Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


reglementen:huishoudelijk_reglement

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

Beide kanten vorige revisie Vorige revisie
Volgende revisie
Vorige revisie
reglementen:huishoudelijk_reglement [2016/09/30 23:17]
Azonata
reglementen:huishoudelijk_reglement [2019/07/09 00:06]
Wim
Regel 1: Regel 1:
-====== Huishoudelijk reglement (concept)======+====== Huishoudelijk reglement (concept) ====== 
 De Piratenpartij een platte organisatie waarin iedereen een bijdrage kan leveren. De grondbeginselen van de partij staan omschreven en gepubliceerd op de website. De Piratenpartij zet zich in voor de vrije informatiesamenleving. De Piratenpartij een platte organisatie waarin iedereen een bijdrage kan leveren. De grondbeginselen van de partij staan omschreven en gepubliceerd op de website. De Piratenpartij zet zich in voor de vrije informatiesamenleving.
  
 Dit Huishoudelijk reglement is vastgesteld in de ALV oktober 2013. Deze huishoudelijk reglementen zijn een aanvulling op de statuten die zijn vastgesteld in de ALV van oktober 2013. Een digitale versie van de statuten en het huishoudelijk reglement is ten alle tijde beschikbaar via de website van de piratenpartij. Dit Huishoudelijk reglement is vastgesteld in de ALV oktober 2013. Deze huishoudelijk reglementen zijn een aanvulling op de statuten die zijn vastgesteld in de ALV van oktober 2013. Een digitale versie van de statuten en het huishoudelijk reglement is ten alle tijde beschikbaar via de website van de piratenpartij.
- +===== Mogelijke aanpassingen ===== 
-==== Artikel: Relatie statuten ​==== +^Status^HR tekst^Voorstel^Opmerking^ 
-Wanneer een bepaling van dit reglement in strijd komt met een bepaling van de statuten, prevaleren de statuten. +|Open|4. Geldmiddelen. Nadere regels omtrent beheer en gebruik van geldelijke fondsen worden gesteld in het huishoudelijk reglement.|Deze tekst hoort in de statuten thuis en daaruit volgt eventueel wat in het HR moet komen staan| | 
 +|Open|5. Grondbeginselen. De grondbeginselen staan ten alle tijde gepubliceerd op de website van de piratenpartij|Er voor zorg dragen dat op de website dezelfde term (grondbeginselen) wordt gebruikt als hier in het HR. Reden: betere vindbaarheid en duidelijkheid wat beldoeld wordt| | 
 +|Ingevoerd| |Artikel: Relatie statuten. ​Wanneer een bepaling van dit reglement in strijd komt met een bepaling van de statuten, prevaleren de statuten.|Dit staat in artikel 6|
 ===== 1. Lidmaatschap ===== ===== 1. Lidmaatschap =====
 +
 ==== Artikel: lidmaatschap ==== ==== Artikel: lidmaatschap ====
 +
   - Het verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar.   - Het verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar.
   - Het partijbestuur geeft desgevraagd Algemene Leden Vergadering inzage in de nieuw aangemelde leden. Indien geen der leden bezwaar maakt zijn de nieuwe leden toegelaten   - Het partijbestuur geeft desgevraagd Algemene Leden Vergadering inzage in de nieuw aangemelde leden. Indien geen der leden bezwaar maakt zijn de nieuwe leden toegelaten
Regel 16: Regel 20:
   - Over de toelating van geballoteerde kandidaat-leden wordt door het partijbestuur schriftelijk gestemd. Een kandidaat-lid is toegelaten als het aantal voor-stemmen het aantal tegen-stemmen overtreft.   - Over de toelating van geballoteerde kandidaat-leden wordt door het partijbestuur schriftelijk gestemd. Een kandidaat-lid is toegelaten als het aantal voor-stemmen het aantal tegen-stemmen overtreft.
   - Redenen om kandidaat-leden niet toe te laten tot de partij zijn:   - Redenen om kandidaat-leden niet toe te laten tot de partij zijn:
-    ​* de verwachting dat zij handelen in strijd met de grondbeginselen;​ +      ​* de verwachting dat zij handelen in strijd met de grondbeginselen;​ 
-    * de verwachting dat zij de partij op onredelijke wijze zullen benadelen;​ +      * de verwachting dat zij de partij op onredelijke wijze zullen benadelen;​ 
-    * eerdere ontzetting uit de partij.+      * eerdere ontzetting uit de partij. 
   * Welke gegevens worden tenminste opgenomen in het ledenregister?​   * Welke gegevens worden tenminste opgenomen in het ledenregister?​
-    ​* Lidmaatschapsnummer +      ​* Lidmaatschapsnummer 
-    * Voorletters,​ achternaam, adres, postcode, woonplaats;​ +      * Voorletters,​ achternaam, adres, postcode, woonplaats;​ 
-    * E-mailadres;​ +      * E-mailadres;​ 
-    * Nickname + inlognaam piratenpartij;​ +      * Nickname + inlognaam piratenpartij;​ 
-    * lid sinds +      * lid sinds 
-    * lidmaatschap organen +      * lidmaatschap organen 
-    * actief lid, functiedragend. +      * actief lid, functiedragend. 
-    * contributie voldaan+      * contributie voldaan
  
