodembalsing op basis van het organische stof-gehalte en het waterhoudend vermogen moet worden vastgesteld.   * De bodembalsing op basis van het organische stof-gehalte en het waterhoudend vermogen moet worden vastgesteld.
  
-**Gebruik van Technologie en Digitale Oplossingen**+==== Gebruik van Technologie en Digitale Oplossingen ​====
  
 Piraten werken naar deze doelen: Piraten werken naar deze doelen:
Regel 76: Regel 76:
   * Door de overheid gefinancierde gegevens over bijvoorbeeld het klimaat, het weer, de bodem en het water moeten gemakkelijk toegankelijk zijn voor het publiek. De EU moet ervoor zorgen dat dergelijke datasets die zijn verkregen door gebruik te maken van eigen technologieën niet in particuliere handen komen.   * Door de overheid gefinancierde gegevens over bijvoorbeeld het klimaat, het weer, de bodem en het water moeten gemakkelijk toegankelijk zijn voor het publiek. De EU moet ervoor zorgen dat dergelijke datasets die zijn verkregen door gebruik te maken van eigen technologieën niet in particuliere handen komen.
  
-=====   ​Burgermaatschappij ​  ​=====+===== Burgermaatschappij =====
  
 ==== Burgerparticipatie en Open Overheid ==== ==== Burgerparticipatie en Open Overheid ====
  
-**Democratie Add-On voor Europa**+==== Democratie Add-On voor Europa ​====
  
-Piraten pleiten voor een direct verkozen burgerconventie die belast is met het opstellen van een nieuw EU-verdrag,​om+Piraten pleiten voor een direct verkozen burgerconventie die belast is met het opstellen van een nieuw EU-verdrag, om
  
   * de huidige verdragen te verduidelijken en te vervangen en   * de huidige verdragen te verduidelijken en te vervangen en
Regel 92: Regel 92:
 Het huidige EU-wetgevingsproces wordt gedomineerd door de uitvoerende macht (de Europese Commissie) ten koste van de wetgevende macht (het Europees Parlement). Piraten streven naar een aanpassing van de machtsverhoudingen binnen de Europese instellingen zodat de invloed van wetgevende macht wordt vergroot. Het huidige EU-wetgevingsproces wordt gedomineerd door de uitvoerende macht (de Europese Commissie) ten koste van de wetgevende macht (het Europees Parlement). Piraten streven naar een aanpassing van de machtsverhoudingen binnen de Europese instellingen zodat de invloed van wetgevende macht wordt vergroot.
  
-Directe democratie op EU-niveau, ​dwz pan-Europese referenda over constitutionele herzieningen en door de burger geïnitieerde wetgevende referenda, moet deel uitmaken van de nieuwe grondwet. Burgers hebben het recht om zowel de bestaande wetgeving in te trekken en nieuwe wetgeving in te leiden.+Directe democratie op EU-niveau, ​d.w.z. ​pan-Europese referenda over constitutionele herzieningen en door de burger geïnitieerde wetgevende referenda, moet deel uitmaken van de nieuwe grondwet. Burgers hebben het recht om zowel de bestaande wetgeving in te trekken en nieuwe wetgeving in te leiden.
  
-**Innoveren van Politieke Participatie**+==== Innoveren van Politieke Participatie ​====
  
 De Piraten willen dat burgers een meer directe en grotere impact hebben in het beleidsdebat en het besluitvormingsproces,​ zowel individueel als collectief. De Piraten willen dat burgers een meer directe en grotere impact hebben in het beleidsdebat en het besluitvormingsproces,​ zowel individueel als collectief.
Regel 102: Regel 102:
 We willen het EU-burgerinitiatief hervormen. Data-vereisten worden verminderd. De Europese Commissie zou zelfs mislukte maar interessante initiatieven moeten behandelen We willen het EU-burgerinitiatief hervormen. Data-vereisten worden verminderd. De Europese Commissie zou zelfs mislukte maar interessante initiatieven moeten behandelen
  
-Indieners met een aanzienlijk aantal supporters hebben het re.cht ​om persoonlijk te worden gehoord. Het Europees Parlement zou regelmatig de deur  open moeten zetten voor burgers om hen de mogelijkheid te bieden voorstellen en zorgen rechtstreeks in te dienen in een gezamenlijke plenaire vergadering met leden van het Europees Parlement en leden van de Europese Commissie. Deze sessies zouden ook open moeten staan ​​voor burgers die op afstand deelnemen via internet of via sociale media.+Indieners met een aanzienlijk aantal supporters hebben het recht om persoonlijk te worden gehoord. Het Europees Parlement zou regelmatig de deur open moeten zetten voor burgers om hen de mogelijkheid te bieden voorstellen en zorgen rechtstreeks in te dienen in een gezamenlijke plenaire vergadering met leden van het Europees Parlement en leden van de Europese Commissie. Deze sessies zouden ook open moeten staan ​​voor burgers die op afstand deelnemen via internet of via sociale media.
  
-**Open Overheid**+==== Open Overheid ​====
  
 De Europese Unie gaat deelnemen aan het Open Government Partnership,​ een multilateraal initiatief dat tot doel heeft open overheid te bevorderen, burgers in staat te stellen corruptie te bestrijden en nieuwe technologieën te gebruiken om het bestuur te versterken. De Europese Unie gaat deelnemen aan het Open Government Partnership,​ een multilateraal initiatief dat tot doel heeft open overheid te bevorderen, burgers in staat te stellen corruptie te bestrijden en nieuwe technologieën te gebruiken om het bestuur te versterken.
  
-====   ​Anticorruptie en Bedrijfslobbyisme ​  ​====+==== Anticorruptie en Bedrijfslobbyisme ====
  
 De invloed van geld op de politiek is een van de belangrijkste corruptierisico'​s in de EU en een bedreiging voor de democratische basis ervan. Politieke beslissingen worden niet genomen in het belang van alle burgers wanneer de bedrijfsbelangen mogen domineren. De invloed van geld op de politiek is een van de belangrijkste corruptierisico'​s in de EU en een bedreiging voor de democratische basis ervan. Politieke beslissingen worden niet genomen in het belang van alle burgers wanneer de bedrijfsbelangen mogen domineren.
  
-**Openbaarmaking en Beperking van Externe Invloed op Politieke Beslissingen**+==== Openbaarmaking en Beperking van Externe Invloed op Politieke Beslissingen ​====
  
-Om het democratische proces te beschermen en de basis van beslissingen transparant te maken, pleiten de Piraten voor het openbaarmaken van de invloed van belangengroepen en lobbyisten op politieke beslissingen. Lobbyactiviteiten moeten zo transparant mogelijk zijn. Het bestaande lobbyregister verplicht stellen, gekoppeld aan een overzichtelijke kalender op internet kan daartoe bijdragen, ​ Elke EU-burger moet de kans krijgen om op te zoeken met wie de gekozen vertegenwoordiger bijeenkwam, wat het doel van de bijeenkomst was en wat daar gebeurde. Het hele proces brengt daarmee het vereiste controlesysteem op de meerdere niveaus die nodig zijn voor een betrouwbare democratie. Daarnaast wordt een wetgevende voetafdruk gepubliceerd:​ alle betrokkenen bij de beleidsvorming publiceren hun bijeenkomsten met lobbyisten en schriftelijke input die zij ontvangen. Alle wetsontwerpen en wijzigingen moeten traceerbaar zijn naar hun oorspronkelijke auteur.+Om het democratische proces te beschermen en de basis van beslissingen transparant te maken, pleiten de Piraten voor het openbaarmaken van de invloed van belangengroepen en lobbyisten op politieke beslissingen. Lobbyactiviteiten moeten zo transparant mogelijk zijn. Het bestaande lobbyregister verplicht stellen, gekoppeld aan een overzichtelijke kalender op internet kan daartoe bijdragen, Elke EU-burger moet de kans krijgen om op te zoeken met wie de gekozen vertegenwoordiger bijeenkwam, wat het doel van de bijeenkomst was en wat daar gebeurde. Het hele proces brengt daarmee het vereiste controlesysteem op de meerdere niveaus die nodig zijn voor een betrouwbare democratie. Daarnaast wordt een wetgevende voetafdruk gepubliceerd:​ alle betrokkenen bij de beleidsvorming publiceren hun bijeenkomsten met lobbyisten en schriftelijke input die zij ontvangen. Alle wetsontwerpen en wijzigingen moeten traceerbaar zijn naar hun oorspronkelijke auteur.
  
 Afdwingbare ethische regels en een systeem voor toezicht voor lobbyisten worden ingevoerd. Ze moeten voorkomen dat lobbyisten ongepaste invloed uitoefenen. Afdwingbare ethische regels en een systeem voor toezicht voor lobbyisten worden ingevoerd. Ze moeten voorkomen dat lobbyisten ongepaste invloed uitoefenen.
  
-**Belangenconflicten Voorkomen**+==== Belangenconflicten Voorkomen ​====
  
 Overheidsfunctionarissen (inclusief speciale adviseurs van de Commissie) en gekozen vertegenwoordigers (inclusief rapporteurs) mogen bij de uitvoering van hun publieke taken niet overmatig worden beïnvloed door private belangen. Belangenconflicten kunnen optreden met externe activiteiten en eerdere banen, maar ook door '​draaideur'​-gevallen;​ parlementsleden,​ commissarissen en ambtenaren die nieuwe banen aannemen in de particuliere sector. Overheidsfunctionarissen (inclusief speciale adviseurs van de Commissie) en gekozen vertegenwoordigers (inclusief rapporteurs) mogen bij de uitvoering van hun publieke taken niet overmatig worden beïnvloed door private belangen. Belangenconflicten kunnen optreden met externe activiteiten en eerdere banen, maar ook door '​draaideur'​-gevallen;​ parlementsleden,​ commissarissen en ambtenaren die nieuwe banen aannemen in de particuliere sector.
Regel 124: Regel 124:
 Er moeten goede regels worden opgesteld om ervoor te zorgen dat relevante ambtsdragers geen belangenconflicten hebben, dat belangen worden gemeld en dat wangedrag wordt bestraft. Het Europees Parlement en de gedragscodes van de Europese Commissie moeten worden hervormd. Effectieve regels voor transparantie en ethiek zijn nodig voor interfractiewerkgroepen en andere groepen van verschillende partijen waarbij Europarlementariërs en lobbyisten zijn betrokken. Een onafhankelijke instantie moet toezien op de naleving en sancties opleggen waar nodig. Er zullen uitgebreide regels worden vastgesteld die het fenomeen draaideur beperken. Er moeten goede regels worden opgesteld om ervoor te zorgen dat relevante ambtsdragers geen belangenconflicten hebben, dat belangen worden gemeld en dat wangedrag wordt bestraft. Het Europees Parlement en de gedragscodes van de Europese Commissie moeten worden hervormd. Effectieve regels voor transparantie en ethiek zijn nodig voor interfractiewerkgroepen en andere groepen van verschillende partijen waarbij Europarlementariërs en lobbyisten zijn betrokken. Een onafhankelijke instantie moet toezien op de naleving en sancties opleggen waar nodig. Er zullen uitgebreide regels worden vastgesteld die het fenomeen draaideur beperken.
  
-**Her-democratiseren van de manier waarop besluiten worden voorbereid**+==== Her-democratiseren van de manier waarop besluiten worden voorbereid ​====
  
-Zakelijke belangen zullen niet langer de beleidsdeskundigheid domineren. De Commissie zet doeltreffende waarborgen in voor de bedrijfsneming van deskundigen en adviesgroepen,​ technologieplatforms en EU-agentschappen. Omdat een buitensporig ​ aantal vergaderingen met EU-ambtenaren gewijd is aan grote bedrijven, moeten deze vergaderingen worden beperkt en moet meer tijd worden besteed aan het actief zoeken naar input van burgers, MKB's en andere momenteel ondervertegenwoordigde belangengroepen.+Zakelijke belangen zullen niet langer de beleidsdeskundigheid domineren. De Commissie zet doeltreffende waarborgen in voor de bedrijfsneming van deskundigen en adviesgroepen,​ technologieplatforms en EU-agentschappen. Omdat een buitensporig aantal vergaderingen met EU-ambtenaren gewijd is aan grote bedrijven, moeten deze vergaderingen worden beperkt en moet meer tijd worden besteed aan het actief zoeken naar input van burgers, MKB's en andere momenteel ondervertegenwoordigde belangengroepen.
  
-**Politieke Campagne-Financiering**+==== Politieke Campagne-Financiering ​====
  
-Alle Europese politieke partijen moeten ​ het publiek inzicht verschaffen in hun bankrekeningen voor campagnefondsen. De autoriteit die toeziet op Europese politieke partijen krijgt doeltreffende controle- en sanctie-instrumenten.+Alle Europese politieke partijen moeten het publiek inzicht verschaffen in hun bankrekeningen voor campagnefondsen. De autoriteit die toeziet op Europese politieke partijen krijgt doeltreffende controle- en sanctie-instrumenten.
  
-====   ​Transparantie en Bescherming van Klokkenluiders ​  ​====+==== Transparantie en Bescherming van Klokkenluiders ====
  
 Transparantie geeft machtelozen de macht om de machtigen te monitoren. De Piraten vinden transparantie nodig om het publiek democratische beslissingen te laten nemen. Transparantie geeft machtelozen de macht om de machtigen te monitoren. De Piraten vinden transparantie nodig om het publiek democratische beslissingen te laten nemen.
  
-**Klokkenluidersbescherming**+==== Klokkenluidersbescherming ​====
  
 Piraten pleiten voor algemene en uitgebreide klokkenluiderswetgeving om iedereen te beschermen die kwesties blootstelt die in het openbaar belang zijn, waaronder wetsmisbruik,​ onwettige activiteiten en wandaden. Wij zijn er sterk van overtuigd dat klokkenluiders intern in staat moeten zijn om verslag uit te brengen aan een bevoegde autoriteit of aan de media. Dit om de vrijheid van meningsuiting en het recht van burgers op informatie te garanderen. Piraten pleiten voor algemene en uitgebreide klokkenluiderswetgeving om iedereen te beschermen die kwesties blootstelt die in het openbaar belang zijn, waaronder wetsmisbruik,​ onwettige activiteiten en wandaden. Wij zijn er sterk van overtuigd dat klokkenluiders intern in staat moeten zijn om verslag uit te brengen aan een bevoegde autoriteit of aan de media. Dit om de vrijheid van meningsuiting en het recht van burgers op informatie te garanderen.
  
