Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:ps2011:verkiezingen

Piratenpartij & Provinciale Staten Verkiezingen 2011

Inleiding

De Piratenpartij spreekt een positieve visie uit over de toekomst van Brabant als een vrije informatiesamenleving. Als er over tien jaar over 'informatiesamenleving' wordt gesproken dat dan automatisch Brabant als hét treffende voorbeeld wordt genoemd. Maar daar moet wel geïnvesteerd voor worden.

In de moderne informatiesamenleving is informatie het begin- én eindpunt. We kunnen informatie gebruiken om betekenisvol te participeren in onze samenleving. Het beschikbaar stellen van beleidsstukken en andere overheidsdocumenten is maar een kleine eerste stap naar een vrije informatiesamenleving.

Het idee is dat de provincie overal informatie over verzamelt en dat die informatie beschikbaar moet zijn zodat de burgers, bedrijven en instellingen die informatie kunnen gebruiken. Er zijn voorbeelden genoeg (Google Maps, GPS-wandelingen, zoekmachines, enhanced reality, tagging, metingen, …) van toepassingen waarin ogenschijnlijk triviale informatie toch een toegevoegde waarde blijkt te zijn. Als alle informatie open en beschikbaar is, kan er een grote ontwikkeling van innovatieve informatietoepassingen ontstaan. De provincie kan zelf ook enkele toepassingen stimuleren/sponsoren om een ander doel te dienen zoals mobiliteit vergroten, recreatie/toerisme stimuleren of de economische ontwikkeling van Brabant te versterken.

Tegelijkertijd is het belangrijk de informatisering van de samenleving kritisch te volgen om een primaire vrijheid zoals privacy te behouden. Informatiesystemen zijn niet enkel oplossingen maar kennen ook problemen. Vaak zijn dit nieuwe problemen die bij het oorspronkelijke probleem dat een informatiesysteem oplost niet bestonden of niet in voldoende mate zijn meegenomen in de besluitvorming rondom de ontwikkeling van een informatiesysteem. Denk aan het EPD, OV-chipkaart en het EKD.

Stellingen

Stelling 1 - Openbaar vervoer

Bij iedere nieuwe versie van het vervoersbewijs wordt de privacy van de reiziger, verder beperkt. De Piratenpartij wil bij de ontwikkeling en invoering van deze nieuwe methoden privacy vanaf het begin voorop staat. Voor de OV-chipkaart wordt de anonieme versie de standaardoptie. Als dat niet mogelijk is met de OV-chipkaart wil de Piratenpartij dat de strippenkaart als optie gehandhaafd blijft.

Belang

De Piratenpartij hecht veel belang aan privacy en vindt dat iedere bruger vrij moet kunnen reizen. Anonimiteit van de reiziger moet daarbij gewaarborgd blijven

Stelling 2 - ICT & Open Source

De software die de provincie gebruikt is grotendeels in handen van monopolistische buitenlandse bedrijven en voldoet niet aan de eisen van open source en open standaarden, zoals die door het parlement zijn vastgesteld (Notitie Heemskerk).

Belang

De keuze voor grote monopolistische bedrijven leid tot hogere kosten en een afhankelijke relatie. De Piratenpartij is voorstander van het doorbreken van deze afhankelijkheid door gebruik van open source en open standaarden. Dit leid er toe dat documenten nu en ook in de toekomst uitwisselbaar en toegankelijk blijven.

Stelling 3 - Wet Openbaarheid van Bestuur

De provincie Brabant neemt hier een pro-actieve houding in door alle geproduceerde documenten waar de burger volgens de Wet openbaarheid bestuur(WOB) recht op heeft gratis en vrij online beschikbaar te stellen.

Belang

De overheid handelt in naam van de burger en de burger moet de overheid kunnen controleren. Omslachtige en dure WOB-procedures vormen hierin een belemmering. Een transparante overheid publiceert proactief alle onder de WOB vallende documenten.

Stelling 4 - Dierziektes en Intensieve veehouderij

Er is te weinig samenwerking en kennisoverdracht tussen de verschillende specialismen. Informeren van publiek wordt ondergeschikt gemaakt aan economische belangen.

Belang

Iedere burger moet vrij kunnen beschikken over feiten die van invloed zijn op zijn of haar gezondheid. Informatie mag niet bij de humane of de veterinaire kant blijven 'hangen'. Kennisdeling in een vroeg stadium is noodzakelijk. Het Kenniscentrum Dierziekten moet op haar beurt zoveel mogelijk gegevens online plaatsten en het publiek uitnodigen bij te dragen aan de analyse daarvan.

