Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


concepten:hr2014

Huishoudelijk Reglement

(Concept 21-06-2016)

Huishoudelijk reglement der Piratenpartij Nederland

De Piratenpartij is een platte organisatie waarin iedereen een bijdrage kan leveren. Het principeprogramma van de partij staat omschreven en gepubliceerd op de website. De Piratenpartij zet zich in voor de vrije informatiesamenleving.

Dit Huishoudelijk Reglement is een concept dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de ALV van 5 juni 2016. Het is het eerste officiële HR voorstel sinds de oprichting van de Piratenpartij.

Als bestuur hopen wij dat de nieuwe statuten en dit bijbehorende HR een goede basis zullen vormen voor een verdere professionalisering van de Piratenpartij.

Artikel: Relatie statuten

 1. Wanneer een bepaling van dit reglement in strijd is met een bepaling in de statuten, prevaleren de statuten.

1 Lidmaatschap

Artikel 1.1: lidmaatschap

 1. Het verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar.
 2. Lidmaatschap staat open voor iedereen die de uitgangspunten en het gedachtegoed van de partij aanvaardt.
 3. Na aanmelding bepaalt het bestuur of een aspirant lid kan worden toegelaten als volwaardig lid.
 4. Bij aanmelding bepaalt het partijbestuur of het lid kan worden toegelaten. Bij afwijzing kan het aspirant lid beroep aantekenen bij de beroepscommissie.
 5. Redenen om kandidaat-leden niet toe te laten tot de partij zijn:
  1. het handelen in strijd met de grondbeginselen;
  2. het op onredelijke wijze benadelen van de partij;
  3. het in het verleden niet nakomen van verplichtingen jegens de partij;
  4. eerdere ontzetting uit de partij.

De volgende gegevens worden tenminste opgenomen in het ledenregister:

 • Lidmaatschapsnummer
 • Voorletters, achternaam;
 • adres;
 • postcode, woonplaats;
 • E-mailadres;
 • lid sinds;
 • lidmaatschap organen;
 • functiedragend;
 • status contributiebetaling.

Artikel 1.2: beëindiging lidmaatschap

1.2.1 Beëindiging door opzegging

 1. Opzegging door het lid kan schriftelijk gebeuren. De opzegging zal binnen maximaal dertig dagen worden doorgevoerd door het secretariaat van de partij.
 2. Opzegging ontslaat het lid niet van de verplichting om de contributie van het lopende verenigingsjaar te voldoen. Er vindt dus geen restitutie plaats.
 3. Aan het einde van het boekjaar wordt van de leden die hebben opgezegd de gegevens uit het ledenregister verwijderd.

1.2.2 Beëindiging door ontzetting

 1. Het lid of de leden die ontzetting uit de partij is aangezegd zijn per direct ontheven uit alle functies. Zij mogen op geen enkele wijze, zonder uitdrukkelijke toestemming van het partijbestuur, namens de partij optreden of zich als lid van de partij voordoen.
 2. Leden die ontzetting uit de partij is aangezegd hebben recht van beroep bij de beroepscommissie;
 3. Een beroep bij de beroepscommissie moet binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving kenbaar zijn gemaakt bij de voorzitter van de beroepscommissie. Binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving zal het beroep aangetekend moeten zijn bij de beroepscommissie.
 4. Hangende het besluit van de beroepscommissie blijft het lid geschorst.

Artikel 1.3: contributies, rechten en verplichtingen

 1. Jaarlijks stelt het partijbestuur de leden op de hoogte dat de contributies betaald moeten worden.
 2. De contributie kan ineens worden betaald, of in een door de penningmeester te bepalen aantal termijnen.
 3. Een contributie kan ten minste giraal, contant of met bitcoin worden voldaan.
 4. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de ALV. Bij wijziging van de contributie wordt hiertoe tenminste dertig dagen voor de besluitvorming een voorstel ingediend middels het hiertoe bestemde orgaan.
 5. Het partijbestuur kan besluiten tot een gedeeltelijke of volledige ontheffing van de contributieverplichting.
 6. De contributievervaldatum is 1 januari van het lopende verenigingsjaar.
 7. Bij wanbetaling (wanneer vóór 1 maart van het opvolgende contributiejaar, na aanmaning, de contributie niet voldaan is) is het partijbestuur gerechtigd het lidmaatschap op te zeggen.
 8. Om stem- en spreekrecht op de ALV te hebben dient de contributie(termijn) voldaan te zijn.