 ==== Artikel: beëindiging lidmaatschap ==== ==== Artikel: beëindiging lidmaatschap ====
 +
 === Beëindiging door opzegging === === Beëindiging door opzegging ===
 +
   - Opzegging door het lid kan schriftelijk of digitaal schriftelijk gebeuren. De opzegging zal binnen maximaal dertig dagen worden doorgevoerd door het secretariaat van de partij.   - Opzegging door het lid kan schriftelijk of digitaal schriftelijk gebeuren. De opzegging zal binnen maximaal dertig dagen worden doorgevoerd door het secretariaat van de partij.
   - Opzegging ontslaat het lid niet van de verplichting om de contributie van het lopende verenigingsjaar te voldoen.   - Opzegging ontslaat het lid niet van de verplichting om de contributie van het lopende verenigingsjaar te voldoen.
Regel 36: Regel 43:
  
 === Beëindiging door ontzetting === === Beëindiging door ontzetting ===
 +
   - Het lid of de leden die ontzetting uit de partij is aangezegd zijn per direct ontheven uit alle functies. Zij mogen op geen enkele wijze, zonder toestemming van het partijbestuur,​ namens de partij optreden of zich als lid van de partij voordoen.   - Het lid of de leden die ontzetting uit de partij is aangezegd zijn per direct ontheven uit alle functies. Zij mogen op geen enkele wijze, zonder toestemming van het partijbestuur,​ namens de partij optreden of zich als lid van de partij voordoen.
   - Leden die ontzetting uit de partij is aangezegd hebben, behalve wanneer het besluit door de Algemene Leden Vergadering is genomen, recht van beroep bij de beroepscommissie;​   - Leden die ontzetting uit de partij is aangezegd hebben, behalve wanneer het besluit door de Algemene Leden Vergadering is genomen, recht van beroep bij de beroepscommissie;​
Regel 42: Regel 50:
  
 ==== Artikel: contributies en verplichtingen ==== ==== Artikel: contributies en verplichtingen ====
 +
   - Jaarlijks stelt het partijbestuur de leden op de hoogte dat de contributies betaald moeten worden.   - Jaarlijks stelt het partijbestuur de leden op de hoogte dat de contributies betaald moeten worden.
   - De contributie kan ineens worden betaald, of in een door de penningmeester aantal te bepalen termijnen.   - De contributie kan ineens worden betaald, of in een door de penningmeester aantal te bepalen termijnen.
Regel 48: Regel 57:
  
 ===== 2. Algemene Leden Vergadering ===== ===== 2. Algemene Leden Vergadering =====
 +
 ==== Artikel: aankondiging ==== ==== Artikel: aankondiging ====
 +
   - De aankondiging geschiedt uiterlijk zeven dagen voor de Algemene Leden Vergadering.   - De aankondiging geschiedt uiterlijk zeven dagen voor de Algemene Leden Vergadering.
   - In de aankondiging staan tenminste:   - In de aankondiging staan tenminste:
-    ​* de datum, tijd en locatie van de ALV; +      ​* de datum, tijd en locatie van de ALV; 
-    * hoe de ALV online te volgen is; +      * hoe de ALV online te volgen is; 
-    * waar de agenda bekend wordt gemaakt.+      * waar de agenda bekend wordt gemaakt.
   - De Algemene Leden Vergadering komt tenminste eenmaal per kalenderjaar bijeen en zoveel meer als het partijbestuur dat nodig acht.   - De Algemene Leden Vergadering komt tenminste eenmaal per kalenderjaar bijeen en zoveel meer als het partijbestuur dat nodig acht.
   - Op schriftelijk verzoek van vijfentwintig leden of tenminste een tiende deel der leden is het partijbestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Leden Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers op de wijze als in <​verwijzing statuten: $ALV, lid3> bepaald tot bijeenroeping overgaan.   - Op schriftelijk verzoek van vijfentwintig leden of tenminste een tiende deel der leden is het partijbestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Leden Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers op de wijze als in <​verwijzing statuten: $ALV, lid3> bepaald tot bijeenroeping overgaan.
Regel 59: Regel 70:
  
 ==== Artikel: organisatie,​ voorzitter en notulist ==== ==== Artikel: organisatie,​ voorzitter en notulist ====
 +
   - De voorzitter van het partijbestuur of zijn plaatsvervanger treedt als voorzitter ook op tijdens de Algemene Leden Vergadering,​ tenzij of de Algemene Leden Vergadering of het partijbestuur een Technisch Voorzitter benoemt.   - De voorzitter van het partijbestuur of zijn plaatsvervanger treedt als voorzitter ook op tijdens de Algemene Leden Vergadering,​ tenzij of de Algemene Leden Vergadering of het partijbestuur een Technisch Voorzitter benoemt.
   - De voorzitter kan op een ALV met een punt van orde bindend terecht gewezen worden.   - De voorzitter kan op een ALV met een punt van orde bindend terecht gewezen worden.
Regel 65: Regel 77:
  
 ==== Artikel: Agenda en stukken ==== ==== Artikel: Agenda en stukken ====
 +
   - Het presidium stelt de agenda samen.   - Het presidium stelt de agenda samen.
   - Bestuursleden,​ fractieleden,​ of groepen van tenminste drie leden, kunnen agendapunten aandragen.   - Bestuursleden,​ fractieleden,​ of groepen van tenminste drie leden, kunnen agendapunten aandragen.
Regel 76: Regel 89:
  