Stelling 5 - Innovatie

Kennis wordt nu vaak 'in opdracht' geproduceerd en vervolgens opgesloten achter patenten. Als gevolg daarvan kan kennis ook zomaar verdwijnen, zoals bij Organon. Ook kan de kennis buiten bereik blijven van grote groepen mensen die de patenten niet kunnen betalen.

Belang

In de wetenschap blijkt dat het gezamenlijk ontwikkelen en weggeven van kennis kan leiden tot zeer winstgevende innovatiecentra. Bij het stimuleren van innovatie moet de provincie aan deze nieuwe vormen van van kennisdeling de voorkeur geven.

Stelling 6 - Infrastructuur

Betaalbare glasvezel internetaansluiting voor alle Brabanders en in Brabant gevestigde organisaties en ondernemingen.

Belang

Voor een moderne samenleving waar informatie centraal staat is een goede internetverbinding van levensbelang. De piratenpartij wil dat iedereen in Brabant kan beschikken over de volgende generatie internet. Onze economie word meer en meer gebaseerd op kennis en informatie, daarom is het van belang dat onze informatiewegen voor iedereen vrij zijn te gebruiken. Ondernemers moeten kunnen beschikken over verbindingssnelheden waarmee ze de concurrentie met anderen aankunnen en op de toekomst zijn voorbereid .

Stelling 7 - Crowdsource de overheid

De provincie beschikt over een schat aan gegevens. Veel van deze gegevens blijven verborgen voor burgers. Denk hierbij aan databanken, rapportages en statistieken.

Belang

Informatie biedt toegevoegde waarde aan ons leven en de informatie wordt met publiek geld verzameld. Personen, bedrijven en instellingen hebben daarom het recht daar over te kunnen beschikken, bijvoorbeeld om nieuwe informatieve toepassingen te ontwikkelen of om de overheid te controleren. De provincie publiceert, tenzij er wettelijke belemmeringen zijn, door de provincie aangemaakte, verworven of verwerkte informatie online in het publieke domein.

Stelling 8 - Openbaar vervoer moet een waardig alternatief zijn voor eigen vervoer

De parkeertarieven, de vele files wie heeft er geen hekel aan? De provincie wil af van files, en wil mensen graag het OV in hebben. Hier moet het OV echter wel voor aangepast worden, zoals het nu zit is zijn de files en de parkeerkosten minder vervelend dan reizen met het OV. OV zou dus verbeterd moeten worden, en wij denken hier de oplossingen voor te hebben. Ook goede verbindingen met Duitsland en België. Aansluiting op het intercity/ice netwerk in Duitsland en verbinding via Tilburg én Eindhoven met België. Een goede verbinding met de rest van Europa en is goed voor Brabant.

Belang

Vermindering van files en aantal voertuigen op de weg is in eerste instantie beter voor natuur & milieu. We nemen vertragingen weg, waardoor er minder tijd verloren gaat. Die tijd kan de burger steken in het uitvoeren van werkzaamheden of plezier. Juist deze besparingen zijn noodzakelijk wanneer we onze provincie mee willen doen aan de top.

Denk hier aan

 • Parkeertarieven, regelmaat dienstregeling, prijs OV, privacy, OVhubs in de omgeving van gratis carpoolplaatsen en gebruikersgemak.
 • “Reizen met behoud van privacy mag niet meer kosten dan reizen zonder privacy”
 • Toiletten op OV-hubs!
 • Goede informatievoorziening over OV, aansluitingen en alternatieven.
 • Openbaar maken en vrij verspreiden van informatie over openbaar vervoer.
 • Gratis beveiligd draadloos netwerk langs het spoor!(security opties genoeg) - wel met een mutli radio en single ssid systeem, anders heb je alsnog een brakke verbinding.
 • Tags: ruimtelijke ordening, natuur(of is dit milieu? meer milieu), vervoer, economische ontwikkeling provincie.

Stelling 9 - Innovatie & Informatie

Brabant neemt als innoverende informatiesamenleving een voortrekkersrol in Europa in. Innovatie, informatiesamenleving, visie op toekomst, investeren in kennis, infrastructuur, aantrekken (hoogwaardige) ICT bedrijven. Brainport Brabant.

Belang

De Piratenpartij heeft een duidelijke visie op de moderne informatiesamenleving. De Piratenpartij wil dat Brabant een voortrekkersrol gaat spelen in de verwezenlijking van dat ideaal. Hierdoor ontwikkelt Brabant zich tot een regio met een gunstig klimaat voor innovatie, bedrijvigheid, kennisontwikkeling en leven.