2 Algemene Ledenvergadering

Artikel 2.1: aankondiging

 1. De aankondiging geschiedt uiterlijk dertig dagen voor de Algemene Ledenvergadering. In het geval van een spoed-ALV is de termijn zeven dagen.
 2. In de aankondiging staan tenminste:
  1. de datum, tijd en locatie van de ALV;
  2. hoe de ALV online te volgen is;
  3. waar de agenda bekend wordt gemaakt.
 3. De Algemene Ledenvergadering komt tenminste eenmaal per kalenderjaar bijeen en zoveel meer als het partijbestuur dat nodig acht.
 4. Op schriftelijk verzoek van vijfentwintig leden of tenminste een tiende deel der leden is het partijbestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers, op de wijze als in de statuten art. 4.1.6 bepaald, tot bijeenroeping overgaan.

Artikel 2.2: organisatie, voorzitter en notulist

 1. Het presidium is verantwoordelijk voor het voorzitten van de Algemene Ledenvergadering.
 2. Het presidium is verantwoordelijk voor het notuleren van de Algemene Ledenvergadering.
 3. De voorzitter kan op een ALV met een punt van orde bindend terecht gewezen worden.

Artikel 2.3: Agenda en stukken

 1. Het voorzitterschap stelt de agenda samen.
 2. Bestuursleden, fractieleden, of groepen van tenminste drie leden, kunnen agendapunten aandragen.
 3. Ingezonden stukken dienen naar het voorzitterschap gestuurd te worden.
 4. Kandidaatstellingen dienen tijdig aan het voorzitterschap bekend gemaakt te worden.
 5. Moties dienen tijdig aan het voorzitterschap bekend gemaakt te worden.
 6. Voor behandeling op de ALV dienen de in de vorige vier leden aangehaalde punten tenminste 72 uur voor aanvang van de ALV bekend te zijn bij het voorzitterschap.
 7. De vergaderstukken zijn tenminste twee dagen voor de vergadering te verkrijgen op een wikipagina, voor de ALV aangemaakt, en op de website.
 8. Bij aanvang van de ALV kunnen nieuwe agendapunten worden ingediend. De voorzitter zal deze achteraan op de agenda plaatsen, tenzij de Algemene Ledenvergadering bij wijze van orde anders beslist.

Artikel 2.4: aanwezigheid en deelname

 1. Alle leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering.
 2. De Algemene Ledenvergadering is openbaar, tenzij:
  1. sprake is van strijdigheden met de belangen van de vereniging. Zulks wordt bepaald met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
  2. over personen wordt gepraat en het privacyrecht in het geding is, zulks op verzoek van een van de aanwezige stemgerechtigde leden.
 3. Als aanwezig worden meegerekend leden:
  1. die fysiek aanwezig zijn bij de ALV, zij ontvangen de status aanwezig.
  2. die op digitale wijze meedoen aan de ALV, zij ontvangen de status online.
 4. Bezoekers ontvangen de status toeschouwer.
 5. Een lid is online als deze op een andere locatie is dan de locatie van de vergadering, maar wel de vergadering volgt.
 6. Een lid volgt de vergadering als deze de zaken die ter stemming worden gebracht leest of hoort, of op een andere wijze te weten komt voordat stemming geschiedt.
 7. Het voorzitterschap maakt voorafgaand aan de vergadering bekend hoe er gestemd kan worden
 8. Het secretariaat is verantwoordelijk voor de controle van lidmaatschap van de aanwezigen.