 ==== Artikel: aanwezigheid en deelname ==== ==== Artikel: aanwezigheid en deelname ====
 +
   - Alle leden hebben toegang tot de Algemene Leden Vergadering.   - Alle leden hebben toegang tot de Algemene Leden Vergadering.
   - De Algemene Leden Vergadering is openbaar, tenzij:   - De Algemene Leden Vergadering is openbaar, tenzij:
-    ​* sprake is van strijdigheden met de belangen van de vereniging. Zulks wordt bepaald met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. +      ​* sprake is van strijdigheden met de belangen van de vereniging. Zulks wordt bepaald met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
-    * over personen wordt gepraat en het privacyrecht in het geding is, zulks op verzoek van een van de aanwezige stemgerechtigde leden.+      * over personen wordt gepraat en het privacyrecht in het geding is, zulks op verzoek van een van de aanwezige stemgerechtigde leden.
   - Als aanwezig worden meegerekend leden:   - Als aanwezig worden meegerekend leden:
-    ​* die fysiek aanwezig zijn bij de ALV, zij ontvangen de status aanwezig. +      ​* die fysiek aanwezig zijn bij de ALV, zij ontvangen de status aanwezig. 
-    * die op digitale wijze meedoen aan de ALV, zij ontvangen de status online.+      * die op digitale wijze meedoen aan de ALV, zij ontvangen de status online.
   - Bezoekers ontvangen de status toeschouwer.   - Bezoekers ontvangen de status toeschouwer.
   - Een lid is online als deze op een andere locatie is dan de locatie van de vergadering,​ maar wel de vergadering volgt.   - Een lid is online als deze op een andere locatie is dan de locatie van de vergadering,​ maar wel de vergadering volgt.
Regel 90: Regel 104:
  
 ==== Artikel: Quorum ==== ==== Artikel: Quorum ====
 +
   - Voor de ALV geldt een quorum van vijf procent van het totaal aantal leden, doch tenminste tien leden die geen lid zijn van het partijbestuur of de fractie.   - Voor de ALV geldt een quorum van vijf procent van het totaal aantal leden, doch tenminste tien leden die geen lid zijn van het partijbestuur of de fractie.
  
 ==== Artikel: machtiging ==== ==== Artikel: machtiging ====
 +
   - Een lid kan een ander lid machtigen, de gemachtigde kan dan indien deze aanwezig of online is een stem uitbrengen namens het vertegenwoordigde lid.   - Een lid kan een ander lid machtigen, de gemachtigde kan dan indien deze aanwezig of online is een stem uitbrengen namens het vertegenwoordigde lid.
   - Een machtiging moet voorafgaand aan de ALV bekend worden gemaakt aan het presidium:   - Een machtiging moet voorafgaand aan de ALV bekend worden gemaakt aan het presidium:
-    ​* schriftelijk getekend door de vertegenwoordigde en de gemachtigde. +      ​* schriftelijk getekend door de vertegenwoordigde en de gemachtigde. 
-    * op een andere betrouwbare wijze bevestigd door de vertegenwoordigde aan het presidium.+      * op een andere betrouwbare wijze bevestigd door de vertegenwoordigde aan het presidium.
   - Alleen een lid met stemrecht kan andere leden machtigen of gemachtigd worden.   - Alleen een lid met stemrecht kan andere leden machtigen of gemachtigd worden.
   - Eventuele stemadviezen die met een machtiging samengaan zijn niet bindend.   - Eventuele stemadviezen die met een machtiging samengaan zijn niet bindend.
Regel 103: Regel 119:
  
 ==== Artikel: vergaderreglement ==== ==== Artikel: vergaderreglement ====
 +
   - Spreekgerechtigd zijn:   - Spreekgerechtigd zijn:
-    ​* niet geschorste leden; +      ​* niet geschorste leden; 
-    * functiedragende niet-leden van de partij; +      * functiedragende niet-leden van de partij; 
-    * gevolmachtigde sprekers: een lid kan een ander persoon machtigen om namens hem te spreken. Zijn status is dan vertegenwoordigde stem; +      * gevolmachtigde sprekers: een lid kan een ander persoon machtigen om namens hem te spreken. Zijn status is dan vertegenwoordigde stem; 
-    * overige aanwezigen, nadat de voorzitter van de Algemene Leden Vergadering op verzoek van de aanwezige deze het woord verleend.+      * overige aanwezigen, nadat de voorzitter van de Algemene Leden Vergadering op verzoek van de aanwezige deze het woord verleend.
   - Een geschorst lid is bevoegd over het besluit tot schorsing het woord te voeren.   - Een geschorst lid is bevoegd over het besluit tot schorsing het woord te voeren.
   - Verkiezingen beginnen met een inleiding van de kandidaten.   - Verkiezingen beginnen met een inleiding van de kandidaten.
Regel 114: Regel 131:
  
 === Punt van orde === === Punt van orde ===
 +
   - Een punt van orde wordt onmiddellijk in een ronde besproken waarna het, na behandeling,​ tot stemming wordt gebracht.   - Een punt van orde wordt onmiddellijk in een ronde besproken waarna het, na behandeling,​ tot stemming wordt gebracht.
   - Een punt van orde betreft het verloop van de vergadering,​ niet inhoudelijk het onderwerp wat besproken wordt.   - Een punt van orde betreft het verloop van de vergadering,​ niet inhoudelijk het onderwerp wat besproken wordt.
Regel 120: Regel 138:
  
