Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


publicaties:transkript_bundespressekonferenz

Transcriptie van de Piratenpartei persconferentie van 05 oktober 2011

Achtergrond

  • Bron: Video van de TV-zender Phoenix (alleen online tot 22.45 uur).
  • Personen:
    • Sebastian Nerz: nationale voorzitter van de Piratenpartij
    • Marina Weisband: politiek directeur
    • Andreas Baum: lijsttrekker in het Berlijnse Huis van Afgevaardigden

Transcriptie

S. Nerz

[00:20] Goedendag, dames en heren, ik dank u, Dr Mayritz voor de uitnodiging voor de federale persconferentie. Ik ben blij dat we hier ook eens bij een groter publiek, de hele pers uit de hoofdstad, kunnen vertellen over onze onderwerpen, onze stijl van politiek, en misschien een paar misverstanden te verdrijven.

[00:40] Wie zijn de piraten? Waar komen ze vandaan? Waar willen ze heen? Wij zijn een partij met een relatief korte geschiedenis. In 2006 is de internationale piratenbeweging opgericht, die is voortgekomen uit de eerste Piratenpartij in Zweden. Piratenpartij schrijft men op deze manier, zonder een koppelteken in één woord, zonder aanhalingstekens. We zien vaak andere spellingen.

[01:05] De Zweedse Piratenpartij werd opgericht uit een geschil over de auteursrechten. Het werd gevormd na de inbeslagname van de PirateBay servers die illegaal was. Dat betekent niet dat de Piratenpartij uitsluitend zich heeft geconcentreerd op het auteursrecht, of dat we een partij zijn die gratis kopiëren wil aanmoedigen. Het betekent alleen dat het geschil over de auteursrechten, dat hier escaleerde, ertoe leidde dat de grondrechten massaal worden afgebroken, dat er in gegrepen wordt in de soevereiniteit van de burgers puur voor een de belangen van enkelen. Dit is een veel voorkomend probleem als we het hebben over internetpolitiek.

[01:51] Internetpolitiek wordt vaak opgevat als een beleid dat zich uitsluitend richt op een speeltje, het “speelgoed” internet. Maar het Internet is onze samenleving zeer sterk aan het veranderen. Misschien net zo fundamenteel als de drukpers of de industrialisatie - het is de communicatieve globalisering. Daarmee is een internetpolitiek tot burgerrechtenpolitiek uitgegroeid en een partij die zichzelf ziet als burgerrechtenpartij, zoals de Piratenpartij natuurlijk ook zich moet richten op internet politiek. Dat betekent niet dat we een internetpartij zijn - zoals ik al zei, we zijn een burgerrechten partij.

[02:25] De Piratenpartij werd opgericht als een internationale beweging. Dit heeft de simpele achtergrond dat een groot aantal problemen waarover we vandaag spreken, internationale problemen zijn die niet meer opgelost kunnen worden op nationaal niveau. Het internet is een wereldwijde omgeving, nationale beperkingen daarop werken niet. De economie globaliseert, pogingen tot nationale regelgeving in de economie grijpen regelmatig in het ledige.

[02:50] Waar zijn we vandaag? De Piratenpartij heeft ongeveer 13.000 leden, hoewel als ik de getallen correct interpreteer liggen de werkelijke aantallen waarschijnlijk rond de 14.000. We zijn vertegenwoordigd in alle bundeslanden op alle lokale niveaus. We hadden voor de Berlijnse verkiezingen al meer dan 100 zetels in de lokale parlementen. Sinds de Berlijnse verkiezingen en 15 zetels in het parlement en de wijk assemblages.

[03:16] De laatste peilingen op het federale niveau geven de Piratenpartij acht procent, de politieke barometer toont een potentieel van 17 procent. Ik denk dat de vraag of de Piratenpartij een eendagsvlieg is sluitend kan worden beantwoord. Acht procent in een peiling voor de Bundestag, dat is niet langer een-dags-hype - dat zijn de grondslagen van een fundamentele politieke verandering. We beseffen daarbij ook wel dat de peilingen slechts een momentopname zijn. De volgende Bundestag verkiezingen zijn waarschijnlijk 2013, misschien 2012 - afhankelijk van hoe het de coalitie verder vergaat - maar het toont aan dat onze onderwerpen van belang zijn.

