Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:gr2014:verkiezingen:programma:amsterdam

Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Amsterdam 2014

Voorwoord

De Piratenpartij is een geuzennaam waar we trots op zijn. Dat de prikkelende naam ons onderscheidt van de gevestigde orde is iets wat we niet perse als negatief ervaren, maar het is geen willekeurige ironische middelvinger. Het stempel ‘piraat’ wordt namelijk altijd gedrukt op een groep die ingaat tegen monopolisering in een nieuw gebied.

In de 17e eeuw kregen Europese staatsbedrijven zoals de Nederlandse VOC het monopolie op handelsroutes over zee naar grondstofrijke gebieden, die door verbeterde scheepsbouw bereikbaar werden. Het woord ‘piraat’ had een brede betekenis en werd gebruikt voor alle niet erkende zeevaarders. Daar vielen zeerovers onder, maar ook bijvoorbeeld Chinese handelaren. Eerder kreeg in Engeland het koninkrijk het monopolie op de boekdrukpers en werden ondernemers die het in hun hoofd haalden zelf een drukpers in elkaar te zetten ‘woordpiraten’ genoemd. Vijftig jaar geleden was de radio-ether de nieuwe horizon en kreeg de BBC als enige partij het recht om uit te zenden. Dankzij zogenoemde ‘radiopiraten’ maakten we kennis met popmuziek.

Het onontgonnen land van onze tijd is het internet. Ook hier zijn nog geen sluitende juridische modellen en bedreigt monopolisering net als in de eerdergenoemde voorbeelden onze vrijheid. De informatierevolutie heeft ons ongelofelijk veel opgeleverd, maar heeft overheden en bedrijven ook in staat gesteld iedere stap van burgers en consumenten nauwkeurig in kaart te brengen. Dit zorgt voor een oneven wichtige machtsbalans waarvan de gewone man de dupe wordt. De Piratenpartij wil het evenwicht terugbrengen en een open informatiesamenleving creëren.

Vrij verkeer van informatie biedt ongekende mogelijkheden maar zet ook alles wat we vanzelfsprekend vinden op zijn kop. Niets blijft hetzelfde. Digitalisering, automatisering en globalisering hebben een grote invloed op de arbeidsmarkt en de samenleving. De film- en muziekindustrie zijn bezig zichzelf opnieuw uit te vinden, met dank aan piraterij. De grootste verzekeringsmaatschappij heeft 4.000 werkplek ken geschrapt omdat die door digitalisering overbodig zijn geworden. Het wordt tijd dat de politiek het internet serieus gaat nemen.

Niemand weet wat voor uitdagingen en mogelijkheden ons in de toekomst te wachten staan. Wij hebben een visie op Amsterdam waarin we vernieuwingen toejuichen. Kortzichtigheid mag niet in de weg staan van de mogelijkheden van de nieuwe tijd. In onze visie moet de macht altijd bij het volk komen te liggen. Een overheid die haar burgers wantrouwt, verdient het vertrouwen van haar burgers niet. De informatierevolutie is tegelijkertijd een bedreiging voor de democratie als een kans om zich verder te ontwikkelen. Wij strijden voor het laatste.

De Piratenpartij is actief in 42 landen en heeft in verkiezingen zetels behaald van gemeentelijk tot Europees niveau. Dit programma staat vol praktische voorstellen voor Amsterdam in alle belangrijke politieke thema’s. Toch is dit programma geen draaiboek voor de toekomst. Wij vragen namelijk niet om jouw stem omdat we weten hoe de toekomst eruitziet. Wij vragen om je stem omdat we toegeven dat we dat niet kunnen weten maar wel beloven jouw rechten hoe dan ook te zullen waarborgen.

Piratenpartij Amsterdam

Wat is de Piratenpartij?

Waar staan wij voor?

De Piratenpartij staat voor een veilige informatiesamenleving waarin iedereen zich in vrijheid kan ontwikkelen. De Piratenpartij staat voor een transparante overheid en directe inspraak van haar burgers. De Piratenpartij staat voor rationeel beleid gebaseerd op onderzoeken verantwoording. De Piratenpartij gelooft in de kansen die de technische ontwikkelingen van deze tijd bieden en wil deze kansen ook bewaken en benutten.

Waar komen wij vandaan?

De Piratenbeweging is begonnen in Zweden waar mensen zich organiseerden om na te denken over een moderne invulling van auteursrecht, informatie-infrastructuur en digitale cultuur. Dit heeft geleid tot de oprichting van The Pirate Bay en de Internationale Piratenpartij; een politieke organisatie die in 42 landen actief deelneemt aan verkiezingen. De politieke successen van de Piratenpartij hebben geresulteerd in:

  • 2 zetels in het Europese Parlement
  • 4 zetels in nationale parlementen
  • 45 zetels in regionale parlementen
  • 211 gemeenteraadszetels over de hele wereld

In 2010 en 2012 deed de Piratenpartij ook in Nederland mee aan de verkiezingen. Hoewel in de Tweede Kamer geen zetels werden behaald verdrievoudigde het aantal stemmers en ook het aantal leden groeit gestaag. De verschillende Piratenpartijen varen een eigen koers maar delen dezelfde visie.

Hoe zijn wij georganiseerd?

De Piratenpartij is een strikt democratische partij. Onze ideeën worden gevoed door de leden en vrijwilligers zelf. Binnen onze organisatie zijn mensen vrij zich te bewegen en zich bezig te houden met dat wat hen interesseert. Binnen de Piratenpartij wordt veel gediscussieerd. Je kunt met Piraten een open gesprek hebben over onderwerpen die bij andere partijen onbesproken blijven. De Piratenpartij staat garant voor allerlei invalshoeken, een allegaar van kennis en een verscheidenheid van karakters. Elke stem telt en iedereen wordt gehoord.

Kernpunten

De Piratenpartij Amsterdam staat voor privacy

Het recht op privacy is bepalend voor je gevoel van vrijheid. Daarom vinden wij dit recht onschendbaar. Amsterdammers moeten zich vrij kunnen bewegen en controle hebben over hun eigen informatie zonder dat overheden daar toegang tot hebben.

De Piratenpartij Amsterdam staat voor een transparante gemeente

De Piratenpartij staat voor een open en eerlijke gemeente. Het verbergen van overheidsinformatie moet alleen mogelijk zijn wanneer dit noodzakelijk is om de privacy van individuen te beschermen. Zo kunnen we het vertrouwen in de gemeente en de integriteit in de politiek terugbrengen.

De Piratenpartij Amsterdam gelooft in de kracht van Amsterdammers

De Piratenpartij gelooft in de kracht van burgers. Hoe lager het niveau waarop een besluit wordt genomen, hoe dichter dit besluit bij de burger ligt en hoe meer invloed de burger hierop kan uitoefenen. De Piratenpartij pleit daarom als enige partij voor directere democratie door burgerfora en e-democratie.

De Piratenpartij Amsterdam hecht waarde aan burgerrechten voor alle Amsterdammers

De Piratenpartij gelooft dat burgerrechten er voor alle burgers zijn. Als je in een moeilijke positie zit door het verlies van een baan of andere moeilijke omstandigheden lijkt het vaak alsof de bureaucratie van de gemeente je tegenwerkt. Juist in lastige tijden moet de gemeente er voor je staan!

De Piratenpartij Amsterdam staat voor effectief beleid

De Piratenpartij staat voor slim beleid gebaseerd op onderzoek en logisch nadenken. Amsterdam heeft genoeg gehad van ongegrond beleid en prestige-projecten. Door meer onderzoek en meer controle op de gemeente kan gemeentebeleid beter toegespitst worden op de praktijk.

De Piratenpartij Amsterdam staat voor vrije cultuur en kennis

Mensen kunnen kennis, cultuur en ideeën creëren en met elkaar delen. Dit maakt ons uniek. Het delen van kennis en cultuur maakt vooruitgang mogelijk. Zo bouwen we samen aan een vrije informatiesamenleving.

De Piratenpartij Amsterdam staat voor gereguleerde en gemeentelijke wietteelt

De Piratenpartij gelooft in een vrij en veilig Amsterdam. Het gedoogbeleid met betrekking tot cannabis is inconsequent. Wietteelt moet worden gereguleerd zodat we de kwaliteit kunnen controleren, de criminaliteit buitenspel kunnen zetten en de politie kunnen inzetten waar die echt nodig is.

De Piratenpartij Amsterdam staat voor een duurzame stad

De Piratenpartij staat voor een energie-onafhankelijk Amsterdam. Amsterdammers moeten hun eigen, duurzame energie kunnen gebruiken en opwekken.