-**Transparantie van de Publieke Sector**+==== Transparantie van de Publieke Sector ​====
  
 De publieke sector, met inbegrip van private entiteiten die namens een openbaar lichaam werken, moet transparant zijn en informatie standaard als open gegevens publiceren, zonder beperkingen op te leggen aan hun hergebruik. Betere transparantie van de wetgeving is nodig, met name in de Raad en in de trialogen (tussen raad, commissie en parlement). Overheidsinstanties moeten worden verplicht om informatie over besluitvormingsprocessen te documenteren. Overheidsinstanties en vertegenwoordigers moeten worden verplicht om gegevens bij te houden en proactief informatie te publiceren, zoals hun agenda'​s,​ notulen van vergaderingen,​ documenten van derden, zoals input van lobbyisten en informatie die besluiten rechtvaardigt. De publieke sector, met inbegrip van private entiteiten die namens een openbaar lichaam werken, moet transparant zijn en informatie standaard als open gegevens publiceren, zonder beperkingen op te leggen aan hun hergebruik. Betere transparantie van de wetgeving is nodig, met name in de Raad en in de trialogen (tussen raad, commissie en parlement). Overheidsinstanties moeten worden verplicht om informatie over besluitvormingsprocessen te documenteren. Overheidsinstanties en vertegenwoordigers moeten worden verplicht om gegevens bij te houden en proactief informatie te publiceren, zoals hun agenda'​s,​ notulen van vergaderingen,​ documenten van derden, zoals input van lobbyisten en informatie die besluiten rechtvaardigt.
Regel 146: Regel 146:
 Het transparantiebeginsel moet van toepassing zijn op alle overheidsinstanties,​ met inbegrip van het Hof van Justitie, de permanente vertegenwoordigingen van de lidstaten en de roterende nationale voorzitterschappen van de Raad. Het transparantiebeginsel moet van toepassing zijn op alle overheidsinstanties,​ met inbegrip van het Hof van Justitie, de permanente vertegenwoordigingen van de lidstaten en de roterende nationale voorzitterschappen van de Raad.
  
-Piraten ​ stellen dat het een fundamenteel recht van de burger is om alle contracten of financiële voordelen die verband houden met de levering van projecten of diensten van overheids- of overheidsprojecten te inspecteren,​ zonder dat daarvoor een specifieke rechtvaardiging nodig is.+Piraten stellen dat het een fundamenteel recht van de burger is om alle contracten of financiële voordelen die verband houden met de levering van projecten of diensten van overheids- of overheidsprojecten te inspecteren,​ zonder dat daarvoor een specifieke rechtvaardiging nodig is.
  
-=====   ​Onderwijs, Cultuur, Onderzoek en Vrij Toegankelijke Kennis ​  ​=====+===== Onderwijs, Cultuur, Onderzoek en Vrij Toegankelijke Kennis =====
  
-Een betere openbare beschikbaarheid van informatie, kennis en cultuur is een eerste vereiste voor de sociale, technologische en economische ontwikkeling van onze samenleving. Het wordt echter gehinderd door kunstmatige informatie monopolies die zogenaamd ontworpen zijn om makers en uitvinders te motiveren om meer werken te produceren, terwijl in werkelijkheid de enige begunstigden van de monopolies grote bedrijven zijn, en het systeem als geheel niet voldoet aan de beweerde doelstellingen . Deze mislukking manifesteert zich in vele vormen, waaronder het frequent pesten van individuen en MKB's door maatschappijen voor collectief auteursrechtenbeheer,​ privatisering van winsten uit openbare werken of het verlies van verweesde werken aan de samenleving. Ons doel is om een ​​omgeving te creëren waarin de motivatie om te creëren hand in hand gaat met de vrijheid van informatie. Dit vereist een grondige hervorming van het auteursrecht en ook systemische veranderingen in de publieke sector.+Een betere openbare beschikbaarheid van informatie, kennis en cultuur is een eerste vereiste voor de sociale, technologische en economische ontwikkeling van onze samenleving. Het wordt echter gehinderd door kunstmatige informatie monopolies die zogenaamd ontworpen zijn om makers en uitvinders te motiveren om meer werken te produceren, terwijl in werkelijkheid de enige begunstigden van de monopolies grote bedrijven zijn, en het systeem als geheel niet voldoet aan de beweerde doelstellingen. Deze mislukking manifesteert zich in vele vormen, waaronder het frequent pesten van individuen en MKB's door maatschappijen voor collectief auteursrechtenbeheer,​ privatisering van winsten uit openbare werken of het verlies van verweesde werken aan de samenleving. Ons doel is om een ​​omgeving te creëren waarin de motivatie om te creëren hand in hand gaat met de vrijheid van informatie. Dit vereist een grondige hervorming van het auteursrecht en ook systemische veranderingen in de publieke sector.
  
-====   ​Cultuur ​  ​====+==== Cultuur ====
  
-**Bevordering van de cooperatieve, "​Commons", ​ en vrije cultuur**+==== Bevordering van de coöperatieve, "​Commons",​ en vrije cultuur ​====
  
-We streven naar het het aannemen van bepalingen in handelsverdragen die+We streven naar het aannemen van bepalingen in handelsverdragen die het gebruik en de ontwikkeling van open formaten Free/Libre open source software bevorderen en de onderlinge erkenning regelen van licenties zoals de Creative Commons.
  
-het gebruik en de ontwikkeling van open formaten Free/Libre open source software bevorderen en de onderlinge erkenning regelen van licenties zoals de Creative Commons. +Het maken van coöperatieve ​producten zoals Free Software, vrije cultuurgoederen,​ open patent pools en vrij en open lesmateriaal moet worden bevorderd en beschermd.
- +
-Het maken van cooperatieve ​producten zoals Free Software, vrije cultuurgoederen,​ open patent pools en vrij en open lesmateriaal moet worden bevorderd en beschermd.+
  
 Bestaand cultureel erfgoed wordt zoveel als mogelijk gedigitaliseerd en vrijgegeven aan het publiek. Bestaand cultureel erfgoed wordt zoveel als mogelijk gedigitaliseerd en vrijgegeven aan het publiek.
Regel 166: Regel 164:
 //Van belangrijke historische objecten en gebouwen moeten hoge resolutie digitale scans worden gemaakt zodat ze ook na vandalisme, aanslagen en brand digitaal beschikbaar blijven en gerestaureerd kunnen worden. // //Van belangrijke historische objecten en gebouwen moeten hoge resolutie digitale scans worden gemaakt zodat ze ook na vandalisme, aanslagen en brand digitaal beschikbaar blijven en gerestaureerd kunnen worden. //
  
-Een vrije cultuur is een belangrijke bron voor opleidingen en maatschappelijke creativiteit. We willen artistieke activiteiten en culturele diversiteit stimuleren om huidige en toekomstige generaties van een rijke, ​kunszinnige ​opvoedomgeving te voorzien.+Een vrije cultuur is een belangrijke bron voor opleidingen en maatschappelijke creativiteit. We willen artistieke activiteiten en culturele diversiteit stimuleren om huidige en toekomstige generaties van een rijke, ​kunstzinnige ​opvoedomgeving te voorzien.
  
-Om de verspreiding van cultuur en kennis, voorwaarde voor culturele creativiteit,​ te bevorderen, willen we de termijn voor het commerciële auteursrechtmonopolie beperken tot vijf en twintig jaar. Het vrij, zonder commercieel belang, delen van files moet altijd toegestaan zijn.+Om de verspreiding van cultuur en kennis, voorwaarde voor culturele creativiteit,​ te bevorderen, willen we de termijn voor het commerciële auteursrechtmonopolie beperken tot vijf en twintig jaar. Het vrij, zonder commercieel belang, delen van bestanden ​moet altijd toegestaan zijn.
  
-**Hervorming van Copyright**+==== Hervorming van Copyright ​====
  
 We willen een rechtvaardig en evenwichtig auteursrecht dat is gebaseerd op de belangen van de samenleving als geheel. We willen informatiemonopolies,​ die bedoeld waren om auteurs te motiveren om meer te produceren, afschaffen. In de praktijk heeft slechts een handjevol bevoorrechten voordeel terwijl de markt als geheel faalt. Dit marktfalen wordt duidelijk door het veelvuldig pesten van personen en MKB's door maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging en het verlies van verweesde werken en werken die niet aan de commercie te danken zijn. Ons doel is om een ​​omgeving te creëren waarin de motivatie om te creëren hand in hand gaat met de vrijheid van informatie. We willen een rechtvaardig en evenwichtig auteursrecht dat is gebaseerd op de belangen van de samenleving als geheel. We willen informatiemonopolies,​ die bedoeld waren om auteurs te motiveren om meer te produceren, afschaffen. In de praktijk heeft slechts een handjevol bevoorrechten voordeel terwijl de markt als geheel faalt. Dit marktfalen wordt duidelijk door het veelvuldig pesten van personen en MKB's door maatschappijen voor collectieve belangenbehartiging en het verlies van verweesde werken en werken die niet aan de commercie te danken zijn. Ons doel is om een ​​omgeving te creëren waarin de motivatie om te creëren hand in hand gaat met de vrijheid van informatie.
Regel 186: Regel 184:
 Europese auteursrechtenorganisaties moeten zorgen voor volledige transparantie,​ billijke participatierechten voor hun leden en eerlijke contractvoorwaarden voor kunstenaars. Europese auteursrechtenorganisaties moeten zorgen voor volledige transparantie,​ billijke participatierechten voor hun leden en eerlijke contractvoorwaarden voor kunstenaars.
  
-====   ​Vrij Toegankelijke Kennis en Onderwijs ​  ​====+==== Vrij Toegankelijke Kennis en Onderwijs ====
  
 Een goed opgeleide en kritisch denkende bevolking is een noodzakelijke voorwaarde voor het ondersteunen van functionerende democratie, welvaart, sociale cohesie en het succes van de Europese integratie. We streven naar universele toegang tot onderwijs van hoge kwaliteit in de hele EU dat de persoonlijke ontwikkeling van mensen mogelijk maakt, ongehinderd door hun sociale achtergrond. Een goed opgeleide en kritisch denkende bevolking is een noodzakelijke voorwaarde voor het ondersteunen van functionerende democratie, welvaart, sociale cohesie en het succes van de Europese integratie. We streven naar universele toegang tot onderwijs van hoge kwaliteit in de hele EU dat de persoonlijke ontwikkeling van mensen mogelijk maakt, ongehinderd door hun sociale achtergrond.
Regel 196: Regel 194:
 Wij beschouwen lerarenmobiliteit als een uiterst nuttige manier om de educatieve kennis over heel Europa te verspreiden en de onderontwikkeling van nationale onderwijssystemen te bestrijden. Het moet gebruikelijk worden dat leraren op alle onderwijsniveaus minstens een semester in het buitenland hebben onderwezen. Wij beschouwen lerarenmobiliteit als een uiterst nuttige manier om de educatieve kennis over heel Europa te verspreiden en de onderontwikkeling van nationale onderwijssystemen te bestrijden. Het moet gebruikelijk worden dat leraren op alle onderwijsniveaus minstens een semester in het buitenland hebben onderwezen.
  
-Vrije doorstroming van kennis en informatie is essentieel en moet worden bevorderd en gewaarborgd in het onderwijs. Onderwijsinstellingen zouden leermiddelen in toenemende mate beschikbaar moeten stellen onder vrije licenties, zonder enige beperking op kopiëren. De beschikbaarheid van educatieve media onder gratis licenties voor iedereen is essentieel voor een barrièrevrije toegang tot onderwijs, zowel binnen als buiten de grenzen van de EU. Grenzeloos onderwijs is een belangrijk onderdeel van elk Europees welzijnsprogramma. Geen  deel van Europa blijft achter.+Vrije doorstroming van kennis en informatie is essentieel en moet worden bevorderd en gewaarborgd in het onderwijs. Onderwijsinstellingen zouden leermiddelen in toenemende mate beschikbaar moeten stellen onder vrije licenties, zonder enige beperking op kopiëren. De beschikbaarheid van educatieve media onder gratis licenties voor iedereen is essentieel voor een barrièrevrije toegang tot onderwijs, zowel binnen als buiten de grenzen van de EU. Grenzeloos onderwijs is een belangrijk onderdeel van elk Europees welzijnsprogramma. Geen deel van Europa blijft achter.
  
 We ondersteunen de digitalisering en publicatie van documenten die zijn opgeslagen in openbare bibliotheken en archieven in de hele EU. We ondersteunen de digitalisering en publicatie van documenten die zijn opgeslagen in openbare bibliotheken en archieven in de hele EU.
Regel 202: Regel 200:
 We zien innovatie als de sleutel tot de ontwikkeling van onze culturele en intellectuele rijkdom. We ondersteunen het onderwijzen van burgers en studenten over hun recht op informatie en over gratis formats en gratis software in alle soorten onderwijsfaciliteiten. We zien innovatie als de sleutel tot de ontwikkeling van onze culturele en intellectuele rijkdom. We ondersteunen het onderwijzen van burgers en studenten over hun recht op informatie en over gratis formats en gratis software in alle soorten onderwijsfaciliteiten.
  
-====   ​Wetenschap ​  ​====+==== Wetenschap ====
  
-We streven naar een efficiënte en transparante creatie van kennis zonder kunstmatige barrières voor de verspreiding ervan.Daarom ondersteunen we de transitie naar open wetenschap in alle onderzoeksgebieden volledig.+We streven naar een efficiënte en transparante creatie van kennis zonder kunstmatige barrières voor de verspreiding ervan. Daarom ondersteunen we de transitie naar open wetenschap in alle onderzoeksgebieden volledig.
  