[03:54] Een veel voorkomende vraag is, waar we onszelf zouden plaatsen in links-rechts schema. Als het aan ons ligt: helemaal niet. Het links-rechts schema is een historisch overblijfsel. Het is een-dimensionaal en het is niet in staat de complexiteit van de politieke werkelijkheid goed weer te geven. We hebben een zeer toegewijd sociaal beleid, dat waarschijnlijk kan worden omschreven als links. Wij vertegenwoordigen een klassieke burgerrechten beleid, dat wordt meestal in het politieke centrum geclassificeert. In andere onderwerpen waar wij voor staan vertegenwordigen we aspecten die zo helemaal niet kunnen worden aangemerkt als links / rechts. We willen de relatie tussen de afgevaardigden en de burgers te veranderen, waaronder de communicatie tussen parlementsleden en burgers.

[04:45] Waar gaan we heen? Overal! We willen de basis stijl van politiek helemaal te veranderen. Politiek moet meer open, meer transparant - Mevr. Weisband zal daarover nog een en ander zeggen. Deelname, politieke participatie, is nu een vreemd woord, een woord dat nu niet meer inhoudt dan van tijd tot tijd een peiling te doen, om een stemming te bepalen. Maar het hoort te betekenen dat je de hele tijd een politiek proces kan begeleiden en je mening kan inbrengen.

[05:00] Participatie betekent ook dat we moeten strijden tegen corruptie en lobbyisme in alle aspecten van politiek en de samenleving. Hoewel Duitsland overeenkomsten heeft getekend, zoals die van de Verenigde Naties ter bestrijding van corruptie - maar nog niet geïmplementeerd in nationale wetgeving. Het blijft voorlopig ongestraft om een afgevaardigde om te kopen. Dat zijn zaken die we dringend moeten aan te pakken. We hebben, als ik het goed heb, meer dan 3.000 geregistreerde lobbyisten in het parlement. Ook dat zijn ook problemen, waarover gesproken moet worden: Hoeveel invloed hebben de lobbyisten dan in het parlement, en hoeveel invloed hebben de burgers van wie verondersteld wordt in de grondswet dat ze souverein zijn.

[05:37] Omdat het belangrijk is voor mij, ik wil nogmaals benadrukken: wij hebben geen internet partij - we zijn een sociaal liberale partij van grondrechten. We vertegenwoordigen burgerrechten, we vertegenwoordigen mensenrechten, we vertegenwoordigen de rechten van ieder individu tegenover de staat en de samenleving. Over de grondslagen …

M. Weisband

[05:57] Ik geloof dat om de Piratenpartij te begrijpen, moet men begrijpen dat we al onze kernonderwerpen en al onze eisen afkomstig zijn uit /e/en enkele overtuiging. Dat is de overtuiging dat een mens vrij kan zijn als hij geinformeerd en meerderjarig is. Wij vertegenwoordigen de grondrechten, zodat de mens volwassen kan zijn. Wij eisen transparantie en onderwijs, zodat de mens geinformeerd is.

[06:23] Het internet maakt nieuwe dingen mogelijk. We kunnen nu in real-time en overal, direct van de overheid informatie verkrijgen. We kunnen op ieder moment deelnemen aan het discours zelf. Het internet heeft onze manier van denken totaal veranderd. En dat moet je niet alleen begrijpen; dat je moet gebruiken - en dat is wat wij doen. Het is ons doel dat het individu verantwoordelijkheid kan nemen voor zichzelf en als gevolg daaruit ook de verantwoordelijkheid voor anderen. We kunnen burgers een betere inspraak geven en dat willen we ook doen. Omdat we geloven dat goed geïnformeerde mensen productief kunnen bijdragen aan het discours en de samenleving te maken. Ieder van hen.