Artikel 2.5: Quorum

 1. Voor de ALV geldt een quorum van vijf procent van het totaal aantal stemgerechtigde leden, doch tenminste tien leden die geen lid zijn van het partijbestuur of de fractie.

Artikel 2.6: machtiging

 1. Een lid kan een ander lid machtigen, de gemachtigde kan dan, indien deze aanwezig of online is, een stem uitbrengen namens het vertegenwoordigde lid.
 2. Een machtiging moet voorafgaand aan de ALV bekend worden gemaakt aan het voorzitterschap:
  1. schriftelijk getekend door de vertegenwoordigde en de gemachtigde.
  2. op een andere betrouwbare wijze bevestigd door de vertegenwoordigde aan het voorzitterschap.
 3. Alleen een lid met stemrecht kan andere leden machtigen of gemachtigd worden.
 4. Eventuele stemadviezen die met een machtiging samengaan zijn niet bindend.
 5. Een machtiging vervalt zolang de vertegenwoordigde zelf aanwezig of online is.
 6. Per lid mag maximaal één machtiging worden verstrekt.

Artikel 2.7: vergaderreglement

 1. Vergaderingen van de vereniging worden gehouden volgens een separaat vergaderreglement
 2. Wijzigingen aan dit reglement dienen in de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd te worden
 3. Het vergaderreglement is ten allen tijde online te raadplegen
 4. Het vergaderreglement mag geen bepalingen bevatten die afwijken van de wet of strijdig zijn met de Statuten of het Huishoudelijk Reglement
 5. De ALV en alle vergaderingen van verplichte organen van de ALV dienen in beginsel genotuleerd te worden.
  1. Deze notulen bevatten tenminste:
   1. De besproken onderwerpen.
   2. De genomen besluiten.
  2. De notulen dienen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 1 week, openbaar gepubliceerd te worden.

Artikel 2.8: stemreglement

 1. Stemmingen binnen de vereniging worden gehouden volgens een separaat stemreglement
 2. Wijzigingen aan dit reglement dienen in de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd te worden
 3. Het stemreglement is ten allen tijde online te raadplegen
 4. Het stemreglement mag geen bepalingen bevatten die afwijken van de wet of strijdig zijn met de statuten of het Huishoudelijk regkement

Artikel 2.9: sollicitatiecommissie

 1. Voor vacante posities zal de ALV, op voordracht van het bestuur, een sollicitatiecommissie benoemen. Dit geldt tenminste voor:
  1. partijbestuurders
  2. fractieleden
  3. leden van de beroepscommissie
  4. leden van de kascommissie
  5. leden voor de raad van toezicht
  6. kandidaat-volksvertegenwoordigers
 2. Een sollicitatiecommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, elk officieel lid van de partij
 3. De sollicitatiecommissie wordt benoemd per kalenderjaar.
 4. De sollicitatiecommissie heeft als taak kandidaten voor de betreffende vacante positie te selecteren.
 5. De sollicitatiecommissie geeft een niet-bindend advies aan de ALV betreffende de kandidaten. Bij verkiezing van meerdere kandidaten geven zij een advies met volgorde voor maximaal het aantal vacante posities.
 6. De sollicitatiecommissie kan gevraagd en ongevraagd adviezen verschaffen tijdens een sollicitatieprocedure.
 7. De sollicitatiecommissie draagt tenminste acht dagen voor de Algemene Ledenvergadering kandidaten voor.
 8. De sollicitatiecommissie schrijft een evaluatie van haar bevindingen na afloop van de procedure.
 9. Sollicitanten kunnen geen lid zijn van een sollicitatiecommissie.

Artikel 2.10: functiedragenden

 1. Functiedragenden zijn:
  1. leden van het partijbestuur;
  2. leden van de fractie;
  3. leden van de Raad van toezicht;
  4. leden van de kascommissie;
 2. Over deze functiedragenden dient de ALV zijn goedkeuring te geven.
 3. Functiedragenden dienen verantwoording af te leggen aan de ALV.
 4. Dubbelfuncties zijn slechts mogelijk als ze duidelijk niet conflicterend zijn.