 === Moties === === Moties ===
 +
   - Een motie kan alleen schriftelijk worden ingediend.   - Een motie kan alleen schriftelijk worden ingediend.
   - Een motie kan tijdens de ALV worden ingediend wanneer zij steun krijgt van vijf personen, doch tenminste vijf procent van de aanwezige leden.   - Een motie kan tijdens de ALV worden ingediend wanneer zij steun krijgt van vijf personen, doch tenminste vijf procent van de aanwezige leden.
Regel 125: Regel 144:
  
 ==== Artikel: stemreglement ==== ==== Artikel: stemreglement ====
 +
   - Alle leden die niet geschorst zijn, zijn stemgerechtigd.   - Alle leden die niet geschorst zijn, zijn stemgerechtigd.
   - Alle aanwezige leden hebben een gelijke stem.   - Alle aanwezige leden hebben een gelijke stem.
   - In een stemronde wordt gestemd over achtereenvolgens:​   - In een stemronde wordt gestemd over achtereenvolgens:​
-    ​* de volgorde van behandeling van amendementen,​ waarbij het meest verstrekkende voorstel als eerste wordt behandeld;​ +      ​* de volgorde van behandeling van amendementen,​ waarbij het meest verstrekkende voorstel als eerste wordt behandeld;​ 
-    * stemming over het handelende agendapunt;​ +      * stemming over het handelende agendapunt;​ 
-    * alle moties waarover nog niet besloten is worden ter stemming gebracht.+      * alle moties waarover nog niet besloten is worden ter stemming gebracht.
   - Online leden dienen te stemmen via de daarvoor bestemde tool. Bij ontbreken of disfunctioneren van de tool dienen zij stemmen kenbaar te maken bij het presidium.   - Online leden dienen te stemmen via de daarvoor bestemde tool. Bij ontbreken of disfunctioneren van de tool dienen zij stemmen kenbaar te maken bij het presidium.
-    ​* Het presidium meldt voor de vergadering hoe je de vergadering kan volgen en hoe zij bereikbaar is tijdens de vergadering. In ieder geval geschikt om stemmingen door te geven zijn telefoon en IRC (Internet Relay Chat), mits geauthenticeerd met NickServ, indien de lokatie die mogelijkheden biedt. Het presidium kan andere manieren toestaan.+      ​* Het presidium meldt voor de vergadering hoe je de vergadering kan volgen en hoe zij bereikbaar is tijdens de vergadering. In ieder geval geschikt om stemmingen door te geven zijn telefoon en IRC (Internet Relay Chat), mits geauthenticeerd met NickServ, indien de lokatie die mogelijkheden biedt. Het presidium kan andere manieren toestaan.
   - Stemmen bij volmacht is toegestaan. Zie omtrent de voorwaarden het artikel machtiging. De stem bij volmacht wordt uitgebracht door de gemachtigde.   - Stemmen bij volmacht is toegestaan. Zie omtrent de voorwaarden het artikel machtiging. De stem bij volmacht wordt uitgebracht door de gemachtigde.
  
 === Stemming over zaken === === Stemming over zaken ===
 +
   - Wanneer geen der stemgerechtigden stemming aanvraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen   - Wanneer geen der stemgerechtigden stemming aanvraagt, wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen
   - Wordt er stemming aangevraagd dan wordt gestemd per handopsteken   - Wordt er stemming aangevraagd dan wordt gestemd per handopsteken
   - Men kan stemmen met de volgende mogelijkheden:​   - Men kan stemmen met de volgende mogelijkheden:​
-    ​* voor: wanneer men het eens is met het gedane voorstel; +      ​* voor: wanneer men het eens is met het gedane voorstel; 
-    * tegen, wanneer men het oneens is met het gedane voorstel; +      * tegen, wanneer men het oneens is met het gedane voorstel; 
-    * blanco, wanneer men het eens, noch oneens is met het voorstel, of uit protest; +      * blanco, wanneer men het eens, noch oneens is met het voorstel, of uit protest; 
-    * onthouden, wanneer men onvoldoende is geïnformeerd of zichzelf anderszins niet in staat acht een juist besluit te nemen.+      * onthouden, wanneer men onvoldoende is geïnformeerd of zichzelf anderszins niet in staat acht een juist besluit te nemen.
   - Een voorstel is aangenomen indien het aantal voor-stemmen het aantal tegen-stemmen plus het aantal blanco-stemmen overtreft.   - Een voorstel is aangenomen indien het aantal voor-stemmen het aantal tegen-stemmen plus het aantal blanco-stemmen overtreft.
   - Is daarentegen het aantal voor-stemmen groter of gelijk aan het aantal tegen-stemmen en tegelijkertijd kleiner dan het aantal tegen-stemmen plus het aantal blanco-stemmen,​ dan wordt het voorstel opnieuw voor een ronde in behandeling genomen en opnieuw in stemming gebracht.   - Is daarentegen het aantal voor-stemmen groter of gelijk aan het aantal tegen-stemmen en tegelijkertijd kleiner dan het aantal tegen-stemmen plus het aantal blanco-stemmen,​ dan wordt het voorstel opnieuw voor een ronde in behandeling genomen en opnieuw in stemming gebracht.
Regel 148: Regel 169:
  
 === Punt van orde === === Punt van orde ===
 +
   - Wanneer een punt van orde ter stemming wordt gebracht kan men kan voor- of tegenstemmen of zich van stemming onthouden. Bij het staken der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.   - Wanneer een punt van orde ter stemming wordt gebracht kan men kan voor- of tegenstemmen of zich van stemming onthouden. Bij het staken der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
   - Het voorstel wordt dan geacht te zijn aangenomen indien het aantal voor stemmen groter is dan het aantal tegen-stemmen.   - Het voorstel wordt dan geacht te zijn aangenomen indien het aantal voor stemmen groter is dan het aantal tegen-stemmen.
  