[07:07] Op het moment, speelt de politiek “ergens daarboven af”. Als we eerlijk zijn krijgt niemand echt iets er van mee. En dit is niet een situatie die lang houdbaar is, want het beinvloedt iedereen. Ik zie het als onze opgave - die van de politiek - om terug de burger te betrekken in de besluitvormingsprocessen en om actief deel te doen nemen aan de politiek. Dat is de reden waarom onze partij niet op alle programmapunten een gedetailleerd uitwerking heeft. Wij vinden het belangrijk dat we de burgers vragen wat ze willen. Wij willen antwoorden van gewone mensen. We willen principieel hen erin betrekken. En in die zin bieden we eigenlijk niet slechts een programma, maar een besturingssysteem. Dus in principe, een nieuwe stijl van politiek waarbinnen het mogelijk is een ​​programma te ontwikkelen. Participatie werkt niet zonder de kennis - en dat is waarom we willen transparantie. We willen afspraken, contracten en rekeningen openbaren voor de burgers en dat die eenvoudig in te zien zijn - het zijn handelingen in zijn naam. Hier zien we de staat toe verplicht. Dat alles slechts zolang als het geen persoonlijke gegevens van derden betreft, want persoonsgegevensbescherming is een belangrijk mensenrecht.

[08:30] We willen dat de mensen in een transparante staat leven, maar ze kunnen niet zonder een zekere kennis. Als ik wil begrijpen wat er gebeurt in een staat, heb ik kennis en onderwijs nodig. En daarom en ik kan niet vaak genoeg benadrukken, is onderwijs een zeer centraal en zeer belangrijk punt voor de piraten. Het onderwijs vanaf de vroegste kinderjaren is een voorwaarde voor de informatie-en kennismaatschappij die we willen creëren. En dat is waarom we echt willen dat de financiering voor alle onderwijsinstellingen sterk vergroot wordt. We willen de scholen herstructureren om beter te voldoen aan de gestelde doelen en dat individuele studenten beter hun eigen sterke punten kunnen uitwerken.

[09:12] We willen de scholen democratiseren. Er zijn al vele concrete concepten op lokaal niveau, bijvoorbeeld hebben Berlijn en Nordrhein-Westfalen besloten tot een vloeiende schoolloopbaan. En we baseren onze aanspraak op de vrijheid van mensen en vertegenwoordigen daarbij niet alleen het centrum van de samenleving. Wij eisen het recht op sociale participatie, waarmee we ook de benadeelde en een inkomenszwakkere mensen de financiële en culturele mogelijkheden in de hand geven, om deel te nemen aan het maatschappelijk discours, en hier te wonen.

[09:50] We hebben veel posities die voortbouwen op het feit dat, in principe, iedereen moet vrij zijn zolang het de vrijheid van anderen niet beknot. Het internet is daarbij voor ons een instrument.

[10:02] Misschien is interessant om eens te ervaren hoe we eigenlijk tot onze beslissingen en ons programma gekomen zijn - want we willen als partij, zogezegd met het goede voorbeeld vooropgaan en maken onze beslissingen op basis van de criteria die we willen terugzien op het federaal niveau. Dat betekent dat in de programmatische beslissingen, al onze leden betrokken zijn, kunnen stemmen over alle programmatische voorstellen. We proberen om alles heel transparant te doen en dat begint met de ontwikkeling van voorstellen. Dat wil zeggen: de meeste voorstellen zullen openbaar worden geschreven, iedereen komt in aanmerking om bij te dragen en de meeste voorstellen doorlopen ons meningsvormingssysteem LiquidFeedback - waarvan ik hoop dat, nu het in Berlijn erg goed loopt, op federaal niveau een nog grotere betekenis zal krijgen. Op dit moment gaan we het systeem evalueren en om kritieke kwetsbaarheden op te lossen. We hopen op een betere integratie van onze leden om nog doeltreffender te communiceren en via dit systeem op een democratische manier voorstellen aan te passen. Dit proces is nieuw, zoiets bestond nog niet.