-Door de belastingbetaler gefinancierde wetenschappelijke resultaten moeten worden gepubliceerd in open academische tijdschriften.De status-quo van commerciële uitgevers die zich het werk dat door openbare instellingen is gecreëerd ​toeeigenen, moet stoppen en de resultaten moeten voor iedereen toegankelijk zijn.+Door de belastingbetaler gefinancierde wetenschappelijke resultaten moeten worden gepubliceerd in open academische tijdschriften. De status-quo van commerciële uitgevers die zich het werk dat door openbare instellingen is gecreëerd ​toeëigenen, moet stoppen en de resultaten moeten voor iedereen toegankelijk zijn.
  
 De overdreven focus op bibliometrie heeft geleid tot een situatie waarin het moeilijk is de huidige ontwikkeling op het eigen terrein te volgen vanwege de noodzaak om zinvolle informatie uit een enorme hoeveelheid publicaties te filteren, vaak gevuld met bombastische claims of zelfs niet-reproduceerbare resultaten. Daarom wordt publieke financiering niet alleen toegewezen aan de productie van originele wetenschappelijke resultaten, maar ook aan hun verificatie en aggregatie op een gemakkelijk toegankelijke manier (bijvoorbeeld het onderhouden van een wiki voor een bepaald wetenschappelijk gebied). De overdreven focus op bibliometrie heeft geleid tot een situatie waarin het moeilijk is de huidige ontwikkeling op het eigen terrein te volgen vanwege de noodzaak om zinvolle informatie uit een enorme hoeveelheid publicaties te filteren, vaak gevuld met bombastische claims of zelfs niet-reproduceerbare resultaten. Daarom wordt publieke financiering niet alleen toegewezen aan de productie van originele wetenschappelijke resultaten, maar ook aan hun verificatie en aggregatie op een gemakkelijk toegankelijke manier (bijvoorbeeld het onderhouden van een wiki voor een bepaald wetenschappelijk gebied).
Regel 212: Regel 210:
 We zullen harde financiering introduceren voor de ontwikkeling van gratis (open source) wetenschappelijke software. We zullen harde financiering introduceren voor de ontwikkeling van gratis (open source) wetenschappelijke software.
  
-====   ​Patenten ​  ​====+==== Patenten ====
  
-**Patenten in het Informatietijdperk**+==== Patenten in het Informatietijdperk ​====
  
 Patenten fungeren meestal als een afschrikmiddel voor innovatie in plaats van als een stimulans. Het patenteren van kennis op gebieden als genetica en biotechnologie,​ evenals software, maakt het een tastbare bedreiging voor de toekomst van onze samenleving. Patenten fungeren meestal als een afschrikmiddel voor innovatie in plaats van als een stimulans. Het patenteren van kennis op gebieden als genetica en biotechnologie,​ evenals software, maakt het een tastbare bedreiging voor de toekomst van onze samenleving.
Regel 220: Regel 218:
 Monopolies op planten en zaden en kostbare juridische geschillen over vaak triviale octrooien laten al zien hoe innovators en consumenten de prijs moeten betalen. Patentwetgeving moet worden hervormd of vervangen door een aanpak die vrijere en eerlijkere markten mogelijk maakt in plaats van innovatie verder te verstikken. Monopolies op planten en zaden en kostbare juridische geschillen over vaak triviale octrooien laten al zien hoe innovators en consumenten de prijs moeten betalen. Patentwetgeving moet worden hervormd of vervangen door een aanpak die vrijere en eerlijkere markten mogelijk maakt in plaats van innovatie verder te verstikken.
  
-**Patenten opnieuw in dienst brengen van het algemeen belang**+==== Patenten opnieuw in dienst brengen van het algemeen belang ​====
  
 De Piraten vinden dat patenten niet bestaan ​​om grote bedrijven in staat te stellen de concurrentie te verstikken met een steeds groter wordend aantal triviale patenten en patenten met te brede toepassing. We willen daarom het aanhoudende en toenemende misbruik van patenten stoppen. De Piraten vinden dat patenten niet bestaan ​​om grote bedrijven in staat te stellen de concurrentie te verstikken met een steeds groter wordend aantal triviale patenten en patenten met te brede toepassing. We willen daarom het aanhoudende en toenemende misbruik van patenten stoppen.
  
-**Patenten in de Informatiemaatschappij**+==== Patenten in de Informatiemaatschappij ​====
  
 Economisch succes in de informatiemaatschappij is niet langer alleen afhankelijk van technologische uitvindingen,​ maar ook van de ontwikkeling van kennis en het delen van informatie. De inspanning om deze factoren te reguleren, nu via het octrooistelsel,​ staat lijnrecht tegenover onze eis van vrijheid van kennis en menselijke cultuur. Economisch succes in de informatiemaatschappij is niet langer alleen afhankelijk van technologische uitvindingen,​ maar ook van de ontwikkeling van kennis en het delen van informatie. De inspanning om deze factoren te reguleren, nu via het octrooistelsel,​ staat lijnrecht tegenover onze eis van vrijheid van kennis en menselijke cultuur.
Regel 232: Regel 230:
 De EU, haar lidstaten en andere geïndustrialiseerde landen moeten minder ontwikkelde landen niet dwingen octrooi-bepalingen te accepteren die schadelijk kunnen zijn voor hun essentiële behoeften, gezondheid, onderwijs of ontwikkelingskansen. De EU, haar lidstaten en andere geïndustrialiseerde landen moeten minder ontwikkelde landen niet dwingen octrooi-bepalingen te accepteren die schadelijk kunnen zijn voor hun essentiële behoeften, gezondheid, onderwijs of ontwikkelingskansen.
  
-**Patenten, Medicijnen en Gezondheid**+==== Patenten, Medicijnen en Gezondheid ​====
  
 Piraten verzetten zich tegen het frequente misbruik van octrooiprivileges,​ zoals het introduceren van triviale wijzigingen in geneesmiddelen met aflopende octrooibescherming. Praktijken om concurrentie te voorkomen, zoals het betalen van concurrenten om het op de markt brengen van generieke geneesmiddelen te vertragen, moeten actief worden voorkomen. Piraten verzetten zich tegen het frequente misbruik van octrooiprivileges,​ zoals het introduceren van triviale wijzigingen in geneesmiddelen met aflopende octrooibescherming. Praktijken om concurrentie te voorkomen, zoals het betalen van concurrenten om het op de markt brengen van generieke geneesmiddelen te vertragen, moeten actief worden voorkomen.
Regel 240: Regel 238:
 Universiteiten en onderzoeksinstituten moeten wetenschappelijk onderzoek voor gezondheid en geneeskunde kunnen verrichten zonder te worden belemmerd door patenten. Universiteiten en onderzoeksinstituten moeten wetenschappelijk onderzoek voor gezondheid en geneeskunde kunnen verrichten zonder te worden belemmerd door patenten.
  
-**Internationale Regulering van Intellectuele Monopolies**+==== Internationale Regulering van Intellectuele Monopolies ​====
  
 Piraten willen herziening van de TRIPS-overeenkomst om de exclusieve rechten op immateriële goederen te beperken. We streven ernaar dat vergelijkbare beperkingen van toepassing zijn op alle handelsovereenkomsten die soortgelijke of zelfs verdergaande voorschriften inzake octrooien en auteursrecht kunnen bevatten. Piraten willen herziening van de TRIPS-overeenkomst om de exclusieve rechten op immateriële goederen te beperken. We streven ernaar dat vergelijkbare beperkingen van toepassing zijn op alle handelsovereenkomsten die soortgelijke of zelfs verdergaande voorschriften inzake octrooien en auteursrecht kunnen bevatten.
  
-=====   ​Milieu, Klimaat en Energie ​  ​=====+===== Milieu, Klimaat en Energie =====
  
 ==== Milieu ==== ==== Milieu ====
Regel 258: Regel 256:
 Implementatie van milieuwetgeving moet zich richten op het bereiken van de gestelde doelen en niet alleen op het genereren van extra papierwinkel. Regelgeving mag geen aparte registraties in elk EU-land tot gevolg hebben, een centrale registratie moet de toegang tot de gemeenschappelijke markt voor kleine en middelgrote ondernemingen (MKB'​s) zonder belemmering openstellen. Bij het bepalen van de geschiktheid van een aanpak moet rekening worden gehouden met de milieueffecten van eventuele bijbehorende bureaucratie. Implementatie van milieuwetgeving moet zich richten op het bereiken van de gestelde doelen en niet alleen op het genereren van extra papierwinkel. Regelgeving mag geen aparte registraties in elk EU-land tot gevolg hebben, een centrale registratie moet de toegang tot de gemeenschappelijke markt voor kleine en middelgrote ondernemingen (MKB'​s) zonder belemmering openstellen. Bij het bepalen van de geschiktheid van een aanpak moet rekening worden gehouden met de milieueffecten van eventuele bijbehorende bureaucratie.
  
-====   ​Klimaat ​  ​====+==== Klimaat ====
  
 De Overeenkomst van Parijs om de temperatuurstijging tot 1,5 ° C boven het pre-industriële niveau te beperken moet worden uitgevoerd. De nodige concepten en technologieën voor het bereiken van het klimaatbeschermingsdoel zijn al ontwikkeld. De Piraten eisen wettelijke voorwaarden om deze technologieën te gebruiken. Emissies van CO2 uit buitenlandse goederen, bijvoorbeeld als gevolg van elektriciteitsopwekking,​ moeten op het conto van de importerende landen komen. De uitbreiding van elektriciteitsproductie met behulp van duurzame energie moet niet door wetten worden beperkt in de landen van de Europese Unie. Bij de aanleg van nieuwe duurzame energiebronnen moet zorgvuldig rekening worden gehouden met een bredere impact op het milieu en moeten we het netto milieuvoordeel evalueren. De Overeenkomst van Parijs om de temperatuurstijging tot 1,5 ° C boven het pre-industriële niveau te beperken moet worden uitgevoerd. De nodige concepten en technologieën voor het bereiken van het klimaatbeschermingsdoel zijn al ontwikkeld. De Piraten eisen wettelijke voorwaarden om deze technologieën te gebruiken. Emissies van CO2 uit buitenlandse goederen, bijvoorbeeld als gevolg van elektriciteitsopwekking,​ moeten op het conto van de importerende landen komen. De uitbreiding van elektriciteitsproductie met behulp van duurzame energie moet niet door wetten worden beperkt in de landen van de Europese Unie. Bij de aanleg van nieuwe duurzame energiebronnen moet zorgvuldig rekening worden gehouden met een bredere impact op het milieu en moeten we het netto milieuvoordeel evalueren.
  
-====   ​Energie ​  ​====+==== Energie ====
  
 We willen een duurzame en betrouwbare energie-infrastructuur tot stand brengen. De overgang van fossiele naar duurzame en schone energiebronnen is noodzakelijk. Het gebruik van energiebronnen moet duurzaam zijn en mag niet in strijd zijn met andere milieudoelstellingen. Ons doel is een transparante en gedecentraliseerde structuur van energieleveranciers die inspraakmogelijkheden voor alle burgers garandeert en monopolies voorkomt. We willen een duurzame en betrouwbare energie-infrastructuur tot stand brengen. De overgang van fossiele naar duurzame en schone energiebronnen is noodzakelijk. Het gebruik van energiebronnen moet duurzaam zijn en mag niet in strijd zijn met andere milieudoelstellingen. Ons doel is een transparante en gedecentraliseerde structuur van energieleveranciers die inspraakmogelijkheden voor alle burgers garandeert en monopolies voorkomt.
  
-=====   ​Financiën ​  ​=====+===== Financiën =====
  
 ==== Belastingen ==== ==== Belastingen ====
Regel 272: Regel 270:
 EU is het rijkste economische gebied ter wereld. Toch wordt de opbrengst van de last van de belastingen niet gelijkelijk verdeeld. EU is het rijkste economische gebied ter wereld. Toch wordt de opbrengst van de last van de belastingen niet gelijkelijk verdeeld.
  
-Fiscale ontduikingsregelingen,​ voornamelijk,​ maar niet uitsluitend,​ die van grote internationale ondernemingen,​ zijn vandaag de dag een van de meest urgente problemen. Er zijn drie hoofdgebieden waarop we ons concentreren:​ uiteenvallen van het sociaal contract, race to the bottom, en de digitale economie.//<​del>​ </​del>​ //+Fiscale ontduikingsregelingen,​ voornamelijk,​ maar niet uitsluitend,​ die van grote internationale ondernemingen,​ zijn vandaag de dag een van de meest urgente problemen. Er zijn drie hoofdgebieden waarop we ons concentreren:​ uiteenvallen van het sociaal contract, race to the bottom, en de digitale economie.//<​del>​ </​del> ​ //
  
-**Uiteenvallen van het Sociale Contract**+==== Uiteenvallen van het Sociale Contract ​====
  
 Het is een gangbare praktijk dat bedrijven de opdracht hebben van hun aandeelhouders om zo min mogelijk belastingen te betalen. Het zijn echter nationale staten die de geïnde belastingen gebruiken om de ​​omgeving te creëren waarin de bedrijven kunnen gedijen. De bedrijven krijgen de zekerheid, de rechtsstaat,​ de afdwingbaarheid van verplichtingen,​ wettelijke bescherming,​ infrastructuur,​ onderwijs. Het is dus in hun eigen belang om een ​​dergelijke omgeving te ondersteunen door hun belastingen te betalen. Het is een gangbare praktijk dat bedrijven de opdracht hebben van hun aandeelhouders om zo min mogelijk belastingen te betalen. Het zijn echter nationale staten die de geïnde belastingen gebruiken om de ​​omgeving te creëren waarin de bedrijven kunnen gedijen. De bedrijven krijgen de zekerheid, de rechtsstaat,​ de afdwingbaarheid van verplichtingen,​ wettelijke bescherming,​ infrastructuur,​ onderwijs. Het is dus in hun eigen belang om een ​​dergelijke omgeving te ondersteunen door hun belastingen te betalen.
Regel 282: Regel 280:
 We stellen voor om dit te bestrijden door 'OECD Base erosion and profit shiftin'​ en de EU 'Anti tax-avoidance'​ maatregelen om te voorkomen dat de winst verschuift naar een land met lage of geen belasting en dat er virtuele overdracht van niet-bestaande goederen en diensten plaatsvindt. We stellen voor om dit te bestrijden door 'OECD Base erosion and profit shiftin'​ en de EU 'Anti tax-avoidance'​ maatregelen om te voorkomen dat de winst verschuift naar een land met lage of geen belasting en dat er virtuele overdracht van niet-bestaande goederen en diensten plaatsvindt.
  
