Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:vvd_privacy

VVD over privacy

Tweede Kamer Verkiezingen 2012

Buiten de privacyparagraaf, die niet erg concreet is, staan er voornamelijk privacy-inperkende maatregelen in het verkiezingsprogramma van de VVD. Het opvallendste is toch dat er heel veel niet wordt genoemd. De belangrijkste punten van de VVD zijn.

  • Tegen de invoering van een kilometerheffing
  • Iemand die aangifte doet kan tijdens de hele strafzaak anoniem blijven
  • Meer bevoegdheden voor BOA's en winkel-BOA's
  • Voorstander van de wietpas en softdrugs kunnen alleen “giraal” betaald worden

Het programma nader bekeken

De VVD schrijft dat de privacy van burgers “van groot belang” is. Daarom is de VVD voorstander van ‘Privacy by design’, wat betekent dat men “bij de bouw van automatiseringssystemen en het aanleggen van databases nadenkt over de bescherming van (persoons)gegevens”. Verder wil de VVD een “Privacy Impact Assessment”.

Het wetsvoorstel ‘meldplicht datalekken’ moet met spoed worden behandeld”, volgens de VVD. De VVD wil “de zekerheden rondom persoonlijke gegevens” ook bij “het gebruik van sociale media” bewaken. Wat ze hier willen is onduidelijk, ook aangezien staatssecretaris Teeven van de VVD pertinent weigert om gegevens rond het vorderen van persoonsgegevens van social mediagebruikers vrij te geven.

De VVD is voorstander van “de versterking van de mogelijkheden” om “persoonsgegevens van vitale objecten beter te kunnen beschermen”. De VVD doelt hiermee waarschijnlijk op de vitale infrastructuur. Welke “versterking van mogelijkheden” ze bedoelen, wordt verder niet duidelijk.

Veiligheid

De VVD vindt dat inbreuken op de privacy zijn toegestaan voor “criminaliteitsbestrijding, met inbegrip van terrorismebestrijding”, hierbij mag het niet gaan om “het willekeurig aanleggen of toegankelijk maken van hele databestanden”. De VVD heeft zich eerder voorstander getoond van systemen die in de buurt komen van “willekeurig aanleggen”. Bijvoorbeeld door te pleiten voor een langere bewaarplicht telecomgegevens en het willekeurig afluisteren van internetverkeer.

Zeden- en zware geweldsdelinquenten moeten levenslang onder toezicht kunnen worden gesteld”, volgens de VVD. Of dit op basis van een gerechtelijke uitspraak gaat plaatsvinden of dat dit een reclasseringsmaatregel moet worden, is onbekend.

De VVD wil “een aangiftevolgsysteem ontwikkelen, waarbij slachtoffers van criminaliteit de voortgang van hun aangifte (online) kunnen volgen bij politie en justitie”. Hoe de toegang en beveiliging van dit systeem geregeld gaat worden, welke gegevens erin komen en hoe dit beveiligd gaat worden is onbekend.

Gedurende het (straf)proces moet het mogelijk zijn voor degene die aangifte heeft gedaan om anoniem te blijven”, volgens de VVD.

De VVD is voorstander van “gemeentelijke toezichthouders/handhavers en cameratoezicht”. Ook wil de VVD de bevoegdheden van BOA's, “winkel-BOA's” en particuliere beveiligers uitbreiden. BOA's krijgen de “mogelijkheid boetes op te leggen bij overlast, kleine ergernissen en verkeersoverlast”. “Winkel-BOA's” mogen na certificering “uitgerust worden met onder meer handboeien en pepperspray”. Particuliere beveiligers moeten “bepaalde taken” gaan uitvoeren die geen “échte politietaken” zijn, als dit “wettelijk verankerd” wordt. Dit is een stevige uitbreiding van verschillende bevoegdheden en uit recente incidenten is gebleken dat BOA's soms excessief geweld gebruiken. Of een certificaat voldoende is om politietaken over te nemen zal moeten blijken. Wat dit gaat betekenen voor de rechten van de burger op straat is onbekend.

De VVD is voorstander van de wietpas. Verder willen ze dat in coffeeshops “alleen giraal worden betaald”. Hiermee wordt niet alleen de gebruiker via de wietpas gecontroleerd, maar kan ook de hoeveelheid en frequentie van gebruik door de opsporingsinstanties worden achterhaald.

