Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:wetgeving:wet_bescherming_persoonsgegevens

Verschillen

Dit geeft de verschillen weer tussen de geselecteerde revisie en de huidige revisie van de pagina.

Link naar deze vergelijking

archief:wetgeving:wet_bescherming_persoonsgegevens [2017/09/11 22:38]
KapiteinG ↷ Pagina verplaatst van wetgeving:wet_bescherming_persoonsgegevens naar archief:wetgeving:wet_bescherming_persoonsgegevens
archief:wetgeving:wet_bescherming_persoonsgegevens [2017/09/11 22:38] (huidige)
KapiteinG ↷ Links aangepast vanwege een verplaatsing
Regel 25: Regel 25:
     - toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;     - toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt;
     - Onze Minister: Onze Minister van Justitie;     - Onze Minister: Onze Minister van Justitie;
-    - het College bescherming persoonsgegevens of het College: het College als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_51|artikel 51]]; +    - het College bescherming persoonsgegevens of het College: het College als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_51|artikel 51]]; 
-    - functionaris:​ de functionaris voor de gegevensbescherming als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_62|artikel 62]]; +    - functionaris:​ de functionaris voor de gegevensbescherming als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_62|artikel 62]]; 
-    - voorafgaand onderzoek: een onderzoek als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_31|artikel 31]];+    - voorafgaand onderzoek: een onderzoek als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_31|artikel 31]];
     - verstrekken van persoonsgegevens:​ het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;​     - verstrekken van persoonsgegevens:​ het bekend maken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens;​
     - verzamelen van persoonsgegevens:​ het verkrijgen van persoonsgegevens.     - verzamelen van persoonsgegevens:​ het verkrijgen van persoonsgegevens.
Regel 43: Regel 43:
  
 ==== Artikel 3 ===== ==== Artikel 3 =====
-  - Deze wet is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke,​ artistieke of literaire doeleinden, behoudens de overige bepalingen van dit hoofdstuk, alsmede de [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_51|artikelen 6 tot en met 11]], [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_13|13 tot en met 15]], [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_25|25]] en [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_49|49]]. +  - Deze wet is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens voor uitsluitend journalistieke,​ artistieke of literaire doeleinden, behoudens de overige bepalingen van dit hoofdstuk, alsmede de [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_51|artikelen 6 tot en met 11]], [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_13|13 tot en met 15]], [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_25|25]] en [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_49|49]]. 
-  - Het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|artikel 16]] te verwerken is niet van toepassing voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden als bedoeld in het eerste lid.+  - Het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|artikel 16]] te verwerken is niet van toepassing voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden als bedoeld in het eerste lid.
  
 ==== Artikel 4 ===== ==== Artikel 4 =====
Regel 104: Regel 104:
   - De uitvoering van verwerkingen door een bewerker wordt geregeld in een overeenkomst of krachtens een andere rechtshandeling waardoor een verbintenis ontstaat tussen de bewerker en de verantwoordelijke.   - De uitvoering van verwerkingen door een bewerker wordt geregeld in een overeenkomst of krachtens een andere rechtshandeling waardoor een verbintenis ontstaat tussen de bewerker en de verantwoordelijke.
   - De verantwoordelijke draagt zorg dat de bewerker   - De verantwoordelijke draagt zorg dat de bewerker
-    - de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_12|artikel 12]], eerste lid en +    - de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_12|artikel 12]], eerste lid en 
-    - de verplichtingen nakomt die op de verantwoordelijke rusten ingevolge [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_13|artikel 13]].+    - de verplichtingen nakomt die op de verantwoordelijke rusten ingevolge [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_13|artikel 13]].
   - Is de bewerker gevestigd in een ander land van de Europese Unie, dan draagt de verantwoordelijke zorg dat de bewerker het recht van dat andere land nakomt, in afwijking van het derde lid, onder b.   - Is de bewerker gevestigd in een ander land van de Europese Unie, dan draagt de verantwoordelijke zorg dat de bewerker het recht van dat andere land nakomt, in afwijking van het derde lid, onder b.
-  - Met het oog op het bewaren van het bewijs worden de onderdelen van de overeenkomst of de rechtshandeling die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens,​ alsmede de beveiligingsmaatregelen als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_13|artikel 13]] schriftelijk of in een andere, gelijkwaardige vorm vastgelegd.+  - Met het oog op het bewaren van het bewijs worden de onderdelen van de overeenkomst of de rechtshandeling die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens,​ alsmede de beveiligingsmaatregelen als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_13|artikel 13]] schriftelijk of in een andere, gelijkwaardige vorm vastgelegd.
  
 ==== Artikel 15 ===== ==== Artikel 15 =====
-De verantwoordelijke draagt zorg voor de naleving van de verplichtingen,​ bedoeld in de [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_6|artikelen 6 tot en met 12]] en [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_14|14]],​ tweede en vijfde lid van dit hoofdstuk.+De verantwoordelijke draagt zorg voor de naleving van de verplichtingen,​ bedoeld in de [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_6|artikelen 6 tot en met 12]] en [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_14|14]],​ tweede en vijfde lid van dit hoofdstuk.
  
 ===== Paragraaf 2. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens ===== ===== Paragraaf 2. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens =====
Regel 117: Regel 117:
  
 ==== Artikel 17 ===== ==== Artikel 17 =====
-  - Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging te verwerken als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|artikel 16]], is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door:+  - Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging te verwerken als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|artikel 16]], is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door:
     - kerkgenootschappen,​ zelfstandige onderdelen daarvan of andere genootschappen op geestelijke grondslag voor zover het gaat om gegevens van daartoe behorende personen;     - kerkgenootschappen,​ zelfstandige onderdelen daarvan of andere genootschappen op geestelijke grondslag voor zover het gaat om gegevens van daartoe behorende personen;
     - instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, voor zover dit gelet op het doel van de instelling en voor de verwezenlijking van haar grondslag noodzakelijk is, of     - instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag, voor zover dit gelet op het doel van de instelling en voor de verwezenlijking van haar grondslag noodzakelijk is, of
Regel 127: Regel 127:
  
 ==== Artikel 18 ===== ==== Artikel 18 =====
-  - Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands ras te verwerken als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|artikel 16]], is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt:+  - Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands ras te verwerken als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|artikel 16]], is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt:
     - met het oog op de identificatie van de betrokkene en slechts voor zover dit voor dit doel onvermijdelijk is;     - met het oog op de identificatie van de betrokkene en slechts voor zover dit voor dit doel onvermijdelijk is;
     - met het doel personen van een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen ten einde feitelijke nadelen verband houdende met de grond ras op te heffen of te     - met het doel personen van een bepaalde etnische of culturele minderheidsgroep een bevoorrechte positie toe te kennen ten einde feitelijke nadelen verband houdende met de grond ras op te heffen of te
Regel 136: Regel 136:
  
