Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.2economie_financien_banken

Niet meer editten, wijzigingen worden niet opgeslagen!

Economie, Financiën en Banken

De invloed van banken en multinationals op onze samenleving mag niet zo groot zijn dat het belang van grote bedrijven leidend wordt in democratische besluitvorming en ook mogen er geen maatschappij ontwrichtende gevolgen samengaan met een eventueel faillissement van een financiele instelling. Banken mogen dus niet langer te groot zijn om af te wikkelen en een eerlijke concurrentiepostitie voor het mkb (waaronder zzp' ers) mag niet lijden onder belastingafspraken voor grote internationale spelers. De overheid dient hiervoor via wijzigingen in (fiscale) wetgeving een meer gelijk speelveld te creëren.

Economische activiteit is een belangrijke waarde, maar niet de enige. ‘Zo veel mogelijk’ groei of werkgelegenheid, impliceert een ondergeschikte waarde van iets anders. Beleid maken is transparant zijn over de keuzes die je maakt en eerlijk zijn over wat je opgeeft om iets anders mogelijk te maken. Wie een eerlijk en transparant verhaal wil voorleggen aan de kiezer, moet bereid zijn de dilemma’s waar we voor staan in deze sector te benoemen. De drie grootste hebben betrekking op de toekomst van de euro, de begroting (voortkomend uit beleidskeuzes) en de hervorming van de financiële sector.

Door het tot nu toe gevoerde beleid is de maatschappelijke rekening opgelopen in de vorm van een instabiele financiële sector, onhoudbare pensioenbeloftes en een munteenheid waar we momenteel als exportland van profiteren, maar die op termijn niet houdbaar is in de huidige vorm. Het probleem is dat het onmogelijk is om deze rekening eerlijk te verdelen met als gevolg dat beleidsmakers de vingers er niet aan hebben willen branden en de fundamentele problemen groter in plaats van kleiner zijn geworden.

Wij schetsen onze plannen inclusief de nadelen van beleidskeuzes. Met inachtneming van het bovenstaande heeft de Piratenpartij ten aanzien van economie, financiën en banken de volgende voorstellen:

De toekomst van de euro voor Nederland


Het probleem van de Eurozone is dat er geen fiscale unie is. Hierdoor kunnen landen hun monetaire beleid niet aanpassen op hun economie en zit de Eurozone als geheel in wat lijkt op een permanente crisis. Landen die voorheen hun munt zouden devalueren zijn door de Europese norm van 3% begrotingstekort gedwongen tot prijsverlagingen en structurele hervormingen die ingaan tegen de lokale politieke wil. De Europese Centrale Bank (ECB) probeert de daardoor ontstane deflatie en stagnatie te bestrijden met middelen die daar niet geschikt voor zijn en dat leidt weer tot verdere instabiliteit die ook Nederland raakt. Het ECB beleid zorgt voor nieuwe onhoudbare zeepbellen op aandelenbeurzen en vastgoedmarkten waardoor een herhaling van 2008 slechts een kwestie van tijd is.

In een Europese Unie waarin grenzen vervagen zou een fiscale unie een logische volgende stap zijn. De implementatie van BEPS regelgeving (regelgeving om belastingontwijking tegen te gaan) en CCCTB (uniforme winstbelasting ondernemingen) zijn bewegingen in die richting. Een fiscale unie is echter een stap die in Europees verband genomen moet worden. Culturele verschillen binnen de Europese Unie en het huidige anti Europese sentiment, maken de kansen op het bereiken van een fiscale unie zeer klein. Wanneer een fiscale unie niet haalbaar is, dan is de terugkeer naar een eigen munt –ondanks alle kosten– de meest gunstige optie voor Nederland op de langere termijn. Deze keuze is bepalend voor de overige punten in het financiële programma. Een alliantie met landen die cultureel en economisch op Nederland lijken, zoals Duitsland of Denemarken, zal PPNL overwegen voor de langere termijn, mits daarbij de schaal van monetair en fiscaal beleid gelijk aan elkaar blijft.

Hervorming van de financiële markten

Banken zijn niet gezond en te groot om failliet te laten gaan bij tegenslag. Een hervorming van de sector betekent dat een verlies moet worden genomen. Voor marktwerking is het belangrijk dat partijen die niet goed functioneren kunnen worden vervangen door concurrenten. De uitkomst is een markt met spelers die zich van elkaar onderscheiden en hun producten en diensten afgestemd hebben op de afnemers.