[11:00] M. Weisband: We zijn ook transparant zijn, binnen in de partij. Dat betekent dat al onze vergaderingen openbaar zijn, en dat ze worden genotuleerd. De notulen zijn beschikbaar op het net, voor iedereen te vinden. Onze bijeenkomsten worden gestreamd. Streaming audio en streaming video is volkomen normaal voor ons. Grote donaties zullen worden bij ons onmiddellijk gepubliceerd naar zowel buiten de partij als binnen de partij. Eh, ja, het hindert ons soms efficiënt te zijn op bepaalde plaatsen. Het is niet gemakkelijk om transparant zijn. Maar dat is de prijs die we bereid zijn te betalen voor democratie binnen de partij. We werken momenteel aan concepten om de efficiëntie te verhogen zonder in te boeten op ons streven naar transparantie en participatie van de leden.

[12:00] We zullen waarschijnlijk met nieuwe oplossingen komen voor de gehele politiek, niet alleen onze eigen partij. Voor mij, en ik denk voor de meeste mensen in onze partij, is het veel belangrijker dat we vasthouden aan onze idealen dan een concreet succes te halen met klassieke politiek. Dank u.

[12:20] Moderator: Ja, dank u zeer. Dan de heer Baum.

A. Baum

Ja. Hallo. Ik zal wat vertellen over het Berlijn-specifiek deel. Zowaar: Waarom zijn de Piraten zo succesvol in Berlijn? Dat wordt altijd weer gevraagd. En er zijn eigenlijk heel veel aspecten te overwegen en op te noemen. Maar ik denk dat het startpunt daarvan zeker bij onze affiche-campagne moet liggen, waarvoor we een zeer positieve feedback hebben ontvangen, en in vergelijking met de andere posters en creaties van andere partijen die vaak meer overtuigden van een gebrek aan inhoud, of gewoon niet overtuigend waren.

[13:03] Dit dan betekende ook dat veel burgers voor het eerst concreet werden geconfronteerd met ons in het straatbeeld en zij voor het eerst ons opmerkten. Wat er vervolgens toe geleid heeft dat ze gewoon hebben gekeken naar ons programma en daarna hebben gekeken hebben wat we nu echt wilden. En dat leidde toen tot berichten in de media, die dan ons weer hebben geholpen om nog meer te bereiken. Op die manier heeft het ekaar behoorlijk versterkt en het heeft uiteindelijk ertoe geleid dat we eigenlijk veel Berlijners hebben weten te bereiken met onze specifieke doelen en kunnen overtuigen. Een ding dat we ook steeds hebben gemerkt is dat altijd de directe feedback, die ook nu in verder verloop nog steeds een belangrijke zaak is, is ons erg behulpzaam. Ook ben ik vaak gevraagd of dat niet vervelend is als je dan bij veel mensen meteen hun mening meegedeeld krijgt of een advies, en anderen dan gewoon zeggen dat ze dat anders zien. Maar ik zie dat ook als hulpbetuiging. En zowaar helpt het in een vroeg stadium op fouten of fouten bewust worden gemaakt van dit en dan uiteindelijk te voorkomen, bijvoorbeeld bij een beslissing of een soortgelijke tekst te corrigeren.

[14:20] Over de huidige status in Berlijn: We hebben momenteel meer dan duizend leden, er komen er velen bij die we nu allemaal goed moeten integreren, natuurlijk, dat is ook een grote uitdaging. Aangezien we ook binnen de nationale partij volledig op vrijwilligers structuren steunen, en evenzo in Berlijn. En ten laatste, dit succes heeft ook grote invloed op het federale niveau, bij andere bundeslanden, maar ook wereldwijd. Dus krijgen we feedback van alle landen, dat wil zeggen dat de toeloop en de belangstelling voor de Piratenpartij,deze nieuwe, andere manier van de politiek zeer groot is en we zijn blij natuurlijk, dat mede wij dit teweeg brengen en dat wij nu onze breder kunnen opstellen en kan gemakkelijk nog meer onderwerpen behandelen, maar ook dieper ingaan op de individuele beleidsonderwerpen.