Artikel 2.11: Organen van de ALV

 1. De Algemene ledenvergadering kent een aantal vaste organen. Daarnaast kan de Algemene Ledenvergadering personen, commissies of andere organen instellen die onder verantwoording van de Algemene Ledenvergadering werken.
 2. Bij benoeming worden door de Algemene Ledenvergadering kaders meegegeven waarbinnen geopereerd kan worden.
 3. Bij benoeming wordt het doel en de tijd vastgesteld.
 4. Door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld hoe en hoe vaak tenminste communicatie plaatsvindt tussen orgaan en ALV.
 5. Op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd over de werkzaamheden.

Artikel 2.12: Raad van toezicht

 1. De vereniging kent een Raad van Toezicht.
 2. De taak van de raad van toezicht is toezicht houden op de organisatie. Hiertoe hebben zij volledig informatierecht en mogen gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur, fractie en de daaronder vallende werkgroepen en commissies, andere organen.
 3. De raad van toezicht legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.
 4. Benoeming van leden van de Raad van toezicht vindt plaats op de Algemene Ledenvergadering op voordracht van de sollicitatiecommissie.
 5. De raad van toezicht bestaat uit tenminste drie en maximaal negen personen.
 6. De benoeming van een lid van de raad van toezicht is voor de periode van minimaal één en maximaal vijf jaar.
 7. De Algemene Ledenvergadering kan besluiten om leden uit de Raad van Toezicht te vervangen op voordracht van een meer geschikte kandidaat. Hiervoor is een tweederde meerderheid van de Algemene Ledenvergadering noodzakelijk.
 8. De Raad van Toezicht wijst een vertrouwenspersoon aan waar leden met klachten over leden, functionarissen of partijorganen terecht kunnen.
 9. Leden van de Raad van Toezicht kunnen geen andere functies uitoefenen binnen de partij.

Artikel 2.13: Beroepscommissie

 1. De vereniging kent een beroepscommissie.
 2. De beroepscommissie doet bindende uitspraken in beroep in geval van het niet toelaten van een persoon als lid van de partij (art. 1.1.2 e.v.), ontzetting van een lid uit de partij (art. 1.2.2) en in alle gevallen waar het bestuur en/of fractie beroep aan wil tekenen tegen beslissingen van de raad van toezicht.
 3. De beroepscommissie bestaat uit drie leden.
 4. De leden van de beroepscommissie dienen integriteit en privacy van bij een casus betrokken personen te waarborgen.
 5. De beroepscommissie legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.
 6. De beroepscommissie kent een rooster van aftreden.
 7. De leden van de beroepscommissie worden benoemd voor een periode van twee jaar.
 8. Leden van de beroepscommissie zijn onmiddellijk herkiesbaar.

Artikel 2.14: Kascommissie

 1. De vereniging kent een kascommissie.
 2. De kascommissie onderzoekt de rekeningen, de verantwoording en de boekhouding van het partijbestuur.
 3. De kascommissie bestaat uit twee leden en een reservelid.
 4. Leden worden benoemd voor een periode van 1 jaar en er is een rooster van aftreden.
 5. De leden van de kascommissie kunnen geen andere functiedragende rollen vervullen binnen de partij.
 6. De kascommissie legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering.
 7. Leden worden verkozen op voordracht van de sollicitatiecommissie.

3 Organisatie

Artikel 3.1: partijbestuur

 1. De vereniging kent een partijbestuur. Hierna ook aan te duiden als bestuur, dagelijks bestuur, partijtop of anderszins van dezelfde strekking.

3.1.1 Taken en verantwoordelijkheden

 1. De taken van het bestuur zijn tenminste, maar niet uitsluitend:
  1. coördineren van werkzaamheden, activiteiten en evenementen binnen de partij;
  2. het faciliteren van de vrijwilligers binnen de partij;
  3. het bewaken van de kwaliteit van de werkzaamheden binnen de partij;
  4. het verzorgen van de administratie.
 2. Het partijbestuur is voor zijn beleid verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering.
 3. Het partijbestuur verschaft de Algemene Ledenvergadering alle nodige en gevraagde informatie.