Een bank in ons huidige systeem heeft twee functies: kredietverstrekking en betalingsverkeer. De Piratenpartij wil het betalingsverkeer loskoppelen van de kredietfunctie van banken en betaalgegevens niet meer bij private partijen in beheer geven. Betaalgegevens zijn privégegevens en dus geen verhandelbaar product. Zodra de eigen munt weer in omloop is, krijgt iedereen een betaalrekening bij De Nederlandse Bank, de ‘Blauwe Leeuw’, die uitsluitend betalingsverkeer faciliteert en geen krediet verstrekt. De markt kan apps en andere gebruiksfuncties voor betalingen ontwikkelen en aanbieden als schil bovenop de Blauwe Leeuw.

De taakstelling van commerciele banken verschuift naar sparen en/of krediet verstrekking. De hoeveelheid beschikbaar krediet vanuit banken zal afhangen van de mate waarin banken een overtuigende propositie hebben voor spaarders met overtollig geld op hun betaalrekening. Het systeem waarin banken garant staan voor elkaar (het deposito garantie stelsel) kan vervolgens worden versoberd, vanwege de gegarandeerde tegoeden op de betaalrekening en de mogelijkheid voor banken om hun diensten volgens full reserve banking aan te bieden. De prijs van deze hervorming is een herkapitalisatie van banken, die leidt tot een stabiele financiële sector. Het gevolg is dat lenen duurder wordt. Dit kan op korte termijn een nadelig effect hebben op de groei van de economie en zal op langere termijn leiden tot een toekomst met meer stabiliteit.

Totdat deze hervormingen zijn doorgevoerd wordt full reserve banking, een depositobank, wettelijk mogelijk gemaakt, zodat burgers zelf al een veiliger optie kunnen kiezen voor hun spaargeld. Tevens wordt begonnen met het afbouwen van het depositogarantiestelsel om perverse prikkels bij zowel burger als bank weg te nemen.

De begroting en de staatsschuld

Nederland heeft een staatsschuld in een valuta die ze niet zelf uitgeeft, de euro. Daar staan bezittingen tegenover, zoals een infrastructuur en een onderwijssysteem, die ons in staat stellen om iets van waarde te produceren. Door belasting te betalen, dragen we bij aan onze gezamenlijke voorzieningen. Maar niet al die voorzieningen functioneren even goed of zijn even wenselijk. Staatsschuld is niet perse iets slechts, wat telt is waar een staatslening voor is aangegaan. Is het uitgegeven aan iemand die opgroeit als een gelukkig persoon of aan een raketaanval waarbij burgerdoden zijn gevallen? Omdat Nederland vooralsnog onderdeel uitmaakt van de Europese (munt)Unie waarin we hebben ingestemd met de norm van maximaal 3% begrotingstekort, hebben we ons daar voor nu aan te houden, zelfs wanneer andere landen die norm overschrijden. Met inachtname van deze beperking willen wij onderstaande maatregelen aan alle burgers voorleggen in lijn met ons streven naar e-democracy.

Een innovatieve netwerkeconomie

Hoe groter een bedrijf wordt, des tehoe groter de kans dat deze onethisch gedrag gaat vertonen en onze rechten gaat schenden. De Piratenpartij wil niet dat de politiek zich niet langer laat beinvloeden door lobbyisten van banken en andere grote bedrijven, maar juist het MKB en ZZP'ers meer kansen bieden om zo een eerlijker speelveld te creëren. Juist het MKB en ZZP'ers komen immers met innovaties en vormen daarmee de motor van onze economie.