 ==== Artikel 19 ===== ==== Artikel 19 =====
-  - Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands politieke gezindheid te verwerken als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|artikel 16]], is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt:+  - Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands politieke gezindheid te verwerken als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|artikel 16]], is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt:
     - door instellingen op politieke grondslag betreffende hun leden of hun werknemers dan wel andere tot de instelling behorende personen, voor zover dit gelet op het doel van de instelling noodzakelijk is voor de verwezenlijking van haar grondslag, of     - door instellingen op politieke grondslag betreffende hun leden of hun werknemers dan wel andere tot de instelling behorende personen, voor zover dit gelet op het doel van de instelling noodzakelijk is voor de verwezenlijking van haar grondslag, of
     - met het oog op de eisen die met betrekking tot politieke gezindheid in redelijkheid kunnen worden gesteld in verband met de vervulling van functies in bestuursorganen en adviescolleges.     - met het oog op de eisen die met betrekking tot politieke gezindheid in redelijkheid kunnen worden gesteld in verband met de vervulling van functies in bestuursorganen en adviescolleges.
Regel 142: Regel 142:
  
 ==== Artikel 20 ===== ==== Artikel 20 =====
-  - Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands lidmaatschap van een vakbond te verwerken als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|artikel 16]], is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door de betreffende vakbond of de vakcentrale waarvan die bond een onderdeel vormt, voor zover dat gelet op de doelstelling van de vakbond of centrale noodzakelijk is.+  - Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands lidmaatschap van een vakbond te verwerken als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|artikel 16]], is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door de betreffende vakbond of de vakcentrale waarvan die bond een onderdeel vormt, voor zover dat gelet op de doelstelling van de vakbond of centrale noodzakelijk is.
   - In het geval als bedoeld in het eerste lid worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder toestemming van de betrokkene.   - In het geval als bedoeld in het eerste lid worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder toestemming van de betrokkene.
  
 ==== Artikel 21 ===== ==== Artikel 21 =====
-  - Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid te verwerken als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|artikel 16]], is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door:+  - Het verbod om persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid te verwerken als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|artikel 16]], is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door:
     - hulpverleners,​ instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel het beheer van de betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is;     - hulpverleners,​ instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel het beheer van de betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is;
     - verzekeraars als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht en financiële dienstverleners die bemiddelen in verzekeringen als bedoeld in artikel 1:1 van die wet, voor zover dat noodzakelijk is voor:     - verzekeraars als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht en financiële dienstverleners die bemiddelen in verzekeringen als bedoeld in artikel 1:1 van die wet, voor zover dat noodzakelijk is voor:
Regel 158: Regel 158:
       - de re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.       - de re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.
   - In de gevallen als bedoeld in het eerste lid worden de gegevens alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift,​ dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht. Indien de verantwoordelijke gegevens persoonlijk verwerkt en op hem niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht rust, is hij verplicht tot geheimhouding van de gegevens, behoudens voor zover de wet hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak voortvloeit dat de gegevens worden meegedeeld aan anderen die krachtens het eerste lid bevoegd zijn tot verwerking daarvan.   - In de gevallen als bedoeld in het eerste lid worden de gegevens alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift,​ dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht. Indien de verantwoordelijke gegevens persoonlijk verwerkt en op hem niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift een geheimhoudingsplicht rust, is hij verplicht tot geheimhouding van de gegevens, behoudens voor zover de wet hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak voortvloeit dat de gegevens worden meegedeeld aan anderen die krachtens het eerste lid bevoegd zijn tot verwerking daarvan.
-  - Het verbod om andere persoonsgegevens als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|artikel 16]] te verwerken, is niet van toepassing voor zover dit noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid als bedoeld in het eerste lid, onder a, met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene.+  - Het verbod om andere persoonsgegevens als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|artikel 16]] te verwerken, is niet van toepassing voor zover dit noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid als bedoeld in het eerste lid, onder a, met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene.
   - Persoonsgegevens betreffende erfelijke eigenschappen mogen slechts worden verwerkt voor zover deze verwerking plaatsvindt met betrekking tot de betrokkene bij wie de betreffende gegevens zijn verkregen, tenzij:   - Persoonsgegevens betreffende erfelijke eigenschappen mogen slechts worden verwerkt voor zover deze verwerking plaatsvindt met betrekking tot de betrokkene bij wie de betreffende gegevens zijn verkregen, tenzij:
     - een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of     - een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
-    - de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek. In het geval als bedoeld onder b, is [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_23|artikel 23]], eerste lid, onder a, en tweede lid, van overeenkomstige toepassing.+    - de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek. In het geval als bedoeld onder b, is [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_23|artikel 23]], eerste lid, onder a, en tweede lid, van overeenkomstige toepassing.
   - Bij algemene maatregel van bestuur kunnen omtrent de toepassing van het eerste lid, onder b en f, nadere regels worden gesteld.   - Bij algemene maatregel van bestuur kunnen omtrent de toepassing van het eerste lid, onder b en f, nadere regels worden gesteld.
  
 ==== Artikel 22 ===== ==== Artikel 22 =====
-  -  Het verbod om strafrechtelijke persoonsgegevens te verwerken als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|artikel 16]], is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door organen die krachtens de wet zijn belast met de toepassing van het strafrecht, alsmede door verantwoordelijken die deze hebben verkregen krachtens de Wet politiegegevens of de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.+  -  Het verbod om strafrechtelijke persoonsgegevens te verwerken als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|artikel 16]], is niet van toepassing indien de verwerking geschiedt door organen die krachtens de wet zijn belast met de toepassing van het strafrecht, alsmede door verantwoordelijken die deze hebben verkregen krachtens de Wet politiegegevens of de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.
   -  Het verbod is niet van toepassing op de verantwoordelijke die deze gegevens ten eigen behoeve verwerkt ter:   -  Het verbod is niet van toepassing op de verantwoordelijke die deze gegevens ten eigen behoeve verwerkt ter:
     - beoordeling van een verzoek van betrokkene om een beslissing over hem te nemen of aan hem een prestatie te leveren of     - beoordeling van een verzoek van betrokkene om een beslissing over hem te nemen of aan hem een prestatie te leveren of
Regel 173: Regel 173:
     - door verantwoordelijken die optreden krachtens een vergunning op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus of     - door verantwoordelijken die optreden krachtens een vergunning op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus of
     - indien deze derde een rechtspersoon betreft die in dezelfde groep is verbonden als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, of     - indien deze derde een rechtspersoon betreft die in dezelfde groep is verbonden als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, of
-    - indien passende en specifieke waarborgen zijn getroffen en de procedure is gevolgd, bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_31|artikel 31]]. +    - indien passende en specifieke waarborgen zijn getroffen en de procedure is gevolgd, bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_31|artikel 31]]. 
-  -  Het verbod om andere persoonsgegevens als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|artikel 16]], te verwerken, is niet van toepassing voor zover dit noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van strafrechtelijke gegevens voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt.+  -  Het verbod om andere persoonsgegevens als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|artikel 16]], te verwerken, is niet van toepassing voor zover dit noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van strafrechtelijke gegevens voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt.
   -  Het verbod is niet van toepassing op verwerkingen van strafrechtelijke gegevens door en ten behoeve van publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden van verantwoordelijken of groepen van verantwoordelijken indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de taak van deze verantwoordelijken of groepen van verantwoordelijken en bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.   -  Het verbod is niet van toepassing op verwerkingen van strafrechtelijke gegevens door en ten behoeve van publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden van verantwoordelijken of groepen van verantwoordelijken indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de taak van deze verantwoordelijken of groepen van verantwoordelijken en bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.
   -  Het tweede tot en met zesde lid is van overeenkomstige toepassing op persoonsgegevens betreffende een door de rechter opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag.   -  Het tweede tot en met zesde lid is van overeenkomstige toepassing op persoonsgegevens betreffende een door de rechter opgelegd verbod naar aanleiding van onrechtmatig of hinderlijk gedrag.
Regel 180: Regel 180:
  