De Piratenpartij Amsterdam staat voor onderwijs

De Piratenpartij staat voorde vrijheid van leerkrachten, leerlingen en ouders. Doorgeslagen bureaucratie en controlesystemen kunnen door transparantie overbodig worden gemaakt. Docenten moeten de professionele vrijheid en mogelijkheden krijgen om maatwerk te kunnen leveren.

Grondrechten in een informatiesamenleving

Sinds de komst van het internet is er veel veranderd. We communiceren anders, we werken anders, we recreëren anders en we denken anders. De Piratenpartij wil deze veranderingen, hoe ingrijpend ook, de ruimte geven. Daarnaast wil de Piratenpartij niet dat overheden en bedrijven de informatierevolutie gebruiken om een machtspositie te verwerven ten koste van de burgers.

Grondrechten die nodig zijn om een democratie te laten functioneren worden door inlichtingendiensten genegeerd: briefgeheim, onschuld tot tegendeel bewezen is, vrijheid van vergadering, portretrecht… Het is van belang dat we de informatiesamenleving zo vormgeven dat het volk blijft regeren. Door alle burgers als mogelijke dreiging te zien vervreemdt de overheid zich van ons. De surveillancestaat, die sinds de onthullingen van Edward Snowden niet meer te ontkennen is, moet tegenwicht worden geboden. De publieke ruimte moet terug naar het volk. Dit gaat om zowel de fysieke publieke ruimte als de digitale publieke ruimte.

Fysieke publieke ruimte

Het gemeentebudget voor veiligheid is met 141 procent gestegen. Dit gebeurde veelal door repressieve maatregelen, zoals cameratoezicht, preventief fouilleren en extra blauw op straat. Ondanks de hoge kosten blijken die maatregelen nauwelijks effect te hebben. De Piratenpartij wil ook op het gebied van veiligheid een rationeel alternatief bieden, wat betekent dat veiligheidsmaatregelen objectief getoetst moeten worden op effectiviteit.

Preventief fouilleren en identificatieplicht

De overheid heeft nu een beleid waarin zeer ruime overlastgebieden worden aangewezen, vaak zonder goed onderbouwde overwegingen. Gebieden waar ordeverstoringen mogelijk kunnen plaatsvinden, moeten door middel van veel strengere criteria worden aangewezen. Bovendien wordt er bij maatregelen als preventief fouilleren gediscrimineerd, en worden mensen uit achterstandswijken bij voorbaat al meer dan anderen behandeld als potentiële criminelen. Fouilleren is een maatregel die de menselijke integriteit en privacy aantast, en mag niet zonder zwaarwegende redenen worden toegestaan. Volgens de Piratenpartij mag de politie pas wanneer iemand verdacht wordt van een strafbaar feit om identificatie vragen of fouilleren.

Cameratoezicht

Cameratoezicht in de openbare ruimte mag door overheden alleen gebruikt worden in door de rechter tijdelijk aangewezen risicogebieden. Lukrake uitbreiding van cameratoezicht in de openbare ruimte moet worden gestopt. Cameratoezicht voor objectbeveiliging blijft toegestaan. Hierbij geldt dat camerabeelden intern blijven en binnen een voor beveiligingsdoeleinden billijk termijn verwijderd worden. In overleg zullen criteria worden opgesteld voor de voorwaarden waaronder cameratoezicht voor objectbeveiliging mag worden gebruikt. Alleen wanneer de beelden een strafbaar feit bevatten mogen ze in het belang van onderzoek en rechtsgang langer bewaard worden. Het gebruik van camera's die massaal de verplaatsingen van burgers registreren moet zo snel mogelijk stoppen. Gezichtsherkenning op beveiligingscamera's en ingebouwde microfoons zijn ontoelaatbaar en onnodig.

Drones

In zijn nieuwjaarsinterview vertelde burgemeester Van der Laan trots hoe in Amsterdam-Noord het leger was ingezet als 'ogen en oren' van de politie bij de bestrijding van inbraken. Het zou gaan om technologische hulpmiddelen. Het hardnekkige gerucht gaat dat het zou gaan om de inzet van drones, net als elders in het land. Dit zijn onbemande vliegtuigen toegerust met camera's die zonder controle van de gemeenteraad rondvliegen en Amsterdammers filmen. Elke vorm van transparantie hierover ontbreekt. De inzet van drones is een zwaar middel en een grove schending van de privacy die nooit zonder openbaar debat mag worden ingezet.

ID-kaart

Als gevolg van Europese regelgeving neemt de gemeente bij de aanvraag van uw reisdocument vingerafdrukken op. Dit gebeurt met een elektronische vingeraflezer aan de balie. De afgenomen vingerafdrukken komen in een chip in het reisdocument. De vingerafdrukken worden gedurende het aanvraagproces bewaarden vervolgens op de chip in het paspoort opgeslagen. Na uitgifte van het paspoort worden de vingerafdrukken bij de gemeente weer vernietigd. De Piratenpartij wil onderzoeken of deze vingerafdrukken daadwerkelijk worden vernietigd. Ook moet het mogelijk zijn een identiteitskaart zonder vingerafdruk te verkrijgen voor gewetensbezwaarden. De Piratenpartij vindt dat de persoonlijke integriteit in het geding is bij de afname van vingerafdrukken en is voor een grondig onderzoek over de effectiviteit en proportionaliteit van deze maatregel. Sinds de leeftijd voor alcohol- en tabaksverkoop is verhoogd naar 18 jaar, moet men zich tot een leeftijd van 25 jaar identificeren. Tegelijkertijd is er de ID-scan geïntroduceerd. Dit betekent dat volwassenen die eruit zien als twintigers niet meer anoniem boodschappen kunnen doen. De Piratenpartij is tegen ID-kaart scans in detailhandel en horeca.

Kentekenparkeren

Als vrije Amsterdammer heeft u het recht om zich anoniem te verplaatsen in en buiten de stad. Sinds 1 juli 2013 geldt in Amsterdam kentekenparkeren: als u uw auto in de stad wilt parkeren dient u uw kenteken in te voeren in een automaat. Die automaat is weer gekoppeld aan een centraal systeem waarin uw kenteken wordt geregistreerd. De gemeente beloofde op haar website dat uw kentekengegevens alleen zouden worden gebruikt voor parkeerdoeleinden en na 24 uur zouden worden gewist. Het tegendeel bleek waar aangezien uw parkeergegevens 7 jaar bewaard bleven en werden uitgewisseld met de Belastingdienst. De Piratenpartij is tegen de opslag en uitwisseling van kentekengegevens. Ook moet contant betalen mogelijk blijven. Scanauto's, die foutparkeerders gemakkelijk moeten kunnen beboeten, horen niet thuis in Amsterdam.

Digitale publieke ruimte

De Piratenpartij vindt dat iedereen die in de stad Amsterdam is, moet kunnen beschikken over vrij toegankelijk internet. De Piratenpartij wil daarom vrije toegang tot het internet (wifi) in alle publieke ruimten. Uitbreiding van het glasvezelnet op korte termijn moedigt de Piratenpartij eveneens aan.

Veiligheid

Hoe meer data er aan 'de cloud' wordt toevertrouwd, hoe beter deze beveiligd moet worden. Betaalverkeer, waternet, stroomvoorziening; in geval van een digitale oorlog kan het dagelijkse leven in Amsterdam eenvoudiger dan ooit worden platgelegd. Digitale veiligheid is topprioriteit in een informatiesamenleving. De Piratenpartij is van mening dat hier in geïnvesteerd moet worden. Er moet een algemene meldingsplicht voor datalekken komen, zodat er inzicht ontstaat in de veiligheid van gegevens. Op deze manier kan ook de ernst van problemen worden vastgesteld. Een meldingsplicht werkt ook preventief: bedrijven, overheden en instellingen zullen op deze manier meer zorg besteden aan het ontwerp en de beveiliging van hun systemen.

Dataminimalisatie

Hoe minder data over jou is opgeslagen, hoe minder misbruik er van gemaakt kan worden. Dataminimalisatie moet de standaard zijn voor het afhandelen van gegevens. Informatie mag alleen worden bewaard of opgeslagen zolang dat direct nuttig is voor het leveren van de betreffende dienst of het betreffende product. Ook als het gaat om meta-informatie die over personen ingewonnen wordt, of die uit levering van bepaalde diensten of producten direct of indirect afgeleid kan worden. Informatie die direct aan een persoon te binden is, is extreem gevoelig en mag dus niet bewaard worden tenzij dat nodig is voor de geleverde dienst. Bedrijven en overheden dienen persoonsgegevens voor zover mogelijk geanonimiseerd op te slaan. Zo wordt het risico op privacylekken geminimaliseerd.