-**'Race to the Bottom'​**+==== 'Race to the Bottom' ​====
  
 Veel staten hebben de neiging om belastingvoordelen of andere fiscale prikkels te bieden om bijkantoren van grote internationale bedrijven aan te trekken. Deze leveren vaak niets van tastbare waarde op en zijn dus alleen maar bedoeld om de belastingdruk op hun moederbedrijven te verminderen. In veel gevallen was het effectieve belastingtarief voor bedrijven die van deze kansen profiteerden minder dan 1% van de belastinggrondslag. Het resultaat van de concurrentie tussen staten om bedrijven aan te trekken is een 'race to the bottom'​ in termen van belastinginkomsten. Veel staten hebben de neiging om belastingvoordelen of andere fiscale prikkels te bieden om bijkantoren van grote internationale bedrijven aan te trekken. Deze leveren vaak niets van tastbare waarde op en zijn dus alleen maar bedoeld om de belastingdruk op hun moederbedrijven te verminderen. In veel gevallen was het effectieve belastingtarief voor bedrijven die van deze kansen profiteerden minder dan 1% van de belastinggrondslag. Het resultaat van de concurrentie tussen staten om bedrijven aan te trekken is een 'race to the bottom'​ in termen van belastinginkomsten.
Regel 288: Regel 286:
 De Europese Commissie worstelt met de 'race to the bottom'​ praktijken door regels vast te stellen voor de interne markt. In een onderzoek op grond van artikel 107 oordeelde het VWEU bijvoorbeeld dat het Ierse belastingstelsel een illegale overheidssubsidie ​​voor Apple mogelijk maakte en dat Apple 14 miljard euro aan achterstallige belastingschulden moet betalen. De Europese Commissie worstelt met de 'race to the bottom'​ praktijken door regels vast te stellen voor de interne markt. In een onderzoek op grond van artikel 107 oordeelde het VWEU bijvoorbeeld dat het Ierse belastingstelsel een illegale overheidssubsidie ​​voor Apple mogelijk maakte en dat Apple 14 miljard euro aan achterstallige belastingschulden moet betalen.
  
-Voorgestelde oplossingen - CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base); beter toezicht door de Commissie op belastingparadijzen in de EU. De '​Common ​ Consolidated Corporate Tax Base' berekent de belasting van een multinational in elk land van de EU op basis van de verkoop, het kapitaal en de arbeid in elk van de betrokken landen. Dit zal wanverhoudingen tussen nationale systemen, voorkeursregimes en verborgen fiscale regels, die belastingontwijkers gebruiken, elimineren. Hiermee wordt de behoefte aan verrekenprijzen weggenomen en wordt de winst erosie bestreden, een primaire route voor winstverschuiving.+Voorgestelde oplossingen - CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base); beter toezicht door de Commissie op belastingparadijzen in de EU. De '​Common Consolidated Corporate Tax Base' berekent de belasting van een multinational in elk land van de EU op basis van de verkoop, het kapitaal en de arbeid in elk van de betrokken landen. Dit zal wanverhoudingen tussen nationale systemen, voorkeursregimes en verborgen fiscale regels, die belastingontwijkers gebruiken, elimineren. Hiermee wordt de behoefte aan verrekenprijzen weggenomen en wordt de winst erosie bestreden, een primaire route voor winstverschuiving.
  
-**Digitale Economie**+==== Digitale Economie ​====
  
 Het internet is een wereldwijd medium dat geografische grenzen overschrijdt. Omdat het bestaande rechtskader min of meer territoriaal is, mist het vaak de fijne kneepjes van de digitale economie. Het internet is een wereldwijd medium dat geografische grenzen overschrijdt. Omdat het bestaande rechtskader min of meer territoriaal is, mist het vaak de fijne kneepjes van de digitale economie.
Regel 298: Regel 296:
 Voorgestelde oplossing - de huidige regels van de zogenaamde '​permanent establishment'​ te wijzigen en bepaalde digitale diensten belasten op de plaats waar deze werd gecreëerd met een percentage van 3% van de omzet. Dit is van toepassing op de bedrijven waarvan kan worden aangenomen dat ze belastbare digitale aanwezigheid hebben op basis van hun jaarlijkse inkomsten of aantal contracten tussen digitale klanten en hun klanten in een belastbaar jaar. Uiteindelijk zorgt het nieuwe systeem voor een echte koppeling tussen waar digitale winst wordt gemaakt en waar ze worden belast. Voorgestelde oplossing - de huidige regels van de zogenaamde '​permanent establishment'​ te wijzigen en bepaalde digitale diensten belasten op de plaats waar deze werd gecreëerd met een percentage van 3% van de omzet. Dit is van toepassing op de bedrijven waarvan kan worden aangenomen dat ze belastbare digitale aanwezigheid hebben op basis van hun jaarlijkse inkomsten of aantal contracten tussen digitale klanten en hun klanten in een belastbaar jaar. Uiteindelijk zorgt het nieuwe systeem voor een echte koppeling tussen waar digitale winst wordt gemaakt en waar ze worden belast.
  
-====   ​Structuurfondsen ​  ​====+==== Structuurfondsen ====
  
 Structuurfondsen zijn een belangrijk instrument om de cohesie van Europa te versterken en solidariteit tot uitdrukking te brengen in een Europa waarin nationale en regionale economieën nog steeds verschillen in prestaties. We zullen alle inspanningen ondersteunen om de flexibiliteit te vergroten, zodat deze snel kunnen reageren op de actuele ontwikkelingen van de economie en de veiligheidssituatie. We zullen ook alle inspanningen ondersteunen om de bureaucratische last te verminderen die gepaard gaat met de verwerking van de subsidieaanvragen (bijvoorbeeld op basis van de werkelijke resultaten van hun aanvragen in het verleden). Structuurfondsen zijn een belangrijk instrument om de cohesie van Europa te versterken en solidariteit tot uitdrukking te brengen in een Europa waarin nationale en regionale economieën nog steeds verschillen in prestaties. We zullen alle inspanningen ondersteunen om de flexibiliteit te vergroten, zodat deze snel kunnen reageren op de actuele ontwikkelingen van de economie en de veiligheidssituatie. We zullen ook alle inspanningen ondersteunen om de bureaucratische last te verminderen die gepaard gaat met de verwerking van de subsidieaanvragen (bijvoorbeeld op basis van de werkelijke resultaten van hun aanvragen in het verleden).
Regel 306: Regel 304:
 Het is volledig legitiem om de financiering van de projecten te beperken als reactie op misbruik van de fondsen en frauduleus gebruik van de subsidies. Wij verzetten ons echter tegen elke poging om de toegang tot de fondsen te beperken als een middel om druk uit te oefenen op de ontvangende landen in verband met niet-verbonden politieke kwesties, omdat dat in tegenspraak is met de oorspronkelijke bedoelingen van de structuurfondsen. Het is volledig legitiem om de financiering van de projecten te beperken als reactie op misbruik van de fondsen en frauduleus gebruik van de subsidies. Wij verzetten ons echter tegen elke poging om de toegang tot de fondsen te beperken als een middel om druk uit te oefenen op de ontvangende landen in verband met niet-verbonden politieke kwesties, omdat dat in tegenspraak is met de oorspronkelijke bedoelingen van de structuurfondsen.
  
-=====   ​Mensenrechten in het Digitale Tijdperk ​  ​=====+===== Mensenrechten in het Digitale Tijdperk =====
  
 ==== Recht op Zelfbeschikking ==== ==== Recht op Zelfbeschikking ====
Regel 312: Regel 310:
 Wij beschouwen het recht op zelfbeschikking van mensen als vanzelfsprekend. Wij beschouwen het recht op zelfbeschikking van mensen als vanzelfsprekend.
  
-====   ​Recht op Privacy ​  ​====+==== Recht op Privacy ====
  
-Het recht op privacy gaat over het beschermen van de machtelozen tegen misbruik en mishandeling door de machthebbenden. ​Piraten geloven ​dat alle individuen recht op privacy in hun eigen persoonlijke leven zouden moeten hebben. Privacy omvat het recht op discretie en het recht om anoniem te zijn. Anonimiteit ontheft niemand van verantwoordelijkheid voor zijn daden.+Het recht op privacy gaat over het beschermen van de machtelozen tegen misbruik en mishandeling door de machthebbenden. ​De Piratenvinden ​dat alle individuen recht op privacy in hun eigen persoonlijke leven zouden moeten hebben. Privacy omvat het recht op discretie en het recht om anoniem te zijn. Anonimiteit ontheft niemand van verantwoordelijkheid voor zijn daden.
  
-====   ​Beveiliging in Vrijheid ​  ​====+==== Beveiliging in Vrijheid ====
  
 De uitbreiding van onze burgerrechten en bescherming van onze vrijheid is een primaire drijfveer voor Piraten. De uitbreiding van onze burgerrechten en bescherming van onze vrijheid is een primaire drijfveer voor Piraten.
Regel 322: Regel 320:
 De dreiging die uitgaat van onwettige en buitensporige bewakingsmaatregelen die ons door buitenlandse en binnenlandse overheden worden opgelegd, als reactie op terrorisme of andere vormen van criminaliteit,​ is ernstig. Er is onmiddellijk behoefte aan actie om het evenwicht en onze privacy te herstellen. De dreiging die uitgaat van onwettige en buitensporige bewakingsmaatregelen die ons door buitenlandse en binnenlandse overheden worden opgelegd, als reactie op terrorisme of andere vormen van criminaliteit,​ is ernstig. Er is onmiddellijk behoefte aan actie om het evenwicht en onze privacy te herstellen.
  
-====   ​Privacy en Massa Surveillance ​  ​====+==== Privacy en Massa Surveillance ====
  
 Europeanen hebben een trotse geschiedenis van vechten voor hun fundamentele rechten en de vrijheden van hun medeburgers. Europeanen hebben een trotse geschiedenis van vechten voor hun fundamentele rechten en de vrijheden van hun medeburgers.
Regel 336: Regel 334:
 Piraten verzetten zich tegen de uitwisseling van persoonsgegevens met landen die geen effectieve bescherming van de grondrechten hebben, behalve in noodsituaties. Piraten verzetten zich tegen de uitwisseling van persoonsgegevens met landen die geen effectieve bescherming van de grondrechten hebben, behalve in noodsituaties.
  
-**Nieuwe Surveillanceplannen Stoppen**+==== Nieuwe Surveillanceplannen Stoppen ​====
  
 Piraten willen de afbraak van burgerrechten stoppen, die in de recente geschiedenis dramatische proporties heeft aangenomen. Om onze veiligheid te waarborgen, hebben we geen nieuwe surveillancewetgeving nodig, bestaande wetgeving is voldoende. Piraten willen de afbraak van burgerrechten stoppen, die in de recente geschiedenis dramatische proporties heeft aangenomen. Om onze veiligheid te waarborgen, hebben we geen nieuwe surveillancewetgeving nodig, bestaande wetgeving is voldoende.
Regel 352: Regel 350:
   * Reizigers onderzoeken met leugendetectors ('​iBorderCtrl'​ -project).   * Reizigers onderzoeken met leugendetectors ('​iBorderCtrl'​ -project).
  
-**Systematische Evaluatie van Bestaande Surveillancemachten en Moratorium**+==== Systematische Evaluatie van Bestaande Surveillancemachten en Moratorium ​====
  
 Piraten ondersteunen goed doordachte maatregelen om ons veilig te houden, maar zijn van plan om schadelijke aantasting van onze fundamentele rechten tegen te houden. Wij willen daarom dat het European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) alle huidige en toekomstige toezichthoudende bevoegdheden en programma'​s systematisch onderzoekt met betrekking tot de doeltreffendheid,​ kosten, nadelige neveneffecten,​ alternatieven en verenigbaarheid met onze grondrechten. Piraten ondersteunen goed doordachte maatregelen om ons veilig te houden, maar zijn van plan om schadelijke aantasting van onze fundamentele rechten tegen te houden. Wij willen daarom dat het European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) alle huidige en toekomstige toezichthoudende bevoegdheden en programma'​s systematisch onderzoekt met betrekking tot de doeltreffendheid,​ kosten, nadelige neveneffecten,​ alternatieven en verenigbaarheid met onze grondrechten.
Regel 358: Regel 356:
 Piraten pleiten voor een moratorium op verdere bemoeienissen met onze mensenrechten door de veiligheidsdiensten van de EU in naam van de interne veiligheid totdat de systematische beoordeling van bestaande bevoegdheden door de FRA voltooid is. Piraten pleiten voor een moratorium op verdere bemoeienissen met onze mensenrechten door de veiligheidsdiensten van de EU in naam van de interne veiligheid totdat de systematische beoordeling van bestaande bevoegdheden door de FRA voltooid is.
  
-**Beveiligingsonderzoek**+==== Beveiligingsonderzoek ​====
  
 Piraten ondersteunen de financiering van onderzoek door de EU, maar de frequente betrokkenheid van overheidsinstanties bij bewakings- en filteractiviteiten zoals INDECT en CleanIT toont een duidelijk voornemen om dergelijke technologieën zodanig te gebruiken dat ze door de overheid gefinancierde instrumenten voor de ontmanteling van burgerrechten worden. Wij stellen daarom dat de EU geen technologie mag financieren die de grondrechten beperkt. Piraten ondersteunen de financiering van onderzoek door de EU, maar de frequente betrokkenheid van overheidsinstanties bij bewakings- en filteractiviteiten zoals INDECT en CleanIT toont een duidelijk voornemen om dergelijke technologieën zodanig te gebruiken dat ze door de overheid gefinancierde instrumenten voor de ontmanteling van burgerrechten worden. Wij stellen daarom dat de EU geen technologie mag financieren die de grondrechten beperkt.
  
