Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:tk2010:partijprogramma:privacy_van_burgers_dient_gewaarborgd_te_worden

Privacy van burgers dient gewaarborgd te worden

Juist door te eerbiedigen wat mensen voor zichzelf willen houden, durven mensen vrij te zijn. In een vrije samenleving hoef je niet bang te zijn voor wat anderen vinden van wat jij denkt of doet. Het recht op een persoonlijke afgeschermde levenssfeer is een belangrijke voorwaarde voor het kunnen leven in een vrije samenleving. Niet alles wordt immers door je buurman, je verzekeringsmaatschappij, de overheid of je werkgever als prettig ervaren. In een steeds digitaler wordende wereld is de waarborging van privacy nog belangrijker. Enerzijds omdat steeds meer mensen jou digitaal kunnen bereiken, en anderzijds omdat eenmaal op het internet gepubliceerde gegevens praktisch niet meer te verwijderen zijn.

Nederland heeft van oudsher een open houding naar haar medemens. Deze houding wordt enerzijds veroorzaakt door het gezamenlijk leven in polders, anderzijds door de ligging aan een delta met de daaruit voortvloeiende handelsgeest. Deze open houding is in het verleden altijd samengegaan met het eerbiedigen van de persoonlijke en groeps-levenssfeer. Want juist door te eerbiedigen wat mensen voor zichzelf willen houden, durven mensen vrij te zijn. En juist door mensen vrij te laten zijn, kunnen ze handel drijven en samen de dijken verdedigen.

De overheid waarborgt privacy bij IT-projecten. Projecten als het Elektronisch Patiënten Dossier, OV-chipkaart, "slimme" meterkasten en de kilometerheffing worden kritisch geëvalueerd.

De overheid heeft bij alle voorgenoemde projecten1) niet naar de implicaties voor de privacy gekeken. Privacy wordt in de eerste plaats gegarandeerd door het ontwerp van het systeem2). Voorkomen moet worden dat privacy alleen het gevolg is van afspraken en procedures. Die kunnen namelijk zonder toestemming van de betrokkene gewijzigd worden. In overleg zal per project bezien worden of het technische systeem nu nog aangepast kan worden, of dat het hele project afgeblazen moet worden.

Biometrische gegevens van personen komen te vallen onder de lichamelijke integriteit, noodzakelijke opslag moet decentraal plaatsvinden en wordt streng gecontroleerd en gereguleerd. Handel in deze persoonsgegevens zonder toestemming van de persoon blijft verboden.

Steeds meer biometrische gegevens3) zijn beschikbaar. Ze zijn onderdeel van de identiteit van personen en zeer privacygevoelig. Biometrische gegevens kunnen zeer persoonlijke medische gegevens bevatten en ze kunnen worden gebruikt bij identificatie van personen. Wanneer deze gegevens in verkeerde handen terecht komen, lopen mensen het risico vals beschuldigd te worden van een strafbaar feit. Mensen kunnen tegen hun wil met (risico op) ziektes geconfronteerd worden en daaraan gekoppeld problemen krijgen met ziektekosten- of financiële verzekeringen.

Wanneer justitie biometrische gegevens ter beschikking heeft, wordt iedereen ten onrechte op voorhand verdachte. De Piratenpartij wil dus ook geen vingerafdrukken-database of DNA-gegevensopslag van burgers. Noodzakelijke opslag beperkt zich tot opslag met toestemming van de burger, bijvoorbeeld voor medisch gebruik of beveiliging. Voor burgers die concreet verdacht zijn van een misdrijf, is opslag van biometrische gegevens mogelijk zolang die verdenking duurt - met de garantie dat die biometrische gegevens daarna uit alle systemen verwijderd worden - en alleen met toestemming van een rechter-commissaris.

Het briefgeheim zoals vastgelegd in de grondwet wordt gerespecteerd, het tappen van telefoon- en internetverkeer is enkel geoorloofd indien hiertoe een gerechtelijk bevel bestaat.

Op internet gaat alle verkeer via kleine pakketjes, brieven. Dit geldt ook voor internettelefonie. Deze pakketjes worden over verschillende computers vervoerd tot het eindpunt. Wanneer in deze pakketjes gekeken wordt wat erin zit, moet dit voor alle pakketjes en wordt effectief het briefgeheim losgelaten. Wanneer naar de van- en naar-adressen gekeken wordt en op basis daarvan pakketjes worden gestopt, is sprake van censuur. Voor de Piratenpartij is het recht op privé-communicatie essentieel. Communicatie via email, chat, etc. behoort onder het briefgeheim, en het tappen van telefoon- en internetverkeer is enkel geoorloogd als hier een gerechtelijk bevel voor bestaat.

Het versleutelen van gegevens is een burgerrecht. Er mag geen verbod komen op het versleutelen van gegevens of op encryptiesoftware. Het niet vrijgeven van de sleutel behoort tot het zwijgrecht.

Het recht op het versleutelen van gegevens is essentieel om het recht op privacy te kunnen bewaren. Iedere computer op het internet die een pakketje ontvangt en doorstuurt kan die pakketjes openen en dus is alleen versleutelde verzending enigszins veilig. Het bewaren van versleutelde gegevens is vergelijkbaar met het zwijgrecht.