Amsterdammer houdt controle over eigen gegevens

Het koppelen van databases maakt het mogelijk informatie te combineren en vertrouwelijke gegevens te verspreiden. De mogelijkheden om vertrouwelijke informatie onderling te combineren moeten worden geminimaliseerd. Hoe meer koppeling van informatie er immers plaatsvindt, hoe groter de kans wordt dat de privacy van de Amsterdammer wordt geschonden. Amsterdammers moeten direct inzicht kunnen krijgen in de gegevens en deze ook kunnen bewerken indien nodig. Ook moet het inzichtelijk zijn voor de Amsterdammer wie er toegang heeft tot zijn of haar gegevens.

Open overheid

De Piratenpartij staat voor bestuur door het volk, voor het volk. Goed en transparant gemeentebestuur met zoveel mogelijk betrokkenheid en input van de Amsterdammer. In een democratie is het aan de volksvertegenwoordigers het volk te vertegenwoordigen. Omdat verschillende politici echter ook verschillende achterbannen met verschillende belangen hebben, is het belangrijk dat Amsterdammers goede controle kunnen uitoefenen op hun volksvertegenwoordiging en overheid. Alleen zo kan een democratie een regering voor het volk en door het volk zijn. De Piratenpartij staat voor meer burgerbetrokkenheid bij overheidsbeleid en directere democratie.

Burgerbetrokkenheid

Amsterdammers weten zelf het beste wat zij met hun stad willen. De Piratenpartij vindt het daarom belangrijk dat bij ieder idee Amsterdammers in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken worden. Zo kunnen we samen prestigeprojecten zonder draagvlak voorkomen en onze gemeente verantwoordelijk houden voor zijn daden.

De door de Tweede Kamer opgelegde afschaffing van de stadsdeelraden wordt in Amsterdam opgevangen door de invoer van bestuurscommissies in de verschillende stadsdelen. De Piratenpartij staat voor bestuur zo dicht mogelijk bij de Amsterdammer. Er bestaat nog geen duidelijkheid over de precieze invulling van de taken en verantwoordelijkheden van de bestuurscommissies. De Piratenpartij waakt ervoor dat de afschaffing van de stadsdeelraden er voor zorgt dat bestuur verder van de burger komt te staan en staat voor een invulling van de bestuurscommissies met zo veel mogelijk directe burgerinspraak.

Het moet voor de Amsterdammer makkelijker worden om input te leveren, daarom moeten er burgerfora worden opgericht waarin Amsterdammers samen tot goed, nieuw beleid kunnen komen.

Ideaal beleid is enerzijds gebaseerd op alle beschikbare kennis en expertise en heeft anderzijds een breed draagvlak onder de bevolking. Het internet biedt nieuwe mogelijkheden om alle partijen een bijdrage te laten leveren aan goed beleid. Mensen met expertise op een bepaald gebied kunnen relatief gemakkelijk gevonden en samengebracht worden om een kwalitatief hoogstaand voorstel of beleidsplan vorm te geven. Tegelijkertijd is het mogelijk om in een kort tijdsbestek te peilen wat het draagvlak van zo'n voorstel of beleidsplan is onder de bevolking.

De alledaagse praktijk is tot nu toe minder ontwikkeld. Daarom evalueert de Piratenpartij op dit moment verschillende platformen van e-democratie. In deze platformen komt beleid tot stand door directe democratie. Amsterdammers kunnen voorstellen indienen en stemmen over wat zij van een voorstel vinden

Als een Amsterdammer van mening is dat hij of zij niet genoeg kennis bezit over een bepaald thema of dat iemand anders beter is in het beargumenteren van een gedeeld standpunt, kan deze zijn stem overdragen. Bij deze vorm van e-democratie is het gehele proces transparant en neemt de kans op corruptie af. Deze vorm van democratie staat bekend als vloeibare democratie (liquid democracy). E-democratie is een technologie in ontwikkeling. Daarom werkt de Piratenpartij actief mee aan de ontwikkeling een nieuwe generatie van e-democratie software: Polly.

Gemeenteorganisatie

De gemeente Amsterdam is georganiseerd op een ouderwetse manier. Deze tijd kent moderne problemen die eigentijdse oplossingen nodig hebben. Daarom heeft de Piratenpartij een aantal voorstellen om de gemeenteorganisatie te vernieuwen. Gemeenteambtenaren zouden veel meer vrijheid moeten krijgen om binnen de organisatie verschillende taken te verrichten. Dit werkt motiverend, geeft ambtenaren meer vrijheid, geeft de gemeente flexibiliteit en komt de samenwerking van verschillende afdelingen in de gemeente ten goede.

Om te zorgen dat de gemeente van zijn fouten kan leren en vooruit blijft kijken moet er een meldpunt komen waar gemeenteambtenaren anoniem problemen die zij tegenkomen in hun werk kunnen melden. Ook moeten alle projecten van de gemeente tussentijds, en openbaar, worden geëvalueerd.

Wij vragen ons echter af of ambtenaren op de huidige wijze het beste uit zichzelf kunnen halen en de Amsterdammer zo goed mogelijk kunnen helpen. Een rationeel alternatief voor een faciliterende organisatievorm is het cellenprincipe. Dit is een organisatieprincipe waarbij je de verantwoordelijkheid terug geeft aan de medewerkers. Cellen worden ingedeeld op basis van een bepaald onderwerp of expertise. Zodra de cellen te groot (bijvoorbeeld meer dan 50 medewerkers) worden kunnen deze opnieuw geografisch of naar expertise worden opgesplitst. Overkoepelende zaken zoals boekhouding of ICT kunnen alsnog centraal worden georganiseerd. Op deze manier kun je ervoor zorgen dat beleid zo kleinschalig en direct mogelijk wordt georganiseerd.

Transparante overheid

Om een samenleving op een overzichtelijke manier te organiseren, is een overheid onmisbaar. Deze overheid heeft een vorm van macht nodig. Democratie betekent dat die macht door burgers wordt ingesteld en door burgers moet kunnen worden gecontroleerd. Transparantie is de beste garantie voor eerlijk en rechtvaardig bestuur.

Het controleren van de overheid begint met het controleren van overheidsuitgaven. De afgelopen jaren is de transparantie van de gemeente op financieel gebied sterk tekort geschoten. Op de website van de gemeente zijn zelfs van enkele van de meest elementaire rapportages geen recente versies te vinden. De transparantie van het Amsterdamse grondbedrijf werd in 2012 door accountantskantoor Deloitte als slechtste van alle Nederlandse gemeenten beoordeeld. De uitgaven van de gemeente moeten transparanter. Daarom pleit de Piratenpartij voor een open boekhouding, met een toelichting van alle kostenoverschrijdingen. Niet alleen directe overheidsuitgaven, maar ook de uitgaven van de gemeente aan uitbestedingen moeten voor de Amsterdammer eenvoudig toegankelijk en inzichtelijk zijn.

Om te zorgen dat bestaande regels goed tegen het licht worden gehouden pleit de Piratenpartij voor het instellen van Amsterdamse 'Kafka-brigades'. De Piratenpartij wil onnodige regels opheffen en de resterende regelgeving vereenvoudigen.

Mensen die namens de overheid een machtspositie bekleden moeten hierover verantwoording afleggen. Naar volksvertegenwoordigingen, maar ook naar de Amsterdammer zelf. Daarom pleit de Piratenpartij ervoor dat gemeenteraadsleden transparant opereren zodat ze gecontroleerd kunnen worden door de Amsterdammer.

De Piratenpartij is een groot voorstander van het openbaar maken van gemeentelijke gegevens in open data. Door zaken zoals criminaliteitscijfers, effectiviteit van camera's en de besteding van (semi)- publieke gelden openbaar te maken kan het veiligheidsgevoel en vertrouwen in de overheid toenemen, kunnen gegevens makkelijk worden hergebruikten kan economische groei worden gestimuleerd. Uitgangspunt hierbij moet zijn dat persoonsgegevens geen eigendom van de overheid zijn, en dus niet online gedeeld kunnen worden.

Burgers hebben het recht alles wat de overheid doet op te vragen en in te zien. Dit recht op inzage is geregeld in de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), maar in de praktijk functioneert deze wet ingewikkeld, traag en moeizaam. Bovendien kost het beoordelen van WOB-verzoeken veel manuren en moeten vaak vergoedingen voor te late reacties worden betaald. Omdat gegevens van de overheid in de grond toebehoren aan burgers, en burgers op dit moment niet bij deze informatie kunnen moet de gemeente regelen dat alle overheidsdocumenten automatisch helder en online te bekijken zijn. De gemeente heeft veel terug te winnen met werkelijke openheid en toegankelijkheid.

Kerntaken van de gemeente

De gemeente moet verantwoordelijkheid nemen voor haar kerntaken en deze zelf invulling geven. Het uitbesteden van kerntaken van de gemeente en het loslaten van functies binnen de gemeenteorganisatie kost de Amsterdammer geld en levert Amsterdam niets op.

