Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:concepten:tkprogramma:4.5onderwijswetenschap

Dit is een oude revisie van het document!


Onderwijs

Onderwijs is de basis van een informatiesamenleving. Via het onderwijs leren kinderen hoe ze met de informatiesamenleving om kunnen gaan en welke waarde informatie heeft. Gedegen onderwijs helpt kinderen een denkkader te ontwikkelen waarin nieuwe informatie ingepast kan worden. Zonder zulk onderwijs is informatie waardeloos.

Investeren in onderwijs is dus investeren in de burgers van de toekomst. Er moet meer geld naar onderwijs om ervoor te zorgen dat iedereen die opgroeit in Nederland de (financiële) mogelijkheid heeft om door te kunnen groeien naar het niveau in het onderwijs dat hij/zij aan kan, dat de inhoud van het onderwijs wordt verbeterd en aangepast wordt aan de nieuwe behoeften van de snel veranderende informatiesamenleving en dat docenten een verlichte werkdruk en verbeterde werkomstandigheden krijgen.

Onderwijs op alle onderwijsniveaus is een burgerrecht. Onderwijs op alle onderwijsniveaus is een burgerrecht. Zonder onderwijs tot op het niveau dat iemand aankan functioneert een persoon niet optimaal in een informatiesamenleving. Iedereen die daarvoor de kwaliteiten en de wil heeft, moet van elk onderwijsniveau kunnen doorstromen naar een volgend niveau.

Het recht op onderwijs is leeftijdsonafhankelijk

De samenleving verandert steeds sneller waardoor het voor burgers steeds vaker nuttig is om, een aanvullende of geheel andere opleiding te gaan volgen in een vakgebied waarin een grotere arbeidsbehoefte is. Ook op latere leeftijd moeten mensen gelijke toegang hebben tot het onderwijs.

Het recht op onderwijs is statusonafhankelijk

Ongeacht in welke omgeving een burger opgroeit moet hij/zij altijd toegang hebben tot onderwijs om optimaal te kunnen functioneren in de informatiesamenleving. Het recht op onderwijs is dus onafhankelijk van zijn/haar economische en culturele achtergrond.

Kinderen worden zo vroeg mogelijk voorbereid op de informatiesamenleving.

In de vrije informatiesamenleving ligt er een grote nadruk op alle vormen van informatie. Daarom moet worden onderwezen wat informatie is, hoe je er mee omgaat, wat je er mee kan, en wat het verschil is tussen 'open', 'vertrouwelijke' en 'persoonlijke' informatie.

Het op de juiste manier leren omgaan met internet en andere media vormt een belangrijk onderdeel van het basisonderwijs.

ICT-onderwijs hoort te beginnen op de basisschool, bijvoorbeeld door het geven van basis programmeerlessen.

Toetsing van kennis moet los staan van verplichting om lessen te volgen.

Het volgen van lessen en het toetsen van kennis en vaardigheden zijn twee aparte zaken. Het volgen van lessen moet dus niet verplicht zijn. Lessen moeten als doel hebben de student te ondersteunen, zij dienen niet als aanwezigheidscontrole.

De (administratieve) werkdruk van docenten wordt verlicht zodat ze meer tijd hebben om voor de klas kunnen staan.

Privacy moet zeker ook in het onderwijs beschermd worden.

Scholen moeten een privacy-beleid en/of privacyreglement hebben.

Scholen moeten transparant zijn over het gebruik van leerlinggegevens.

Het maken van foto's of video's dient altijd met toestemming vooraf van ouders én kind te gebeuren.

De privacy van leerlingen moet altijd gewaarborgd blijven bij het uitwisselen van leerlingdossiers.

Leerlinggegevens dienen adequaat beveiligd te zijn.

Onderwijs(materiaal) en kennis dient in beginsel vrij toegankelijk te zijn.

