Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:nieuwsbrief:augustus_2010

Nieuwsbrief Augustus 2010

Redactioneel

Door Wesley Schwengle

Welkom, de tweede nieuwsbrief is een feit! Het zijn op dit moment drukke tijden voor de Piratenpartij, zoals te lezen is geweest op Algemeen en in de persberichten, is het bestuur vervangen door een interimbestuur. Met mijn voorzitterspet op kan ik vermelden dat er binnenkort een planning komt waarin de doelstellingen van het tijdelijke bestuur verwerkt zijn, wanneer de Algemene Leden Vergadering (ALV) zal plaatsvinden en vanaf wanneer geïnteresseerden zich kandidaat kunnen stellen voor bestuurs- en ledenraadfuncties. En de pet gaat weer af :) Tevens is het momenteel druk met allerlei zaken die piraten interesseren, afgelopen maand was er een uitspraak in de zaak tussen BREIN en Ziggo/Xs4all, over het wel of niet mogen doorgeven van verkeer naar de Pirate Bay. Ook is demissionair minister Ballin bezig met wetgeving die het mogelijk maakt om klokkenluiders de mond te snoeren en zorgt voor internetcensuur. Beide zaken komen aan bod in deze editie van de nieuwsbrief, door een gastbijdrage van een bedrijfsjurist en door onze eigen Dirk Poot. Onze designer George Meijer is druk in de weer om een huisstijl te maken voor Pirate Party International, waarna zij, Joeri en ik ons zullen gaan bezighouden met een internationale nieuwsbrief. Deze hopen we in de loop van augustus of september te kunnen verspreiden. Als laatste wil ik melden dat we nog altijd content nodig hebben voor de nieuwsbrief, heb je leuke acties geplanned, maak foto’s en schrijf een artikel! Heb je een leuke blogpost geschreven en wil je deze in de nieuwsbrief kwijt, laat het ons weten. In short, mail ons je artikels en lees het terug in de nieuwsbrief.

Interimbestuur

Zondag 25 juli jl. is er een nieuw interimbestuur aangesteld door de ledenraad.

Voorzitter - Wesley Schwengle
Penningmeester - Arjen Halma
Secretaris - Dirk Poot


Piraterij

Patenten

Overheid

Privacy/Dataopslag

Transparantie

Uitspraak rechter in de zaak BREIN/Ziggo

Kortgeleden besloot Stichting BREIN naar de rechter te stappen met de eis dat kabelaar Ziggo de downloadwebsite The Pirate Bay, ontoegankelijk maakte voor haar klanten. The Pirate Bay heeft maandelijks één miljoen unieke bezoekers uit Nederland.

Door Evelien Arends, bedrijfsjurist Online Breedband B.V.

De rechtszaak heeft op 28 juni jongstleden plaatsgevonden en inmiddels heeft de rechter uitspraak gedaan: Ziggo wordt niet gedwongen de toegang tot The Pirate Bay te blokkeren.

BREIN heeft haar vordering primair gebaseerd op artikelen uit de Auteurswet en de Wet Naburige Rechten. Deze artikelen bepalen dat de rechter op vordering van de rechthebbende, ISP’s wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op het auteursrecht te maken, kan bevelen de diensten te staken die worden gebruikt om die inbreuk te maken. In deze zaak bepaalde de rechter dat moet vaststaan dat er sprake is van inbreukmakend handelen door één of meerdere abonnees van een tussenpersoon voordat gevorderd kan worden dat die tussenpersoon moet stoppen de (internet) dienst te leveren. Volgens de rechter heeft BREIN dit niet voldoende bewezen.

De redenering die BREIN aanvoerde was dat Ziggo één van de grootste ISP’s in Nederland is en ook de hoogste downloadsnelheden aanbiedt. Om die reden is het volgens BREIN gerechtvaardigd om aan te nemen dat Ziggo een significant deel van de Nederlandse gebruikers van de Pirate Bay tot haar abonneebestand mag rekenen. De rechter vond dit niet voldoende bewijs om tot de vaststelling te komen dat er auteursrechten geschonden waren door de abonnees van Ziggo. Ook de steekproef die BREIN zelf uitvoerde waaruit BREIN concludeerde dat 27% van de abonnees inbreuk maakt op de rechten van de bij haar aangeslotenen was niet voldoende bewijs volgens de rechter. Hij zei hierover dat van het overgrote merendeel van de abonnees in ieder geval níet is komen vast te staan dat zij inbreuk maken, en de vordering van BREIN is gericht op het staken van de internetdiensten aan alle abonnees van Ziggo. De rechter voegde hier nog aan toe dat er andere en minder verstrekkende mogelijkheden zijn voor BREIN om inbreukmakers aan te spreken. De vordering ging daarom te ver en werd dan ook niet toegewezen.