Het uitbesteden van taken van de gemeente wordt vaak verkocht als een bezuiniging, maar is dit in werkelijkheid niet. Wanneer een private onderneming een gemeentetaak uitvoert moet de gemeente veel tijd besteden aan het afsluiten van contracten, met alle communicatieproblemen die hierbij komen kijken, en betaalt de gemeente de winstopslag van een commercieel bedrijf. Ook is het nu nog mogelijk dat bestuurders bij een semi-publiek bedrijf meer geld verdienen dan de burgemeester. Hier moet een einde aan komen.

Veiligheid

De afgelopen jaren is veiligheidshandhaving een speelbal geworden van de politie-organisatie en de politiek. Onder het mom van bezuinigingen zijn taken weggehaald bij de politie en uitbesteed aan gemeenteambtenaren met buitengewone opsporingsbevoegdheid (BOA' s) of zelfs aan private partijen. De professionaliteit van de politie wordt hiermee afgebroken, en het geweldsmonopolie van de politie beëindigd. Om de BOA's hun werkte kunnen laten uitvoeren moeten ze uitgerust worden met wapens als pepperspray en tasers, een gevaarlijke ontwikkeling. Politie, BOA's, private beveiligers en ook burgers hebben geen zicht meer op hun rechten en plichten. Dit gevecht, waarbij de politie steeds meer aanzien verliest en de Amsterdammer niet meer weet waar hij op kan vertrouwen, moet stoppen. Het privatiseren van veiligheidstaken moet worden beëindigd en zoveel mogelijk worden teruggedraaid. De taken van BOA's moeten terug naar de politie.

De politie moet een professionele organisatie zijn waar professionals de ruimte krijgen om hun werkte doen. Hoewel bonnenquota formeel zijn afgeschaft bestaan ze informeel nog steeds. Hier moet een einde aan komen. Bonnenquota moeten worden afgeschaft zodat agenten zelf meer ruimte krijgen om te oordelen welke maatregel op welk moment het beste werkt. Vervolgens moet de Amsterdammer controle kunnen uitoefenen op het functioneren van de politie. Om respect voor de politie te herstellen en Amsterdam écht veiliger te maken moet alle politie-inzet verantwoord worden aan de Amsterdammers. De Piratenpartij streeft naar een systeem waarbij alle Amsterdammers meebepalen waar de focus van de politie ligt. Ook wil de Piratenpartij de inzet van de andere hulpdiensten inzichtelijk maken. Zo kunnen we samen het respect voor en betrokkenheid bij de politie- en hulpdiensten vergroten.

Leefbaarheid

De wereld wordt steeds groter en tegelijkertijd wordt de directe omgeving steeds belangrijker. Kleinschaligheid kan de oplossing zijn voor grote problemen. Veel besluiten op nationaal niveau kan Amsterdam ook zelf regelen en veel gemeentebeleid kan in en door de buurt worden uitgevoerd. Zorg, energievoorziening en zelfs voedselvoorziening kunnen belangrijker worden op lokaal niveau. Bibliotheken verliezen door het internet hun functie als kenniscentrum, maar kunnen meer betekenen in het delen van kennis en cultuur en in het verbinden van mensen, bijvoorbeeld in de buurt. De Piratenpartij gaat voor een leefbare buurt.

De leefbare buurt

De Piratenpartij staat voor verbonden buurten. Daarom willen wij meer gemeentelijke faciliteiten op stadsdeel- en buurtniveau en het aantal buurthuizen uitbreiden. Ook moeten er multifunctionele ruimtes komen voor zorg, schuldhulpverlening, werk en inkomen. Amsterdammers moeten de mogelijkheid krijgen om alternatieve plannen aan te leveren voor stadsontwikkeling. Door middel van online referenda kan de Amsterdammer vervolgens kiezen uit de verschillende aangeboden projecten. Zo worden buurten meer van de bewoners en kunnen smakeloze compromissen van politici en projectontwikkelaars worden voorkomen.

Buurtbewoners weten het beste wat zij met hun buurt willen. Daarom moeten er buurtbudgetten komen waarin buurtbewoners kunnen meebepalen hoe de budgetten voor beheer en onderhoud worden besteed. Amsterdammers weten uitstekend of de focus in hun buurt moet liggen op het vegen van straten, het aanleggen van extra prullenbakken, bankjes of meer groen.

De ondergrondse containers voor huisvuil zouden beschikbaar gemaakt moeten worden voor iedereen. Het huidige pasjessysteem brengt onnodige dataverzameling, en onnodige administratieve kosten met zich mee. Ook wordt informatie uit vuilcontainers oneigenlijk door de belastingdienst gebruikt om te kijken of Amsterdammers bouwafval hebben en dus mogelijk illegaal bijklussen. Vuilcontainers zonder pasjes zijn gemakkelijker te gebruiken, minder privacygevoelig, goedkoper in aanschaf, onderhoud en beheer en ook voor passanten te gebruiken om klein afval kwijt te raken.

De Piratenpartij staat voor het stimuleren van stadsmoestuinen. Gemeenschapstuinen hebben vele voordelen: ze verbeteren de voedselzekerheid van een buurt, zorgen voor jeugdeducatie, lichaamsbeweging, culturele betrokkenheid, recycling en vergroten de sociale cohesie in een buurt. Omdat stadsmoestuinen door buurtbewoners zelf worden onderhouden zijn ze bovendien goedkoop.

In een goede buurt hebben niet alleen mensen, maar ook hun huisdieren het goed. Daarom dienen de rechten van dieren goed beschermd te worden. Ook moet er een einde komen aan de hondenbelasting. Dit is een ongelijke regel omdat andere huisdierenbezitters niet worden belast en de belasting niet volledig ingezet wordt voor faciliteiten voor honden.

Mobiliteit

De Piratenpartij staat voor een mobiele stad met aandacht voor het milieu en een focus op fietsgebruik en goed openbaar vervoer. Wij pleiten voor een écht gemeentelijk vervoersbedrijf, niet uitbesteed aan een private partij, maar in handen van de gemeente. De privatisering van het GVB heeft niet de gewenste effecten gehad. De kosten zijn niet omlaag gegaan en de dienstverlening is niet beter geworden. Een goed georganiseerd vervoersbedrijf zonder winstoogmerk kan openbaar vervoer vele malen goedkoper aanbieden.

Luchtkwaliteit is een belangrijke voorspeller van de gezondheid en kwaliteit van leven van Amsterdammers. Omdat het onrealistisch en oneerlijk is om te verwachten dat de Amsterdammer zijn auto inruilt om vervolgens evenveel te betalen voor een langzamer alternatief moet onderzocht worden hoe reizen met het OV zo laagdrempelig mogelijk en weer anoniem kan worden. Stations mogen niet afgesloten worden met OV-chippoortjes. Om het openbaar vervoer te verbeteren moeten ook de treinen die rond Amsterdam rijden onderdeel worden van het lokale openbaarvervoersnetwerk. Om dit te bereiken moet de frequentie van sommige treinen worden verhoogd.

De Piratenpartij wil fietsgebruik op alle fronten stimuleren. Er moet een fietsbeleid gevoerd worden bij de parkeerplekken rondom de stad. Fietsenstallingen moeten worden uitgebreid en nieuwe fietsenstallingen gebouwd en rond uitgaanscentra moeten flexibelere fietsparkeerplaatsen komen zodat er ook op stapavonden geen fietsparkeerproblemen zijn.

Scooteroverlast is in Amsterdam de laatste jaren erg toegenomen. Het is elke Amsterdammer vrij zich per scooter te vervoeren maar dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid van fietsers en voetgangers. Daarom steunt de Piratenpartij het initiatief om scooters van de Amsterdamse fietspaden te weren. Ook moet elektrisch scootergebruik zoveel mogelijk worden gestimuleerd en door de gehele stad gefaciliteerd.

In Amsterdam moet ook ruimte zijn voor auto's. Het parkeerbeleid moet grondig op de schop. Het jarenlang verhogen van de parkeertarieven heeft niet gewerkt om autogebruik te verminderen en heeft slechts gediend als melkkoe voor de gemeente. Daarom mogen de parkeertarieven niet verder stijgen en moet worden ingezet op het stimuleren van goede alternatieven. Er moet worden geïnvesteerd in extra oplaadpunten voor elektrische auto's. Bij parkeerwachtlijsten moet een voorkeursbeleid worden gevoerd voor het parkeren van deelauto's. Uitzonderingen op milieuregels voor bepaalde auto's, zoals buitenlandse touringcars, moeten worden geschrapt. Amsterdam dient het parkeerbeheer zelf te regelen.

