Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:vingerafdrukken_vreemdelingen

Vingerafdrukken van alle vreemdelingen

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging (toelichting) op de vreemdelingenwet. De wet regelt dat er van alle vreemdelingen tien vingerafdrukken en een pasfoto worden opgeslagen in een centrale database. Staatssecretaris Teeven (VVD) wil hiermee documentfraude tegengaan. De staatssecretaris weet in het voorjaar van 2014 om hoeveel fraudegevallen het gaat. De Tweede Kamer nam het wetsvoorstel op 29 januari 2013 al aan.

Centrale database

Er komt een centrale database (Basisvoorziening Vreemdelingen, BVV) waarin de tien vingerafdrukken en de pasfoto van vreemdelingen worden geregistreerd. Vreemdeling is iedereen die geen Nederlands paspoort heeft, of geen burger is van één van de EU-landen, IJsland, Noorwegen of Zwitserland. De al in ons land aanwezige vreemdelingen zullen ook hun vingerafdrukken en pasfoto moeten afstaan. Zodra een vreemdeling een Nederlands paspoort of een paspoort van bovengenoemde landen krijgt, moeten de gegevens uit de centrale database vernietigd worden.

Opsporing

De gegevens zullen onder andere gebruikt worden voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. De opsporingsinstanties krijgen onder de volgende voorwaarden toegang tot de centrale database.

  1. er bestaat een redelijk vermoeden dat de verdachte een vreemdeling is, of
  2. het opsporingsonderzoek is op een dood spoor beland, dan wel dat het geboden is dat er snel resultaat komt bij de opheldering van een misdrijf.

De rechter-commisaris moet toestemming geven voor het gebruik van de database.

Er is door de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) onder verwijzing naar het Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) en uitspraken van het Europese hof voor de rechten van de mens (EHRM), gepleit voor striktere voorwaarden voor justitie om toegang tot de database te krijgen. De staatssecretaris legt dat naast zich neer. Ook het advies om maar vier vingerafdrukken af te nemen, zoals Nederlanders ook moeten doen voor het paspoort, neemt de staatssecretaris niet over. Om de identiteit goed vast te stellen zijn volgens hem alle tien de vingerafdrukken noodzakelijk.

Een motie van de SP voor strengere voorwaarden voor justitie om toegang tot de database te krijgen, werd niet aangenomen. Alleen SP, PvdD, GL, D66 en ChristenUnie stemden hier voor. De PVV wilde juist alle beperkende voorwaarden voor toegang tot de database voor justitue laten vervallen. Daar was verder niemand voor.

Bewaartermijn

De gegevens blijven maximaal tien jaar bewaard, nadat een vreemdeling is genaturaliseerd of weer is vertrokken uit Nederland. De PVV wilde de bewaartermijn tot 20 jaar verlengen, maar dat amendement werd niet aangenomen. De NOvA en de ACVZ adviseerden een maximale bewaartermijn van vijf jaar, maar dat advies volgde de staatssecretaris niet op.

Evaluatie

De Tweede Kamer heeft een amendement van D66 aangenomen waarin gesteld wordt, dat de privacy-inbreuk zo groot is, dat de wet slechts voor bepaalde tijd mag gelden. De wet vervalt automatisch na zeven jaar. Vijf jaar na inwerkingtreding zal de wet geëvalueerd worden. Op basis van deze evaluatie kan het kabinet met een nieuw wetsvoorstel de wet “verlengen”.

archief/politiek/vingerafdrukken_vreemdelingen.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:26 door KapiteinG