Het lijkt me een terechte uitspraak van de rechter. Het is onwenselijk dat de toegang tot bepaalde sites geblokkeerd wordt op grond van een zó algemene claim. Het open karakter van het internet zou daardoor in gevaar komen. Bovendien bepaalt de wet ook dat providers niet op voorhand aansprakelijk zijn voor schendingen van auteursrecht die op haar servers plaatsvinden omdat de provider niet vooraf aansprakelijk gesteld kan worden voor de informatie die zij doorgeeft. Pas nadat een provider op de hoogte gesteld is van bijvoorbeeld een schending van auteursrecht door een van haar klanten, kan zij onder omstandigheden aansprakelijk gesteld worden als een actie richting de klant uitblijft.

Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven. Evelien is geen lid van de Piratenpartij.

Piratenpartij - een positieverkenning

Een wereldwijd kenmerk van Piraten is dat ze politieke partijen hebben opgericht. Toch gedragen piratenpartijen zich meer als een beweging dan als een politieke partij. Piraten zien zichzelf als een beweging die zich inzet voor een vrije informatiesamenleving. Een beweging die als vanzelfsprekend is ontstaan als gevolg van de ontwikkeling van het internet. Ook in veel buitenlandse piratenpartijen gaat het veel eerder om een beweging dan om een partij. Sommige politieke stelsels maken het immers vrijwel onmogelijk om als politieke partij door te dringen.

Door Joeri Oudshoorn

We voelen ook zelf dat de doelen van de piraten meer nodig hebben dan een traditionele politieke partij. We willen grassroots, en dat hoort bij een beweging. We vergelijken onze opkomst met de opkomst van het socialisme na het ontstaan van de industrialisatie. Dat zet ons in de hoek van een politieke en filosofische stroming. En we willen een heel beperkt politiek programma, wat ons doet lijken op denktanks, lobbyen belangengroepen. Al deze elementen kun je terugvinden in een beweging. Het is een fundamentele vraag of piraten al deze elementen van een beweging in dezelfde structuur moeten onderbrengen. Door onze snelle start hebben we het stimuleren van een beweging, het opzetten van een organisatie en het starten van een partij regelmatig door elkaar gehaald. Daarmee loopt de Piratenpartij het risico om een hele beweging voor zichzelf op te eisen.

Laten we even - oppervlakkig - kijken naar de milieubeweging. Deze beweging bracht ook een nieuwe manier van denken teweeg. Enerzijds dat de natuur niet alles kan verdragen, anderzijds dat in de economie rekening gehouden moet worden met milieukosten. De milieubeweging is opgebouwd uit een hele grote diversiteit aan organisaties. Politiek heb je een one issue-partij, de partij voor de dieren, en een brede partij met milieu in het centrum van haar programma: GroenLinks. Maatschappelijk heb je brede organisaties die praktisch met het milieu bezig zijn: natuurmonumenten, maar ook specifieker: de vogelbescherming. Er zijn denktanks zoals de club van Rome en bedrijven die voorop lopen in het ontwikkelen of gebruiken van groene energie. Er zijn mensen die willen leven volgens de regels van de natuur, alleen of in groepsverband. En er zijn natuurlijk actiegroepen. Greenpeace, maar ook het dierenbevrijdingsfront. Belangrijk kenmerk van een succesvolle beweging is dat er geen eenduidige grens is. Of je jezelf of het dierenbevrijdingsfront bij de milieubeweging indeelt, doet hier dus niet ter zake.

Doordat deze verschillende organisaties - met verschillende soorten mensen en verschillende doelen - hun eigen specifieke rol spelen en tegelijkertijd elkaar maatschappelijk aanvullen is er de afgelopen halve eeuw een flinke verandering in milieubewustzijn opgetreden. En juist deze verandering in bewustzijn zorgt ervoor dat er, ook tegen enorme kapitaalkrachtige belangen in, een bepaald evenwicht bereikt kan worden. De rol van specifieke politieke partijen die zich met het milieu bezighouden is beperkt.

Piraten moeten eenzelfde soort bewustzijn op hun eigen gebied creëren. Dat betekent vooral ruimte laten voor verschillen en niet alles onder de noemer ‘piratenpartij’ of ‘piraat’ willen brengen. Het onderscheid maken tussen ‘piraat’ en ‘niet-piraat’ sluit mensen van de beweging uit en belemmert groei. Mensen moeten ook zelf actief kunnen zijn, zelfstandig of voor een of meer andere organisaties. Er kan geen overkoepelende structuur voor een beweging zijn. Een beweging kenmerkt zich doordat ze niet is georganiseerd en zich niet laat sturen. Juist dat biedt de ruimte aan zo veel mogelijk verschillende mensen om zich ergens thuis te voelen.