Rond treinstations moeten extra parkeerplaatsen komen. Een creatieve manier om extra parkeerplaatsen te realiseren is het delen van parkeerplaatsen en garages van gemeentelijke gebouwen en musea om optimale bezetting te bewerkstelligen. Door ICT, de tariefstructuur en het vergunningenstelsel te versoepelen kunnen parkeergarages die overdag een ander nut hebben 's avonds door bewoners worden gebruikt. Voor bewoners en ondernemers moet parkeren zonder wachtlijst mogelijk zijn.

Zorg

De Piratenpartij staat voor goede, persoonlijke en lokale zorg. Zorg is te belangrijk om te laten afhangen van iemands financiële situatie. Elke Nederlander verdient de best mogelijk beschikbare zorg. De Piratenpartij staat ervoor dat zorgbehoevenden altijd zelf de regie houden. Dit vereist aandacht voor transparantie, één van de kernpunten van de Piratenpartij. Juist transparantie over kwaliteit geeft de Amsterdammer en de beleidsmakers de mogelijkheid goede beslissingen te nemen.

Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen. Met deze veranderingen in de zorg is er veel discussie over hoe de zorg ingevuld moet gaan worden. De Piratenpartij kijkt constructief kritisch naar het huidige beleid, daarbij uitgaande van lessen uit vorige knelpunten en ervaringen. De Piratenpartij staat ervoor dat iedereen zelf kan kiezen waar ze ze zorg afnemen, en dus ook moeten kunnen wisselen van zorgverlener op het moment dat hier behoefte aan is. Gezondheidscentra in de wijk kunnen multidisciplinaire zorg aanbieden waarin medische, paramedische, sociale en psychologische zorg wordt geboden. Deze eerste zorglijn is op de hoogte van de prijs en kwaliteit van bestaande projecten. Deze eerste zorg kan dan uiteraard doorverwijzen naar overkoepelende gespecialiseerde organisaties en waar nodig universitaire centra.

De gemeente heeft het plan de zorg in te richten door middel van ‘Samen-Doen’-teams. Deze buurtteams bestaan uit (deels) gespecialiseerde hulpverleners van gemeentelijke diensten en welzijnsinstellingen. Zij werken nauw samen met alle welzijnsinstellingen en andere instanties in Amsterdam, waaronder het Loket Zorg en Samenleven/Breed Sociaal Loket, Dienst Werk en Inkomen, de Belastingdienst en de GGD. De Piratenpartij steunt deze ‘Samen-Doen’-teams en wil de overgang naar deze teams zo soepel mogelijk laten verlopen door te kijken naar voorgaande struikelblokken. De Piratenpartij wil toegang tot bestaande kennis behouden, de ruimte geven aan kleine initiatieven en samenzorg nastreven als alternatief voor van bovenaf gestuurde zorg.

De Piratenpartij wil waar mogelijk zelfzorg en zelfverantwoordelijkeheid stimuleren door informatie te verstrekken zonder de wet voor te schrijven. De Piratenpartij wil patiëntenverenigingen ondersteunen die actieve deelname voorstaan waardoor de patiënt minder afhankelijk wordt.

Zorg en gezondheid gaan hand in hand. De Piratenpartij streeft er niet alleen naar ons zorgstelsel te verbeteren, maar stimuleert ook een gezonde levensstijl. In dat kader staat de Piratenpartij ook voor het stimuleren van informatiebronnen in begrijpelijke taal voor de Amsterdammer om zodoende de mogelijkheid te geven om zelf verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van preventieve leefstijlen en bio-psycho-sociale gezondheid. Door meer aandacht voor ‘fun’ in beweging wil de Piratenpartij lichaamsbeweging en gezonde keuzes stimuleren. Verder mogen mensen geen onnodige drempels worden opgelegd, door bijvoorbeeld eerst allerlei persoonlijke gegevens te moeten invullen voordat men een SOA-test kan doen.

Kennis, kunst en cultuur

Vrij verkeer van kennis, kunst en cultuur zit in het DNA van de Piratenpartij. Mensen moeten kennis en cultuur kunnen creëren en met elkaar blijven delen in vrijheid; dit is één van de dingen die mensen uniek maakt. Toegankelijke kunst en cultuur dragen bij aan de identiteit en ontwikkeling van Amsterdammers en de creativiteit in de stad. Daarom moeten kunst en cultuur zoveel mogelijk gratis beschikbaar zijn en vrij gedeeld kunnen worden.

De Piratenpartij pleit er voor dat er meer laagdrempelige broedplaatsen komen. Plekken waar iedereen terecht kan. Van jongeren die iets willen organiseren, en hobbyclubs die een werkruimte zoeken tot verenigingen of stichtingen die activiteiten willen ontplooien en buitenlandse kunstenaars die zich in Amsterdam willen vestigen. De gemeente kan dit faciliteren door leegstaande gebouwen en multifunctionele ruimtes ter beschikking te stellen. De drempel om hiervan gebruik te maken moet zo laag mogelijk blijven.

De Piratenpartij staat voor de bibliotheek van de toekomst. Een bibliotheek die niet alleen boeken uitleent maar meegaat met moderne technologische ontwikkelingen en dient als cultureel kenniscentrum in de wijk. Om dit te bereiken wil de Piratenpartij bibliotheken en culturele instellingen en onderwijsinstellingen aan elkaar koppelen.

De Piratenpartij wil graag samen met de bibliotheken de besteding van het budget aanpassen op moderne technologische ontwikkelingen. De Piratenpartij ziet een rol weggelegd voor bibliotheken als culturele kenniscentra in de wijk. We willen bibliotheken in een sterkere mate koppelen aan culturele instellingen en onderwijsinstellingen zodat ze elkaar kunnen versterken.

Persoonlijke vrijheid

De Piratenpartij hecht veel waarde aan persoonlijke vrijheid. Mensen zijn vrij om te beslissen over hun lichaam en geest. Een repressief drugsbeleid werkt consumptie alleen maar in de hand. Het rationele alternatief klinkt in dit geval irrationeel: regulering. Persoonlijke vrijheid geldt ook in het onderwijs, voor ZZP’ers, in café’s en op straat. In de maatschappij zijn ook groepen voor wie persoonlijke vrijheid niet vanzelfsprekend is: asielzoekers, sekswerkers en mensen met een uitkering. Zij verdienen extra aandacht, maar houden zelf het laatste woord.

Eigen regie

Drugsbeleid

De leidraad moet ook in drugsbeleid persoonlijke vrijheid zijn. Volwassenen zijn uitstekend in staat om zelf te beslissen of ze al dan niet plantjes, pillen en poeders willen consumeren. Ook mogen mensen wat ons betreft zelf beslissen of ze voor eigen gebruik plantjes willen kweken, of dat nou om tomaten of cannabis gaat. Wat ons betreft worden er dus geen kostbare manuren verspild door ‘onze dienders tot drugshonden te transformeren’. De politie kan beter op boeven dan op plantjes jagen. De afgelopen honderd jaar hebben aangetoond dat het een illusie is dat overheden de productie, handel of consumptie van drugs kunnen inperken door gigantische bedragen te investeren in repressief beleid. Wanneer we cannabis reguleren, draagt deze miljardenbusiness bij aan de economie en worden talloze legale banen gecreëerd. Bovendien kunnen we de volksgezondheid verbeteren door kwaliteitscontrole en het makkelijker verstrekken van informatie aan gebruikers.

Coffeeshopbeleid

In Amsterdam worden steeds meer coffeeshops gesloten. Momenteel zullen op basis van het afstandscriterium coffeeshops in de buurt van scholen gesloten worden. Dit is natuurlijk een onzinnig plan. Immers: scholieren mogen tot hun achttiende niet eens een coffeeshop in. Voor zover ze dit toch lukt is het een illusie te denken dat ze niet willen fietsen voor een coffeeshop die ietsje verder weg is. Eerdere experimenten met het afstandscriterium hebben geen effecten opgeleverd en de gemeente Amsterdam zou het afstandscriterium dus ook moeten boycotten.

Door coffeeshops te sluiten neemt het gebruik van cannabis niet af. Als coffeeshops sluiten zullen de coffeeshops die overblijven dus moeten groeien om de vraag op te kunnen vangen. Grote coffeeshops zijn aantrekkelijker voor georganiseerde criminaliteit en lopen een groter risico overlast te veroorzaken. Dit is een onwenselijke situatie die voorkomen kan worden door het in grote getalen sluiten van coffeeshops die geen overlast veroorzaken. Bovendien zijn coffeeshops een belangrijke stimulans voor de economie in Amsterdam.