Technologische markten worden vaak snel gemonopoliseerd, waardoor mensen afhankelijk worden van de diensten die ze verlenen. Denk bijvoorbeeld aan Google, Facebook en Whatsapp, maar ook aan 'koppeldiensten' als Uber of Airbnb. De Piratenpartij vindt het daarom belangrijk dat Nederland zich inspant om het MKB op een eerlijke kans te blijven geven op deze technologische markten. Dit moet het MKB in staat stellen om innovatieve startups te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Hiervoor komen de volgende maatregelen:

  • Huidige belastingafspraken met multinationals worden transparant.
  • Nieuwe belastingafspraken met grote multinationals worden verboden.
  • Vennootsschapsbelasting voor MKB wordt verlaagd.
  • Grote bedrijven worden strenger gereguleerd om te voorkomen dat zij onze rechten schenden.
  • Er wordt meer vrijheid en kansen geboden aan MKB en ZZP'ers.
  • Wetgeving moet ook uitvoerbaar en betaalbaar ziijn voor bedrijven met maar 1 of twee man personeel.

ZZP'ers meer vrijheid geven en bureaucratie verminderen

De Piratenpartij draagt zelfstandige ondernemers een warm hart toe. Bedrijven huren echter steeds vaker ZZP'ers in om de CAO te ontwijken. In dat geval is er geen sprake van zelfstandige ondernemers, maar schijnzelfstandigheid. Hiermee maken ze gebruik van marktmacht en dat is verboden. De ACM dient actief te handhaven op bedrijven die structureel onder het CAO-loon betalen, willens en wetens onder de kostprijs inkopen of contracten eenzijdig in hun voordeel aanpassen. Dit maakt moeilijke regelingen als de wet DBA onnodig omdat de werkgevers geen voordeel meer hebben van schijnzelfstandigheid.

Voor ZZP'ers is het verschil tussen werk en privé vaak maar klein. Daarom moet de privacy van deze groep ook beschermd worden. Misbruik van NAW gegevens uit de Kamer van Koophandel moet tegengegaan worden. Bijvoorbeeld met alternatieve contactgegevens die minder gevoelig liggen. Omdat het BSN een gevoelig gegeven is in verband met ID-fraude, moet de verplichting afgeschaft worden om deze op facturen of websites te zetten.

Omdat met het grote aantal ZZP'ers de scheidslijn tussen bedrijf en privé-persoon vervaagt, moeten de mededingingsregels voor zeer kleine ondernemingen versoepeld worden, zodat ze zich makkelijker kunnen organiseren in coöperaties en gezamenlijke regelingen, zoals vrijwillige pensioenfondsen en verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid.

Onvoorwaardelijk basisinkomen

Een samenleving ontleent haar bestaansrecht uit participatie. Iedereen moet kunnen participeren, al is dat een recht en niet een plicht. In een wereld waarin de productiviteit door innovatie toeneemt en de natuurlijke en sociale grenzen van consumptie in zicht zijn, zal voor steeds minder mensen werk zijn dat het Bruto Nationaal Product kan verhogen. In een markteconomie is arbeid een kostenpost die mede door robotisering en automatisering zo laag mogelijk gemaakt wordt. Hoe gaan we de welvaart verdelen als er steeds minder werk is?

Een mogelijke manier is het bevorderen van (vrijwilligers)werk, op alle niveaus krijgen burgers inspraak in de projecten die ze willen opzetten. Op die manier ontstaat er voor iedereen de mogelijkheid om te participeren en iets terug te krijgen voor hun inspanning, ook al heeft het in de economie onvoldoende geldwaarde. In aanvulling hierop kunnen werklozen ook geholpen worden met gratis bij- of omscholing. Een andere manier is via een onvoorwaardelijk Basisinkomen. We weten alleen nog niet wat er gebeurt als iedereen een basisinkomen zou ontvangen. Gaan prijzen stijgen, gaat productiviteit omlaag, komen er zoveel migranten op af dat het onhoudbaar wordt? Het zijn vragen waar onderzoek en experimenten op beperkte schaal voor nodig zijn voor ze beantwoord kunnen worden.

Zelfbeschikking van uitkeringsgerechtigden.

De arbeidsmarkt verandert continue. De Piratenpartij ziet dat de ingezette automatisering en robotisering deze veranderingen in een stroomversnelling zetten en ziet hier kansen voor vooruitgang. Vast werk wordt steeds minder vanzelfsprekend. Naast het meer inzetten van flexibele medewerkers zullen ook complete beroepsgroepen verdwijnen. De Piratenpartij is van mening dat mensen de zekerheid moeten hebben dat zij in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Ons sociale vangnet dient de burger in staat te stellen om mee te gaan met deze veranderingen zonder zich zorgen te maken over zijn bestaanszekerheid.