In de software wereld blijkt dat open source delen van programma's kan leiden tot zeer winstgevende dienstverlening voor die software. Bij het stimuleren van innovatie moet de provincie moderne vormen van kennisdeling actief stimuleren. Doel is om, analoog aan software, hoogwaardige kennis gezamenlijk te ontwikkelen en vrijelijk ter beschikking te stellen, om vervolgens te verdienen aan het toepassen daarvan. Midden Brabant zou een wereldwijde kennisleider kunnen worden op het gebied van energiewinning uit agrarische reststromen, bijvoorbeeld. Het systeem van octrooien staat onder druk. Op het gebied van wetenschap worden succesvolle nieuwe modellen ontwikkeld waarbij alle informatie vrij word weggegeven. De provincie stimuleert wetenschappelijk onderzoek en commerciële dienstverlenende sector. We stellen kennis vrij ter beschikking en verdienen aan het implementeren daarvan. We hebben geen patenten op dijken en bouwen we over de hele wereld waterkeringen.

Stelling 10 - De inwoner centraal

De provincie gaat er alles aan doen om de inwoner of burger niet langer als klant te behandelen, maar als belanghebbende.

Belang

De overheid dient de burger, niet andersom. Dankzij de burger heeft de overheid een functie. De burger als klant zien betekent vaak dat er aan de burger verdiend moet worden, in plaats van dat deze koning is. Je ziet nu dat de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur bezig zijn met een 'klantcontactcentrum', waarbij een inwoner kan bellen met dat punt, en door die medewerkers antwoord krijgt op zijn/haar vraag. Er wordt niet meer doorverbonden maar teruggebeld. Ergens is dit positief, de burger wordt beter geholpen. Negatief is dat de burger als klant wordt afgeschilderd. De burger is geen klant, want wordt door de monopolie die een gemeente heeft over de plaats waar je huis staat wordt je als burger gedwongen om bij die gemeente diensten af te nemen.

Stelling 11 - Ouderen

Ouderen en ICT gaan moeizaam samen. De leeftijd maakt het lastig om nieuwe dingen te leren, en eigenlijk zijn de lettertjes op het beeldscherm té klein voor de oudere medemens. We moeten er daarom als provincie voor zorgen dat ouderen leren werken met ICT, en in ieder geval hun overheidszaken digitaal kunnen regelen. Hier zou een digitale werkplaats bij de gemeenten bijvoorbeeld een goed initiatief zijn.

Stelling 12 - Wonen in Brabant

Minder leegstand en lagere woningnood. Er staan te veel te dure mogelijke huizen leeg, en er staan te veel mensen met te weinig geld op straat. Die mensen hebben een dak nodig. Potentiele kraakpanden toewijzen aan woningcorporaties als een soort anti-kraak / proefhuren systeem?

Stelling 13 - Boeren in Brabant

Meer patent en licentie vrije innovatie voor het boerenbedrijf en heeft zo geld om te spenderen aan het welzijn van de dieren binnen zijn bedrijf? Dit betekend minder kosten met behoud van opbrengsten. De boer gaat er netto dus op vooruit,

Stelling 14 - Kunst & Cultuur

Alle door Brabant gesubsidieerde kunstuitingen publiek toegankelijk maken via het internet.

Belang

Kunstuitingen worden hier gesubsidieerd door publiek geld, het publiek moet om deze redenen vrij zijn deze zaken gebruiken.

Stelling 15 - Digitale dienstverlening

Verbetering van de digitale dienstverlening bij overheden (met name de provincie), maar ook educatieve en wetenschappelijke instellingen zoals musea, bibliotheken en dergelijke.

Stelling 16 - Electronisch Kind Dossier

Het Electronisch Kind Dossier (EKD) herbergt veel irrelevante en privacygevoelige informatie. De overdaad aan informatie vergroot het risico op vals-positieve meldingen. De beveiliging van deze gegevens is zwakker dan bij het EPD en het aantal mensen met toegang tot deze data is niet te controleren. Informatie in het systeem blijft tot ver in de volwassen leeftijd opvraagbaar.

Belang

Het verzamelen en centraal opslaan van deze gegevens is een schending van de privacy van kind en ouders, zonder enige garantie dat het systeem daadwerkelijk positieve effecten heeft op de ontwikkeling van de jeugd. Invoering van het EKD moet worden opgeschort tot de privacy van kinderen en ouders gewaarborgd is en de effectiviteit en het onderscheidend vermogen van het systeem aangetoond kan worden.

Brainstorm kwesties

Titel van het programma

 • Brabantia Informatica 2020: de vrije informatiesamenleving begint nu
 • Piratenpartij: Een betere samenleving door meer vrijheid en betere inzet van techniek.