 ==== Artikel 23 ===== ==== Artikel 23 =====
-  -  Onverminderd de [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_17|artikelen 17 tot en met 22]] is het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|artikel 16]], te verwerken niet van toepassing voor zover:+  -  Onverminderd de [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_17|artikelen 17 tot en met 22]] is het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|artikel 16]], te verwerken niet van toepassing voor zover:
     - dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;     - dit geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene;
     - de gegevens door de betrokkene duidelijk openbaar zijn gemaakt;     - de gegevens door de betrokkene duidelijk openbaar zijn gemaakt;
Regel 188: Regel 188:
     - dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, passende waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit bij wet wordt bepaald dan wel het College ontheffing heeft verleend. Het College kan bij de verlening van ontheffing beperkingen en voorschriften opleggen;     - dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, passende waarborgen worden geboden ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit bij wet wordt bepaald dan wel het College ontheffing heeft verleend. Het College kan bij de verlening van ontheffing beperkingen en voorschriften opleggen;
     - de gegevens worden verwerkt door het College of een ombudsman als bedoeld in artikel 9:17 van de Algemene wet bestuursrecht en dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, voor de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken en bij die uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.     - de gegevens worden verwerkt door het College of een ombudsman als bedoeld in artikel 9:17 van de Algemene wet bestuursrecht en dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, voor de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken en bij die uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.
-  -  Het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|artikel 16]], te verwerken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek is niet van toepassing voor zover:+  -  Het verbod om persoonsgegevens als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|artikel 16]], te verwerken ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek is niet van toepassing voor zover:
     - het onderzoek een algemeen belang dient,     - het onderzoek een algemeen belang dient,
     - de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk is,     - de verwerking voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek noodzakelijk is,
Regel 209: Regel 209:
  
 ==== Artikel 26 ===== ==== Artikel 26 =====
-  - Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voor een bepaalde sector nadere regels worden gesteld inzake de in de [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_6|artikelen 6 tot en met 11]] en [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|13]] geregelde onderwerpen.+  - Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voor een bepaalde sector nadere regels worden gesteld inzake de in de [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_6|artikelen 6 tot en met 11]] en [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_16|13]] geregelde onderwerpen.
   - Het College geeft in zijn jaarverslag aan in hoeverre naar zijn oordeel toepassing van het eerste lid wenselijk is.   - Het College geeft in zijn jaarverslag aan in hoeverre naar zijn oordeel toepassing van het eerste lid wenselijk is.
  
Regel 226: Regel 226:
     - de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt;     - de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt;
     - de voorgenomen doorgiften van gegevens naar landen buiten de Europese Unie;     - de voorgenomen doorgiften van gegevens naar landen buiten de Europese Unie;
-    - een algemene beschrijving om een voorlopig oordeel te kunnen geven over de gepastheid van de voorgenomen maatregelen om, ter toepassing van [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_13|artikel 13 en 14]], de beveiliging van de verwerking te waarborgen.+    - een algemene beschrijving om een voorlopig oordeel te kunnen geven over de gepastheid van de voorgenomen maatregelen om, ter toepassing van [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_13|artikel 13 en 14]], de beveiliging van de verwerking te waarborgen.
   - De melding behelst het doel of de doeleinden waarvoor de gegevens of de categorieën van gegevens zijn of worden verzameld.   - De melding behelst het doel of de doeleinden waarvoor de gegevens of de categorieën van gegevens zijn of worden verzameld.
   - Een wijziging in de naam of het adres van de verantwoordelijke wordt binnen een week gemeld. Wijzigingen in de opgave die betrekking hebben op de onderdelen b tot en met f van het eerste lid, worden telkens binnen een jaar na de voorafgaande melding gemeld voor zover zij blijken van meer dan incidentele aard te zijn.   - Een wijziging in de naam of het adres van de verantwoordelijke wordt binnen een week gemeld. Wijzigingen in de opgave die betrekking hebben op de onderdelen b tot en met f van het eerste lid, worden telkens binnen een jaar na de voorafgaande melding gemeld voor zover zij blijken van meer dan incidentele aard te zijn.
Regel 233: Regel 233:
  
 ==== Artikel 29 ===== ==== Artikel 29 =====
-  - Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat daarbij aan te geven verwerkingen van gegevens waarbij de inbreuk op de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene onwaarschijnlijk is, zijn vrijgesteld van de melding, bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_27|artikel 27]].+  - Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat daarbij aan te geven verwerkingen van gegevens waarbij de inbreuk op de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene onwaarschijnlijk is, zijn vrijgesteld van de melding, bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_27|artikel 27]].
   - Daarbij worden vastgesteld:​   - Daarbij worden vastgesteld:​
     - de doeleinden van de verwerking,     - de doeleinden van de verwerking,
Regel 244: Regel 244:
  
 ==== Artikel 30 ===== ==== Artikel 30 =====
-  - Zowel het College als de functionaris houden een register bij van de bij hen aangemelde gegevensverwerkingen. Het register bevat ten minste de inlichtingen die zijn opgegeven krachtens [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_28|artikel 28]], eerste lid, onder a tot en met e.+  - Zowel het College als de functionaris houden een register bij van de bij hen aangemelde gegevensverwerkingen. Het register bevat ten minste de inlichtingen die zijn opgegeven krachtens [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_28|artikel 28]], eerste lid, onder a tot en met e.
   - Het register kan door een ieder kosteloos worden geraadpleegd.   - Het register kan door een ieder kosteloos worden geraadpleegd.
-  - De verantwoordelijke verstrekt een ieder die daarom verzoekt de inlichtingen als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_28|artikel 28]], eerste lid, onder a tot en met e, omtrent de van de aanmelding vrijgestelde gegevensverwerkingen.+  - De verantwoordelijke verstrekt een ieder die daarom verzoekt de inlichtingen als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_28|artikel 28]], eerste lid, onder a tot en met e, omtrent de van de aanmelding vrijgestelde gegevensverwerkingen.
   - Het derde lid is niet van toepassing op:   - Het derde lid is niet van toepassing op:
-    - een gegevensverwerking die is vrijgesteld krachtens [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_29|artikel 29]], derde lid;+    - een gegevensverwerking die is vrijgesteld krachtens [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_29|artikel 29]], derde lid;
     - openbare registers die bij de wet zijn ingesteld.     - openbare registers die bij de wet zijn ingesteld.
  