Daarom is het voor de Piratenpartij van primair belang om met alle mogelijke partners op deelgebieden goede relaties op te bouwen en onderling respect op te brengen voor meningsverschillen. Uiteindelijk is het een gedeeld belang binnen de beweging dat er een groter maatschappelijk bewustzijn ontstaat. Alleen mét dat bewustzijn kan de piratenpartij haar - politieke - doelen bereiken. Het is natuurlijk leuk als de beweging op den duur de naam ‘piratenbeweging’ krijgt, maar dat kan alleen als mensen zelf zich onder die noemer willen plaatsen.

Gezocht

Heb jij een verhaal dat het vermelden waard is? Een foto die boekdelen spreekt? Laat het de redactie weten. Wil jij mee werken aan deze nieuwsbrief? Meld je op nieuwsbrief@piratenpartij.nl

Piraten zonder Grenzen

Terwijl het grootste deel van Nederland met vakantieplannen in het hoofd rondloopt, zijn er nog steeds piraten te vinden die, ondanks het zomerreces, de strijd tegen privacybeperking, censuur en zelfs corruptie voortzetten. Deze maand in Piraten Zonder Grenzen zoals beloofd de update over de Servische Piratenpartij, piraten rekruteren via Cyber Nations, Zweden die hun eigen ISP beginnen en tot slot nog een tweetal vakantietips.

Door Rodger van Doorn

In de vorige nieuwsbrief heb ik al even kort gesproken over de Serviërs die de kanonnen hebben gericht op nieuwe telecommunicatie wetgeving die toen ter stemming gebracht zou worden. Ondanks de inspanningen van de Piratska Partija Srbije is deze wet goedgekeurd. De piraten aldaar krijgen bijval van de plaatselijke ombudsman die oproept om de wet tot aan de hoge raad aan te vechten omdat hij in strijd is met de grondwet.

De Servische Piratenpartij is een boeiende partij omdat het moet functioneren in de woelige baren van een zeer jonge democratie. Problemen als corruptie en censuur zijn daar aan de orde van de dag. Aleksandar Blagojevic aka Bleaks, doet in een e-mailwisseling melding van diverse problemen in zijn land. Zo is er 25 juli nog een journalist op ernstige wijze met stalen buizen mishandeld ten overstaan van een bus vol mensen. Hij is de derde in een reeks aanvallen binnen zeer korte tijd op journalisten die op kritische wijze van hun “vrijheid” van meningsuiting gebruik maken. Eerder werd er een journalist ontvoerd en werd er een bomaanslag gepleegd in het appartement van een andere. Tot nu toe is er in Servië bijna geen enkele moord of aanslag op een journalist opgelost en men vreest dat ook deze keer de daders vrijuit gaan.

Ook het oprichten van een Piratenpartij is niet geheel zonder gevaar. Er dienen vele duizenden handtekeningen ingeleverd te worden om officiële status te verkrijgen. Mocht er één van deze handtekeningen niet kloppen dan is de voorman aansprakelijk en loopt hij het risico om achter de tralies te verdwijnen. Bleaks denkt er echter niet aan om te stoppen, over twee jaar zijn er weer verkiezingen in het land en de officiële oprichting van de partij zal hopelijk eind dit jaar plaats vinden. De harde kern van de partij bestaat uit een tiental mensen maar het e-mailbestand van de partij telt nu 3000 adressen van mensen die men kan mobiliseren. De voorman is vastbesloten om de komende 10 jaar van Servië een van de meest welvarende en transparante landen te maken. Hij zegt te werken aan meerdere extreem progressieve regeringsmodellen die de partij wil implementeren wanneer ze daar de kans voor krijgen. Het is dus overbodig te zeggen dat wij nog veel van de partij zullen gaan vernemen. Verder roep ik iedereen op om ook in de Nederlandse media attentie te vragen voor deze rasechte vrijheidsstrijders, want ze verdienen het.