3.1.2 Voorzitter

 1. De voorzitter leidt de vergadering van het partijbestuur.
 2. De voorzitter verzorgt in eerste instantie de externe contacten.

3.1.3 Secretaris

 1. De secretaris is in eerste instantie verantwoordelijk voor de verzorging van het archief, de correspondentie en de ledenadministratie.
 2. De secretaris is verantwoordelijk voor het tijdig aankondigen en de verslaglegging aan de Algemene Ledenvergadering.

3.1.4 Penningmeester

 1. De penningmeester is in eerste instantie belast met het beheer van de gelden van de vereniging. Hiermee is de penningmeester verantwoordelijk voor het innen van de aan de vereniging verschuldigde gelden en het verrichten van betalingen.

3.1.5 Besluitvorming

 1. Het partijbestuur neemt besluiten bij meerderheid van het totaal aantal bestuursleden.
 2. Voor besluitvorming over schorsing, ontzetting of royement van leden of organen geldt dat alle bestuurders bij de stemming aanwezig moeten zijn.
 3. Financiële verplichtingen en verbintenissen kunnen alleen worden aangegaan middels een beslissing van een meerderheid van bestuursleden.

3.1.6 Samenstelling en benoeming

 1. Benoeming van leden van het partijbestuur vindt plaats op de Algemene Ledenvergadering op voordracht van de sollicitatiecommissie.
 2. Het partijbestuur bestaat alleen uit leden van de partij.
 3. Het partijbestuur bestaat uit tenminste drie en maximaal negen personen.
 4. De benoeming van een lid van het partijbestuur is in beginsel voor de periode van drie jaar en minimaal één jaar.
 5. De opzeggingstermijn van een partijbestuurder is tenminste twee maanden.
 6. De voorzitter wordt gekozen door de ALV.
 7. Over de samenstelling en functieverdeling van de resterende functies binnen het partijbestuur wordt besloten door de zittende partijbestuurders.
 8. Leden van het partijbestuur kunnen te allen tijde, tezamen of afzonderlijk, door de ALV of de Raad van Toezicht als lid van het partijbestuur met opgaaf van reden worden ontslagen of geschorst. Indien leden van het partijbestuur worden geschorst of ontslagen, nemen de nog zittende partijbestuurders de taken waar. Wanneer het voltallige partijbestuur wordt ontslagen of geschorst dient de Algemene Ledenvergadering de taken waar te nemen tot een nieuw partijbestuur benoemd is.
 9. Voor schorsing van partijbestuursleden geldt een quorum van twee procent van het ledenaantal die de schorsing steunen, doch tenminste twintig leden.
 10. Voor ontslag van partijbestuurders geldt dat deze met een meerderheid van tenminste zestig procent van het totaal aantal uitgebrachte stemmen op een Algemene Ledenvergadering kan worden uitgesproken.

3.1.7 Organen van het partijbestuur

 1. Het partijbestuur kent een aantal organen, beter bekend als werkgroepen, commissies en projectgroepen die onder verantwoording van het partijbestuur werken.
 2. Het partijbestuur kan organen instellen die tijdelijk of permanent van aard zijn.
 3. Het partijbestuur kan zijn eigen organen opheffen.
 4. Ieder orgaan heeft een bestuursverantwoordelijke. De bestuursverantwoordelijke is het eerste aanspreekpunt wanneer het dit orgaan betreft.
 5. Ieder orgaan kent een coördinator, welke geen deel uitmaakt van het partijbestuur. De coördinator kan ook voorzitter of iets anders van dezelfde strekking worden genoemd. De functie wordt altijd gevolgd door de naam van het orgaan.
 6. Bij ontbreken van een coördinator neemt de bestuursverantwoordelijke zijn taken waar.
 7. De coördinator van het orgaan geeft periodiek een evaluatie en legt verantwoording af aan het bestuur.
 8. Het bestuur stelt de kaders waarbinnen het orgaan mag werken.
 9. Het orgaan bepaalt in overleg met het bestuur zijn eigen doelstellingen.
 10. Een overzicht met de organen van het bestuur en zijn coördinatoren is te vinden middels de website van de piratenpartij.