 === Stemming over personen === === Stemming over personen ===
-  ​- Stemming over personen geschiedt per handopsteken,​ tenzij een der aanwezige leden  of betrokken personen om schriftelijke stemming verzoekt.+ 
 +  ​- Stemming over personen geschiedt per handopsteken,​ tenzij een der aanwezige leden of betrokken personen om schriftelijke stemming verzoekt.
   - Bij schriftelijke stemming draagt het presidium zorg voor stembriefjes.   - Bij schriftelijke stemming draagt het presidium zorg voor stembriefjes.
   - Een stembriefje vermeldt bij stemming over één persoon de opties ‘voor’, ‘tegen’,​ ‘blanco’ en ‘onthouding’.   - Een stembriefje vermeldt bij stemming over één persoon de opties ‘voor’, ‘tegen’,​ ‘blanco’ en ‘onthouding’.
Regel 161: Regel 184:
  
 === Verkiezing van personen === === Verkiezing van personen ===
 +
   - Een lid kan alleen zichzelf kandidaat stellen.   - Een lid kan alleen zichzelf kandidaat stellen.
   - Een lid moet steun hebben van tenminste twee andere leden om zichzelf kandidaat te kunnen stellen.   - Een lid moet steun hebben van tenminste twee andere leden om zichzelf kandidaat te kunnen stellen.
Regel 177: Regel 201:
  
 ==== Artikel: sollicitatiecommissie ==== ==== Artikel: sollicitatiecommissie ====
 +
   - Voor vacante posities zal de ALV een sollicitatiecommissie kunnen benoemen. Dit geldt tenminste voor:   - Voor vacante posities zal de ALV een sollicitatiecommissie kunnen benoemen. Dit geldt tenminste voor:
-    ​* partijbestuurders +      ​* partijbestuurders 
-    * fractieleden +      * fractieleden 
-    * leden van de beroepscommissie +      * leden van de beroepscommissie 
-    * leden van de kascommissie +      * leden van de kascommissie 
-    * leden voor de raad van toezicht+      * leden voor de raad van toezicht
   - Een sollicitatiecommissie bestaat uit   - Een sollicitatiecommissie bestaat uit
-    ​* één huidig functiedragende betreffende de vacante positie, deze treed tevens op als voorzitter van de sollicitatiecommissie. +      ​* één huidig functiedragende betreffende de vacante positie, deze treed tevens op als voorzitter van de sollicitatiecommissie. 
-    * één lid van de partij. +      * één lid van de partij. 
-    * één onafhankelijke persoon, bij voorkeur geen lid van de partij.+      * één onafhankelijke persoon, bij voorkeur geen lid van de partij.
   - De sollicitatiecommissie wordt opgericht op het moment dat er een vacante positie is en blijft bestaan tot de positie vervuld is.   - De sollicitatiecommissie wordt opgericht op het moment dat er een vacante positie is en blijft bestaan tot de positie vervuld is.
   - De sollicitatiecommissie heeft als taak kandidaten voor de betreffende vacante positie te selecteren.   - De sollicitatiecommissie heeft als taak kandidaten voor de betreffende vacante positie te selecteren.
Regel 198: Regel 223:
  
 ==== Artikel: functiedragenden ==== ==== Artikel: functiedragenden ====
 +
   - Functiedragenden zijn:   - Functiedragenden zijn:
-    ​* leden van het partijbestuur;​ +      ​* leden van het partijbestuur;​ 
-    * leden van de fractie; +      * leden van de fractie; 
-    * leden van de Raad van toezicht; +      * leden van de Raad van toezicht; 
-    * leden van de beroepscommissie;​ +      * leden van de beroepscommissie;​ 
-    * leden van de kascommissie;​ +      * leden van de kascommissie;​ 
-    * coördinatoren van organen die vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur; +      * coördinatoren van organen die vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur; 
-    * coördinatoren van organen die vallen onder verantwoordelijkheid van de fractie.+      * coördinatoren van organen die vallen onder verantwoordelijkheid van de fractie.
   - Over deze functiedragenden dient de ALV zijn goedkeuring te geven.   - Over deze functiedragenden dient de ALV zijn goedkeuring te geven.
   - In sommige gevallen zal een functiedragende reeds een periode in de functie functioneren alvorens er een ALV plaatsvindt. De ALV geeft dan goedkeuring met terugwerkende kracht.   - In sommige gevallen zal een functiedragende reeds een periode in de functie functioneren alvorens er een ALV plaatsvindt. De ALV geeft dan goedkeuring met terugwerkende kracht.
Regel 211: Regel 237:
  
 ==== Artikel: Organen van de ALV ==== ==== Artikel: Organen van de ALV ====
 +
   - De Algemene ledenvergadering kent een aantal vaste organen. Daarnaast kan de Algemene Leden Vergadering personen, commissies of andere organen instellen die onder verantwoording van de Algemene Leden Vergadering werken.   - De Algemene ledenvergadering kent een aantal vaste organen. Daarnaast kan de Algemene Leden Vergadering personen, commissies of andere organen instellen die onder verantwoording van de Algemene Leden Vergadering werken.
   - Bij benoeming worden door de Algemene Leden Vergadering kaders meegegeven waarbinnen geopereerd kan worden.   - Bij benoeming worden door de Algemene Leden Vergadering kaders meegegeven waarbinnen geopereerd kan worden.
Regel 218: Regel 245:
  