Regel 254: Regel 254:
 ==== Artikel 31 ===== ==== Artikel 31 =====
   -  Het College stelt voorafgaand aan een verwerking een onderzoek in indien de verantwoordelijke:​   -  Het College stelt voorafgaand aan een verwerking een onderzoek in indien de verantwoordelijke:​
-    - een nummer ter identificatie van personen voornemens is te verwerken voor een ander doeleinde dan waarvoor het nummer specifiek bestemd is teneinde gegevens in verband te kunnen brengen met gegevens die worden verwerkt door een andere verantwoordelijke,​ tenzij het gebruik van het nummer geschiedt voor de gevallen als omschreven in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_24|artikel 24]];+    - een nummer ter identificatie van personen voornemens is te verwerken voor een ander doeleinde dan waarvoor het nummer specifiek bestemd is teneinde gegevens in verband te kunnen brengen met gegevens die worden verwerkt door een andere verantwoordelijke,​ tenzij het gebruik van het nummer geschiedt voor de gevallen als omschreven in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_24|artikel 24]];
     - voornemens is gegevens vast te leggen op grond van het gericht verzamelen van informatie door middel van eigen onderzoek zonder de betrokkene daarvan op de hoogte te stellen, of     - voornemens is gegevens vast te leggen op grond van het gericht verzamelen van informatie door middel van eigen onderzoek zonder de betrokkene daarvan op de hoogte te stellen, of
-    - voornemens is ten behoeve van derden strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken, anders dan in de gevallen genoemd in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_22|artikel 22]], vierde lid, onderdelen a en b.+    - voornemens is ten behoeve van derden strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te verwerken, anders dan in de gevallen genoemd in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_22|artikel 22]], vierde lid, onderdelen a en b.
   -  Het eerste lid, onder b, is niet van toepassing op openbare registers die bij de wet zijn ingesteld.   -  Het eerste lid, onder b, is niet van toepassing op openbare registers die bij de wet zijn ingesteld.
-  -  Het eerste lid, onderdeel c, is niet van toepassing op gegevensverwerkingen die reeds door een andere verantwoordelijke voor voorafgaand onderzoek zijn voorgelegd en ten aanzien waarvan het College een verklaring als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_32|artikel 32]], vijfde lid, heeft afgegeven.+  -  Het eerste lid, onderdeel c, is niet van toepassing op gegevensverwerkingen die reeds door een andere verantwoordelijke voor voorafgaand onderzoek zijn voorgelegd en ten aanzien waarvan het College een verklaring als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_32|artikel 32]], vijfde lid, heeft afgegeven.
   -  Bij wet of algemene maatregel van bestuur kunnen andere gegevensverwerkingen die een bijzonder risico inhouden voor de persoonlijke rechten en vrijheden van de betrokkene worden aangewezen waarop het eerste lid van toepassing is. Het College geeft in zijn jaarverslag aan in hoeverre naar zijn oordeel een dergelijke aanwijzing wenselijk is.   -  Bij wet of algemene maatregel van bestuur kunnen andere gegevensverwerkingen die een bijzonder risico inhouden voor de persoonlijke rechten en vrijheden van de betrokkene worden aangewezen waarop het eerste lid van toepassing is. Het College geeft in zijn jaarverslag aan in hoeverre naar zijn oordeel een dergelijke aanwijzing wenselijk is.
   -  Het College meldt een verwerking als bedoeld in het eerste lid, onder c, bij de Europese Commissie.   -  Het College meldt een verwerking als bedoeld in het eerste lid, onder c, bij de Europese Commissie.
  
 ==== Artikel 32 ===== ==== Artikel 32 =====
-  - Een gegevensverwerking waarop [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_31|artikel 31]], eerste lid, van toepassing is, wordt als zodanig door de verantwoordelijke bij het College gemeld.+  - Een gegevensverwerking waarop [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_31|artikel 31]], eerste lid, van toepassing is, wordt als zodanig door de verantwoordelijke bij het College gemeld.
   - De melding van een zodanige gegevensverwerking verplicht de verantwoordelijke de verwerking die hij voornemens is te verrichten, op te schorten totdat het onderzoek van het College is afgerond dan wel hij een bericht heeft ontvangen dat niet tot nader onderzoek wordt overgegaan.   - De melding van een zodanige gegevensverwerking verplicht de verantwoordelijke de verwerking die hij voornemens is te verrichten, op te schorten totdat het onderzoek van het College is afgerond dan wel hij een bericht heeft ontvangen dat niet tot nader onderzoek wordt overgegaan.
-  - In geval van een melding van een gegevensverwerking waarop [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_31|artikel 31]], eerste lid, van toepassing is, besluit het College schriftelijk binnen vier weken na de melding of het tot nader onderzoek overgaat.+  - In geval van een melding van een gegevensverwerking waarop [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_31|artikel 31]], eerste lid, van toepassing is, besluit het College schriftelijk binnen vier weken na de melding of het tot nader onderzoek overgaat.
   - In het besluit tot nader onderzoek over te gaan geeft het College aan binnen welke termijn het voornemens is dit onderzoek te verrichten. Deze termijn bedraagt niet langer dan twintig weken.   - In het besluit tot nader onderzoek over te gaan geeft het College aan binnen welke termijn het voornemens is dit onderzoek te verrichten. Deze termijn bedraagt niet langer dan twintig weken.
   - Het nader onderzoek, bedoeld in het vierde lid, leidt tot een verklaring omtrent de rechtmatigheid van de gegevensverwerking.   - Het nader onderzoek, bedoeld in het vierde lid, leidt tot een verklaring omtrent de rechtmatigheid van de gegevensverwerking.
Regel 277: Regel 277:
  
 ==== Artikel 34 ===== ==== Artikel 34 =====
-  - Indien persoonsgegevens worden verkregen op een andere wijze dan bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_33|artikel 33]], deelt de verantwoordelijke de betrokkene de informatie mede, bedoeld in het tweede en derde lid, tenzij deze reeds daarvan op de hoogte is:+  - Indien persoonsgegevens worden verkregen op een andere wijze dan bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_33|artikel 33]], deelt de verantwoordelijke de betrokkene de informatie mede, bedoeld in het tweede en derde lid, tenzij deze reeds daarvan op de hoogte is:
     - op het moment van vastlegging van hem betreffende gegevens, of     - op het moment van vastlegging van hem betreffende gegevens, of
     - wanneer de gegevens bestemd zijn om te worden verstrekt aan een derde, uiterlijk op het moment van de eerste verstrekking.     - wanneer de gegevens bestemd zijn om te worden verstrekt aan een derde, uiterlijk op het moment van de eerste verstrekking.
Regel 293: Regel 293:
  
 ==== Artikel 36 ===== ==== Artikel 36 =====
-  - Degene aan wie overeenkomstig [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_35|artikel 35]] kennis is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens,​ kan de verantwoordelijke verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen,​ of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.+  - Degene aan wie overeenkomstig [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_35|artikel 35]] kennis is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens,​ kan de verantwoordelijke verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen,​ of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
   - De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.   - De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.
   - De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot verbetering,​ aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.   - De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot verbetering,​ aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
Regel 300: Regel 300:
  
 ==== Artikel 37 ===== ==== Artikel 37 =====
-  - Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de verantwoordelijke aan een verzoek als bedoeld in de [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_35|artikelen 35 en 36]], in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast.+  - Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de verantwoordelijke aan een verzoek als bedoeld in de [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_35|artikelen 35 en 36]], in een andere dan schriftelijke vorm, die aan dat belang is aangepast.
   - De verantwoordelijke draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker.   - De verantwoordelijke draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker.
-  - De verzoeken, bedoeld in de [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_35|artikelen 35 en 36]], worden ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van zestien jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers. De betrokken mededeling geschiedt eveneens aan de wettelijke vertegenwoordigers.+  - De verzoeken, bedoeld in de [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_35|artikelen 35 en 36]], worden ten aanzien van minderjarigen die de leeftijd van zestien jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers. De betrokken mededeling geschiedt eveneens aan de wettelijke vertegenwoordigers.
  