Artikel 3.2: afdelingen

 1. De partij kent afdelingen.
 2. Een afdeling heeft goedkeuring nodig van het partijbestuur of de ALV om de naam Piratenpartij te mogen voeren.
 3. Alleen leden van de partij kunnen afdelingslid zijn.
 4. Wanneer leden zich inschrijven bij de Piratenpartij Nederland worden zij tenzij ze zich hiervoor afmelden automatisch lid van de afdelingen in de regio waar zij wonen.
 5. Opzegging van lidmaatschap van een afdeling betekent niet vanzelfsprekend een opzegging bij de partij.
 6. Bij geschillen tussen afdelingen onderling of afdelingen en het landelijk bestuur kan de Raad van Toezicht een tijdelijke geschillencommissie van onpartijdige leden van de vereniging benoemen die bindende uitspraken kan doen.
 7. Afdelingen kunnen regionaal of anderszins van aard zijn.
 8. Er is maximaal één regionale afdeling per regio waar verkiezingen voor kunnen worden gehouden.
 9. De partij kent drie vormen van regionale afdelingen: een basis regionale afdeling, een standaard regionale afdeling en een zelfstandige regionale afdeling. Elke soort afdeling kent eigen verantwoordelijkheden en rechten die direct aan elkaar verbonden zijn.

3.2.1: Basis regionale afdeling

 1. Drie Piraten uit dezelfde kieskring kunnen in die kieskring een basis regionale afdeling beginnen.
 2. Een basis regionale afdeling heeft recht op een [afdeling].piratenpartij.nl website.
 3. Een regionale afdeling in oprichting heeft recht op ondersteuning van de landelijke organisatie bij het organiseren van activiteiten en het opzetten van een standaard afdeling.
 4. Een basis regionale afdeling krijgt van de landelijke organisatie algemeen promotiemateriaal ter beschikking.
 5. Een basis regionale afdeling kan niet deelnemen aan verkiezingen.
 6. De landelijke organisatie (in eerste instantie bij monde van het bestuur, maar uiteindelijk de ALV) blijft verantwoordelijk voor de politiek-inhoudelijke koers voor de regio die de basis regionale afdeling vertegenwoordigt.
 7. Het partijbestuur kan in het uiterste geval besluiten een inactieve basis regionale afdeling op te heffen.

3.2.2: Standaard regionale afdeling

 1. Een standaard regionale afdeling voldoet aan de volgende voorwaarden:
  1. De afdeling heeft een bestuur bestaande uit tenminste drie mensen.
  2. Het afdelingsbestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester. Deze functies worden niet door dezelfde persoon vervuld.
  3. De afdeling heeft een organisatiestructuur die transparant online gepubliceerd staat.
  4. De afdeling gaat de verplichting aan in haar kieskring campagne te voeren voor gemeentelijke, waterschaps-, provinciale, nationale en Europese verkiezingen waar de Piratenpartij aan deelneemt.
 2. Een standaard regionale afdeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitdragen van de politiek-inhoudelijke lijn van de Piratenpartij voor de regio die zij vertegenwoordigt.
 3. Een standaard regionale afdeling heeft recht op een [afdeling].piratenpartij.nl website.
 4. Een standaard regionale afdeling krijgt van de landelijke organisatie algemeen promotiemateriaal ter beschikking.
 5. Een standaard regionale afdeling krijgt een jaarlijks door de landelijke ALV vastgestelde financiële ondersteuning van de landelijke organisatie bestaande uit een vast minimaal gedeelte en een gedeelte gebaseerd op het aantal leden.
 6. Het afdelingsbestuur geeft jaarlijks een schriftelijk verslag over het functioneren van de afdeling aan de landelijke ALV.
 7. Een standaard regionale afdeling kan met toestemming van het landelijk partijbestuur meedoen aan regionale verkiezingen.
 8. Het partijbestuur kan in het uiterste geval besluiten een inactieve standaard regionale afdeling op te heffen.