-**Onze Privacy Online Beschermen**+==== Onze Privacy Online Beschermen ​====
  
 De voorgestelde e-Privacy-verordening zal de privacyregels voor e-communicatie bijwerken. We wijzen pogingen af ​​om providers toe te staan ​​om communicatiedata zonder onderscheid te bewaren voor '​beveiligingsdoeleinden'​. Het verzamelen of gebruiken van persoonlijke gegevens voor datahandel, reclame of marktonderzoek of opinieonderzoek mag alleen worden toegestaan ​​met de actieve en geïnformeerde toestemming van de betrokkene. De voorgestelde e-Privacy-verordening zal de privacyregels voor e-communicatie bijwerken. We wijzen pogingen af ​​om providers toe te staan ​​om communicatiedata zonder onderscheid te bewaren voor '​beveiligingsdoeleinden'​. Het verzamelen of gebruiken van persoonlijke gegevens voor datahandel, reclame of marktonderzoek of opinieonderzoek mag alleen worden toegestaan ​​met de actieve en geïnformeerde toestemming van de betrokkene.
Regel 374: Regel 372:
 exploitanten van internationale kabels. Nationale en internationale communicatie zal niet langer via derde landen verlopen om te voorkomen dat buitenlandse inlichtingendiensten ze onderscheppen. exploitanten van internationale kabels. Nationale en internationale communicatie zal niet langer via derde landen verlopen om te voorkomen dat buitenlandse inlichtingendiensten ze onderscheppen.
  
-**Exportcontroles van Bewakings- en Censuurtechnologie**+==== Exportcontroles van Bewakings- en Censuurtechnologie ​====
  
 We ondersteunen exportcontroles van surveillance- en censuurtechnologie. We zullen de proliferatie,​ door middel van exportkrediet of andere staatsgaranties,​ van Europees gemaakte surveillance- en censuurtechnologie niet ondersteunen voor autoritaire landen die de rechtsstaat niet respecteren. We zullen vechten om de privacy van journalisten,​ activisten en burgers overal ter wereld te handhaven, door wetgeving te ondersteunen die voorkomt dat onderdrukkende regimes dergelijke technologie en diensten van welke entiteit dan ook in de Europese Unie kunnen kopen. We ondersteunen exportcontroles van surveillance- en censuurtechnologie. We zullen de proliferatie,​ door middel van exportkrediet of andere staatsgaranties,​ van Europees gemaakte surveillance- en censuurtechnologie niet ondersteunen voor autoritaire landen die de rechtsstaat niet respecteren. We zullen vechten om de privacy van journalisten,​ activisten en burgers overal ter wereld te handhaven, door wetgeving te ondersteunen die voorkomt dat onderdrukkende regimes dergelijke technologie en diensten van welke entiteit dan ook in de Europese Unie kunnen kopen.
  
-=====   ​Free Software ​  ​=====+===== Free Software =====
  
 Piraten ondersteunen het propageren van software die door iedereen kan worden gebruikt, geanalyseerd,​ verspreid en aangepast. Free/Libre Open Source Software is essentieel voor de controle van gebruikers over hun eigen technische systemen en levert een belangrijke bijdrage aan het versterken van de autonomie en privacy van alle gebruikers. Piraten ondersteunen het propageren van software die door iedereen kan worden gebruikt, geanalyseerd,​ verspreid en aangepast. Free/Libre Open Source Software is essentieel voor de controle van gebruikers over hun eigen technische systemen en levert een belangrijke bijdrage aan het versterken van de autonomie en privacy van alle gebruikers.
  
-**Free Software, Open tandaarden en Protocollen in openbaar bestuur**+==== Free Software, Open tandaarden en Protocollen in openbaar bestuur ​====
  
 Gegevens van burgers moeten waar mogelijk worden verwerkt, beheerd en beveiligd met gratis softwaretools. Proprietary software mag alleen worden gebruikt zolang Free Software niet effectief voor dat specifieke doel kan worden gebruikt of gemaakt. Gegevens van burgers moeten waar mogelijk worden verwerkt, beheerd en beveiligd met gratis softwaretools. Proprietary software mag alleen worden gebruikt zolang Free Software niet effectief voor dat specifieke doel kan worden gebruikt of gemaakt.
Regel 388: Regel 386:
 Free Software verlaagt de administratieve kosten, bevordert lokale technische ondersteuning en vergroot het vermogen om schadelijke code te identificeren. We zullen de migratie van de publieke sector naar Free Software stimuleren, zodat er geen afhankelijkheid meer is van specifieke leveranciers. Burgers en bedrijven mogen niet worden gedwongen om bedrijfseigen software te gebruiken bij het omgaan met openbaar bestuur. Online communicatie met de overheid moet gebaseerd zijn op gratis en leverancier-neutrale protocollen en formaten. Free Software verlaagt de administratieve kosten, bevordert lokale technische ondersteuning en vergroot het vermogen om schadelijke code te identificeren. We zullen de migratie van de publieke sector naar Free Software stimuleren, zodat er geen afhankelijkheid meer is van specifieke leveranciers. Burgers en bedrijven mogen niet worden gedwongen om bedrijfseigen software te gebruiken bij het omgaan met openbaar bestuur. Online communicatie met de overheid moet gebaseerd zijn op gratis en leverancier-neutrale protocollen en formaten.
  
-=====   ​Open Data   ​=====+===== Open Data =====
  
 Alle gegevens die voor openbaar gebruik zijn gemaakt, ongeacht hun herkomst, moeten vrij toegankelijk zijn voor het grote publiek, tenzij daarmee persoonlijke gegevens worden vrijgegeven zonder toestemming van die betrokkenen. Dergelijke gegevens worden beschikbaar gesteld in een passende vorm, die ook een formulier voor gegevensverwerking bevat. Toegang mag niet worden beperkt door vergoedingen,​ licenties of overmatige aanvraagprocedures of door technische middelen. Alle gegevens die voor openbaar gebruik zijn gemaakt, ongeacht hun herkomst, moeten vrij toegankelijk zijn voor het grote publiek, tenzij daarmee persoonlijke gegevens worden vrijgegeven zonder toestemming van die betrokkenen. Dergelijke gegevens worden beschikbaar gesteld in een passende vorm, die ook een formulier voor gegevensverwerking bevat. Toegang mag niet worden beperkt door vergoedingen,​ licenties of overmatige aanvraagprocedures of door technische middelen.
Regel 394: Regel 392:
 We streven naar een wet op vrijheid van informatie op EU-niveau die kritieke aspecten van de huidige EU-verordening afschaft waarmee de toegang tot informatie wordt bemoeilijkt,​ zoals de definitie van '​document'​ en de beroepstermijn. We zullen de ontwikkeling van mechanismen ondersteunen om nationale gegevens in de hele EU te delen. We streven naar een wet op vrijheid van informatie op EU-niveau die kritieke aspecten van de huidige EU-verordening afschaft waarmee de toegang tot informatie wordt bemoeilijkt,​ zoals de definitie van '​document'​ en de beroepstermijn. We zullen de ontwikkeling van mechanismen ondersteunen om nationale gegevens in de hele EU te delen.
  
-====   ​Internet Beleid ​  ​====+==== Internet Beleid ====
  
 De digitale revolutie heeft de sociale en economische structuren in heel Europa veranderd; vrije en gelijke toegang tot internet is nu een basisvereiste voor deelname aan de samenleving. Burgers moeten de mogelijkheid hebben om anoniem op internet te gaan. De digitale revolutie heeft de sociale en economische structuren in heel Europa veranderd; vrije en gelijke toegang tot internet is nu een basisvereiste voor deelname aan de samenleving. Burgers moeten de mogelijkheid hebben om anoniem op internet te gaan.
Regel 400: Regel 398:
 Piraten willen het recht op '​digitale participatie'​ opnemen in het Europees Handvest van de grondrechten. We zullen maatregelen ondersteunen die ervoor zorgen dat het representatieve maatschappelijk middenveld in staat is om deel te nemen aan multistakeholderforums. We zullen ons verzetten tegen pogingen van bedrijven, overheidsinstanties en intergouvernementele instanties om controle te krijgen over internetbeheer. Piraten willen het recht op '​digitale participatie'​ opnemen in het Europees Handvest van de grondrechten. We zullen maatregelen ondersteunen die ervoor zorgen dat het representatieve maatschappelijk middenveld in staat is om deel te nemen aan multistakeholderforums. We zullen ons verzetten tegen pogingen van bedrijven, overheidsinstanties en intergouvernementele instanties om controle te krijgen over internetbeheer.
  
-**Bescherming van Online Vrijheid van Meningsuiting ​**+==== Bescherming van Online Vrijheid van Meningsuiting ​ ====
  
 Vrijheid van meningsuiting is de hoeksteen van een democratische samenleving. Het mag niet in de handen van particuliere bedrijven of algoritmen komen. Het besluit om inhoud te verwijderen,​ is voorbehouden aan een onafhankelijke openbare instantie zoals een rechter. Vrijheid van meningsuiting is de hoeksteen van een democratische samenleving. Het mag niet in de handen van particuliere bedrijven of algoritmen komen. Het besluit om inhoud te verwijderen,​ is voorbehouden aan een onafhankelijke openbare instantie zoals een rechter.
Regel 406: Regel 404:
 Online tussenpersonen moeten niet aansprakelijk zijn voor acties van hun gebruikers. Het gebruik van automatische uploadfilters om '​terroristische inhoud'​ of online auteursrechtinbreuken op te sporen en te blokkeren, moet worden verboden, omdat deze vaak leiden tot het verwijderen van juridische inhoud, inclusief documentatie over schendingen van mensenrechten in conflictgebieden,​ en inbreuk maken op gebruikersrechten om auteursrechtelijke uitzonderingen zoals een citaat of parodie te gebruiken. Online tussenpersonen moeten niet aansprakelijk zijn voor acties van hun gebruikers. Het gebruik van automatische uploadfilters om '​terroristische inhoud'​ of online auteursrechtinbreuken op te sporen en te blokkeren, moet worden verboden, omdat deze vaak leiden tot het verwijderen van juridische inhoud, inclusief documentatie over schendingen van mensenrechten in conflictgebieden,​ en inbreuk maken op gebruikersrechten om auteursrechtelijke uitzonderingen zoals een citaat of parodie te gebruiken.
  
-**Netneutraliteit**+==== Netneutraliteit ​====
  
 Netneutraliteit is cruciaal om internet voor iedereen gratis te houden. We zullen geen verkeersbeperkingen toestaan. Namelijk beperkingen op basis van de aard van de inhoud of service. We staan ​​ook geen beperkingen toe op basis van de geografische locatie van de uitzender en de ontvanger. Verkeersbeheersmaatregelen zijn alleen toegestaan ​​in uitzonderlijke omstandigheden,​ die op duidelijke en transparante wijze worden uitgevoerd en alleen om technische redenen. Netneutraliteit is cruciaal om internet voor iedereen gratis te houden. We zullen geen verkeersbeperkingen toestaan. Namelijk beperkingen op basis van de aard van de inhoud of service. We staan ​​ook geen beperkingen toe op basis van de geografische locatie van de uitzender en de ontvanger. Verkeersbeheersmaatregelen zijn alleen toegestaan ​​in uitzonderlijke omstandigheden,​ die op duidelijke en transparante wijze worden uitgevoerd en alleen om technische redenen.
  
-**Verbetering van de Netwerkinfrastructuur**+==== Verbetering van de Netwerkinfrastructuur ​====
  
 Piraten ondersteunen ten zeerste de Europabrede ontwikkeling van de modernste communicatie-infrastructuur. Ons doel is om iedereen in de EU toegang tot breedband te bieden. Piraten ondersteunen ten zeerste de Europabrede ontwikkeling van de modernste communicatie-infrastructuur. Ons doel is om iedereen in de EU toegang tot breedband te bieden.
Regel 416: Regel 414:
 Terwijl netwerken worden verbeterd en gemoderniseerd,​ moet elk monopolie op infrastructuur worden vermeden//​.//​ Terwijl netwerken worden verbeterd en gemoderniseerd,​ moet elk monopolie op infrastructuur worden vermeden//​.//​
  
-**Het Net Ontgrendelen:​ een Recht op Interoperabiliteit**+==== Het Net Ontgrendelen:​ een Recht op Interoperabiliteit ​====
  
 Commerciële sociale en berichtenplatforms staan ​​erom bekend dat ze hun gebruikers bespioneren,​ adverteerders helpen hen te manipuleren en online communicatie te censureren. Bij het verlaten van dergelijke platforms, willen Piraten dat gebruikers het recht hebben om hun contacten naar een alternatieve dienst over te zetten en contact met hen te houden. Sociale en berichtenplatforms moeten interoperabel worden gemaakt. Commerciële sociale en berichtenplatforms staan ​​erom bekend dat ze hun gebruikers bespioneren,​ adverteerders helpen hen te manipuleren en online communicatie te censureren. Bij het verlaten van dergelijke platforms, willen Piraten dat gebruikers het recht hebben om hun contacten naar een alternatieve dienst over te zetten en contact met hen te houden. Sociale en berichtenplatforms moeten interoperabel worden gemaakt.
  