Cannabisteelt

Het huidige coffeeshopbeleid is irrationeel. We gedogen de verkoop aan de voordeur en weten dat daar aanvoer aan de achterdeur voor nodig is. We dwingen coffeeshophouders hierdoor zaken te doen met ‘criminelen’. Dit kunnen we voorkomen door de kweek van en handel in cannabis te reguleren. Op dit moment werken vijfentwintig burgemeesters van verschillende partijpolitieke achtergronden aan een manifest om de legalisering van wietteelt mogelijk te maken. Hoewel Amsterdam ooit het vrijzinnige boegbeeld van drugsbeleid was werkt de burgemeester van Amsterdam niet mee aan dit manifest. Wij roepen de burgemeester op mee te doen aan dit initiatief. Ook moeten verschillende lokale initiatieven om cannabisteelt plaatselijk te reguleren worden ondersteund.

Van de verschillende modellen om cannabisteelt te reguleren past het cannabis social club model het beste bij onze filosofie. In een cannabis social club legt een groep mensen die cannabis gebruikt geld in en vormt samen een coöperatie. Er worden mensen aangesteld om een tuin met cannabisplanten te onderhouden die hier op basis van hun inleg een hoeveelheid cannabis voor terugkrijgen. Het cannabis social club model is begonnen in Spanje en heeft daar geleid tot grote besparingen voor de overheid. Het is een wijze van wietteelt waarbij wietgebruikers elkaar kunnen voorlichten over verschillende manieren om veilig wiet te verbouwen en te gebruiken. Door het succes in Spanje krijgt het cannabis social club model in steeds meer landen navolging.

Testen, voorlichting, hulpverlening

Het is de afgelopen decennia niet mogelijk gebleken om met drugsverboden het drugsgebruik te beperken. Het taboe dat hierdoor op recreatief drugsgebruik is ontstaan, heeft eerder gezondheidsrisico’s veroorzaakt dan beperkt. De Piratenpartij wil een open maatschappelijk debat over recreatief drugsgebruik. Cannabis bevrijdingsdag dient te blijven bestaan in het Westerpark. Om overlast te voorkomen en gebruikers op een open manier goede informatie te verstrekken, dient er gewerkt te worden aan plekken waar verantwoord drugsgebruik gedoogd wordt.

Door goede voorlichting op basis van harm-reduction is het mogelijk de risico’s van drugsgebruik te beperken. Het is onbegrijpelijk dat het preventie aanbod ingekort en verder uitgekleed wordt. De preventieve adviesgesprekken kunnen zelfs op last van de verzekeraar niet langer gratis en anoniem worden aangeboden. Door preventie hoog te houden beperk je de dure lijdensweg die mensen moeten doorlopen als ze in de verslavingszorg terecht komen. Projecten als Unity drugsvoorlichting die zich richten op voorlichting voor risicogroepen dienen te worden gefaciliteerd en ondersteund.

Drugsgebruik is over het algemeen niet problematisch. Wanneer dit wel zo is moet hier op een menselijke manier mee worden omgegaan. Het afgelopen jaar hebben zich enkele incidenten voorgedaan waarbij jongeren het slachtoffer zijn geworden van pillen die als XTC werden verkocht, maar waar een andere stof, of meer werkzame stof dan gewoonlijk in bleek te zitten. Drugstesten in combinatie met goede voorlichting kunnen risico’s verminderen en incidenten voorkomen. De mogelijkheden hiertoe dienen te worden uitgebreid.

Gelukkig raakt het overgrote gedeelte van de mensen die drugs gebruiken hierdoor niet verslaafd. Mensen bij wie dit wel het geval is zijn meer gebaat bij goede hulp dan bij straf. Voor drugsverslaafden moeten er gebruikersruimtes met legale aanvoer worden ingesteld om criminaliteit en overlast tegen te gaan.

Educatie

Door onderwijs kunnen mensen het beste uit zichzelf halen. Onderwijs is de sleutel tot zelfontplooiing en draagt daardoor bij aan de gelijkwaardigheid van mensen. Iedereen heeft verschillende talenten. Om iedereen gelijke kansen te geven, pleit de Piratenpartij ervoor om maatwerk te leveren en meer aandacht te besteden aan persoonlijke talentontwikkeling. Om dit te kunnen bewerkstelligen heeft de Piratenpartij een voorkeur voor kleinere klassen. Verder wil de Piratenpartij inspiratie halen uit onderwijsmodellen die elders hun succes hebben bewezen.

Keuzevrijheid voor ouders en kinderen

Er is een te beperkte vrijheid in schoolkeuze. De Piratenpartij wil dat ouders en kinderen zelf een school kunnen uitkiezen, zonder gehinderd te worden door systemen waarin men afhankelijk is van een loting. Scholen met veel aanmeldingen moeten kunnen uitbreiden. Lukt dit niet, dan moeten criteria worden gehanteerd die transparant zijn en eerlijke kansen bieden.

Meer inspraak in het onderwijs

Leerlingen, ouderraden, docenten en ondernemingsraden spelen een belangrijke rol om het niveau van de school op pijl te houden. Indien de kwaliteit van een school niet blijkt te voldoen, wil de Piratenpartij samen met de betreffende school, ouders, docenten en leerlingen een individueel verbeterplan opstellen, gebaseerd op maatwerk zoals dat nu in de gemeente Den Haag gebeurt. De Piratenpartij is tegen opgelegd dictaat vanuit de gemeente zoals nu te veel in Amsterdam gebeurt.

Onderwijs voor de toekomst

Op scholen moeten kinderen worden voorbereid op de toekomst. Door globalisering en de opkomst van het internet is Engels de wereldwijde tweede taal aan het worden. Om leerlingen hierop voor te bereiden is de Piratenpartij ervoor dat Engels vanaf groep vier standaard in het lespakket wordt opgenomen. Om kinderen goed te leren omgaan met het internet en te beschermen tegen gevaren op het internet moeten basisschoolleerlingen les krijgen in digitale geletterdheid en het belang van privacy op het internet.

Professionele vrijheid voor leerkrachten

Leerkrachten zijn nu te veel tijd kwijt aan administratie en deze tijd kunnen ze niet besteden aan onderwijs. De leerkrachten verdienen het vertrouwen dat ze zelf in staat zijn om goed les te geven. Het is onnodig om kinderen te toetsen op hun vaardigheden. Dit levert stress op en leert kinderen te voldoen aan de verwachtingen van het systeem in plaats van dat de kinderen zich kunnen ontplooien. Prof. dr. Goorhuis-Brouwer, hoogleraar pedagogische wetenschappen aan de RUG, stelt dat men juist onbedoeld ontwikkelingsbelemmeringen veroorzaakt wanneer men jonge kinderen forceert om aan bepaalde normen te laten voldoen. Leerkrachten hebben een beter beeld van de kinderen dan de momentopname van een Cito-toets. De Piratenpartij zou graag zien dat er inspiratie gehaald wordt uit het Finse model. In dit bewezen succesvolle model wordt er een samenwerking tussen universiteiten en lager onderwijs gerealiseerd. Gekwalificeerde leraren krijgen vrijheid om op een wijze die goed bij hen past hun vak uit te oefenen en blijven zo gemotiveerd. De educatie van jonge kinderen is gericht op basis van individuele ontwikkeling en ervaringsgericht leren.

Mensenrechten kwetsbare groepen

Mensenrechten asielzoekers

Ieder mens heeft recht op onderdak, of je nu de Nederlandse nationaliteit hebt of niet. In artikel 13 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat zelfs dat iedereen het recht heeft zich vrijelijk te verplaatsen en te vertoeven binnen de grenzen van elke Staat. Het Nederlandse asielbeleid wordt zwaar bekritiseerd omdat het de mensenrechten schendt. De European Committtee of Social Rights oordeelde onlangs dat vluchtelingen recht hebben op onderdak, voedsel en kleding. De gemeente Amsterdam heeft zich hier lange tijd niet aan gehouden. Amsterdam moet zich solidair opstellen met asielzoekers zonder woonplaats en hen zoveel mogelijk helpen. In Amsterdam zou een vluchtkerk niet nodig moeten zijn. De Piratenpartij vindt dat de gemeente mensenrechten dient te respecteren en geen mensen op straat mag zetten zonder uitzicht op vervangende woonruimte. Ook moet de gemeente investeren in persoonlijke begeleiding en het leren van zelfredzaamheid aan kwetsbare asielzoekers.

Mensenrechten sekswerkers

De Piratenpartij vindt dat iedereen baas is over eigen lichaam en geest. Dit betekent dat de onafhankelijkheid van sekswerkers moet worden versterkt. Uitbuiting wordt zo tegengegaan. Prostitutie dient uit de illegaliteit te verdwijnen en als volwaardige baan te worden gezien met een CAO en alle bijkomende rechten.

Door het dramatisch verlopen Project 1012 waarin het aantal ramen voor sekswerkers werd teruggedrongen, drijft de gemeente de seksindustrie in de illegaliteit. In de illegaliteit vindt prostitutie nog steeds plaats maar dan zonder enig toezicht van de gemeente. Dit brengt grote risico’s met zich mee voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van sekswerkers.