Les- en leermaterialen moeten zoveel mogelijk vrij en online toegankelijk worden. Leermaterialen die worden bekostigd door de overheid moeten open ontwikkeld worden en vrij toegankelijk zijn. Op deze manier kan iedereen op de wereld ervan profiteren.

Colleges zijn mede met overheidsgeld betaald. Daarom moet deze kennis zoveel mogelijk online toegankelijk zijn onder een vrije licentie. Het beschikbaar maken van alle colleges biedt studenten flexibiliteit en niet-studenten toegang tot de mede met overheidsgeld betaalde colleges. Het online beschikbaar stellen van colleges maakt het voor studenten bovendien mogelijk vooraf de kwaliteit van een collegereeks of docent te bepalen en colleges bij andere instellingen te volgen.

Onderwijsomgevingen worden met open source software ontwikkeld. Dit maakt de ontwikkeling van onderwijsomgevingen efficiënter, stimuleert samenwerking tussen onderwijsinstellingen en verhoogt op den duur de kwaliteit van het onderwijs. Iedere onderwijsinstelling in de wereld kan van deze softwareontwikkeling profiteren en helpen deze verder te ontwikkelen.

Scholen mogen leerlingen nooit verplichten tot de aanschaf van een specifiek merk of type hardware. Les- en leermaterialen moeten altijd in een zodanig (vrij) formaat worden aangeboden dat leerlingen dit kunnen gebruiken op het apparaat van hun eigen keuze.

Wetenschap

De wetenschap is een belangrijk onderdeel van een goed functionerende democratie. De kennis en expertise van wetenschappers hoort voor iedereen toegankelijk te zijn. Wetenschap is idealiter onafhankelijk, transparant, kent geen taboes, wordt niet door de politiek gestuurd en dient geen economische belangen.

De onafhankelijkheid van wetenschappers moet boven alle twijfel verheven zijn. Daarom moeten wetenschappers zo transparant mogelijk te werk gaan:

  • Bij elke publicatie wordt gepubliceerd welke partijen het onderzoek gefinancierd hebben.
  • Alle relevante informatie rond een uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek wordt gepubliceerd (openscience).
  • Alle wetenschappelijke publicaties worden vrij toegankelijk gemaakt (openaccess).

Slechts als wetenschap transparant uitgevoerd wordt, en dus verifieerbaar objectieve informatie bevat, heeft het toegevoegde waarde voor onze samenleving. Een belangrijk voorbeeld hiervan is het gebruik van wetenschap voor evidence based policies, dit principe kan de kwaliteit van de politieke besluitvorming enorm verbeteren.

  • Met publieke middelen gefinancierde wetenschap moet in een open formaat en vrij toegankelijk zijn volgens het open access principe.

Kennis die mede door publieke financiering tot stand is gekomen op universiteiten en andere instellingen, is open, patent- en auteursrechtvrij en moet kosteloos en vrij toegankelijk zijn volgens het open access principe. Winst-georiënteerd gebruik van deze kennis moet transparant en openbaar zijn.

Door alle wetenschappelijke artikelen open en in een open formaat te publiceren, wordt kennis gemakkelijker gedeeld en wint het aan waarde. Door de ruwe data die nodig zijn om het onderzoek te reproduceren ook te publiceren kunnen wetenschappelijke artikelen beter gecontroleerd worden. Bovendien kunnen de data ook voor ander onderzoek inzetbaar worden gemaakt.

Door de huidige publicatieplicht wordt wetenschap niet bevorderd maar juist gehinderd. Inzicht in onderzoekswerkzaamheden gaat veel directer en gerichter als al tijdens de werkzaamheden het onderzoeksproces publiekelijk inzichtelijk is. Het algemeen belang van onderzoek hoort leidend te zijn en niet de kans dat het onderzoek gepubliceerd en geciteerd wordt.

archief/concepten/tkprogramma/4.5onderwijswetenschap.1473496627.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2016/09/10 10:37 door Jos