Vragen en antwoorden

Moderator:

[15:25] Ja, dank u zeer. Wij komen aan bij de vragen. Een hele stapel ligt al klaar . twee .. vier .. vijf. Mevrouw Freitag mag beginnen.

Journalist

[15:35] Ik wil mijn vraag aan twee opmerkingen koppelen, die door Mevrouw Weisband en de heer Nerz gemaakt zijn. U zei op een gegeven moment “de politiek die gebeurt ergens daarboven.” Dit geldt natuurlijk ook voor de economie, die vindt plaats “ergens daarboven ', en niet altijd transparant is .. eerder minder transparant. En toen zeiden ze, dat de regelgeving van het internet telkens weer in het ledige grijpt en niet werkt. Heeft U een voorstelling daarvoor, een plan hoe u het fundamentele recht dat burgers hebben op bescherming van hun gegevens op het internet wil garanderen? In het bijzonder ten aanzien van de economische activiteiten op internet.

S. Nerz

[16:20]Wat betreft gegevensbescherming, is het relatief .. Het is waar dat ook de economie “ergens daarboven plaats vindt,” grotendeels werkt heel ontransparant. Daar waar het bedrijfsleven vooral onderling bezig is, is het een andere probleemschaal dan bij handelen door de overheid, dat tegenover de burger een verplichting heeft. Interessanter wordt het als overheid en het bedrijfsleven samenwerken, als er een contract tussen overheid en het bedrijfsleven is, waarbij er eigenlijk een verplichting tot transparantie behoort te zijn. We hadden deze discussie bijvoorbeeld in Berlijn met het waterleidingbedrijf. We hadden bij de laatste grote financiële crisis, het debat over de offshore-leningen, over de verkoop van gemeentelijk eigendom aan het buitenland en dergelijke zaken. Ook daar zou meer transparantie wenselijk zijn geweest. Wat betreft bescherming van persoonsgegevens: Het probleem met gegevensbeschermingszaken is dat de wetgeving in Duitsland op dit punt volledig verouderd is. Dat wil zeggen: we hebben geen kleine hervorming van gegevensbescherming nodig - zoals nieuwe standaardinstellingen voor Facebook of zoiets - maar we hebben een zeer fundamentele discussie nodig over wat gegevensbescherming kan bereiken, wat gegevensbescherming bereiken moet, en waar de grenzen van ondernemerschap op het internet liggen. We hebben bijvoorbeeld de huidige discussie over Facebook, die wat betreft het weigeren van publiceren van persoonlijke gegevens, het weigeren gegevens te verwijderen - wat ze eigenlijk verplicht zijn - daar moet de staat regulerend ingrijpen. Maar een groot deel van de problemen ontstaat door het feit dat mensen vrijwillig dingen over zichzelf openbaar maken, en dat is niet iets wat tegen te gaan is met regelgeving inzake gegevensbescherming, dat is iets wat je alleen maar via het onderwijs kan bereiken. Ik denk dat ik het tweede deel van de vraag ben vergeten?

Journalist

Concreet was mijn vraag: heeft u plannen om de bescherming van gegevens te verbeteren waarvan veel in gevaar wordt gebracht, niet alleen doordat burgers vrijwillig hun gegevens publiceren, misschien zonder de omvang te begrijpen, maar ook door het koppelen van gegevens, die op andere plaatsen vrij toegankelijk zijn. En die koppeling is vaak het probleem. Dus welke plannen heeft u, om daar in te grijpen?