Het verminderen van de controledrang en regelgeving zal mensen meer ruimte geven zichzelf te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het volgen van een (hogere) opleiding tijdens een uitkering of zelf vrijwilligerswerk te kunnen kiezen bij instanties met een ANBI status. Het moet makkelijker worden om met een uitkering tijdelijk werk aan te nemen. Als je (tijdelijk) werkt met behoud van een uitkering moet dit altijd lonen.

Nederland moet het MKB stimuleren om innovatieve startups op de markt te brengen

Het CPB heeft in augustus 2016 aangegeven dat Nederland haar mondiale koppositie op ICT gebied dreigt te verliezen. Dit terwijl de ICT sector veel werkgelegenheid biedt. De Piratenpartij acht het daarom van zeer groot belang dat Nederland zich bij het maken van wet- en regelgeving flexibel opstelt om innovatie door het MKB op het gebied van ICT en technologie te bevorderen. Dit moet het MKB in staat stellen om zelf innovatie startups te ontwikkelen en op de markt te brengen.

Too big to fail voorkomen

Banken hebben een belangrijke maatschappelijke functie. Commerciële banken mogen echter niet leidend worden in onze democratische besluitvorming. Het mag niet zo zijn dat een eventueel faillissement van een bank onze samenleving ontwricht. Doordat banken 'too big to fail' zijn kunnen ze de samenleving chanteren. Dit heeft geleid tot een instabiele financië sector. Voor marktwerking is het belangrijk dat partijen die niet goed functioneren kunnen worden vervangen door concurrenten. Banken dienen zich daarom op te splitsen tot onderdelen, die zonder maatschappij- ontwrichtende gevolgen failliet kunnen gaan.

Banken mogen geen woekerrentes rekenen

Banken mogen niet langer hoge rentes rekenen op tijdelijk rood staan door particulieren, terwijl er niet of nauwelijks rente wordt uitbetaald op diezelfde rekening couranten. Anoniem betalen moet altijd mogelijk blijven

De mogelijkheid wordt ingericht om anoniem te kunnen betalen, zowel contant als digitaal (bijvoorbeeld met een anonieme prepaid betaalkaart voor kleine betalingen). de verkoper hoeft niet te weten wíe er betaalt, het feit dat er betaald is, is voldoende

Als de ECB al geld bijdrukt, moet dit naar de burger gaan

De Euro zou waardevast moeten zijn, de inflatie doelstelling van de Euro door de ECB dient te worden gesteld op 0. Daar waar monetaire verruiming door de ECB wenselijk wordt geacht om deflatie te bestrijden, dan doet zij dit aan burgers, niet door het opkopen van obligaties.

Stimuleer alternatieve betalingsmiddelen, waaronder cryptocurrencies zoals bitcoin

Diversificatie van geld- en betalingssystemen leidt tot meer concurrentie en innovatie op deze markt en maakt geld- en betalingssystemen goedkoper.

Het tarief van de vennootschapsbelasting voor het MKB moet verder omlaag

Multinationals betalen via diverse fiscale constructies (deelnemingsvrijstelling, royalty structuren) nauwelijks vennootschapsbelasting, terwijl het MKB niet van deze constructies gebruik kan maken.

Deals die de belastingdienst met multinationals maakt, moeten openbaar zijn

Voordeel van deze transparantie is dat het aantal en de inhoud van deze deals beperkt zal worden tot deals die goed zijn voor de samenleving

Belasting op arbeid verschuift naar belasting op grondstoffen

Om economische activiteit op een duurzame wijze te bevorderen wordt de belasting op arbeid verlaagd en de belasting op grondstoffen verhoogd. Het verhoogt de arbeidsparticipatie en verlaagt onze ecologische voetafdruk.

Vrije keuze pensioenfondsen

Iedereen krijgt de vrijheid om zelf te kiezen bij welk pensioenfonds hij aangesloten wilt zijn. Zelfstandigen krijgen de mogelijkheid om zich vrijwillig aan te sluiten bij een fonds naar keuze. Wisselen van baan betekent daardoor niet automatisch wisselen van pensioenfonds.

archief/concepten/tkprogramma/4.2economie_financien_banken.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 21:21 door KapiteinG