Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


archief:politiek:d66_privacy

D66 over privacy

Tweede Kamer Verkiezingen 2012

Het conceptverkiezingsprogramma van D66 is globaal geschreven. D66 maakt duidelijk dat ze voorvechter van burgerrechten wil zijn, maar de invulling blijft soms onduidelijk. Hun belangrijkste punten zijn:

 • Betere privacybescherming o.a. door meer bevoegdheden voor het College Bescherming Persoonsgegevens.
 • De burger blijft eigendom van de eigen persoonsgegevens en heeft altijd recht op inzage.
 • D66 wil “modernisering en versterking van Europese wetten voor bescherming van persoonsgegevens”.
 • D66 is tegen het register voor prostituees en wil de wietpas afschaffen.
 • D66 pleit voor meer gegevensuitwisseling om extremisten op te sporen.

Het programma nader bekeken

D66 wil betere privacybescherming door onderstaande 7 punten.

 • Partijen die persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden moeten verplicht een eenvoudig toegankelijke klachtenregeling opzetten. Hetzelfde geldt voor publieke organisaties die persoonsgegevens gebruiken voor een efficiënte bedrijfsvoering”.
 • D66 wil dat burgers “in groepsverband kunnen procederen tegen onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens.
 • Projecten waarbij de opslag van persoonlijke informatie een rol speelt”, moeten van D66 worden onderworpen aan “privacy impact analyses”. Voor publieke partijen moet de impact analyse verplicht worden. Bij zo’n analyse wordt duidelijk wat de impact van projecten op de privacy van burgers is.
 • D66 vindt dat “persoonsgegevens eigendom zijn van het individu, niet van de overheid”. Verschillende bestanden zouden “niet zonder toestemming van individuele burgers gekoppeld mogen worden” en burgers moeten “altijd hun eigen data kunnen inzien”. De grootste bestandskoppeling vindt bij de overheid plaats. Of D66 wil dat daar ook aan individuele burgers toestemming voor gevraagd wordt, is onduidelijk.
 • D66 wil “modernisering en versterking van Europese wetten voor bescherming van persoonsgegevens”. Wat D66 daar precies mee bedoelt, wordt niet duidelijk.
 • D66 vindt dat de overheid “stevig” moet optreden tegen misbruik en onzorgvuldig behandelen van persoonsgegevens en ze vinden dat er “paal en perk” gesteld moet worden aan het “data-graaien door niet EU-landen in data van en over Europese burgers”. Welke concrete stappen ze hiervoor willen zetten wordt niet duidelijk.
 • D66 wil dat het College Bescherming Persoonsgegevens “klachten over privacyschending in behandeling neemt, hulp biedt aan slachtoffers van schending van de persoonlijke levenssfeer en boetes op legt bij het overtreden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.” Op dit moment zit dat gedeeltelijk al in het mandaat van het CBP maar ontbreekt het aan geld en mensen.

Internet

D66 wil dat “Nederland beschikt over voldoende competenties en capaciteit op het gebied van cybercrime. Nieuwe cybersecurity maatregelen moeten gebaseerd zijn op reële en verifieerbare dreigingen en digitale opsporingsbevoegdheden dienen te worden vastgelegd in de wet.” Welke opsporingsbevoegdheden dat zijn, is niet duidelijk. Wel wil D66 geen uitbreiding van “ aftapbevoegdheden voor internet”.

D66 “stemt tegen het ACTA-verdrag”.

Veiligheid

D66 legt “geen taboe op de inzet van instrumenten zoals cameratoezicht”. Maar D66 wil wel dat wetgeving altijd “op een bepaald moment afloopt”.

D66 is tegen het registreren van prostituees.

D66 is “voor afschaffing van de landelijke wietpas want deze bevordert illegale straathandel en overlast.

D66 wil geen opslag van vingerafdrukken die worden afgenomen voor een nieuw paspoort.” Op dit moment is er geen centrale opslag meer, maar is de opslag van vingerafdrukken op de chip in het paspoort zelf wel verplicht.

D66 wil dat “gewelddadig extremisme op tijd wordt opgespoord”. Signalen van onderwijsinstellingen, politie en maatschappelijk werk moeten effectief worden samengebracht”. Wat voor ‘signalen’ dat zijn en wat er van mensen moet worden geregistreerd, wordt niet duidelijk.

Ook in EU-verband pleit D66 voor meer gegevensuitwisseling van inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

D66 wil “huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen vroeg signaleren.” Ze willen dat “scholen, zorginstellingen en politie nauwer samenwerken om dit geweld eerder op te sporen.” Hoe dit vorm moet krijgen wordt niet duidelijk.

Onderwijs

D66 is “voorstander van het volgen van de prestaties van leerlingen in de verschillende fasen van hun schoolcarrière”. Of ze hiermee op het Elektronisch Leerling Dossier (ELD) doelen, is onduidelijk.

D66 wil dat “een beroepsregister voor leraren en bijscholing een verdere bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs levert”.