 ==== Artikel: Raad van toezicht ==== ==== Artikel: Raad van toezicht ====
 +
   - De vereniging kent een Raad van Toezicht.   - De vereniging kent een Raad van Toezicht.
   - De taak van de raad van toezicht is toezicht houden op de organisatie. Hiertoe hebben zij volledig informatierecht en mogen gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur, fractie en de daaronder vallende werkgroepen en commissies, andere organen.   - De taak van de raad van toezicht is toezicht houden op de organisatie. Hiertoe hebben zij volledig informatierecht en mogen gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur, fractie en de daaronder vallende werkgroepen en commissies, andere organen.
Regel 231: Regel 259:
  
 ==== Artikel: Beroepscommissie ==== ==== Artikel: Beroepscommissie ====
 +
   - De vereniging kent een beroepscommissie.   - De vereniging kent een beroepscommissie.
-  - De beroepscommissie doet bindende uitspraken in beroep in geval van het niet toelaten van een persoon als lid van de partij <​verwijzing>,​ ontzetting van een lid uit de partij <​verwijzing>​ en in alle gevallen waar het bestuur en/of fractie beroep aan wil tekenen ​ tegen beslissingen van de raad van toezicht.+  - De beroepscommissie doet bindende uitspraken in beroep in geval van het niet toelaten van een persoon als lid van de partij <​verwijzing>,​ ontzetting van een lid uit de partij <​verwijzing>​ en in alle gevallen waar het bestuur en/of fractie beroep aan wil tekenen tegen beslissingen van de raad van toezicht.
   - De beroepscommissie bestaat uit zes leden, waarvan er telkens drie actief verbonden zijn aan een casus.   - De beroepscommissie bestaat uit zes leden, waarvan er telkens drie actief verbonden zijn aan een casus.
   - De leden van de beroepscommissie dienen integriteit te waarborgen en zorgen voor verenigbaarheid van hun functie en de casus waaraan zij actief verbonden zijn.   - De leden van de beroepscommissie dienen integriteit te waarborgen en zorgen voor verenigbaarheid van hun functie en de casus waaraan zij actief verbonden zijn.
Regel 241: Regel 270:
  
 ==== Artikel: Kascommissie ==== ==== Artikel: Kascommissie ====
 +
   - De vereniging kent een kascommissie.   - De vereniging kent een kascommissie.
   - De kascommissie onderzoekt de rekeningen, de verantwoording en de boekhouding van het partijbestuur. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.   - De kascommissie onderzoekt de rekeningen, de verantwoording en de boekhouding van het partijbestuur. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.
Regel 252: Regel 282:
  
 ===== 3. Organisatie ===== ===== 3. Organisatie =====
 +
 ==== Artikel: partijbestuur ==== ==== Artikel: partijbestuur ====
 +
   - De vereniging kent een partijbestuur. Hierna ook aan te duiden als bestuur, dagelijks bestuur, partijtop of anderszins van dezelfde strekking.   - De vereniging kent een partijbestuur. Hierna ook aan te duiden als bestuur, dagelijks bestuur, partijtop of anderszins van dezelfde strekking.
  
 === Taken en verantwoordelijkheden === === Taken en verantwoordelijkheden ===
 +
   - De taken van het bestuur zijn tenminste, maar niet uitsluitend:​   - De taken van het bestuur zijn tenminste, maar niet uitsluitend:​
-    ​* coördineren van werkzaamheden,​ activiteiten en gebeurtenissen binnen de partij; +      ​* coördineren van werkzaamheden,​ activiteiten en gebeurtenissen binnen de partij; 
-    * het faciliteren van de vrijwilligers binnen de partij; +      * het faciliteren van de vrijwilligers binnen de partij; 
-    * het verzorgen van de administratie.+      * het verzorgen van de administratie.
   - Het partijbestuur is voor zijn beleid verantwoording verschuldigd aan de Algemene Leden vergadering.   - Het partijbestuur is voor zijn beleid verantwoording verschuldigd aan de Algemene Leden vergadering.
   - Het partijbestuur verschaft de Algemene Leden Vergadering alle nodige en gevraagde informatie.   - Het partijbestuur verschaft de Algemene Leden Vergadering alle nodige en gevraagde informatie.
Regel 265: Regel 298:
  
 === Voorzitter === === Voorzitter ===
 +
   - De voorzitter leidt de vergadering van het partijbestuur.   - De voorzitter leidt de vergadering van het partijbestuur.
   - De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in eerste instantie bij de overheden van de instellingen als genoemd in '​artikel middelen het achtste lid' van de statuten.   - De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in eerste instantie bij de overheden van de instellingen als genoemd in '​artikel middelen het achtste lid' van de statuten.
Regel 270: Regel 304:
  
 === Secretaris === === Secretaris ===
 +
   - De secretaris is in eerste instantie verantwoordelijk voor de verzorging van het archief, de correspondentie en de ledenadministratie.   - De secretaris is in eerste instantie verantwoordelijk voor de verzorging van het archief, de correspondentie en de ledenadministratie.
   - De secretaris is verantwoordelijk voor het tijdig aankondigen en de verslaglegging van de Algemene Leden Vergadering.   - De secretaris is verantwoordelijk voor het tijdig aankondigen en de verslaglegging van de Algemene Leden Vergadering.
  