-**Beveiliging in het Digitale Tijdperk**+==== Beveiliging in het Digitale Tijdperk ​====
  
 Met het internet der dingen (IoT) beginnen computers de wereld direct en fysiek te beïnvloeden (bijvoorbeeld auto- of ziekenhuistechnologie). IT-apparaten die onveilig zijn en kwetsbaar voor indringen en DoS aanvallen riskeren ons leven en eigendom in toenemende mate. We kunnen ons niet langer regelmatig beveiligingsrampen veroorloven. Met het internet der dingen (IoT) beginnen computers de wereld direct en fysiek te beïnvloeden (bijvoorbeeld auto- of ziekenhuistechnologie). IT-apparaten die onveilig zijn en kwetsbaar voor indringen en DoS aanvallen riskeren ons leven en eigendom in toenemende mate. We kunnen ons niet langer regelmatig beveiligingsrampen veroorloven.
Regel 432: Regel 430:
 We zullen wetgeving ondersteunen die erop gericht is de mogelijkheid te bieden om persoonlijke gegevens van de ene internetdienst naar de andere over te brengen en de interoperabiliteit tussen de verschillende internetserviceproviders te maximaliseren. We zullen wetgeving ondersteunen die erop gericht is de mogelijkheid te bieden om persoonlijke gegevens van de ene internetdienst naar de andere over te brengen en de interoperabiliteit tussen de verschillende internetserviceproviders te maximaliseren.
  
-=====   ​Internationale zaken   ​=====+===== Internationale zaken =====
  
-**Beleid voor Buitenlandse Zaken**+==== Beleid voor Buitenlandse Zaken ====
  
 Het doel van het Europese beleid voor buitenlandse zaken is om duurzame diplomatieke betrekkingen tussen de Europese Unie en andere staten op te bouwen. Deze bilaterale betrekkingen kunnen gebaseerd zijn op culturele, economische of technologische uitwisselingen. Het doel van het Europese beleid voor buitenlandse zaken is om duurzame diplomatieke betrekkingen tussen de Europese Unie en andere staten op te bouwen. Deze bilaterale betrekkingen kunnen gebaseerd zijn op culturele, economische of technologische uitwisselingen.
Regel 440: Regel 438:
 De Europese diplomatie moet er op zijn ingericht dat de vrijheid van internet, de bescherming van de mensenrechten en duurzame ontwikkeling worden gerespecteerd. De Europese diplomatie moet er op zijn ingericht dat de vrijheid van internet, de bescherming van de mensenrechten en duurzame ontwikkeling worden gerespecteerd.
  
-**Ontwikkelingssamenwerking en Humanitair Hulpbeleid**+==== Ontwikkelingssamenwerking en Humanitair Hulpbeleid ​====
  
 De Europese piraten zetten zich in om de "​Agenda 2030" van de Verenigde Naties uit te voeren en om aanzienlijke vorderingen te maken bij de implementatie van duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG'​s),​ zowel binnen als buiten de EU. De Europese piraten zetten zich in om de "​Agenda 2030" van de Verenigde Naties uit te voeren en om aanzienlijke vorderingen te maken bij de implementatie van duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG'​s),​ zowel binnen als buiten de EU.
Regel 450: Regel 448:
 Piraten zetten zich in voor de implementatie van Agenda for Humanity als resultaat van de Wereld Humanitaire Top 2016. Hoewel Piraten de Cluster Approach van humanitaire hulp beschouwen als een belangrijk middel voor de coördinatie van alle humanitaire stakeholders die betrokken zijn bij een actie, pleiten we voor een Cash-Based Approach bij het verstrekken van humanitaire hulp aan mensen in nood. Piraten zetten zich in voor de implementatie van Agenda for Humanity als resultaat van de Wereld Humanitaire Top 2016. Hoewel Piraten de Cluster Approach van humanitaire hulp beschouwen als een belangrijk middel voor de coördinatie van alle humanitaire stakeholders die betrokken zijn bij een actie, pleiten we voor een Cash-Based Approach bij het verstrekken van humanitaire hulp aan mensen in nood.
  
-**Internationale Bescherming van Grondrechten**+==== Internationale Bescherming van Grondrechten ​====
  
 De Europese Unie moet een politiek speler zijn die Europese en internationale klokkenluiders beschermt. Zij moeten kunnen profiteren van het recht op politiek asiel in de EU. De Europese Unie moet een politiek speler zijn die Europese en internationale klokkenluiders beschermt. Zij moeten kunnen profiteren van het recht op politiek asiel in de EU.
Regel 456: Regel 454:
 De Europese Unie moet de bescherming van de mensenrechten integreren zonder enig verschil te maken naar seksuele geaardheid of geslacht. De Europese Unie moet de bescherming van de mensenrechten integreren zonder enig verschil te maken naar seksuele geaardheid of geslacht.
  
-**Conflictoplossing**+==== Conflictoplossing ​====
  
 Piraten willen speciale aandacht besteden aan de stabilisatie van conflicthaarden en fragiele staten, aangezien hun instabiliteit een bron van problemen is voor de hele internationale gemeenschap. Conflictoplossing moet gebaseerd zijn op respect voor internationaal recht, dat de basis is voor een vreedzame internationale gemeenschap. Piraten willen speciale aandacht besteden aan de stabilisatie van conflicthaarden en fragiele staten, aangezien hun instabiliteit een bron van problemen is voor de hele internationale gemeenschap. Conflictoplossing moet gebaseerd zijn op respect voor internationaal recht, dat de basis is voor een vreedzame internationale gemeenschap.
  
-**Krijgsmacht**+==== Krijgsmacht ​====
  
 Piraten ondersteunen gezamenlijke inspanningen om de naties van de Europese Unie te beschermen. Elke Europese krijgsmacht (bestaande of nieuw gecreëerde) moet onder het toezicht en/of controle van het Europees Parlement staan. Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat zij niet tegen de wil van het Parlement worden gebruikt. Piraten ondersteunen gezamenlijke inspanningen om de naties van de Europese Unie te beschermen. Elke Europese krijgsmacht (bestaande of nieuw gecreëerde) moet onder het toezicht en/of controle van het Europees Parlement staan. Het is noodzakelijk ervoor te zorgen dat zij niet tegen de wil van het Parlement worden gebruikt.
  
-**Gebruik van Wapens**+==== Gebruik van Wapens ​====
  
 Piraten streven naar striktere regulering van de wereldhandel in wapens en het verbieden van wapenuitvoer naar conflictgebieden. Piraten streven naar striktere regulering van de wereldhandel in wapens en het verbieden van wapenuitvoer naar conflictgebieden.
Regel 470: Regel 468:
 De Piraten ijveren voor een vreedzamere wereld en steunen strengere regelgeving in wapenhandel. De Piraten zullen derhalve streven naar een betere uitwisseling van informatie over wapenexportvergunningen en weigeringen,​ om te zorgen voor een samenhangend EU-wapenuitvoerbeleid. De EU moet haar steun voor de uitvoering van het verdrag inzake wapenhandel en universalisering verder opvoeren om de mogelijkheid van uitvoer van wapens naar conflictgebieden via landen met minder strikte wapenhandelsregulering te verminderen. De Piraten ijveren voor een vreedzamere wereld en steunen strengere regelgeving in wapenhandel. De Piraten zullen derhalve streven naar een betere uitwisseling van informatie over wapenexportvergunningen en weigeringen,​ om te zorgen voor een samenhangend EU-wapenuitvoerbeleid. De EU moet haar steun voor de uitvoering van het verdrag inzake wapenhandel en universalisering verder opvoeren om de mogelijkheid van uitvoer van wapens naar conflictgebieden via landen met minder strikte wapenhandelsregulering te verminderen.
  
-**Fraudebestendige Markering van Militaire Wapens**+==== Fraudebestendige Markering van Militaire Wapens ​====
  
 De Piraten eisen de toepassing van de VN-tool voor het markeren en volgen van militaire wapens (kleine wapens). Alle kleine wapens voor militair gebruik geproduceerd in de EU of buiten de EU onder licentie van een EU-fabrikant moeten op een fraudebestendige manier worden gemarkeerd om ervoor te zorgen dat elk wapen afzonderlijk kan worden geïdentificeerd. De Piraten eisen de toepassing van de VN-tool voor het markeren en volgen van militaire wapens (kleine wapens). Alle kleine wapens voor militair gebruik geproduceerd in de EU of buiten de EU onder licentie van een EU-fabrikant moeten op een fraudebestendige manier worden gemarkeerd om ervoor te zorgen dat elk wapen afzonderlijk kan worden geïdentificeerd.
Regel 476: Regel 474:
 De fraudebestendige markering maakt het mogelijk om transparant te volgen hoe wapens illegaal worden geëxporteerd naar kritieke regio'​s. Met de mogelijkheid om de wapens daadwerkelijk te traceren naar hun herkomstlanden,​ zullen exporteurs en fabrikanten die deelnemen aan illegale verkoop in verboden gebieden worden geïdentificeerd. De fraudebestendige markering maakt het mogelijk om transparant te volgen hoe wapens illegaal worden geëxporteerd naar kritieke regio'​s. Met de mogelijkheid om de wapens daadwerkelijk te traceren naar hun herkomstlanden,​ zullen exporteurs en fabrikanten die deelnemen aan illegale verkoop in verboden gebieden worden geïdentificeerd.
  
-====   ​Defensie en Technologie ​  ​====+==== Defensie en Technologie ====
  
-**Kunstmatige Intelligentie (AI)**+==== Kunstmatige Intelligentie (AI) ====
  
 De Piraten ondersteunen het starten van onderhandelingen in het kader van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Bepaalde Conventionele Wapens over een regelgevend instrument om "​dodelijke autonome wapensystemen"​ te verbieden, en wapens die doelen kunnen selecteren en aanvallen zonder menselijk toezicht. De Piraten ondersteunen het starten van onderhandelingen in het kader van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Bepaalde Conventionele Wapens over een regelgevend instrument om "​dodelijke autonome wapensystemen"​ te verbieden, en wapens die doelen kunnen selecteren en aanvallen zonder menselijk toezicht.
  
-**Cyberdefensie**+==== Cyberdefensie ​====
  
 Cyberoorlog is een bedreiging voor de internationale vrede en stabiliteit,​ vooral vanwege het schimmige karakter en de problemen bij het aanwijzen van verantwoordelijken. Cyberoorlog is een bedreiging voor de internationale vrede en stabiliteit,​ vooral vanwege het schimmige karakter en de problemen bij het aanwijzen van verantwoordelijken.
  
-In overeenstemming met onze principes van technische ontwikkeling en transparant gedrag de overheden, ondersteunen de Piraten een internationaal verdrag over cyberoorlogvoering. Het verdrag verbindt de ondertekenaars ertoe het gebruik van cyberwapens te rapporteren. Onder cyberwapens vallen alle software en IT-systemen die, via ICT-netwerken,​ gericht informatiesystemen of netwerken van zowel buitenlandse regeringen als individuen volgen, manipuleren,​ tegenhouden,​ degraderen of vernietigen. Daarnaast verbinden de ondertekenaars zich ertoe om de veiligheid van civiele systemen niet actief te ondermijnen//​.//​**// // **+In overeenstemming met onze principes van technische ontwikkeling en transparant gedrag de overheden, ondersteunen de Piraten een internationaal verdrag over cyberoorlogvoering. Het verdrag verbindt de ondertekenaars ertoe het gebruik van cyberwapens te rapporteren. Onder cyberwapens vallen alle software en IT-systemen die, via ICT-netwerken,​ gericht informatiesystemen of netwerken van zowel buitenlandse regeringen als individuen volgen, manipuleren,​ tegenhouden,​ degraderen of vernietigen. Daarnaast verbinden de ondertekenaars zich ertoe om de veiligheid van civiele systemen niet actief te ondermijnen//​.//​
  
-====   ​Migratie ​  ​====+==== Migratie ====
  
 Bij het vaststellen beleid aangaande migratie en asiel moet de menselijke waardigheid van migranten en asielzoekers worden gerespecteerd. Bij het vaststellen beleid aangaande migratie en asiel moet de menselijke waardigheid van migranten en asielzoekers worden gerespecteerd.
Regel 502: Regel 500:
   * lidstaten in staat stelt hun behoeften aan te passen aan hun situatie en behoeften//​.//​   * lidstaten in staat stelt hun behoeften aan te passen aan hun situatie en behoeften//​.//​
  
-**Asiel**+==== Asiel ====
  
 Europese Piraten eisen een gemeenschappelijk Europees asielbeleid dat het volgende inhoudt: Europese Piraten eisen een gemeenschappelijk Europees asielbeleid dat het volgende inhoudt:
Regel 512: Regel 510:
   * de mogelijkheid om asielaanvragen in te dienen moet ook buiten Europa worden aangeboden en, indien gehonoreerd,​ zou aanvullende hulp geboden moeten worden.   * de mogelijkheid om asielaanvragen in te dienen moet ook buiten Europa worden aangeboden en, indien gehonoreerd,​ zou aanvullende hulp geboden moeten worden.
  
-====   ​Internationaal Handelsbeleid ​  ​====+==== Internationaal Handelsbeleid ====
  
 We verwerpen multilaterale internationale overeenkomsten die disfunctionele monopolies en patenten verankeren ten koste van burgerrechten en menselijke vrijheden. We verwerpen multilaterale internationale overeenkomsten die disfunctionele monopolies en patenten verankeren ten koste van burgerrechten en menselijke vrijheden.
Regel 518: Regel 516:
 De Piraten eisen dat alle handelsovereenkomsten de bescherming van persoonlijke gegevens van consumenten en bedrijven respecteren. De Piraten eisen dat alle handelsovereenkomsten de bescherming van persoonlijke gegevens van consumenten en bedrijven respecteren.
  
-**Beginselen voor Handelsovereenkomsten**+==== Beginselen voor Handelsovereenkomsten ​====
  
 De piraten geven aan dat bij alle onderhandelingen van de Europese Unie over handelsovereenkomsten aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan: De piraten geven aan dat bij alle onderhandelingen van de Europese Unie over handelsovereenkomsten aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan:
Regel 532: Regel 530:
 Die voorwaarden worden hieronder uitgewerkt. Die voorwaarden worden hieronder uitgewerkt.
  