Bereik Provinciale Staten

 • Ruimtelijke ordening
 • Natuur
 • Vervoer
 • (Jeugd)zorg, sport
 • Milieu, water
 • Cultuur
 • Economische ontwikkeling provincie

Ruwe themaduiding

 • Onderzoek dat worden verricht uit opdracht van de provincie moet de data onder een vrije licentie beschikbaar te stellen.
 • Scheiding van infrastructuur en diensten
  • Bijvoorbeeld: Tweede Kamer wil Prorail terug onder het bewind van Rijkswaterstaat plaatsen.
  • Zaken als gezonde marktwerking e.d. zijn sterkere argumenten, evenals het verlagen van market entry barrieres, klimaat voor MKB verbeteren.
  • In Europa bestaat de economie voor 50% uit MKB, en ook levert het MKB 90% van de werkgelegenheid op.
  • Service niveau voor “de burger” moet beter gegarandeerd worden.
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Betere samenwerking tussen gemeenten
  • Besparen door IT vanuit de provincie aan gemeenten een cloud aan te bieden waar vanuit de services kunnen draaien.
  • Brabanders die hun rijbewijs, ID kaart kunnen ophalen en aanvragen waar ze willen, niet waar ze wonen.
  • Onderzoeken waar er bespaart kan worden op licenties door doelgericht open source in te zetten
 • Terugdringen files en parkeeroverlast door thuiswerken te stimuleren. Hierdoor kunnen we ook glasvezel pushen.
 • Betere data-infrastructuur
  • De aanleg van glasvezel stimuleren. Op deze manier kunnen we de kenniseconomie en thuiswerken bevorderen.
  • Let op scheiding van diensten en infrastructuur; beide zijn ondergebracht bij een verschillende coöperatie.
  • De wegen waarover we onze informatie en goederen versturen zijn te belangrijk om in handen te zijn van 1 bedrijf.
  • Onderzoeken wat het kost wanneer Rijkswaterstaat die infrastructuur gaat beheren?
  • Privacy schendingen die nu gebeuren en de PP wil stoppen.
 • Transparante overheid
  • Q-koorts en andere dierziekten
 • Privacy, transparantie & vrije open source/standaarden
  • Vrije opensource, omdat software wat met belastinggeld is betaald, voor iedereen vrij beschikbaar moet zijn.
  • Ook interdepartementaal. Denk aan bijvoorbeeld Synergie.

Praktische kwesties

Financiële kosten

 • € 1125,- deelnameborg per provincie. Een bewijs van betaling krijg je van het hoofdstembureau per kieskring.
 • € 7.500,- schuld aflossen aan Eva.
 • € 15.000,- promotiekosten (Flyers, stickers, folders, etc.)

Baten

 • Ervaring
 • Serieus opgevat worden
 • Inkomen voor Piraten
 • Met meerdere piraten mogelijk om werkplek en woning te combineren.
 • Zonder handtekeningen en geld meedoen aan verkiezingen? Mogelijkheid Staat open. Moet uitgezocht worden.
 • Motivatie.

Steun

 • 30 handtekeningen per kieskring (MenS heeft aangegeven hierbij te willen helpen).
 • Kroegmeeting
 • Website

Input

 • 80% partijprogramma
 • 20% dient per provincie ingedeeld te worden (en moet/mag dus afwijken)

Promotiemateriaal

 • T-shirts, vlaggen, stickers voorraad ligt bij Halma aka Xenobyte in Arnhem (aantallen onbekend).
 • Vlaggen, speldjes en balonnen zijn via de piratpartiet besteld. (Contactpersoon: Johan Karlsson.)
  • 100 flags = € 620,-
  • 250 pins = € 66,-
  • 250 balloons = € 50,-
  • Transportkosten = € 22,- (30 dagen betalingsruimte maar men is coulant wanneer een langere termijn nodig is)
  • 500 posters DIN A1 = € 258,19
  • 10.000 folder DIN A4 naar DIN A5 1 vouw (full col. voor-achter) = € 336,56
  • SameDay druk, incl. verzending
  • Contactgegevens: PrintCarrier.com GmbH & Co. KG, Protonenlaan 12, 5405 NE Uden
 • Stickers via Maria Kramer Business te Utrecht
  • Zij beschikken over ons logo. De prijzen zijn als volgt:
  • 5000 stuks van 12 cm. rond = € 495,-
  • 5000 stuks van 20 x 4,2 cm. = € 425,-
  • Contactgegevens: 030-65 73 104 / E-mail
 • Contactpersoon van PPNL was Jolly_rodger
archief/ps2011/verkiezingen.txt · Laatst gewijzigd: 2014/05/30 16:47 door 127.0.0.1