 === Penningmeester === === Penningmeester ===
 +
   - De penningmeester is in eerste instantie belast met het beheer van de gelden van de vereniging. Hiermee is de penningmeester verantwoordelijk voor het innen van de aan de vereniging verschuldigde gelden en het verrichten van betalingen.   - De penningmeester is in eerste instantie belast met het beheer van de gelden van de vereniging. Hiermee is de penningmeester verantwoordelijk voor het innen van de aan de vereniging verschuldigde gelden en het verrichten van betalingen.
  
 === Besluitvorming === === Besluitvorming ===
 +
   - Het partijbestuur neemt besluiten bij enkelvoudige meerderheid.   - Het partijbestuur neemt besluiten bij enkelvoudige meerderheid.
   - Voor een geldige besluitvorming geldt een aanwezigheid van tenminste de helft van de leden van het partijbestuur.   - Voor een geldige besluitvorming geldt een aanwezigheid van tenminste de helft van de leden van het partijbestuur.
Regel 283: Regel 320:
  
 === Samenstelling en benoeming === === Samenstelling en benoeming ===
 +
   - Benoeming van leden van het partijbestuur vind plaats op de Algemene Leden vergadering op voordracht van de sollicitatiecommissie.   - Benoeming van leden van het partijbestuur vind plaats op de Algemene Leden vergadering op voordracht van de sollicitatiecommissie.
   - Tenminste de helft van de leden van het partijbestuur bestaat uit leden van de partij.   - Tenminste de helft van de leden van het partijbestuur bestaat uit leden van de partij.
Regel 296: Regel 334:
  
 === Organen van het partijbestuur === === Organen van het partijbestuur ===
 +
   - Het partijbestuur kent een aantal organen, beter bekend als werkgroepen,​ commissies en projectgroepen die onder verantwoording van het partijbestuur werken.   - Het partijbestuur kent een aantal organen, beter bekend als werkgroepen,​ commissies en projectgroepen die onder verantwoording van het partijbestuur werken.
   - Het partijbestuur kan organen instellen die tijdelijk of permanent van aard zijn.   - Het partijbestuur kan organen instellen die tijdelijk of permanent van aard zijn.
Regel 309: Regel 348:
  
 ==== Artikel: fractie ==== ==== Artikel: fractie ====
 +
   - De vereniging heeft een kieskring.   - De vereniging heeft een kieskring.
   - De kieskring draagt de naam Fractie der Piratenpartij afgekort als Piratenpartij.   - De kieskring draagt de naam Fractie der Piratenpartij afgekort als Piratenpartij.
Regel 316: Regel 356:
  
 === Taken en verantwoordelijkheden === === Taken en verantwoordelijkheden ===
 +
   - De fractie onderschrijft de grondbeginselen van de partij.   - De fractie onderschrijft de grondbeginselen van de partij.
   - De taken van de fractie zijn tenminste, maar niet uitsluitend:​   - De taken van de fractie zijn tenminste, maar niet uitsluitend:​
-    ​* bepalen van de politieke lijn van de partij; +      ​* bepalen van de politieke lijn van de partij; 
-    * het schrijven van een programma van uitgangspunten;​ +      * het schrijven van een programma van uitgangspunten;​ 
-    * actieve steun geven aan de campagne.+      * actieve steun geven aan de campagne.
   - De fracties krijgen een mandaat voor het fractiewerk van de Algemene Leden Vergadering.   - De fracties krijgen een mandaat voor het fractiewerk van de Algemene Leden Vergadering.
   - De Algemene Leden vergadering kan de fracties alleen achteraf ter verantwoording roepen.   - De Algemene Leden vergadering kan de fracties alleen achteraf ter verantwoording roepen.
Regel 329: Regel 370:
  
 === Samenstelling en benoeming === === Samenstelling en benoeming ===
 +
   - Leden van de Fractie der Piratenpartij worden uit de leden van de partij benoemd.   - Leden van de Fractie der Piratenpartij worden uit de leden van de partij benoemd.
   - Benoeming van leden van de fractie vind plaats op de Algemene Leden vergadering op voordracht van de sollicitatiecommissie.   - Benoeming van leden van de fractie vind plaats op de Algemene Leden vergadering op voordracht van de sollicitatiecommissie.
Regel 347: Regel 389:
  
 === De fractie der Piratenpartij heeft een overkoepelende werkgroep === === De fractie der Piratenpartij heeft een overkoepelende werkgroep ===
 +
   - De werkgroep heeft tot doel:   - De werkgroep heeft tot doel:
   - Informatie-uitwisseling tussen de fracties onderling.   - Informatie-uitwisseling tussen de fracties onderling.
Regel 358: Regel 401:
  
 === Organen van de fractie === === Organen van de fractie ===
 +
   - De fractie kent een aantal organen, beter bekend als commissies, werkgroepen en projectgroepen die onder verantwoording van de fractie werken.   - De fractie kent een aantal organen, beter bekend als commissies, werkgroepen en projectgroepen die onder verantwoording van de fractie werken.
   - De fractie kan organen instellen die tijdelijk of permanent van aard zijn.   - De fractie kan organen instellen die tijdelijk of permanent van aard zijn.
Regel 371: Regel 415:
  