De uitbuiting van sekswerkers moet door de gemeente worden tegengewerkt. Dit kan niet door prostitutie te verbieden of proberen zoveel mogelijk te beperken, dit werkt juist averechts, maar wel door alternatieve maatregelen. De Piratenpartij staat voor de onafhankelijkheid van sekswerkers. Initiatieven van sekswerkers om in eigen beheer (bijvoorbeeld een coöperatie) ramenpanden te exploiteren, moeten door de gemeente maximaal worden gefaciliteerd.

Sekswerkers die de taal niet machtig zijn bevinden zich in een uitermate lastige situatie. Ze verdienen vaak meer dan in hun thuisland en zijn niet op de hoogte van de waarden en normen van onze cultuur. Dit ondermijnt hun onafhankelijkheid. Aan de vergunning voor raamexploitatie en andere exploitanten in de sector (zoals seksclubs) moeten strengere voorwaarden worden gesteld. Zo moet er een bedrijfsplan komen met daarin maatregelen om illegaliteit en uitbuiting te voorkomen. Door het opzetten van online beroepsgroepen dient de onafhankelijkheid van sekswerkers te worden bevorderd. Bovendien wordt hiermee verzekerd dat sekswerkers toegang hebben tot internet.

De gemeente moet de samenwerking opzoeken met organisaties, zoals het Leger des Heils, die een vertrouwensrelatie hebben opgebouwd met sekswerkers. Via dit netwerk moeten de arbeidsomstandigheden van de sekswerkers verbeterd worden.

De economie van de toekomst: kansen en banen

De economie van de toekomst wordt gemaakt in ondernemende, innovatieve en creatieve steden. Amsterdam voldoet aan alle basisvoorwaarden om een van deze voortrekkerssteden te worden maar laat grote kansen liggen. Een doorgeslagen bureaucratie verhindert zelfstandigen en kleine en middelgrote bedrijven om te innoveren en zo nieuwe banen te creëren. Ook wetenschappers krijgen niet de vrijheid die nodig is om echt innovatief te kunnen zijn. De Amsterdamse woningmarkt zit volledig op slot en de werkloosheid in Amsterdam is te hoog. De vele werkloze Amsterdammers worden door de gemeente niet gestimuleerd maar leveren meer en meer burgerrechten in en verliezen de kans op een goede baan. Lokale initiatieven om Amsterdam buurt voor buurt beter te maken krijgen niet de kans, maar worden door de gemeente juist tegengewerkt met onnodige bureaucratie. Aan dit alles moet een einde komen. De Piratenpartij wil samen met jou van Amsterdam de ondernemende, innovatieve en creatieve wereldstad maken die zij kan zijn.

Ondernemers

Een gezellige stad kent een diversiteit aan winkels. Om het ondernemerschap binnen de stad aantrekkelijk te maken moeten jonge ondernemers gestimuleerd worden te starten. De gemeente moet staan voor zelfstandigen en kleine ondernemingen en deze niet dwarszitten met bureaucratie. Door een vrije omgeving te creëren weten steden als Berlijn grote hoeveelheden ondernemers aan te trekken.

De gemeente moet een klimaat creëren waarin ondernemers zich in en om de stad willen vestigen, zodat er nieuwe banen ontstaan. Ondernemerschap kan worden gestimuleerd door microkredieten voor Zelfstandigen Zonder Personeel in te stellen. Dit is een investering in de toekomst van onze stad die zichzelf terugbetaalt. Sommige bestaande ZZP’ers willen doorgroeien tot MKB. De Piratenpartij wil de kansen hiertoe voor deze ondernemers vergroten. Dit levert immers extra banen op. Volgens de Piratenpartij is het hiervoor noodzakelijk dat zelfstandigen niet door landelijke of lokale regels worden afgeschrikt of weerhouden om mensen aan te nemen en te groeien. Om dit te bewerkstelligen wil de Piratenpartij flexibel omgaan met het vrijstellen van ZZP’ers en MKB van geldende regels. Ondernemers mogen van de Piratenpartij zelf bepalen wanneer zij het liefste willen werken. Dit betekent dus ook dat winkels en horecagelegenheden hun eigen openingstijden mogen bepalen.

Ook de creatieve sector is gebaat bij meer ruimte en minder regelgeving. Dit geldt voor de organisatie van evenementen en de mogelijkheden voor het opzetten en exploiteren van creatieve ondernemingen, horeca en uitgaansgelegenheden. De vertrutting van onze stad heeft lang genoeg geduurd. Vergunningen dienen makkelijker te worden verleend. In de creatieve industrie vormt digitalisering de motor voor innovatie en nieuwe bedrijvigheid. Dit geldt zowel voor de productie als distributie van producten en diensten.

Voor werkgevers moet het eenvoudiger worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Procedures moeten worden vereenvoudigd en beschermde werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking moeten door de gemeente worden gefaciliteerd.

Kenniseconomie

Vrijheid van informatie is een kernpunt van de Piratenpartij. Wetenschappelijke kennis moet zo breed mogelijk gebruikt kunnen worden. Om dit te bewerkstelligen ondersteunt de Piratenpartij dan ook samenwerkingen tussen universiteiten, overheden en bedrijven, zoals ‘Amsterdam Smart City’. Met dergelijke samenwerkingen kunnen we de positie van Amsterdam als kennisstad versterken. We willen dit soort samenwerkingen stimuleren en faciliteren door regelgeving die onnodig obstakels opwerpt af te schaffen. Op deze wijze willen we in Amsterdam een ‘FreeZone’ creëren. In dit innovatieplatform kunnen wetenschappers, creatievellingen en overheden samenwerken met een minimale hoeveelheid aan regels en restricties. Mensen met diverse culturele en religieuze achtergronden zullen uitgenodigd worden om samen te werken aan nieuwe innovaties die publiekelijk toegankelijk gemaakt worden via open data en opensource.

Om te voorkomen dat het bedrijfsleven de wetenschappelijke agenda gaat bepalen, eisen we transparantie van universiteiten. Van elke geldschieter dienen alle onderzoeksuitkomsten waaraan deze heeft meebetaald overzichtelijk te worden weergegeven. Ook datasets en resultaten die de significantiegrens niet bereiken dienen altijd via open access te worden gepubliceerd. Door transparantie zal de wetenschap haar integriteit kunnen herstellen. Bovendien zal het sneller delen van informatie als datasets snellere wetenschappelijke vooruitgang opleveren, net zoals dit gebeurde na de uitvinding van de drukpers en het internet.

Wetenschappers zijn vaak creatiever en gemotiveerder bij een hoge mate van professionele vrijheid. Wij zullen er bij universiteiten op aandringen om controlesystemen die deze vrijheid beperken af te bouwen en samenwerking zoeken met initiatieven als ‘H.NU’, ‘Science in Transition’ en ‘De Verontruste VU’ers’ om de universiteit van ‘een koekjesfabriek’ te transformeren tot een moderne kennisinstelling met een publieke taak.

Bouwen en wonen

De afgelopen jaren is er een toenemende onbalans tussen sociale huur-, vrije sector huur- en koopwoningen in Amsterdam. Ook worden er geen nieuwe woningen gebouwd. De Amsterdamse woningmarkt zit volledig op slot. De Piratenpartij staat voor een stad waarin voor iedereen, ongeacht inkomen of leeftijd, ruimte is. Iedere Amsterdammer moet toegang hebben tot een woning die bij zijn of haar woonwensen en situatie past. Nú en in de toekomst!

De Piratenpartij staat voor een passende woning voor iedere Amsterdammer. Omdat wachtlijsten voor een sociale huurwoning nu al eindeloos zijn moet het aantal sociale huurwoningen niet worden teruggebracht. De aantrekkelijkheid en kwaliteit van het centrumgebied moeten worden uitgerold naar stadsdelen als Nieuw-West, Noord en Zuidoost zoals we op dit moment al zien gebeuren in de Indische Buurt en De Baarsjes. Hier ontstaan leefbare en hippe wijken waar verschillende groepen mensen samenwonen en de doorstroom beter is.

De Piratenpartij wil een woning voor elke student. Extra studentenwoningen kunnen worden gerealiseerd in leegstaande kantoorpanden, bij voorkeur in kwetsbare wijken. Dit zorgt voor een betaalbare woonplaats voor studenten èn versterkt de sociale structuur in deze buurten.