 ==== Artikel 38 ===== ==== Artikel 38 =====
-  - De verantwoordelijke die naar aanleiding van een verzoek op grond van [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_36|artikel 36]] persoonsgegevens heeft verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd,​ is verplicht om aan derden aan wie de gegevens daaraan voorafgaand zijn verstrekt, zo spoedig mogelijk kennis te geven van de verbetering,​ aanvulling, verwijdering of afscherming,​ tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. +  - De verantwoordelijke die naar aanleiding van een verzoek op grond van [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_36|artikel 36]] persoonsgegevens heeft verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd,​ is verplicht om aan derden aan wie de gegevens daaraan voorafgaand zijn verstrekt, zo spoedig mogelijk kennis te geven van de verbetering,​ aanvulling, verwijdering of afscherming,​ tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. 
-  - De verantwoordelijke doet aan de verzoeker, bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_36|artikel 36]], desgevraagd opgave van degenen aan wie hij de mededeling heeft gedaan.+  - De verantwoordelijke doet aan de verzoeker, bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_36|artikel 36]], desgevraagd opgave van degenen aan wie hij de mededeling heeft gedaan.
  
 ==== Artikel 39 ===== ==== Artikel 39 =====
-  -  De verantwoordelijke kan voor een mededeling als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_35|artikel 35]] een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen vergoeding van kosten verlangen die ten hoogste € 5 bedraagt.+  -  De verantwoordelijke kan voor een mededeling als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_35|artikel 35]] een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen vergoeding van kosten verlangen die ten hoogste € 5 bedraagt.
   -  De vergoeding wordt teruggegeven in geval de verantwoordelijke op verzoek van de betrokkene, op aanbeveling van het College of op bevel van de rechter tot verbetering,​ aanvulling, verwijdering of afscherming is overgegaan.   -  De vergoeding wordt teruggegeven in geval de verantwoordelijke op verzoek van de betrokkene, op aanbeveling van het College of op bevel van de rechter tot verbetering,​ aanvulling, verwijdering of afscherming is overgegaan.
   -  Het bedrag genoemd in het eerste lid kan in bijzondere gevallen bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd.   -  Het bedrag genoemd in het eerste lid kan in bijzondere gevallen bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd.
  
 ==== Artikel 40 ===== ==== Artikel 40 =====
-  - Indien gegevens het voorwerp zijn van verwerking op grond van [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_8|artikel 8]], onder e en f, kan de betrokkene daartegen bij de verantwoordelijke te allen tijde verzet aantekenen in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.+  - Indien gegevens het voorwerp zijn van verwerking op grond van [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_8|artikel 8]], onder e en f, kan de betrokkene daartegen bij de verantwoordelijke te allen tijde verzet aantekenen in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden.
   - De verantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is beëindigt hij terstond de verwerking.   - De verantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is beëindigt hij terstond de verwerking.
   - De verantwoordelijke kan voor het in behandeling nemen van een verzet een vergoeding van kosten verlangen, die niet hoger mag zijn dan een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag. De vergoeding wordt teruggegeven in geval het verzet gegrond wordt bevonden.   - De verantwoordelijke kan voor het in behandeling nemen van een verzet een vergoeding van kosten verlangen, die niet hoger mag zijn dan een bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag. De vergoeding wordt teruggegeven in geval het verzet gegrond wordt bevonden.
Regel 338: Regel 338:
 ==== Artikel 43 ===== ==== Artikel 43 =====
  
-De verantwoordelijke kan de [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_9|artikelen 9]], eerste lid, [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_30|30]],​ derde lid, [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_33|33,​ 34 en 35]] buiten toepassing laten voor zover dit noodzakelijk is in het belang van:+De verantwoordelijke kan de [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_9|artikelen 9]], eerste lid, [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_30|30]],​ derde lid, [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_33|33,​ 34 en 35]] buiten toepassing laten voor zover dit noodzakelijk is in het belang van:
     - de veiligheid van de staat;     - de veiligheid van de staat;
     - de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;     - de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
Regel 346: Regel 346:
  
 ==== Artikel 44 ===== ==== Artikel 44 =====
-  - Indien een verwerking plaatsvindt door instellingen of diensten voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek, en de nodige voorzieningen zijn getroffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens uitsluitend voor statistische en wetenschappelijke doeleinden kunnen worden gebruikt, kan de verantwoordelijke een mededeling als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_34|artikel 34]] achterwege laten en weigeren aan een verzoek als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_35|artikel 35]] te voldoen. +  - Indien een verwerking plaatsvindt door instellingen of diensten voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek, en de nodige voorzieningen zijn getroffen om te verzekeren dat de persoonsgegevens uitsluitend voor statistische en wetenschappelijke doeleinden kunnen worden gebruikt, kan de verantwoordelijke een mededeling als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_34|artikel 34]] achterwege laten en weigeren aan een verzoek als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_35|artikel 35]] te voldoen. 
-  - Indien een verwerking plaatsvindt van persoonsgegevens die deel uitmaken van archiefbescheiden die ingevolge de artikelen 12 of 13 van de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats,​ kan de verantwoordelijke een mededeling als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_34|artikel 34]] achterwege laten.+  - Indien een verwerking plaatsvindt van persoonsgegevens die deel uitmaken van archiefbescheiden die ingevolge de artikelen 12 of 13 van de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats,​ kan de verantwoordelijke een mededeling als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_34|artikel 34]] achterwege laten.
  
 ====== Hoofdstuk 8. Rechtsbescherming ====== ====== Hoofdstuk 8. Rechtsbescherming ======
 ==== Artikel 45 ===== ==== Artikel 45 =====
-Een beslissing op een verzoek als bedoeld in de [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_30|artikelen 30]], derde lid, [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_35|35,​ 36 en 38]], tweede lid, alsmede een beslissing naar aanleiding van de aantekening van verzet als bedoeld in de [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_40|artikelen 40 of 41]] gelden voor zover deze is genomen door een bestuursorgaan als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.+Een beslissing op een verzoek als bedoeld in de [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_30|artikelen 30]], derde lid, [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_35|35,​ 36 en 38]], tweede lid, alsmede een beslissing naar aanleiding van de aantekening van verzet als bedoeld in de [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_40|artikelen 40 of 41]] gelden voor zover deze is genomen door een bestuursorgaan als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.
  