-**Deelname van het Europees Parlement**+==== Deelname van het Europees Parlement ​====
  
 Handelsovereenkomsten bevatten politieke beslissingen die belangrijk zijn voor de samenleving en moeilijk te veranderen zijn na hun goedkeuring. Daarom zou het Europees Parlement, het enige orgaan in de EU met een rechtstreeks democratisch mandaat, een relevante positie moeten hebben in de omgang met het handelsbeleid. Handelsovereenkomsten bevatten politieke beslissingen die belangrijk zijn voor de samenleving en moeilijk te veranderen zijn na hun goedkeuring. Daarom zou het Europees Parlement, het enige orgaan in de EU met een rechtstreeks democratisch mandaat, een relevante positie moeten hebben in de omgang met het handelsbeleid.
Regel 538: Regel 536:
 Het Europees Parlement zou toegang moeten hebben tot al het onderhandelingsmateriaal via zijn Commissie internationale handel (INTA) en het recht hebben om een ​​waarnemer te zijn bij onderhandelingen en het recht om bindende opmerkingen te maken aan de Europese Commissie. Het Europees Parlement zou toegang moeten hebben tot al het onderhandelingsmateriaal via zijn Commissie internationale handel (INTA) en het recht hebben om een ​​waarnemer te zijn bij onderhandelingen en het recht om bindende opmerkingen te maken aan de Europese Commissie.
  
-**Volledige Toegang tot Informatie en Openbare Hoorzittingen**+==== Volledige Toegang tot Informatie en Openbare Hoorzittingen ​====
  
 De Piraten zijn tegen geheime onderhandelingen. Documenten betreffende de onderhandelingen over handelsovereenkomsten moeten zowel aan het Europees Parlement als aan het publiek beschikbaar worden gesteld. We eisen dat alle resultaten van consultaties snel en volledig worden gepubliceerd. De Piraten zijn tegen geheime onderhandelingen. Documenten betreffende de onderhandelingen over handelsovereenkomsten moeten zowel aan het Europees Parlement als aan het publiek beschikbaar worden gesteld. We eisen dat alle resultaten van consultaties snel en volledig worden gepubliceerd.
Regel 556: Regel 554:
 MKB's worden steeds meer uit de markt gedrukt. We willen dat veranderen. MKB's worden steeds meer uit de markt gedrukt. We willen dat veranderen.
  
-**De Verantwoordelijkheid van Internationale Bedrijven**+==== De Verantwoordelijkheid van Internationale Bedrijven ​====
  
 De Europese Unie moet het mogelijk maken bedrijven wettelijk verantwoordelijk te houden in geval van schending van de Europese milieuwetgeving door hun optreden op het grondgebied van de Unie, maar ook voor hun activiteiten buiten het grondgebied van de EU, indien de zetel van hun moedermaatschappij zich op het grondgebied van de Europese Unie bevindt. De Europese Unie moet het mogelijk maken bedrijven wettelijk verantwoordelijk te houden in geval van schending van de Europese milieuwetgeving door hun optreden op het grondgebied van de Unie, maar ook voor hun activiteiten buiten het grondgebied van de EU, indien de zetel van hun moedermaatschappij zich op het grondgebied van de Europese Unie bevindt.
  
-=====   ​Sociale Zaken en Gezondheidszorg ​  ​=====+===== Sociale Zaken en Gezondheidszorg =====
  
 Alle mensen hebben recht op de hoogst haalbare kwaliteit van de gezondheidszorg. Dit omvat preventieve,​ curatieve en palliatieve gezondheidszorg. Het omvat ook de onderliggende sociale determinanten van gezondheid, zoals veilig voedsel, drinkwater, elementaire sanitaire voorzieningen en adequate huisvesting,​ veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een gezonde omgeving. Alle mensen hebben recht op de hoogst haalbare kwaliteit van de gezondheidszorg. Dit omvat preventieve,​ curatieve en palliatieve gezondheidszorg. Het omvat ook de onderliggende sociale determinanten van gezondheid, zoals veilig voedsel, drinkwater, elementaire sanitaire voorzieningen en adequate huisvesting,​ veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en een gezonde omgeving.
  
-**Toegankelijkheid voor de Patiënt**+==== Toegankelijkheid voor de Patiënt ​====
  
 Piraten willen een gelijke toegang tot gezondheidszorg voor iedereen, ongeacht de middelen die beschikbaar zijn in hun land, en ondersteunen:​ Piraten willen een gelijke toegang tot gezondheidszorg voor iedereen, ongeacht de middelen die beschikbaar zijn in hun land, en ondersteunen:​
Regel 584: Regel 582:
   * Ongeacht hoe gezondheidssystemen zijn gestructureerd (privé, openbaar of gemengd), de gezondheidsdiensten moeten voor alle personen beschikbaar,​ toegankelijk,​ aanvaardbaar en van goede kwaliteit zijn en universele gezondheidszorg voor iedereen garanderen.   * Ongeacht hoe gezondheidssystemen zijn gestructureerd (privé, openbaar of gemengd), de gezondheidsdiensten moeten voor alle personen beschikbaar,​ toegankelijk,​ aanvaardbaar en van goede kwaliteit zijn en universele gezondheidszorg voor iedereen garanderen.
  
-**Vrij Verkeer van Werknemers**+==== Vrij Verkeer van Werknemers ​====
  
 EU-onderdanen die in een ander EU-land werken, moeten tientallen administratieve obstakels overwinnen om te kunnen werken en volledig te integreren in een ander EU-land - met name vanwege de verschillende socialezekerheidsstelsels,​ de andere aard van de betalingen in deze systemen de registratie voor deze gezondheidszorgstelsels,​ enz. EU-onderdanen die in een ander EU-land werken, moeten tientallen administratieve obstakels overwinnen om te kunnen werken en volledig te integreren in een ander EU-land - met name vanwege de verschillende socialezekerheidsstelsels,​ de andere aard van de betalingen in deze systemen de registratie voor deze gezondheidszorgstelsels,​ enz.
Regel 590: Regel 588:
 Daarom moet de EU haar lidstaten aanmoedigen door te gaan met het wegnemen van administratieve belemmeringen voor het vrije verkeer van werknemers door de harmonisatie van socialezekerheidsstelsels en openbare gezondheidszorgstelsels,​ met name de harmonisatie van betalingen in deze systemen en het delen van de informatie tussen de lidstaten. Daarom moet de EU haar lidstaten aanmoedigen door te gaan met het wegnemen van administratieve belemmeringen voor het vrije verkeer van werknemers door de harmonisatie van socialezekerheidsstelsels en openbare gezondheidszorgstelsels,​ met name de harmonisatie van betalingen in deze systemen en het delen van de informatie tussen de lidstaten.
  
-**Drugswetgeving**+==== Drugswetgeving ​====
  
 De meeste internationale verdragen met betrekking tot de voorbereiding,​ manipulatie en consumptie van psychoactieve stoffen zijn verouderd en niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Wetenschappelijk bewijs suggereert bijvoorbeeld dat legalisatie van cannabis minder schadelijk is voor mens en maatschappij dan een verbod. De meeste internationale verdragen met betrekking tot de voorbereiding,​ manipulatie en consumptie van psychoactieve stoffen zijn verouderd en niet gebaseerd op wetenschappelijke feiten. Wetenschappelijk bewijs suggereert bijvoorbeeld dat legalisatie van cannabis minder schadelijk is voor mens en maatschappij dan een verbod.
Regel 602: Regel 600:
   * Wetgeving en regulering van cannabis in de afzonderlijke lidstaten bepleit, om de zwarte markt te beperken.   * Wetgeving en regulering van cannabis in de afzonderlijke lidstaten bepleit, om de zwarte markt te beperken.
  
-=====   ​Ruimtevaartprogramma ​  ​=====+===== Ruimtevaartprogramma =====
  
-**Ruimte als een Essentiële Factor**+==== Ruimte als een Essentiële Factor ​====
  
 Satellietcommunicatie en navigatie, aardobservatie voor weersvoorspellingen,​ rampenbestrijding en het opsporen van vervuiling en onderzoek vanuit een baan om de aarde, het zijn vandaag de dag normale onderdelen van ons leven. Satellietcommunicatie en navigatie, aardobservatie voor weersvoorspellingen,​ rampenbestrijding en het opsporen van vervuiling en onderzoek vanuit een baan om de aarde, het zijn vandaag de dag normale onderdelen van ons leven.
Regel 610: Regel 608:
 Europa speelt een vitale, maar relatief kleine rol in de ruimtevaarttechnologie. We willen deze sector stimuleren en openstellen voor nieuwe start-ups. Dit zal een belangrijke impuls geven aan de technologie en de samenwerking tussen de EU-lidstaten en de partnerlanden. Europa speelt een vitale, maar relatief kleine rol in de ruimtevaarttechnologie. We willen deze sector stimuleren en openstellen voor nieuwe start-ups. Dit zal een belangrijke impuls geven aan de technologie en de samenwerking tussen de EU-lidstaten en de partnerlanden.
  
-**EU-Ruimtevaartvisie voor de Toekomst van de EU**+==== EU-Ruimtevaartvisie voor de Toekomst van de EU ====
  
 Door de technologische vooruitgang en commercialisering van de ruimtevaartindustrie zijn zaken als buitenaardse mijnbouw, kolonisatie van andere planeten, interstellaire en interplanetaire reizen en planeetverdediging niet langer onderwerpen voor de verre toekomst, maar van de huidige tijd. Door de technologische vooruitgang en commercialisering van de ruimtevaartindustrie zijn zaken als buitenaardse mijnbouw, kolonisatie van andere planeten, interstellaire en interplanetaire reizen en planeetverdediging niet langer onderwerpen voor de verre toekomst, maar van de huidige tijd.
Regel 616: Regel 614:
 De EU moet een duidelijke visie, strategie en doelstellingen formuleren voor de bescherming van de internationale samenwerking,​ multilaterale mondiale governance en de grondbeginselen van de rechtsstaat,​ justitie en democratie in de ruimtevaart. Dit moet de ontwikkeling omvatten van het EU-Agentschap voor het ruimtevaartprogramma,​ dat via het Europees Parlement politiek en financieel verantwoording verschuldigd is aan het Europese publiek en een adequaat EU-breed mandaat voor veiligheid in de ruimtevaart krijgt. De EU moet een duidelijke visie, strategie en doelstellingen formuleren voor de bescherming van de internationale samenwerking,​ multilaterale mondiale governance en de grondbeginselen van de rechtsstaat,​ justitie en democratie in de ruimtevaart. Dit moet de ontwikkeling omvatten van het EU-Agentschap voor het ruimtevaartprogramma,​ dat via het Europees Parlement politiek en financieel verantwoording verschuldigd is aan het Europese publiek en een adequaat EU-breed mandaat voor veiligheid in de ruimtevaart krijgt.
  
-**Compact Industrieel Ruimtebeleid**+==== Compact Industrieel Ruimtebeleid ​====
  
 Het monopolie op technologie,​ onderzoek en capaciteit is verschoven van de staat naar particuliere en commerciële entiteiten. Een EU-brede, compacte strategie ter ondersteuning van de ruimtevaartindustrie moet gebaseerd zijn op het stimuleren van het ondernemingsklimaat,​ een ruime financiering en ondersteuning van openbare en particuliere onderzoeksinspanningen en een duidelijke visie op de belangrijkste doelstellingen voor de EU. Het monopolie op technologie,​ onderzoek en capaciteit is verschoven van de staat naar particuliere en commerciële entiteiten. Een EU-brede, compacte strategie ter ondersteuning van de ruimtevaartindustrie moet gebaseerd zijn op het stimuleren van het ondernemingsklimaat,​ een ruime financiering en ondersteuning van openbare en particuliere onderzoeksinspanningen en een duidelijke visie op de belangrijkste doelstellingen voor de EU.
Regel 622: Regel 620:
 Om een ​​echt Europese industriële ruimtebasis te creëren, is aanvullende financiering nodig van onder meer het Europees Defensiefonds,​ om onderzoek te ondersteunen van technologieën van interstellair lichtzeilen tot hulpbronnenwinning en autonome Europese lanceercapaciteiten om ruimtevoordelen te bieden voor de hele mensheid. Om een ​​echt Europese industriële ruimtebasis te creëren, is aanvullende financiering nodig van onder meer het Europees Defensiefonds,​ om onderzoek te ondersteunen van technologieën van interstellair lichtzeilen tot hulpbronnenwinning en autonome Europese lanceercapaciteiten om ruimtevoordelen te bieden voor de hele mensheid.
  
-**EU-Strategieën voor Ruimtebronnen en Planetaire Defensie**+==== EU-Strategieën voor Ruimtebronnen en Planetaire Defensie ​====
  
 Duidelijke naleving van de internationale beginselen van de ruimtewetgeving en wereldwijde steun biedt een stabiel en stimulerend regelgevingskader om particuliere bedrijven aan te trekken en te motiveren. Het omarmen van het batenverdelingsprincipe uit de OST (Outer Space Treaty) voor het gebruik van ruimtebronnen,​ om de toegankelijkheid van de ruimte te bevorderen en een bijdrage te leveren aan de hele mensheid, inclusief de ontwikkelingslanden,​ moet deel uitmaken van het ontwikkelingsbeleid. Duidelijke naleving van de internationale beginselen van de ruimtewetgeving en wereldwijde steun biedt een stabiel en stimulerend regelgevingskader om particuliere bedrijven aan te trekken en te motiveren. Het omarmen van het batenverdelingsprincipe uit de OST (Outer Space Treaty) voor het gebruik van ruimtebronnen,​ om de toegankelijkheid van de ruimte te bevorderen en een bijdrage te leveren aan de hele mensheid, inclusief de ontwikkelingslanden,​ moet deel uitmaken van het ontwikkelingsbeleid.
Regel 632: Regel 630:
 Ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling van hoogwaardige multifunctionele matigings- en hulpbronnengebruikstechnologieën,​ zoals lasertechnieken,​ om een ​​functionerende en beveiligde ruimte-economie te creëren. Gebruik van ter plekke beschikbare middelen om een ​​functionerende ruimte economie op gang te brengen die leidt tot betere en beter toegankelijke ruimtegebaseerde diensten. Ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling van hoogwaardige multifunctionele matigings- en hulpbronnengebruikstechnologieën,​ zoals lasertechnieken,​ om een ​​functionerende en beveiligde ruimte-economie te creëren. Gebruik van ter plekke beschikbare middelen om een ​​functionerende ruimte economie op gang te brengen die leidt tot betere en beter toegankelijke ruimtegebaseerde diensten.
  