Ouderen verdienen een fatsoenlijke woning. In gebouwen met sociale woningen zonder lift, dienen ouderen voorrang te krijgen op woningen op de begane grond. Verzorgingstehuizen die leeg komen te staan dienen bij voorkeur omgebouwd te worden tot zelfstandige seniorenwoningen. Veel faciliteiten zoals een lift zijn hier namelijk vaak al aanwezig. Dergelijke woonvoorzieningen trekken ook faciliteiten als huisartsen, tandartsen en middenstand aan wat ook de rest van de buurt ten goede komt.

Het gebruik van gebouwen moet flexibeler worden. Modulair bouwen moet worden gestimuleerd en wet- en regelgeving versoepeld. Door gebouwen gemengde functies te geven is Amsterdam klaar voor de wisselende wensen van de huidige en toekomstige bewoners en gebruikers zoals bedrijven en ondernemers. Om het bouwproces te versnellen pleit de Piratenpartij ervoor dat het Rijk op korte termijn een aantal regels en procedures versoepelt. Samenvoeging van panden moet makkelijker worden gemaakt en bouwvoorschriften voor kantoren en woningen moet gelijk getrokken worden. Om leegstand te voorkomen moet bovendien zowel de vergunningsverlening als bij de bouw, rekening gehouden worden met mogelijke andere toekomstige toepassingen van het gebouw (bijvoorbeeld kantoren die woningen kunnen worden). De gemeente moet openstaan voor onconventionele constructies.

De gemeente moet zelfbouw stimuleren. Dit is met een beperkte inzet van ambtenaren mogelijk door Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) te stimuleren. Hierbij worden particulieren en zelfbouwgroepen in contact gebracht met andere partijen, zoals corporaties, ontwikkelaars en adviseurs. Het netwerk dat hierdoor ontstaat faciliteert Amsterdammers en lokale marktpartijen met ondersteuning en kennisoverdracht. Dit sluit beter aan bij de wensen van Amsterdammers en maakt kopen betaalbaarder.

Erfpacht is een onderwerp dat veel Amsterdammers raakt. 80% van de grond binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen is eigendom van de gemeente. Het beheer ervan is kostbaar en het netto rendement laag. De Piratenpartij vindt het erfpachtstelsel veel te beperkend en streeft naar maximale keuzevrijheid voor huiseigenaren. Amsterdammers die hun grond van de gemeente willen kopen moeten dat kunnen doen.

Duurzame economie

De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen voor energieproductie is niet alleen milieuvervuilend, maar maakt ons ook economisch kwetsbaar. Wanneer de prijzen van deze fossiele brandstoffen omhoog gaan, zullen de kosten voor stroom ook stijgen. De Piratenpartij staat voor een energie-onafhankelijke stad die in de toekomst zijn eigen duurzame stroom opwekt.

De Piratenpartij gelooft in de kracht van lokale initiatieven. Daarom willen wij lokale initiatieven voor duurzame energieopwekking actief stimuleren en Amsterdammers de kans geven zich te bevrijden van de grote energiebedrijven. Om betere initiatieven een kans te geven moet de kolencentrale aan de Hemweg worden gesloten.

Tegenwoordig kunnen bijna alle soorten afval worden gebruikt als grondstof. De gemeente moet gebruik gaan maken van het ‘cradle to cradle’-principe. Hierbij gaat de kwaliteit van een grondstof niet achteruit bij hergebruik maar kun je het in een zo origineel mogelijke vorm ‘onbeperkt’ hergebruiken. Hierdoor bespaar je geld, ontlast je het milieu, en verminder je de behoefte aan grondstoffen. Een andere manier om problemen met afval te voorkomen is door uit te gaan van de bestaande vraag, in plaats van het bestrijden van genomen keuzes. Voorbeelden hiervan zijn hennep als alternatief voor plastic, het lokaal hergebruiken van GFT-afval, en het instellen van ‘inneemplaatsen‘ bij stortplaatsen zodat spullen die nog niet volledig gebruikt zijn opnieuw ingezet kunnen worden.

Technologieën die het hergebruik van grondstoffen stimuleren en milieu-impact minimaliseren worden ook wel cleantech genoemd. De Piratenpartij wil dat de overheid het uitwisselen van informatie tussen bedrijven over cleantech faciliteert en stimuleert. Cleantech leidt tot meer efficiëntie en biedt de mogelijkheid essentiële middelen als apparatuur en laboratoria te delen.

Schuldhulpverlening

Iedereen die schuldhulpverlening nodig heeft moet deze kunnen krijgen. Het is niet te verteren dat Amsterdammers moeten wachten om geholpen te worden. Op dit moment is de wachtlijst om schuldhulp te krijgen 80 dagen. Dit maakt het duurder en moeilijker om mensen schuldenvrij te krijgen en vergroot hun problemen. De Piratenpartij streeft daarom naar maximale inzet op preventie en snelle hulp bij schuldproblematiek. Manieren om dit te doen zijn bijvoorbeeld projecten als ‘Vroeg Eropaf’ (een samenwerkingsverband van woningcorporaties, stadsdelen, de Dienst Werk en Inkomen (DWI) en de Samenwerkende Organisaties Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam (SOM).

Dwangarbeid voor uitkeringsgerechtigden

Veel Amsterdammers krijgen een uitkering. Je krijgt bijstand als je geen werk kunt vinden, WAO als je arbeidsongeschikt bent en AOW als je oud bent. Als je een laag inkomen hebt kun je zorg- of huurtoeslag krijgen en wanneer je kinderen hebt krijg je kinderbijslag. De Piratenpartij wil dat mensen die recht hebben op een uitkering deze eenvoudig kunnen krijgen, en mensen stimuleren om een baan te vinden.

Het krijgen van een uitkering is de laatste jaren als gevolg van een doorgeslagen controledrift echter zelf verworden tot een fulltime baan. Amsterdammers moeten zich door een eindeloze bureaucratie heen worstelen om de uitkering te krijgen waar ze recht op hebben. Alle tijd die verloren gaat met het verkrijgen van een uitkering kan niet worden besteedt aan het vinden van een baan. Deze doorgeslagen bureaucratie werkt demotiverend, frustrerend en vermindert de kansen op het vinden van een baan. De Piratenpartij Amsterdam pleit voor het versimpelen van procedures om een uitkering te krijgen.

Als je een uitkering hebt, blijkt vervolgens dat je minder rechten hebt dan mensen met een baan. Zo zijn mensen met een uitkering verplicht om zonder dat er een verdenking bestaat ambtenaren onaangekondigd binnen te laten in hun woning. Wanneer men dit weigert, wordt direct op de uitkering gekort. Dit is een onacceptabele aantasting van de privacy. Een ander voorbeeld van de rechten die uitkeringsgerechtigden verliezen is dat ze steeds vaker worden gedwongen om werk uit te voeren om hun uitkering te behouden. Dit wordt door de gemeente ‘vrijwilligerswerk’ genoemd. Dit werk is echter niet vrijwillig. Vaak gaat het ook om banen die normaal niet onder vrijwilligerswerk vallen. Uitkeringsgerechtigden zouden voor dit werk dus gewoon een contract moeten krijgen en hier ten minste het minimumloon mee moeten verdienen. Door deze goedkope trucs om niet-betaalde arbeidskrachten te regelen verdwijnen gewone banen van de arbeidsmarkt.

Wij staan voor een duurzame arbeidsmarkt. Ons uitgangspunt is zoveel mogelijk mensen aan een baan te helpen. Dit kan alleen door mensen een baan te geven die bij ze past. Dit levert voordelen op voor hun carrière en daarmee voor onze maatschappij en is de beste manier om structurele werkloosheid tegen te gaan.

We moeten minder geld uitgeven aan controlesystemen en de daarbij horende bureaucratie. Fraude met uitkeringen is een slechte zaak, maar omvat slechts 1,4% van de totale fraude met publiek geld. De onevenredige aandacht voor uitkeringsfraude is een verspilling van geld dat beter kan worden besteed aan het aanpakken van andere vormen van fraude die de gemeenschap vele malen meer kosten.

Slotwoord

De Piratenpartij Amsterdam heeft een dynamisch programma gemaakt met de kennis van vandaag en de idealen voor de toekomst. Wij geloven in de kracht van Amsterdammers en een gemeente vóór de Amsterdammers. Een gemeente die rationeel nadenkt en doet waar ze goed in is. Een transparante gemeente die in zijn kracht staat en alle Amsterdammers in hun kracht zet. Goed bestuur van de Amsterdammer, vóór de Amsterdammer.

Wij nodigen iedereen uit om ons aan te vullen, te corrigeren en te helpen onze idealen in de praktijk te brengen. Geloof je in ook onze idealen voor een vrije informatiesamenleving, waarin iedereen zichzelf kan ontplooien, en wil je ook je handen uit de mouwen steken?

Meer informatie

archief/gr2014/verkiezingen/programma/amsterdam.txt · Laatst gewijzigd: 2014/05/30 16:47 door 127.0.0.1