S. Nerz

Ik moet toegeven dat in alle eerlijkheid, we nog steeds geen concrete oplossing, hoe het probleem op te lossen hebben want het is een zeer complex probleem. We hebben het over een hand van multinationale ondernemingen, de reus gegevens, en link wat er werkelijk is voor de burgers van een probleem, wat moet wetgevend worden aangepakt behoeften, die in de profilering beschänkt en dat de burgers ten aanzien van ook erg goed gedaan, wat met de gegevens gebeurd en hoe ze worden verkocht - zodat de doorverkoop van de gegevens is beperkt, dus wat is helaas verhinderd het ministerie van Justitie is zeer succesvol geweest. Aan de andere kant hebben we het probleem dat de bescherming van gegevens regime, zelfs zeer kleine bedrijven en prive-en blogger ontmoet in een deel van het werk onmogelijk maken. Dit betekent dat er inderdaad een moeilijk onderwerp om hier een nederzetting te vinden. Ik heb er alle vertrouwen wanneer je gaat zitten en je echt betrokken te vertegenwoordigen wat er gebeurt met de gegevens, als profiling grenzen bij het samenvoegen van gegevens van verschillende bedrijven en verschillende business units - limieten - die separaat gepresenteerd voor de burger dat er al heel veel winnen en dat we kunnen anders gewoon behoefte aan een ronde tafel waar we eens praten over, die de bescherming van gegevens, die moeten betalen privacy kan bieden.

M. Weisband

Als ik het misschien aan toevoegen dat zelfs kort, moeten we ook apart als twee belangrijke gebieden. Dit is de data dat de staat de gegevens en hebben het bedrijf. Wanneer heeft de gegevens naar de staat, kunnen we wettelijk ingrijpen dat niet zijn, bijvoorbeeld biometrische gegevens die worden verzameld zonder reden, dat er geen centrale gegevensverzamelingen worden gecreëerd, die altijd een gevaar voor de veiligheid. We kunnen invoegen gegevens economie, dat betekent dat we onnodige functies, zoals religieuze overtuiging van de burgers niet begrijpen.

[20:17] De andere bedrijven zijn - kunnen we eerst weinig. Dus als Facebook zegt in haar Algemene Voorwaarden “hebben wij uw informatie die we hebben en zullen blijven goed verkopen,” dan is de gebruiker … toen hij tekent dit contract. Wat kunnen we doen, is om te beginnen zeggen met de vorming en de gebruiker wat ze zijn einlasen. We kunnen zeggen voor bepaalde regelingen, hoe duidelijk deze termen moeten worden geschreven of hoe groot of waar ze moeten wonen. Het belangrijkste is dat mensen weten wat ze krijgen en dat weten ze van kindsbeen af.

[20:54] We hebben ook gratis software te bevorderen en er is een goed voorbeeld: voor Facebook, er zijn zelfs gratis software, dit is het systeem “Diaspoa” die kunnen worden geplaatst op uw eigen server, een functie vergelijkbaar met Facebook, maar biedt datenschutzrechlich veel beter is. En dergelijke oplossingen kan ook leiden tot het beleid, door het verbeteren van de voorwaarden voor vrije software.

Journalist

[21:20] Ik heb een vraag, die ze ook wordt een iets breder op witwassen van geld en piramidespelen zoals bij FullTiltPoker te weten: Hoe zijn de piraten op te treden tegen het witwassen van geld in casino's - dat is interessant en landelijk - en om Internet rip-off?

S. Nerz

Sneeuwbal-systemen, waren er voor het internet bestond en zullen altijd bestaan. Het witwassen van geld is een probleem dat niet heeft plaatsgevonden op het internet niet via het internet .. ja, is het fundamentele probleem niet significant veranderd door het internet. Het vorige optreden van de overheid, bijvoorbeeld de controle van de geldstromen en dergelijke. Dat zijn de dingen die hij ook moet blijven. Hoe om legaal te gaan tegen gerichte piramide .. Ik geloof dat er geen partij kan echt uit te werken maar een oplossing, en wij kunnen bieden geen. Het enige wat wij u kunnen bieden is om de mensen te verlichten, mensen begrijpen wat ze doen, hoe ze kunnen controleren of de pagina die betrokken zijn bij het bouwen is echt nuttig of niet te maken.

publicaties/transkript_bundespressekonferenz.txt · Laatst gewijzigd: 2014/05/30 16:47 door 127.0.0.1