De VVD vindt dat “de strafrechtsketen (politie, openbaar ministerie en gevangeniswezen) moet eenduidig worden aangestuurd. Uitwisseling van informatie moet binnen die keten optimaal kunnen plaatsvinden”. Dit lijkt te gaan over digitalisering van strafdossiers, maar of er nog meer informatie gedeeld gaat worden is onbekend.

De VVD wil een “meldplicht voor kindermishandeling en -misbruik”. Voor wie deze meldplicht moet gelden en wie dit gaat registreren wordt niet vermeld.

Internet

De VVD is tegen het ACTA-verdrag zoals dat nu voorligt”, ze vinden dat dit “te veel interpretatieruimte” biedt om de vrijheid op internet in te perken. Wat er volgens de VVD moet gebeuren om deze “interpretatieruimte” te verkleinen en of ze een doorstart van ACTA willen is onbekend.

Gespecialiseerde teams die […] samen met banken en het bedrijfsleven […] misdadige activiteiten gaan opsporen” zijn ter bestrijding van cybercrime nodig volgens de VVD. Wat dit betekent voor de internetvrijheid en tot welke persoonsgegevens deze teams toegang krijgen, is onbekend.

Onderwijs

De VVD schrijft “kinderen met een taalachterstand gaan verplicht naar voorschools onderwijs”. Wie de taaltoets bij 3 jarige peuters gaat afnemen is onbekend.

De VVD wil dat er een lerarenregister komt. Er is “geen plaats” in het onderwijs voor leraren die niet meedoen. Hiermee lijkt het dat de VVD het lerarenregister verplicht wil maken op straffe van ontslag.

Overig

De VVD blijft “tegen de invoering van een kilometerheffing”.

De VVD is geen voorstander van een huurverhoging voor hogere inkomens, maar wil “een passende huurtoeslag voor mensen met een laag inkomen” en woningen “gaan verhuren tegen een marktconform tarief”. Hiermee lijken ze tegen het verstrekken van inkomensgegevens van huurders aan verhuurders. In april 2012 stemde de VVD nog in met dit wetsvoorstel.

Wat wordt niet genoemd

Eigenlijk blijft het programma van de VVD op privacy gebied vrij globaal. Er staat niets in over de DNA-database, de afname van vingerafdrukken, het ELD, de VIR, registratie van prostituees, de bewaarplicht en huiszoekingen bij uitkeringsgerechtigden om er maar eens een paar te noemen.

Europese verkiezingen 2014

Bij de VVD komt als enige partij het woord privacy in het verkiezingsprogramma niet voor. Andere grondrechten zoals die in het EVRM zijn opgenomen, worden wel genoemd. “Persvrijheid, vrijheid van vereniging, meningsuiting, seksuele voorkeur en expressie moeten in alle lidstaten gewaarborgd zijn.”

De VVD pleit voor een centrale database met vingerafdrukken op Europees niveau. “Er moet aan de buitengrenzen van het Schengen-gebied een sluitend en eenduidig Europees grensregistratiesysteem met vingerafdrukken komen, zodat duidelijk is wie wanneer en onder welke naam binnenkomt en vertrekt.” De VVD wil ook dat Nederland zelf weer grenscontroles moet kunnen instellen. Nederland heeft hiervoor het AmigoBoras-systeem met camera's en kentekenscanners bij de grensovergangen beschikbaar.

Uitwisseling

De VVD vindt dat “uitwisseling van informatie, bewijsmateriaal en verdachten tussen opsporingsautoriteiten van verschillende lidstaten van belang is om Nederland en Europa veiliger te maken”. De VVD wil verder “grensoverschrijdend toezicht op zedendelinquenten en het informeren tussen lidstaten van vestiging van veroordeelde zware gewelds- en zedendelinquenten”.

De bestrijding van cybercrime moet een “topprioriteit” worden, maar de partij vindt wel dat er ook grenzen zitten “aan het ‘big brother’-gedrag van overheden en bedrijven”. Hiervoor willen ze “moderne en sterke wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens”. Vervolgens wordt opgemerkt dat deze regels “geen belemmering mogen vormen voor gezondheidsonderzoek als daar eenmalig uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is”.

archief/politiek/vvd_privacy.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/14 03:08 door 66.249.76.111