 ==== Artikel: afdelingen ==== ==== Artikel: afdelingen ====
 +
   - De partij kent afdelingen.   - De partij kent afdelingen.
   - Afdelingen kunnen geografisch,​ cultureel, demografisch of sociologisch van aard zijn.   - Afdelingen kunnen geografisch,​ cultureel, demografisch of sociologisch van aard zijn.
Regel 387: Regel 432:
  
 ==== Artikel: Announce ==== ==== Artikel: Announce ====
 +
   - Het officiëel orgaan van de Piratenpartij is genaamd Announce.   - Het officiëel orgaan van de Piratenpartij is genaamd Announce.
   - Het officiëel orgaan wordt digitaal verspreid onder de leden van de Piratenpartij.   - Het officiëel orgaan wordt digitaal verspreid onder de leden van de Piratenpartij.
Regel 393: Regel 439:
   - Het vaststellen van de in het vorige lid benoemde zaken vind plaats in de Algemene Leden Vergadering waarin ook de begroting wordt vastgesteld.   - Het vaststellen van de in het vorige lid benoemde zaken vind plaats in de Algemene Leden Vergadering waarin ook de begroting wordt vastgesteld.
   - De redactie van het Orgaan bestaat uit:   - De redactie van het Orgaan bestaat uit:
-    ​* een door de Algemene Leden Vergadering benoemde hoofdredacteur;​ +      ​* een door de Algemene Leden Vergadering benoemde hoofdredacteur;​ 
-    * een eindredacteur;​ +      * een eindredacteur;​ 
-    * een secretaris.+      * een secretaris.
   - De redactie bepaalt de inhoud van het orgaan aan de hand van de grondbeginselen en de kernpunten uit het programma van uitgangspunten.   - De redactie bepaalt de inhoud van het orgaan aan de hand van de grondbeginselen en de kernpunten uit het programma van uitgangspunten.
   - De redactie van het orgaan is verplicht tot publicatie van bestuursmededelingen.   - De redactie van het orgaan is verplicht tot publicatie van bestuursmededelingen.
Regel 403: Regel 449:
  
 ===== 4. Geldmiddelen ===== ===== 4. Geldmiddelen =====
 +
 ==== Artikel: Geldmiddelen ==== ==== Artikel: Geldmiddelen ====
 +
   - Nadere regels omtrent beheer en gebruik van geldelijke fondsen worden gesteld in het huishoudelijk reglement.   - Nadere regels omtrent beheer en gebruik van geldelijke fondsen worden gesteld in het huishoudelijk reglement.
  
 ==== Artikel: donateurs ==== ==== Artikel: donateurs ====
 +
   - Het donateursschap kan te alle tijde door het partijbestuur of door de donateur door opzegging worden beëindigd, met dien te verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar verschuldigd blijft.   - Het donateursschap kan te alle tijde door het partijbestuur of door de donateur door opzegging worden beëindigd, met dien te verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar verschuldigd blijft.
 +
   * Transparantie:​ bekendmaking van bedrag/​donateur   * Transparantie:​ bekendmaking van bedrag/​donateur
   * HR hoofdstuk subsidies/​fondsen/​funding   * HR hoofdstuk subsidies/​fondsen/​funding
  
 ===== 5. Grondbeginselen ===== ===== 5. Grondbeginselen =====
 +
   - De piratenpartij kent grondbeginselen   - De piratenpartij kent grondbeginselen
   - De grondbeginselen staan ten alle tijde gepubliceerd op de website van de piratenpartij.   - De grondbeginselen staan ten alle tijde gepubliceerd op de website van de piratenpartij.
Regel 417: Regel 468:
  
 === Wijziging === === Wijziging ===
 +
   - Iedere piraat kan een voorstel tot wijziging van e grondbeginselen aandragen, mits gesteund door tenminste twee andere piraten.   - Iedere piraat kan een voorstel tot wijziging van e grondbeginselen aandragen, mits gesteund door tenminste twee andere piraten.
   - Een woordelijke weergave van een voorstel tot wijziging van de grondbeginselen dient tenminste veertig dagen voor het besluitvormingsmoment ter kennis te worden gebracht aan de leden via het daartoe bestemde orgaan.   - Een woordelijke weergave van een voorstel tot wijziging van de grondbeginselen dient tenminste veertig dagen voor het besluitvormingsmoment ter kennis te worden gebracht aan de leden via het daartoe bestemde orgaan.
Regel 423: Regel 475:
  
 ===== 6. Slotbepaling ===== ===== 6. Slotbepaling =====
 +
   - Het partijbestuur is bevoegd in elk onvoorzien, spoedeisend geval in naam van de partij te beslissen, onverminderd haar verantwoordelijkheid tegenover de ALV.   - Het partijbestuur is bevoegd in elk onvoorzien, spoedeisend geval in naam van de partij te beslissen, onverminderd haar verantwoordelijkheid tegenover de ALV.
   - De Nederlandse wet prevaleren de statuten, ook waar deze geen dwingend recht bevatten.   - De Nederlandse wet prevaleren de statuten, ook waar deze geen dwingend recht bevatten.
   - De statuten prevaleren het huishoudelijk reglement.   - De statuten prevaleren het huishoudelijk reglement.
   - De statuten treden in werking nadat hiervan notariële akte is opgemaakt.   - De statuten treden in werking nadat hiervan notariële akte is opgemaakt.
 +
 +
reglementen/huishoudelijk_reglement.txt · Laatst gewijzigd: 2019/07/09 00:06 door Wim