Ondanks de vaak heftige en zware topics die de piratenpartijen wereldwijd bezig houden, moeten we ervoor waken onze speelsheid niet te verliezen. Het is een lastige opgave om de wereld te verbeteren en tegelijkertijd plezier te maken. De Amerikanen en Canadezen hebben echter een manier gevonden om dit voor elkaar te krijgen. In het online spel “Cyber Nations” hebben zij een alliantie opgericht met de naam “Pirate Party”. Cyber Nations is een online browser game met rond de 40.000 spelers. Het doel van het spel is een succesvolle natie te bouwen waar je als alliantie beslist over de regering, belasting, religie etc. Het lijkt de perfecte kans om de wereld volgens de piratenfilosofie te bouwen en zo de mensen kennis te laten maken met onze ideologie en standpunten. Daarnaast vind je bij online games precies de jonge, tech-savy mensen die binnen de doelgroep vallen. Via deze link vind je informatie over hoe je mee kan doen met Cyber Nations. Het lijkt me trouwens een prima plan om ook eens naar het aanbod van Nederlandse online games te kijken of we hier niet iets mee kunnen.

Ja en als je niet tevreden bent over je ISP dan begin je er toch gewoon zelf een. Dit hebben leden van de Zweedse Piratenpartij gedaan. De Zweden leverde al bandbreedte aan The Pirate Bay en kondigde later ook nog aan deze site onder bescherming van parlementaire immuniteit te willen gaan hosten. Maar nu gaan ze nog een stapje verder. Hun doel is om een piraatvriendelijke Internet Service Provider op te richten die de anonimiteit van de gebruikers waarborgt. Ze zijn van plan om geen gebruikersgegevens te loggen van hun klanten, terwijl dit in Zweden toch echt wettelijk verplicht is. De ISP hoopt dat onder de gebruikers de echte hackers ontologie gaat leven, dat wil zeggen als je iets ziet dat stuk is, schrijf je er een patch voor. Dit zijn in mijn ogen geweldige initiatieven en ik hoop echt dat de Zweden succesvol zijn zodat wij hiermee snel de Nederlandse markt op kunnen.

Voor de mensen die nog geen vakantie geboekt hebben is het wellicht een idee om de Servische piraten gezelschap te houden op hun Alternative Conference in Belgrado. Iets verder weg in het prachtige Litouwen vindt van van 14 t/m 17 september het Internet Governance Forum 2010 plaats. Dus mocht je in de buurt zijn is het zeker een aanrader om te bezoeken. Volgende maand is er weer een nieuwe Piraten Zonder Grenzen met meer wereldnieuws. Tot dan wens ik alle piraten van over de hele wereld een behouden vaart.

Agenda

Vergadering - Zondag 8 augustus, 14:00u, locatie volgt.

Minister Hirsch Ballin legt bom onder rechtsstaat

Hirsch Balin

In een ongekend ruime interpretatie van zijn waarnemende rol heeft de demissionair Minister van Justitie op 28 juli een wetsvoorstel ingediend dat niet alleen het internet aan censuur door het Openbaar Ministerie onderwerpt, maar daarnaast ook het werk van klokkenluiders-organisaties als WikiLeaks strafbaar stelt en feitelijk onmogelijk maakt.

Door Dirk Poot

De kritiek richtte zich in eerste instantie terecht op de door Ernst Hirsch Ballin voorgestelde ‘Internet Kill-switch’. Het tweede deel van het wetsvoorstel is zo mogelijk nóg gevaarlijker. De Nederlandse overheid wil het namelijk strafbaar stellen om gegevens die zonder toestemming verkregen zijn te lekken, te bezitten óf bekend te maken. Het wordt op deze wijze verboden om beveiligingsproblemen of misstanden op te sporen en aan het licht te brengen. Daarnaast wordt er weer een extra stok gecreëerd om eventuele klokkenluiders te ontmoedigen. Met name sites als WikiLeaks, die zich juist toeleggen op het publiceren van gelekte informatie zullen op deze wijze strafbaar gesteld kunnen worden.

De minister wil daarnaast het Openbaar Ministerie de mogelijkheid bieden om sites zonder tussenkomst van een rechter ontoegankelijk te laten maken. Dit is feitelijk de introductie van Internet censuur en een schandalige poging tot inperking van het recht op vrije meningsuiting en op vrije nieuwsgaring. De rationalisatie is dat deze wijziging slechts bedoeld is om de gegevens in het, inmiddels steeds twijfelachtiger wordende electronisch patiëntendossier (EPD) te beschermen. Het zou wenselijker zijn geweest om de beveiliging van het EPD zelf met zo’n nietsontziende mentaliteit ter hand te nemen, in plaats van dit juridisch gedrocht af te leveren dat de burgerlijke vrijheden van alle Nederlanders in gevaar brengt.

