Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:pvdd_privacy

Partij voor de Dieren over privacy

Tweede Kamer Verkiezingen 2012

Buiten de grote aandacht voor milieu en dieren, zijn vooral de mensenrechten prominent aanwezig in het programma van de Partij voor de Dieren en daarbij is er ook ruime aandacht voor privacy. Een aantal opvallende punten zijn:

  • Steviger privacytoezicht.
  • Afschaffing van de identificatieplicht en de afname van vingerafdrukken voor het paspoort of ID kaart.
  • Bescherming van het communicatiegeheim.
  • Afschaffen van registratiesystemen die “de privacy niet kunnen waarborgen”.
  • Invoering van een constitutioneel hof.

Het programma nader bekeken

De PvdD vindt dat het inperken van de privacy moeten worden afgewogen via een “risico- en impactanalyse”. Het nut van deze wetten moet “vooraf aangetoond worden”. Ook wil de PvdD dat de privacy wordt gewaarborgd “bij het ontwerp van IT-systemen” en dat “bedrijven en overheden worden verplicht om eventuele datalekken te melden”. In de huidige situatie moeten “systemen die de privacy niet kunnen waarborgen worden afgeschaft, zoals de landelijke elektronische dossiers voor patiënten (EPD) en leerlingen (ELD), en het register voor prostituees”. Waarom ze deze systemen wel noemen en niet het Elektronisch Kind Dossier (EKD) en de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is onbekend.

Verder wil de PvdD dat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) bevoegheden krijgt “die nodig zijn om haar taak goed uit te voeren, vergelijkbaar met die van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)”. Dit betekent met name dat het CBP de mogelijkheid moet krijgen (hoge) boetes uit te delen bij overtredingen van de privacyregels. Op dit moment mag het CBP dat niet.

Veiligheid

De Partij voor de Dieren vind dat het veiligheidsbeleid “geen vals gevoel van veiligheid” mag oproepen, maar dat dit “Nederland werkelijk veiliger” moet maken. Daarbij willen ze dat de “inzet van cameratoezicht” alleen is toegestaan in een tijdelijk “door de rechter aangewezen risicogebied”. De Partij voor de Dieren is “tegen verdere uitbreiding van de verschillende ordehandhavings- en veiligheidsbevoegdheden zonder tussenkomst van de rechter”. Het lijkt dat de PvdD hiermee doelt op de uitbreiding van preventief fouilleren en de voetbalwet.

De PvdD wil dat “de identificatieplicht wordt afgeschaft”.

Ook wil de PvdD dat er strengere normen komen “voor het afluisteren van telefoons”.

Internet

**De Partij voor de Dieren vindt dat “alle legale informatie op het internet voor iedereen toegankelijk moet zijn. Internetaanbieders mogen de toegang tot websites of het gebruik van diensten niet beperken”. Wat de PvdD illegale informatie vindt, wordt niet vermeld. Verder zijn ze “tegen een downloadverbod, omdat de kans groot is dat de privacy van individuele burgers bij handhaving daarvan geschonden zal worden”. De PvdD wil dat “de handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA)” niet wordt geratificeerd.

Verder wil de PvdD niet dat internetaanbieders worden gebruikt “als verlengstuk van de opsporingsdiensten” en dat “de bewaarplicht van gegevens van burgers wordt afgeschaft”. “Internet is een vrij en open medium en mag niet onderworpen worden aan censuur”, schrijft de PvdD. Hiermee lijken ze nog steeds een voorstander van netneutraliteit.

De Partij voor de Dieren vindt dat de burger inzicht moet krijgen “en controle krijgen over de gegevens die hij of zij online achterlaat”. Het lijkt erop dat de PvdD hierbij doelt op de cookiewet, waarbij gebruikers niet meer mogen worden gevolgd op het internet. Wat ze verder nog willen is onbekend.

De PvdD wil dat “het communicatiegeheim wordt beschermd”. Het communicatiegeheim is een uitbreiding van het briefgeheim naar alle vormen van communicatie, zoals via telefoon of internet. Het briefgeheim is in de grondwet vastgelegd. Of de PvdD het communicatiegeheim ook in de grondwet willen vastleggen wordt niet duidelijk.

Constitutioneel Hof

De Partij voor de Dieren vindt dat “de vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van de vrijheid van een ander” en daarom moeten ”politie, justitie en de rechterlijke macht” opkomen “voor de belangen van het slachtoffer en van de samenleving”. Dit willen ze onder andere bereiken door een constitutioneel hof. Dat “stelt rechters in staat om wetten te toetsen aan de grondwet”. In de grondwet is onder meer het recht op privacy opgenomen.

Vingerafdrukken

Het opnemen van vingerafdrukken in het paspoort en de opname daarvan in de centrale database worden ongedaan gemaakt”, als het aan de Partij voor de Dieren ligt. Inmiddels is de centrale opslag van vingerafdrukken al van de baan.