Zorg

D66 steunt de ontwikkeling van het Elektronisch PatiëntenDossier (EPD), op voorwaarde dat deelname vrijwillig is en de privacy “volledig gegarandeerd” is. Deelname is inmiddels al vrijwillig. Welke garanties D66 verwacht, wordt niet duidelijk.

Wonen

D66 wil scheefwonen tegen gaan “door mensen met een hoog inkomen ten opzichte van de sociale huurtarieven de keus te laten om een meer marktconforme huur te betalen of te verhuizen.” Dit betekent waarschijnlijk dat D66 wil dat de inkomensgegevens van de huurder aan de verhuurder worden verstrekt.

Kilometerheffing

D66 is voorstander van een kilometerheffingmet duidelijke waarborgen voor privacy”. Hoe die waarborgen vorm moeten krijgen als ritgegevens geregistreerd gaan worden, blijft onduidelijk.

Eerste Kamer

D66 is voor afschaffing van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft de afgelopen jaren wetsvoorstellen zeer kritisch op de privacy-impact beoordeeld en heeft zelfs verschillende wetsvoorstellen geblokkeerd omdat de privacy niet voldoende gewaarborgd was. D66 wil de Eerste Kamer afschaffen als er een ander “volwaardig systeem van constitutionele toetsing” is. Hoe dat systeem er uit ziet en of ze voor invoering van een constitutioneel hof zijn, wordt verder niet duidelijk

Wat wordt niet genoemd

Er wordt er niets gezegd over oa. het Elektronisch Kind Dossier (EKD of DDJZ), de Verwijs Index Risicojongeren (VIR), de DNA databank, de bewaarplicht voor telecomgegevens en kentekenregistratie boven snelwegen.

Europese verkiezingen 2014

D66 vindt dat de afgelopen jaren de bescherming van privacy in Europa verder in het gedrang is gekomen. “Bij de herziening van de Europese privacywetten maakt D66 zich dan ook hard voor strakke maar werkbare regels. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en bescherming van persoonsgegevens behoren in het digitale tijdperk tot de kern van de burgerrechten.”

Economie

D66 pleit in het verkiezingsprogramma voor “een hoog beschermingsniveau van onze privacy, met voldoende ruimte om [..] te kunnen innoveren en ondernemen”. D66 is voor een snelle afronding van het nieuwe handelsverdrag TTIP tussen de EU en de VS. Dit verdrag. (Dit verdrag is in de maak sinds het ACTA-verdrag is weggestemd. TTIP zou mogelijk nog slechter uitpakken voor privacy dan ACTA.)  “Voor D66 zijn daarbij [..] strakke regels voor bescherming van persoonsgegevens een voorwaarde voor instemming. ”

D66 wil dat mensen “veel meer zelf de mogelijkheid krijgen om te beslissen of hun digitale identiteit en gedrag in de digitale wereld mag worden gevolgd of voor commerciële doeleinden mag worden gebruikt”.

Veiligheid

D66 ziet identiteitsfraude als een groeiend probleem. “D66 wil een Europees meldpunt voor identiteitsfraude.” Daarbij stelt de partij dat “Europese samenwerking bij digitale opsporing  noodzakelijk” is.

D66 wil niet dat inlichtingendiensten zomaar iedereen en alles digitaal bespioneren. “Het Amerikaanse programma prism, dat heimelijk grote hoeveelheden gegevens verzamelt en combineert, is een voorbeeld van hoe het niet moet.” De partij vindt dat “klokkenluiders die op verantwoorde wijze aan het licht hebben gebracht dat geheime diensten de fundamentele rechten van Europese burgers hebben geschonden [..] internationale bescherming” dienen te krijgen. D66  constateert: “De laatste tien jaar werd het veiligheidsbeleid sterk beïnvloed door de Amerikaanse strijd tegen terreur. Een grondige evaluatie van het Europese antiterreurbeleid is noodzakelijk.”

“Voor effectieve politie- en justitiesamenwerking is een gedegen bescherming van persoonsgegevens noodzakelijk.[..] De noodzakelijke informatiedeling en samenwerking in Europa komt echter maar moeizaam op gang. Dat moet beter.”

D66 wil de bewaarplicht voor telecomgegevens afschaffen. Na het verschijnen van dit verkiezingsprogramma heeft de Europese rechter de bewaarplicht inmiddels ongeldig verklaard.

D66 is niet op voorhand tegen “verregaande maatregelen zoals de opslag van alle gegevens van Europese vliegtuigpassagiers of de inzet van onbemande vliegtuigen (drones) voor informatieverzameling”, maar vindt dat noodzaak eerst moet worden aangetoond. Dat is op dit moment volgens de partij “zeker niet het geval”.

Voor D66 zijn tijdelijke grenscontroles alleen “in uitzonderlijke gevallen” geoorloofd en kunnen nooit eenzijdig door individuele lidstaten worden genomen. Nederland heeft hiervoor het AmigoBoras-systeem met camera's en kentekenscanners bij de grensovergangen beschikbaar.

archief/politiek/d66_privacy.txt · Laatst gewijzigd: 2017/09/12 23:37 door 66.249.69.208