Verbod op bewaren van telefoon- en internetverkeersgegevens. Bedrijven mogen telefoon- en internetverkeersgegevens alleen op eigen initiatief opslaan wanneer en voor zo lang dat voor technisch beheer en facturering nodig is en alleen voor die doelen gebruiken.

Telefoon- en internetverkeersgegevens zijn privacygevoelige gegevens die niet onnodig bewaard mogen worden. Het standaard registreren van telefoon- en internetverkeersgegevens maakt van elke burger een potentiële verdachte. Alleen op verzoek van de klant mag een registratie - enkel voor gebruik door die klant - worden bijgehouden.

Recht om zonder identificatiebewijs over straat te gaan. Identificatieplicht is enkel van toepassing op personen die concreet verdacht worden van een strafbaar feit. Zij moeten zich enkel identificeren toetsing van de verdenking door een rechter-commissaris.

Het recht om anoniem over straat te kunnen gaan is van essentieel belang voor een rechtstaat. Daardoor is de openbare ruimte waarin burgers elkaar kunnen ontmoeten vrij. Wanneer de overheid zonder direct op de persoon herleidbare aanleiding identificatie mag verlangen (de zogenaamde identificatieplicht), komt het recht op vrije vergadering in het geding. Wanneer iemand verdacht wordt van een strafbaar feit, kan de politie om identificatie vragen. De burger is dan niet verplicht zich te identificeren. Wanneer de persoon in kwestie zich niet identificeert, kan de politie hem na toetsing van de verdenking door een rechter-commissaris verplichten tot identificatie. In een door de rechter aangewezen, tijdelijk, risicogebied kan iemand die zich niet identificeert de toegang tot dat gebied ontzegd worden waarna ter plekke een juridische toetsing op redelijkheid en billijkheid mogelijk moet zijn.

Fouilleren in de openbare ruimte is verboden tenzij personen concreet verdacht worden van het plegen van een strafbaar feit of wanneer de rechter, afgaande op een veiligheidsanalyse, een locatie en tijd heeft aangewezen waarop iedereen preventief gefouilleerd moet worden.

Fouilleren is het aantasten van de menselijke integriteit en privacy. Dat kan niet worden toegestaan zonder dat er ernstige redenen voor zijn. Preventief fouilleren kan noodzakelijk zijn wanneer een rechter daar, op basis van een veiligheidsanalyse, toestemming voor geeft.

Cameratoezicht op de openbare ruimte mag door overheden alleen gebruikt worden in door de rechter tijdelijk aangewezen risicogebieden. Lukrake uitbreiding van cameratoezicht in de openbare ruimte moet worden gestopt. Cameratoezicht voor objectbeveiliging mag wel, mits camerabeelden binnen een voor beveilingings-doeleinden billijke termijn verwijderd worden.

Cameratoezicht kan zinnig zijn, maar moet door de rechter worden gecontroleerd en daardoor tot het uiterste beperkt worden. In overleg zullen voor objectbeveiliging criteria worden opgesteld voor wanneer cameratoezicht mag worden gebruikt. Videobeelden worden standaard binnen een voor beveiligingsdoeleinden billijke termijn verwijderd, alleen wanneer de beelden van een strafbaar feit bevatten mogen ze in het belang van onderzoek en rechtsgang langer bewaard worden.

Grondige revaluatie en strengere richtlijnen aanwijzing overlast-/risicogebieden.

De overheid heeft een beleid waar zeer ruime overlastgebieden worden aangewezen, vaak zonder rationele overwegingen. Gebieden waar ordeverstoringen mogelijk kunnen plaatsvinden, worden door middel van veel strengere criteria aangewezen.

Privacybeleid van bedrijven en organisaties wordt aangescherpt en gehandhaafd.

Bedrijven en organisaties moeten veel bewuster met de privacy omgaan. Nu verleiden ze klanten om gegevens af te staan waardoor bedrijven soms heel precies weten wat mensen doen en laten. Privacy moet ook hier in de eerste plaats gegarandeerd worden door het ontwerp van het systeem. Bij vrijwillig afgeven van persoonsgegevens moet heel duidelijk worden gemaakt wat de mogelijke gevolgen hiervan kunnen zijn. Handel in persoonsgegevens zonder toestemming van de persoon wordt verboden.

Databases met naar een persoon herleidbare gegevens moeten voldoende beveiligd worden en direct afgesloten kunnen worden bij het constateren van een lek.

Een lek in een database met naar een persoon herleidbare gegevens kan ertoe leiden dat deze gegevens in andermans handen komen. Omdat eenmaal gelekte gegevens door het internet tot oneindige openbaarheid leiden, zijn de risico’s van lekken in vergelijking met het verleden veel groter geworden. En omdat computers deze gegevens onbeperkt aan elkaar kunnen koppelen, zijn de gevolgen ook bij op het eerste gezicht onschadelijke informatie niet te overzien. Door te regelen hoe een database bij het constateren van een lek direct afgesloten kan worden, worden de naar een persoon herleidbare gegevens beschermd.

Deze pagina maakt deel uit van het partijprogramma. Klik hier om terug te keren naar het complete overzicht.

1)
Elektronisch Patiënten Dossier, OV-chipkaart, “slimme” meterkastenen de kilometerheffing, etc.
2)
Privacy by design
3)
Vingerafdruk, DNA-gegevens, irisscan, etc.
archief/tk2010/partijprogramma/privacy_van_burgers_dient_gewaarborgd_te_worden.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 23:08 door 46.229.168.67