Uitwisseling met andere landen

Ook willen ze dat “privé-gegevens van vliegtuigpassagiers en informatie over bankafschriften” niet worden gedeeld met andere landen. Op dit moment geldt er een Europees verdrag met de VS dat zij gedetailleerde gegevens krijgen over bepaalde banktransacties. De gegevens van passagiers worden gedeeld door vliegtuigmaatschappijen die naar de VS vliegen. Ook dit is een Europees verdrag met de VS, maar ook met andere landen zoals bijv. Australië. Wat de PvdD daaraan wil doen is niet duidelijk.

Overig

De PvdD wil dat er “voldoende en tijdige schuldhulpverlening” wordt geboden “om huisuitzetting en uithuisplaatsing te voorkomen”. Over de plannen in Den Haag voor de invoering van een Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) zegt de PvdD niets. Wel spreken ze zich uit tegen alle registratiesystemen “die de privacy niet kunnen waarborgen”.

De Partij voor de Dieren wil dat “de (nationale) invoering van de wietpas wordt teruggedraaid”.

De Partij voor de Dieren wil dat er “een gerichte kilometerheffing” komt “die rekening houdt met het tijdstip en de plaats van het autoverkeer”. Hierbij willen ze wel dat “de privacy van de gebruiker” in een dergelijk systeem gegarandeerd dient te worden. Hoe ze dat invulling willen geven is onduidelijk.

Verder wil de PvdD dat er “geen inkomenstoets per huishouden” komt en zijn hiermee tegen huiszoeking bij bijstandsgerechtigden. Wat de PvdD vindt van huisdoorzoekingen bij andere uitkeringsgerechtigden, zoals (gedeeltelijk) samenlevende AOW'ers, wordt niet duidelijk.

Ook wil de PvdD dat iemand die “met een goed inkomen een sociale huurwoning bezet houdt” meer huur moet betalen “om de doorstroom te bevorderen”. Ze lijken hiermee voorstander van het doorgeven van inkomensgegevens van huurders aan de verhuurder.

Wat wordt niet genoemd

Niet alle registratiesystemen die de afgelopen jaren zijn ingevoerd worden bij naam en toenaam genoemd, maar er wordt wel geschreven over onnodige registratiesystemen in het algemeen. Opvallend is dat een mening ontbreekt over de opslag van DNA, de OV-chipkaart en het gebruik van kentekenscanners op snelwegen en aan de grens.

Europese verkiezingen 2014

De Partij voor de Dieren ziet een Europese samenleving voor zich die “de vrijheid en privacy van haar inwoners” respecteert. Nieuwe voorstellen van de EU moeten worden getoetst op de gevolgen voor de privacy. “Wanneer deze de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aantasten, worden ze aangepast of gaan van tafel.”

Economie

Bij de overgang naar slimme energienetten mag “de privacy van de gebruikers en leveranciers niet in de knel komen”.

“Er komt een meldplicht voor datalekken. Bedrijven worden verplicht om ook de getroffen burgers zelf in te lichten als hun gegevens zijn gelekt. Hackers die beveiligingslekken blootleggen genieten bescherming”.

De Partij voor de Dieren is tegen vrijhandelsakkoorden omdat deze “grote negatieve gevolgen” voor privacy kunnen hebben. “Als het aan de Partij voor de Dieren ligt, sluit de EU geen nieuwe vrijhandelsakkoorden meer af en worden bestaande vrijhandelsakkoorden herzien.”

Veiligheid

“Het is een illusie om te denken dat je een samenleving veiliger maakt door mensen hun privacy af te nemen.” De Partij voor de Dieren wil dat Europa niet meer meewerkt aan de ongeoorloofde privacyschendingen van de “nieuwsgierige” (Amerikaanse) inlichtingendiensten. “Het verzamelen en opslaan van gegevens van Europese burgers en bedrijven door Amerikaanse inlichtingendiensten is onacceptabel.”

De partij wil dat de “EU persoonsgegevens op het hoogste niveau gaat beschermen. Alleen wanneer sprake is van een concrete verdenking die door de rechter wordt getoetst mogen politie, justitie en inlichtingendiensten gegevens over burgers opvragen bij bedrijven.” Daarbij moeten bedrijven bekend maken hoe vaak ze gegevens aan justitie hebben moeten geven. De Partij voor de Dieren vindt dat “burgers meer zicht moeten krijgen op de gegevens die over hen zijn opgeslagen en betere mogelijkheden om zich uit bestanden te laten verwijderen“.

De Partij voor de Dieren wil dat al het Europese beleid op het gebied van afluisteren, verzamelen en opslaan van gegevens van burgers “scherp” wordt herzien in het belang van de privacy. De partij wil dat “er een einde [komt] aan de bewaarplicht voor telefoon- en internetgegevens, het doorgeven van passagiersgegevens aan de VS, de inzage in Europese banktransacties door de VS en de verplichte opname van vingerafdrukken in reisdocumenten.”

De Partij voor de Dieren ziet niets in het terughack-voorstel van minister Opstelten. “Cybersecurity bereik je niet met het schenden van grondrechten. Opsporingsinstanties mogen niet rondsnuffelen in computers zonder dat daar een zwaarwichtige, door de rechter te toetsen reden voor is.”

archief/politiek/pvdd_privacy.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/14 22:49 door 35.184.189.105