Dit revolutionaire voorstel wordt tijdens het zomerreces gedaan door een demissionair minister, die bovendien minder dan een maand voor consultatie inruimt na afloop van het reces. Het is onbestaanbaar dat Ernst Hirsch Ballin met deze poging tot een staatsgreep wegkomt. De Tweede Kamer zou teruggeroepen moeten worden van reces om de minister direct naar huis te sturen, demissionair of niet. Iemand die zijn demissionaire status op deze manier misbruikt en zelf niet eens doorheeft hoezeer zijn voorstellen indruisen tegen de principes van de democratische rechtsstaat, lijkt niet geschikt om nog een dag langer minister van Justitie te blijven. Overigens wordt ook het opnemen van gesprekken verder strafbaar gesteld, ook als je zelf deelneemt aan deze conversaties; een opmerkelijk idee voor de minister die zelf onbetwist wereldrecordhouder telefoontaps is. Voortaan dus niet meer opnemen als je telefoonbeantwoorder al loopt; je bent direct in overtreding…

Wetsvoorstel versterking bestrijding computercriminaliteit

“Het wetsvoorstel bevat een zelfstandige bevoegdheid voor de officier van justitie om strafbare gegevens van het internet te laten verwijderen. Daarnaast wordt het, volgens het wetsvoorstel, strafbaar om zonder toestemming gegevens uit een computer over te nemen, en omcomputergegevens die op die manier zijn verkregen, te bezitten of aan een ander bekend te maken (“heling” van computergegevens). Ten slotte wordt het strafbaar om stiekem een met een ander gevoerd gesprek op te nemen.”

“Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft degene die opzettelijk en wederrechtelijk met een technisch middel: a. niet openbare overdracht van gegevens door middel van telecommunicatie of een geautomatiseerd werk aftapt of opneemt, of b. niet openbare gegevens die zijn opgeslagen door middel van een geautomatiseerd werk, voor zichzelf of voor een ander overneemt.”

“Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft degene die: a. de beschikking heeft over niet openbare gegevens die, naar hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, zijn verkregen door wederrechtelijk afluisteren, aftappen, opnemen of overnemen van een gesprek, gegevensoverdracht of gegevensverwerking door middel van telecommunicatie of een geautomatiseerd werk; b. zodanige gegevens opzettelijk ter beschikking van een ander stelt of aan een ander bekend maakt.”

“De officier van justitie kan van een aanbieder van een communicatiedienst of van degene die de beschikkingsmacht heeft over een geautomatiseerd werk, vorderen om onverwijld alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om gegevens die worden opgeslagen of doorgegeven, ontoegankelijk te maken, voor zover dit nodig is ter beëindiging van een strafbaar feit of ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten.”

Bekijk het volledige wetsvoorsel hier.

Organon in Oss

Kieskring 18, 's Hertogenbosch

Door Wesley Schwengle

Tijdens de afgelopen vergadering is het al kort besproken, de Piratenpartij vertrok zaterdag naar Oss om te flyeren over Organon en het falen van het huidige patentsysteem bloot te leggen. Met een groep van zes man, te weten David, Kevin, Tosca, Dennis en Rick, allen van kieskring 18, werd de gezellige binnenstad van Oss bezocht om flyers uit te delen aan de inwoners van Oss. De actie verliep goed, van de 750 gedrukte folders zijn er nog maximaal 100 over. In een periode van 3 uur heeft de Piratenpartij ruim 600 folders aan de man weten te brengen. De inwoners van Oss waren vooral geïnteresseerd in de folder aangezien het over Organon ging en waren ook positief over het feit dat de Piratenpartij serieuze aandacht bestede aan Organon. De boodschap van de Piratenpartij, het hervormen van het patentsysteem, kwam echter niet bij iedereen goed over. Men is nog vooral onder de indruk dat de Piratenpartij patenten willen afschaffen en intellectuele eigendommen afkeuren, in plaats van het hervormen van patent- en auteurswetgeving. Veel mensen in Oss zijn bezorgd over alle ontslagen die er plaatsvinden en dachten dat onze folders hier specifiek over zouden gaan. In een gesprek met een exwerknemer van Organon werd duidelijk dat de tekst van de folder te kort door de bocht was, of wat subtieler verwoord moest worden. Ondanks deze verbeterpunten was de actie meer dan geslaagd en wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt om het mogelijk te maken. Een speciaal bedankje gaat uit naar Kevin en Tosca, aangezien zij de geestelijke ouders zijn van deze actie.

Meer weten over Organon en patenten?

Colofon

Wil je op de hoogte blijven van ons piratennieuws? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief.

  • Redactie: Wesley Schwengle
  • Vormgeving: George Meijer
  • Tekstbijdragen: Rodger van Doorn, Joeri Oudshoorn, Dirk Poot, Wesley Schwengle en Evelien Arends
archief/nieuwsbrief/augustus_2010.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/13 00:27 door 66.249.76.111