-**Langetermijndoelen**+==== Langetermijndoelen ​====
  
 Het ruimteprogramma zou ook doelen moeten financieren die vandaag buiten bereik zijn of lijken te zijn. Werken aan verafgelegen doelen, zoals het bouwen van een laser voor interstellaire reizen met lichtzeilen,​ een lift in de ruimte of een 'space hook', zal de ontwikkeling van radicaal nieuwe technologieën en materialen stimuleren. Om ervoor te zorgen dat civiel gebruik voor de mensheid ten goede komt, evenals effectieve wetenschappelijke en economische samenwerking,​ moeten dergelijke grote en krachtige ruimtetechnologieën worden ontwikkeld in overeenstemming met internationale partners. Het ruimteprogramma zou ook doelen moeten financieren die vandaag buiten bereik zijn of lijken te zijn. Werken aan verafgelegen doelen, zoals het bouwen van een laser voor interstellaire reizen met lichtzeilen,​ een lift in de ruimte of een 'space hook', zal de ontwikkeling van radicaal nieuwe technologieën en materialen stimuleren. Om ervoor te zorgen dat civiel gebruik voor de mensheid ten goede komt, evenals effectieve wetenschappelijke en economische samenwerking,​ moeten dergelijke grote en krachtige ruimtetechnologieën worden ontwikkeld in overeenstemming met internationale partners.
  
-**Voordelen van het Ruimtevaartprogramma Plukken**+==== Voordelen van het Ruimtevaartprogramma Plukken ​====
  
 Piraten menen dat de resultaten van het onderzoek dat het ruimtevaartprogramma voedt, het potentieel hebben om het leven van alle EU-burgers te verbeteren. We zullen ervoor zorgen dat Open Access-principes worden toegepast op de resultaten, waardoor ze algemeen beschikbaar komen. We zullen ook de toepassing van deze technologieën in het dagelijks leven ondersteunen. Wij zullen bijvoorbeeld de toename van de dekking van het internet stimuleren door het gebruik van satellieten in afgelegen gebieden die op conventionele manieren moeilijk te dekken zijn. Het doel van dit initiatief is om het fundamentele mensenrecht voor internet in heel Europa te verspreiden en ook om de verplaatsing van de digitale beroepsbevolking uit de overbevolkte steden te ondersteunen. Om dat te bereiken en te zorgen voor democratische controle op de EU-voordelen voor de ruimte, moeten vertegenwoordigers van het Europees Parlement met stemrecht in de raad van bestuur, van het nieuw geplande EU-Agentschap voor ruimtevaartprogramma,​ zitting hebben. Piraten menen dat de resultaten van het onderzoek dat het ruimtevaartprogramma voedt, het potentieel hebben om het leven van alle EU-burgers te verbeteren. We zullen ervoor zorgen dat Open Access-principes worden toegepast op de resultaten, waardoor ze algemeen beschikbaar komen. We zullen ook de toepassing van deze technologieën in het dagelijks leven ondersteunen. Wij zullen bijvoorbeeld de toename van de dekking van het internet stimuleren door het gebruik van satellieten in afgelegen gebieden die op conventionele manieren moeilijk te dekken zijn. Het doel van dit initiatief is om het fundamentele mensenrecht voor internet in heel Europa te verspreiden en ook om de verplaatsing van de digitale beroepsbevolking uit de overbevolkte steden te ondersteunen. Om dat te bereiken en te zorgen voor democratische controle op de EU-voordelen voor de ruimte, moeten vertegenwoordigers van het Europees Parlement met stemrecht in de raad van bestuur, van het nieuw geplande EU-Agentschap voor ruimtevaartprogramma,​ zitting hebben.
  
-=====   ​Vervoer ​  ​=====+===== Vervoer =====
  
 De fundamenten van ons concept staan ​​voor principes van intermodaliteit,​ netwerken en duurzaamheid. Welke nieuwe en innovatieve aanpak willen we nemen in het Europese vervoersbeleid?​ Wij baseren ons denken op een complexe kijk op supply chains, zorgvuldige planning en transparante financiering gedurende de gehele levensduur van het project. Kennis van het hele beeld is in de tijd beperkt; we waarderen de confrontatie met attente, kritische geesten omdat het helpt om fouten te voorkomen op het moment dat ze verschijnen,​ wanneer het gemakkelijk is ze te herkennen en te corrigeren. De fundamenten van ons concept staan ​​voor principes van intermodaliteit,​ netwerken en duurzaamheid. Welke nieuwe en innovatieve aanpak willen we nemen in het Europese vervoersbeleid?​ Wij baseren ons denken op een complexe kijk op supply chains, zorgvuldige planning en transparante financiering gedurende de gehele levensduur van het project. Kennis van het hele beeld is in de tijd beperkt; we waarderen de confrontatie met attente, kritische geesten omdat het helpt om fouten te voorkomen op het moment dat ze verschijnen,​ wanneer het gemakkelijk is ze te herkennen en te corrigeren.
  
-**Energetische Luiheid**+==== Energetische Luiheid ​====
  
 Alternatieve brandstoffen kunnen onze planeet niet redden terwijl we energie blijven verspillen. We ondersteunen een Shared Mobility Principles voor Livable Cities-initiatief - waar je kunt lopen, moet je niet autorijden. Waar je samen kunt rijden, moet je niet solo rijden. De EU verliest dagelijks miljarden euro's in productieve tijden wanneer pendelaars vastzitten in files. Dat is de reden waarom we coworking promoten en thuiswerken,​ waar van toepassing; overheidsdiensten inbegrepen. Alternatieve brandstoffen kunnen onze planeet niet redden terwijl we energie blijven verspillen. We ondersteunen een Shared Mobility Principles voor Livable Cities-initiatief - waar je kunt lopen, moet je niet autorijden. Waar je samen kunt rijden, moet je niet solo rijden. De EU verliest dagelijks miljarden euro's in productieve tijden wanneer pendelaars vastzitten in files. Dat is de reden waarom we coworking promoten en thuiswerken,​ waar van toepassing; overheidsdiensten inbegrepen.
Regel 652: Regel 650:
 Op de lange termijn voorzien we het gebruik van fietsen en openbaar vervoer om toegang te krijgen tot vervoersknooppunten,​ treinen voor binnenlandse reizen binnen de EU, en vliegtuigen die voornamelijk overzeese bestemmingen bereiken. Delen is zorgzaam! Onze prioriteit hierbij is toereikendheid:​ de totale kosten van elke oplossing (inclusief onderhoud op lange termijn) moeten in verhouding staan ​​tot het algemene publieke voordeel. We ondersteunen innovatieve oplossingen zoals autonome vrachtwagens,​ slimme wegen en parkeerterreinen,​ goederentrams of modulaire bussen waar nodig. Op de lange termijn voorzien we het gebruik van fietsen en openbaar vervoer om toegang te krijgen tot vervoersknooppunten,​ treinen voor binnenlandse reizen binnen de EU, en vliegtuigen die voornamelijk overzeese bestemmingen bereiken. Delen is zorgzaam! Onze prioriteit hierbij is toereikendheid:​ de totale kosten van elke oplossing (inclusief onderhoud op lange termijn) moeten in verhouding staan ​​tot het algemene publieke voordeel. We ondersteunen innovatieve oplossingen zoals autonome vrachtwagens,​ slimme wegen en parkeerterreinen,​ goederentrams of modulaire bussen waar nodig.
  
-**Keep it Simple, Smart (KISS)**+==== Keep it Simple, Smart (KISS) ​====
  
 Europese transportregels zitten vol uitzonderingen. Door deze regels op elkaar af te stemmen, moet een competitief salaris en goede arbeidsvoorwaarden voor alle professionele chauffeurs op het hele continent worden geïmplementeerd. Inclusief harmonisatie van rijverboden en een interne markt voor treinstellen en trams. Wij ondersteunen progressieve wetgeving voor autonome, onbemande auto's om aansprakelijkheidskwesties te regelen en de EU bovenaan de innovatieladder voor de automobielsector te houden. Europese transportregels zitten vol uitzonderingen. Door deze regels op elkaar af te stemmen, moet een competitief salaris en goede arbeidsvoorwaarden voor alle professionele chauffeurs op het hele continent worden geïmplementeerd. Inclusief harmonisatie van rijverboden en een interne markt voor treinstellen en trams. Wij ondersteunen progressieve wetgeving voor autonome, onbemande auto's om aansprakelijkheidskwesties te regelen en de EU bovenaan de innovatieladder voor de automobielsector te houden.
Regel 658: Regel 656:
 Verschillende vervoerswijzen moeten juridisch gelijk worden gemaakt, een transparant systeem van subsidies hebben en hun kosten moeten alle toepasselijke externe factoren weerspiegelen. Verschillende vervoerswijzen moeten juridisch gelijk worden gemaakt, een transparant systeem van subsidies hebben en hun kosten moeten alle toepasselijke externe factoren weerspiegelen.
  
-**Big Brother op de Weg**+==== Big Brother op de Weg ====
  
 We streven naar één enkel, publiek gecontroleerd,​ eenvoudig te gebruiken tol-satellietsysteem voor commercieel vervoer op snelwegen. Hierdoor wordt het gebruik van open source-apps mogelijk. Zo kan ook geanonimiseerde big data worden verwerkt om zowel gemeentelijk als interstatelijk verkeersbeheer te verbeteren. Wij dringen erop aan dat eCall en andere soortgelijke apparaten voor bewegingsregistratie optioneel blijven en dat hun gegevens strikt anoniem zijn, zodat deelname aan dergelijke transportbewakingsactiviteiten een transparant hulpmiddel bij uitstek met publieke voordelen blijft, in plaats van een verplicht middel van overheidssurveillance met behulp van uitbestede aannemers en ondoorzichtige besturingsmechanismen. We streven naar één enkel, publiek gecontroleerd,​ eenvoudig te gebruiken tol-satellietsysteem voor commercieel vervoer op snelwegen. Hierdoor wordt het gebruik van open source-apps mogelijk. Zo kan ook geanonimiseerde big data worden verwerkt om zowel gemeentelijk als interstatelijk verkeersbeheer te verbeteren. Wij dringen erop aan dat eCall en andere soortgelijke apparaten voor bewegingsregistratie optioneel blijven en dat hun gegevens strikt anoniem zijn, zodat deelname aan dergelijke transportbewakingsactiviteiten een transparant hulpmiddel bij uitstek met publieke voordelen blijft, in plaats van een verplicht middel van overheidssurveillance met behulp van uitbestede aannemers en ondoorzichtige besturingsmechanismen.
  
-**Grensoverschreidend ​Verkeer en Transport**+==== Grensoverschrijdend ​Verkeer en Transport ​====
  
 De huidige transportstromen,​ vooral in de nieuwe EU-landen, kopiëren nog steeds voornamelijk de oude nationale hiërarchie. Gebruikmakend van nieuwe dynamische transportopties (fiets- en autodeelschema'​s,​ on-demand openbaar vervoer, app-apps) zullen we ernaar streven nieuwe natuurlijke transportstromen toe te laten, die geen rekening houden met nationale grenzen. Alle EU-burgers hebben het recht op echt vrij verkeer. Deze maatregelen maken het mogelijk om de vaak minder ontwikkelde perifere regio'​s te stimuleren. De huidige transportstromen,​ vooral in de nieuwe EU-landen, kopiëren nog steeds voornamelijk de oude nationale hiërarchie. Gebruikmakend van nieuwe dynamische transportopties (fiets- en autodeelschema'​s,​ on-demand openbaar vervoer, app-apps) zullen we ernaar streven nieuwe natuurlijke transportstromen toe te laten, die geen rekening houden met nationale grenzen. Alle EU-burgers hebben het recht op echt vrij verkeer. Deze maatregelen maken het mogelijk om de vaak minder ontwikkelde perifere regio'​s te stimuleren.
  
-**Legalisatie van Taxi-apps**+==== Legalisatie van Taxi-apps ​====
  
 Grote stedelijke gebieden in de EU hebben momenteel een onduidelijke en soms tegenstrijdige juridische houding tot de '​ride-hailing apps' (Taxify, UBER), waardoor het verdere onderzoek en de ontwikkeling van die projecten wordt belemmerd. Wij zijn van mening dat de wetgeving de huidige technologieontwikkeling moet weerspiegelen en dat er op EU-niveau één gemeenschappelijk kader voor '​ride-hailing apps' moet bestaan, waardoor GPS en soortgelijke technologieën worden erkend als een gecertificeerd systeem voor het berekenen van afstanden. Het legaliseren van '​ride-hailing apps' zal een groot voordeel zijn voor plattelandsgebieden en minder rijke individuen. Grote stedelijke gebieden in de EU hebben momenteel een onduidelijke en soms tegenstrijdige juridische houding tot de '​ride-hailing apps' (Taxify, UBER), waardoor het verdere onderzoek en de ontwikkeling van die projecten wordt belemmerd. Wij zijn van mening dat de wetgeving de huidige technologieontwikkeling moet weerspiegelen en dat er op EU-niveau één gemeenschappelijk kader voor '​ride-hailing apps' moet bestaan, waardoor GPS en soortgelijke technologieën worden erkend als een gecertificeerd systeem voor het berekenen van afstanden. Het legaliseren van '​ride-hailing apps' zal een groot voordeel zijn voor plattelandsgebieden en minder rijke individuen.
  
-**Geharmoniseerde Wetgeving voor Geautomatiseerde Voertuigen**+==== Geharmoniseerde Wetgeving voor Geautomatiseerde Voertuigen ​====
  
 De EU moet streven naar een geharmoniseerde wetgeving voor autonome voertuigen. De EU moet streven naar een geharmoniseerde wetgeving voor autonome voertuigen.
ep2019/programma.1557687437.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2019/05/12 20:57 door Prutzenberg