Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:sgp_privacy

SGP over privacy

Tweede Kamer Verkiezingen 2012

Veel schrijft de SGP niet over privacy in het verkiezingsprogramma. Het woord komt er één keer in voor. Allen op het gebied van het gezin is er bij de SGP behoefte aan privacy: “ingrijpen van de overheid in het gezin is alleen gerechtvaardigd als een bedreiging van de veiligheid van het kind in het geding is”. Bovendien vinden ze dat er “meer nazorg te worden geboden aan gezinnen waarbij een melding van kindermishandeling onterecht blijkt te zijn”.

Veiligheid

De SGP is voor het koppelen van “gegevensbestanden van instanties die te maken hebben met migranten en asielzoekers”. Ook in EU verband wil de SGP “meer uitwisseling van gegevens” voor opsporing van criminaliteit. De SGP wil naar “één minister voor veiligheid, die verantwoordelijk is voor politie en justitie”. Verwacht mag worden dat de SGP ook hier gelooft in meer koppelingen van bestanden.

Bij terrorismebestrijding is veel geoorloofd, want “bij het volgen van verdachte personen of organisaties ter voorkoming van terrorisme is de bescherming van burgers belangrijker dan de privacy van degenen die mogelijk kwaad in de zin hebben”. Een vrijbrief voor ongebreidelde controle en registratie, want ‘mogelijk kwaad in de zin’ is een ruime definitie.

De SGP is voor invoering van de doodstraf.

De SGP is voor “ruimere mogelijkheden voor DNA-onderzoek bij verdachten in strafzaken”. Als mensen niet mee wil werken, mag DNA-onderzoek ook “toegepast worden bij verwanten van de verdachte”.

Overig

De SGP is voor kilometerheffing.

De SGP wil meer “investeren in digitale opsporing via koppeling van databestanden” om fraude bij uitkeringen op te sporen.

De SGP laat veel (actuele) discussie ongenoemd. Zoals het verstrekken van passagiersgegevens aan de VS, de opslag van vingerafdrukken, het afsluiten van internet bij illegaal downloadverbod, het elektronisch patiënten dossier of de bewaarplicht van telecomgegevens.

Europese verkiezingen 2014

De ChristenUnie en de SGP doen gezamenlijk mee bij de Europese verkiezingen.

“Voor het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit is de ondersteuning van de lidstaten door Europol en Eurojust noodzakelijk. De lidstaten stellen, onder privacyvoorwaarden, zo veel mogelijk informatie beschikbaar aan deze organisaties. Op het gebied van het strafrecht is informatie-uitwisseling tussen de lidstaten van belang [..].”

De CU-SGP vindt dat criminaliteitsbestrijding “vraagt om de overdracht van informatie van bedrijven en organisaties aan overheden en om informatie-uitwisseling tussen overheden onderling”. CU-SGP constateert dat hierdoor, maar ook door nieuwe technologische commerciële toepassingen, privacy onder druk kan komen te staan. De partijen vinden dat daarom altijd duidelijk moet zijn wie waarom en in welke vorm toegang heeft tot informatie.“ChristenUnie en SGP vinden dat burgers en bedrijven meer inzicht moeten krijgen in wat er met hun gegevens gebeurt.”

Over de onlangs als ongeldig verklaarde bewaarplicht telecomgegevens zegt de CU-SGP: “Het bewaren van gegevens heeft een formele rechtvaardigingsgrond nodig, wordt aan termijnen gebonden en dient regelmatig te worden beoordeeld op nut en noodzaak.”

De CU-SGP vindt dat “de Europese Unie niet [mag] verhinderen dat lidstaten maatregelen nemen om pornografisch materiaal standaard te blokkeren.”

archief/politiek/sgp_privacy.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/13 02:31 door 66.249.76.113