 ==== Artikel 46 ===== ==== Artikel 46 =====
-  - Indien een beslissing als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_45|artikel 45]] is genomen door een ander dan een bestuursorgaan,​ kan de belanghebbende zich tot de rechtbank wenden met het schriftelijk verzoek, de verantwoordelijke te bevelen alsnog een verzoek als bedoeld in de [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_30|artikelen 30]], derde lid, [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_35|35,​ 36 of 38]], tweede lid, toe of af te wijzen dan wel een verzet als bedoeld in de [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_40|artikelen 40 of 41]] al dan niet te honoreren.+  - Indien een beslissing als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_45|artikel 45]] is genomen door een ander dan een bestuursorgaan,​ kan de belanghebbende zich tot de rechtbank wenden met het schriftelijk verzoek, de verantwoordelijke te bevelen alsnog een verzoek als bedoeld in de [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_30|artikelen 30]], derde lid, [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_35|35,​ 36 of 38]], tweede lid, toe of af te wijzen dan wel een verzet als bedoeld in de [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_40|artikelen 40 of 41]] al dan niet te honoreren.
   - Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van de verantwoordelijke. Indien de verantwoordelijke niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen zes weken na afloop van die termijn.   - Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van de verantwoordelijke. Indien de verantwoordelijke niet binnen de gestelde termijn heeft geantwoord, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen zes weken na afloop van die termijn.
   - De rechtbank wijst het verzoek toe, voor zover zij dit gegrond oordeelt. Alvorens de rechtbank beslist, stelt zij zo nodig de belanghebbenden in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.   - De rechtbank wijst het verzoek toe, voor zover zij dit gegrond oordeelt. Alvorens de rechtbank beslist, stelt zij zo nodig de belanghebbenden in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.
Regel 362: Regel 362:
  
 ==== Artikel 47 ===== ==== Artikel 47 =====
-  - De belanghebbende kan zich ook binnen de termijn bepaald voor het beroep op grond van de Algemene wet bestuursrecht,​ dan wel die, bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_46|artikel 46]], tweede lid, tot het College wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de verantwoordelijke,​ dan wel gebruik maken van een geschillenbeslechtingsregeling op grond van een gedragscode ten aanzien waarvan een verklaring is afgegeven als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_25|artikel 25]], eerste lid. In dat geval kan in afwijking van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht het beroep nog worden ingesteld, dan wel de procedure ingevolge [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_46|artikel 46]] nog aanhangig worden gemaakt nadat de belanghebbende van het College of ingevolge een geschillenbeslechtingsregeling op grond van een gedragscode ten aanzien waarvan een verklaring is afgegeven als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_25|artikel 25]], eerste lid, bericht heeft ontvangen dat de behandeling van de zaak is beëindigd, doch uiterlijk zes weken na dat tijdstip.+  - De belanghebbende kan zich ook binnen de termijn bepaald voor het beroep op grond van de Algemene wet bestuursrecht,​ dan wel die, bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_46|artikel 46]], tweede lid, tot het College wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de verantwoordelijke,​ dan wel gebruik maken van een geschillenbeslechtingsregeling op grond van een gedragscode ten aanzien waarvan een verklaring is afgegeven als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_25|artikel 25]], eerste lid. In dat geval kan in afwijking van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht het beroep nog worden ingesteld, dan wel de procedure ingevolge [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_46|artikel 46]] nog aanhangig worden gemaakt nadat de belanghebbende van het College of ingevolge een geschillenbeslechtingsregeling op grond van een gedragscode ten aanzien waarvan een verklaring is afgegeven als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_25|artikel 25]], eerste lid, bericht heeft ontvangen dat de behandeling van de zaak is beëindigd, doch uiterlijk zes weken na dat tijdstip.
   - Tijdens de behandeling van het beroep en de procedure, bedoeld in het eerste lid, kunnen de instanties die zijn belast met de behandeling van het geschil, het advies van het College inwinnen.   - Tijdens de behandeling van het beroep en de procedure, bedoeld in het eerste lid, kunnen de instanties die zijn belast met de behandeling van het geschil, het advies van het College inwinnen.
  
Regel 396: Regel 396:
 ==== Artikel 54 ===== ==== Artikel 54 =====
   - Aan een lid wordt bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister, ontslag verleend met ingang van de eerste maand volgend op die waarin hij de leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt.   - Aan een lid wordt bij koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister, ontslag verleend met ingang van de eerste maand volgend op die waarin hij de leeftijd van vijfenzestig jaar bereikt.
-  - De [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_46|artikelen 46c, 46d, tweede lid, 46f, 46g, 46i]], met uitzondering van het eerste lid, onderdeel c, 46j, 46l, eerste en derde lid, 46m, 46n, 46o en 46p van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat: +  - De [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_46|artikelen 46c, 46d, tweede lid, 46f, 46g, 46i]], met uitzondering van het eerste lid, onderdeel c, 46j, 46l, eerste en derde lid, 46m, 46n, 46o en 46p van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren zijn van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat: 
-    - de disciplinaire maatregel als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_46|artikel 46c]], eerste lid, ten aanzien van de leden van het College door de voorzitter van het College wordt opgelegd; +    - de disciplinaire maatregel als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_46|artikel 46c]], eerste lid, ten aanzien van de leden van het College door de voorzitter van het College wordt opgelegd; 
-    - het in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_46|artikel 46c]], eerste lid, onderdeel b, genoemde verbod zich in een onderhoud of een gesprek in te laten met partijen of haar advocaten of gemachtigden of een bijzondere inlichting of schriftelijk stuk van hen aan te nemen niet op de leden van het College van toepassing is.+    - het in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_46|artikel 46c]], eerste lid, onderdeel b, genoemde verbod zich in een onderhoud of een gesprek in te laten met partijen of haar advocaten of gemachtigden of een bijzondere inlichting of schriftelijk stuk van hen aan te nemen niet op de leden van het College van toepassing is.
  
 ==== Artikel 55 ===== ==== Artikel 55 =====
Regel 407: Regel 407:
   - Het College heeft een secretariaat,​ waarvan de ambtenaren door Onze Minister, op voordracht van de voorzitter, worden benoemd, geschorst en ontslagen.   - Het College heeft een secretariaat,​ waarvan de ambtenaren door Onze Minister, op voordracht van de voorzitter, worden benoemd, geschorst en ontslagen.
   - De voorzitter geeft leiding aan de werkzaamheden van het College en van het secretariaat.   - De voorzitter geeft leiding aan de werkzaamheden van het College en van het secretariaat.
-  - Het College stelt een bestuursreglement vast. Dit bevat in ieder geval regels over het financiële beheer en de administratieve organisatie,​ alsmede over werkwijzen en procedures met het oog op een goede en zorgvuldige uitoefening van de verschillende taken. Daarbij wordt voorzien in waarborgen tegen vermenging van de toezichthoudende,​ adviserende en sanctionerende taak van het College. Tevens kan het een nadere regeling geven van de Raad van advies, als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_53|artikel 53]], vierde lid.+  - Het College stelt een bestuursreglement vast. Dit bevat in ieder geval regels over het financiële beheer en de administratieve organisatie,​ alsmede over werkwijzen en procedures met het oog op een goede en zorgvuldige uitoefening van de verschillende taken. Daarbij wordt voorzien in waarborgen tegen vermenging van de toezichthoudende,​ adviserende en sanctionerende taak van het College. Tevens kan het een nadere regeling geven van de Raad van advies, als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_53|artikel 53]], vierde lid.
   - Het reglement alsmede elke wijziging daarvan wordt zo spoedig mogelijk gezonden aan Onze Minister en behoeft diens goedkeuring.   - Het reglement alsmede elke wijziging daarvan wordt zo spoedig mogelijk gezonden aan Onze Minister en behoeft diens goedkeuring.
  
Regel 416: Regel 416:
 ==== Artikel 58 ==== ==== Artikel 58 ====
  
-Het College stelt jaarlijks vóór 1 september een verslag op van de werkzaamheden,​ het gevoerde beleid in het algemeen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van zijn werkwijze in het bijzonder in het afgelopen kalenderjaar. Het verslag wordt aan Onze Minister en aan de functionarissen voor de gegevensbescherming als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_62|artikel 62]] toegezonden en algemeen verkrijgbaar gesteld.+Het College stelt jaarlijks vóór 1 september een verslag op van de werkzaamheden,​ het gevoerde beleid in het algemeen en de doelmatigheid en doeltreffendheid van zijn werkwijze in het bijzonder in het afgelopen kalenderjaar. Het verslag wordt aan Onze Minister en aan de functionarissen voor de gegevensbescherming als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_62|artikel 62]] toegezonden en algemeen verkrijgbaar gesteld.
  
 ==== Artikel 59 ===== ==== Artikel 59 =====
Regel 428: Regel 428:
  
 ==== Artikel 61 ===== ==== Artikel 61 =====
-  -  Met het toezicht op de naleving als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_51|artikel 51]], eerste lid zijn belast de leden en buitengewone leden van het College, de ambtenaren van het secretariaat van het College, alsmede de bij besluit van het College aangewezen personen.+  -  Met het toezicht op de naleving als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_51|artikel 51]], eerste lid zijn belast de leden en buitengewone leden van het College, de ambtenaren van het secretariaat van het College, alsmede de bij besluit van het College aangewezen personen.
   -  De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner.   -  De in het eerste lid bedoelde personen zijn bevoegd een woning te betreden zonder toestemming van de bewoner.
   -  De in het eerste lid bedoelde personen behoeven voor de uitoefening van de in het tweede lid omschreven bevoegdheid de uitdrukkelijke en bijzondere volmacht van het College, onverminderd het bepaalde in artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden.   -  De in het eerste lid bedoelde personen behoeven voor de uitoefening van de in het tweede lid omschreven bevoegdheid de uitdrukkelijke en bijzondere volmacht van het College, onverminderd het bepaalde in artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden.
Regel 447: Regel 447:
 ==== Artikel 64 ===== ==== Artikel 64 =====
   -  De functionaris ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het bij en krachtens de wet bepaalde. Het toezicht strekt zich uit tot de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke die hem heeft benoemd of door de verantwoordelijken die zijn aangesloten bij de organisatie die hem heeft benoemd.   -  De functionaris ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig het bij en krachtens de wet bepaalde. Het toezicht strekt zich uit tot de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke die hem heeft benoemd of door de verantwoordelijken die zijn aangesloten bij de organisatie die hem heeft benoemd.
-  -  Indien op de verwerking een krachtens [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_25|artikel 25]] vastgestelde gedragscode van toepassing is, strekt het toezicht mede uit tot de naleving van deze code.+  -  Indien op de verwerking een krachtens [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_25|artikel 25]] vastgestelde gedragscode van toepassing is, strekt het toezicht mede uit tot de naleving van deze code.
   -  De verantwoordelijke of de organisatie als bedoeld in het eerste lid draagt zorg dat de functionaris ter vervulling van zijn taak over bevoegdheden beschikt die gelijkwaardig zijn aan de bevoegdheden zoals geregeld in Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.   -  De verantwoordelijke of de organisatie als bedoeld in het eerste lid draagt zorg dat de functionaris ter vervulling van zijn taak over bevoegdheden beschikt die gelijkwaardig zijn aan de bevoegdheden zoals geregeld in Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht.
   -  De functionaris kan aanbevelingen doen aan de verantwoordelijke die strekken tot een betere bescherming van de gegevens die worden verwerkt. In gevallen van twijfel overlegt hij met het College.   -  De functionaris kan aanbevelingen doen aan de verantwoordelijke die strekken tot een betere bescherming van de gegevens die worden verwerkt. In gevallen van twijfel overlegt hij met het College.
Regel 458: Regel 458:
 ===== Paragraaf 2. Bestuurlijke boeten ===== ===== Paragraaf 2. Bestuurlijke boeten =====
 ==== Artikel 66 ===== ==== Artikel 66 =====
-Het College kan aan de verantwoordelijke een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste EUR 4 500 ter zake van overtreding van het bij of krachtens [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_27|artikel 27, 28]] of [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_79|79]],​ eerste lid, bepaalde.+Het College kan aan de verantwoordelijke een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste EUR 4 500 ter zake van overtreding van het bij of krachtens [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_27|artikel 27, 28]] of [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_79|79]],​ eerste lid, bepaalde.
  
 ==== Artikel 67 ===== ==== Artikel 67 =====
Regel 487: Regel 487:
  
 ==== Artikel 75 ===== ==== Artikel 75 =====
-  -  De verantwoordelijke die in strijd handelt met hetgeen bij of krachtens [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_4|artikel 4]], derde lid, [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_27|27,​ 28]], [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_78|78]],​ tweede lid, onder a, of [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_79|79]],​ eerste lid, is bepaald, wordt gestraft met geldboete van de derde categorie.+  -  De verantwoordelijke die in strijd handelt met hetgeen bij of krachtens [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_4|artikel 4]], derde lid, [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_27|27,​ 28]], [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_78|78]],​ tweede lid, onder a, of [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_79|79]],​ eerste lid, is bepaald, wordt gestraft met geldboete van de derde categorie.
   -  De verantwoordelijke die een feit als bedoeld in het eerste lid, opzettelijk begaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.   -  De verantwoordelijke die een feit als bedoeld in het eerste lid, opzettelijk begaat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.
   -  De in het eerste lid strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen. De in het tweede lid strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven.   -  De in het eerste lid strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen. De in het tweede lid strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven.
Regel 499: Regel 499:
  
 ==== Artikel 77 ===== ==== Artikel 77 =====
-  -  In afwijking van [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_76|artikel 76]] kan een doorgifte of een categorie van doorgiften van persoonsgegevens naar een derde land dat geen waarborgen biedt voor een passend beschermingsniveau,​ plaatsvinden indien:+  -  In afwijking van [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_76|artikel 76]] kan een doorgifte of een categorie van doorgiften van persoonsgegevens naar een derde land dat geen waarborgen biedt voor een passend beschermingsniveau,​ plaatsvinden indien:
     - de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven;     - de betrokkene daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven;
     - de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke,​ of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;​     - de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke,​ of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;​
Regel 506: Regel 506:
     - de doorgifte noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene, of     - de doorgifte noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene, of
     - de doorgifte geschiedt vanuit een register dat bij wettelijk voorschrift is ingesteld en dat door een ieder dan wel door iedere persoon die zich op een gerechtvaardigd belang kan beroepen, kan worden geraadpleegd,​ voor zover in het betrokken geval is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor raadpleging;​     - de doorgifte geschiedt vanuit een register dat bij wettelijk voorschrift is ingesteld en dat door een ieder dan wel door iedere persoon die zich op een gerechtvaardigd belang kan beroepen, kan worden geraadpleegd,​ voor zover in het betrokken geval is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor raadpleging;​
-    - gebruik wordt gemaakt van een modelcontract als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_26|artikel 26]], vierde lid, van richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281).+    - gebruik wordt gemaakt van een modelcontract als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_26|artikel 26]], vierde lid, van richtlijn nr. 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281).
   -  In afwijking van het eerste lid, kan Onze Minister, gehoord het College, een vergunning geven voor een doorgifte of een categorie doorgiften van persoonsgegevens naar een derde land dat geen waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt. Aan de vergunning worden de nadere voorschriften verbonden die nodig zijn om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de fundamentele rechten en vrijheden van personen, alsmede de uitoefening van de daarmee verband houdende rechten te waarborgen.   -  In afwijking van het eerste lid, kan Onze Minister, gehoord het College, een vergunning geven voor een doorgifte of een categorie doorgiften van persoonsgegevens naar een derde land dat geen waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt. Aan de vergunning worden de nadere voorschriften verbonden die nodig zijn om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de fundamentele rechten en vrijheden van personen, alsmede de uitoefening van de daarmee verband houdende rechten te waarborgen.
  
 ==== Artikel 78 ===== ==== Artikel 78 =====
   -  Onze Minister stelt de Commissie van de Europese Gemeenschappen in kennis van:   -  Onze Minister stelt de Commissie van de Europese Gemeenschappen in kennis van:
-    - de gevallen waarin, naar zijn oordeel, een derde land geen waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt in de zin van [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_76|artikel 76]], eerste lid, en +    - de gevallen waarin, naar zijn oordeel, een derde land geen waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt in de zin van [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_76|artikel 76]], eerste lid, en 
-    - van een vergunning als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_77|artikel 77]], tweede lid.+    - van een vergunning als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_77|artikel 77]], tweede lid.
   -  Indien zulks voortvloeit uit een besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of de Raad van de Europese Unie, bepaalt Onze Minister van Justitie bij ministeriële regeling of bij besluit dat:   -  Indien zulks voortvloeit uit een besluit van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of de Raad van de Europese Unie, bepaalt Onze Minister van Justitie bij ministeriële regeling of bij besluit dat:
     - de doorgifte naar een land buiten de Europese Unie is verboden, of,     - de doorgifte naar een land buiten de Europese Unie is verboden, of,
-    - een op grond van [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_77|artikel 77]], tweede lid, verleende vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd.+    - een op grond van [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_77|artikel 77]], tweede lid, verleende vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd.
   -  Aan een derde land, waarvan de Commissie van de Europese Gemeenschappen of de Raad van de Europese Unie heeft vastgesteld dat het waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt kunnen, onverminderd het overigens bij of krachtens deze wet bepaalde, persoonsgegevens worden doorgegeven.   -  Aan een derde land, waarvan de Commissie van de Europese Gemeenschappen of de Raad van de Europese Unie heeft vastgesteld dat het waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt kunnen, onverminderd het overigens bij of krachtens deze wet bepaalde, persoonsgegevens worden doorgegeven.
   -  In afwijking van het derde lid kan de doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land waarvan de Commissie van de Europese Gemeenschappen of de Raad van de Europese Unie heeft vastgesteld dat het waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt, door Onze Minister van Justitie bij ministeriële regeling of bij besluit, gehoord het College, worden opgeschort, teneinde personen bij de verwerking van persoonsgegevens te beschermen in de gevallen waarin:   -  In afwijking van het derde lid kan de doorgifte van persoonsgegevens naar een derde land waarvan de Commissie van de Europese Gemeenschappen of de Raad van de Europese Unie heeft vastgesteld dat het waarborgen voor een passend beschermingsniveau biedt, door Onze Minister van Justitie bij ministeriële regeling of bij besluit, gehoord het College, worden opgeschort, teneinde personen bij de verwerking van persoonsgegevens te beschermen in de gevallen waarin:
Regel 525: Regel 525:
 ====== Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen ====== ====== Hoofdstuk 12. Overgangs- en slotbepalingen ======
 ==== Artikel 79 ===== ==== Artikel 79 =====
-  - Binnen een jaar na inwerkingtreding van deze wet worden de gegevensverwerkingen die op dat tijdstip reeds plaatsvonden,​ in overeenstemming gebracht met deze wet en worden deze gemeld als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_27|artikel 27]] bij het College of de functionaris. Bij algemene maatregel van bestuur kan de termijn, bedoeld in de eerste volzin, worden verlengd tot ten hoogste drie jaren voor wat betreft de verplichting tot melding. +  - Binnen een jaar na inwerkingtreding van deze wet worden de gegevensverwerkingen die op dat tijdstip reeds plaatsvonden,​ in overeenstemming gebracht met deze wet en worden deze gemeld als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_27|artikel 27]] bij het College of de functionaris. Bij algemene maatregel van bestuur kan de termijn, bedoeld in de eerste volzin, worden verlengd tot ten hoogste drie jaren voor wat betreft de verplichting tot melding. 
-  - Voor de aanpassing van de verwerking van bijzondere gegevens aan paragraaf 2 van hoofdstuk 2 geldt een termijn van drie jaren met dien verstande dat voor verwerkingen die al plaatsvonden en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van overeenkomsten tot stand gekomen voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, niet opnieuw toestemming behoeft te worden gevraagd als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_23|artikel 23]], eerste lid, onder a. +  - Voor de aanpassing van de verwerking van bijzondere gegevens aan paragraaf 2 van hoofdstuk 2 geldt een termijn van drie jaren met dien verstande dat voor verwerkingen die al plaatsvonden en noodzakelijk zijn voor de uitvoering van overeenkomsten tot stand gekomen voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, niet opnieuw toestemming behoeft te worden gevraagd als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_23|artikel 23]], eerste lid, onder a. 
-  - Artikel 32, tweede lid, is niet van toepassing op de verwerkingen als bedoeld in [[wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_31|artikel 31]], eerste en derde lid, die reeds plaatsvonden op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet, onderscheidenlijk van de wet of de algemene maatregel van bestuur waarbij zij zijn aangewezen.+  - Artikel 32, tweede lid, is niet van toepassing op de verwerkingen als bedoeld in [[archief:wetgeving:​wet_bescherming_persoonsgegevens#​artikel_31|artikel 31]], eerste en derde lid, die reeds plaatsvonden op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet, onderscheidenlijk van de wet of de algemene maatregel van bestuur waarbij zij zijn aangewezen.
  
 ==== Artikel 80 ===== ==== Artikel 80 =====
archief/wetgeving/wet_bescherming_persoonsgegevens.1505162335.txt.gz · Laatst gewijzigd: 2017/09/11 22:38 door KapiteinG