3.2.3: Zelfstandige regionale afdeling

 1. Een regionale afdeling kan een zelfstandige vereniging vormen. Dit kan alleen als het afdelingsbestuur en het partijbestuur vóór notariële oprichting als zelfstandige vereniging een aantal schriftelijke afspraken maken over de volgende zaken:
  1. De afdeling kent een democratische organisatiestructuur die is vastgelegd in Statuten en een Huishoudelijk Reglement.
  2. Een standaard regionale afdeling heeft recht op een [afdeling].piratenpartij.nl website.
  3. Een standaard regionale afdeling krijgt van de landelijke organisatie algemeen promotiemateriaal ter beschikking.
  4. In de afdelingsstatuten staat expliciet dat de afdeling het principeprogramma van de Piratenpartij onderschrijft.
  5. In de afdelingsstatuten staat expliciet dat alleen leden van de Piratenpartij Nederland lid kunnen zijn van de regionale afdeling.
  6. In de afdelingsstatuten staat expliciet dat bij geschillen tussen de afdeling en andere afdelingen of de afdeling en het landelijk partijbestuur de landelijke Raad van Toezicht een geschillencommissie kan benoemen die bindende uitspraken kan doen.
 2. Een zelfstandige regionale afdeling is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitdragen van de politiek-inhoudelijke lijn van de regio die zij vertegenwoordigt.
 3. Een zelfstandige regionale afdeling krijgt een jaarlijks door de landelijke ALV vastgestelde financiële ondersteuning van de landelijke organisatie bestaande uit een vast minimaal gedeelte en een gedeelte gebaseerd op het aantal leden.
 4. Een zelfstandige regionale afdeling voert een eigen boekhouding.
 5. Een zelfstandige regionale afdeling voert een eigen ledenadministratie.
 6. Een zelfstandige regionale afdeling kan met toestemming van het landelijk partijbestuur meedoen aan verkiezingen in de regio die zij vertegenwoordigt.
 7. Het afdelingsbestuur geeft jaarlijks een schriftelijk verslag over het functioneren van de afdeling aan de landelijke ALV.

Artikel 3.4: Verkiezingen

 1. Landelijke en Europese verkiezingen worden geheel door de landelijke organisatie georganiseerd en uit de nationale partijkas gefinancierd.
 2. Lokale en regionale verkiezingen worden (gedeeltelijk) door de landelijke kas gesteund.
 3. De borg voor alle verkiezingen wordt uit de nationale partijkas gefinancierd.
 4. Algemeen, voor alle afdelingen toe te passen promotiemateriaal, wordt landelijk ter beschikking gesteld van de afdelingen.
 5. Het bestuur zal voor lokale verkiezingen aan erkende afdelingen een budget beschikbaar stellen. Alle uitgaven boven dit budget zullen door de lokale partijorganisatie moeten worden opgebracht.

4 Geldmiddelen

Artikel 4.1: geldmiddelen

 1. De partij ontvangt inkomsten uit:
  1. Lidmaatschapsgelden
  2. Salarisafdrachten van de eigen volksvertegenwoordigers
  3. Fondsenwerving
  4. Donaties en sponsoring
  5. (Overheids)subsidie
  6. Overige (o.a. webshop)
 2. Beheer en gebruik van middelen is ondergebracht bij het bestuur.
 3. Een erkende afdeling heeft recht op een nader te bepalen percentage van de afgedragen contributies van leden in haar afdeling.
 4. Het bestuur van een afdeling legt verantwoording over de besteding van de bijdrage af aan de lokale Algemene Ledenvergadering.
 5. Het bestuur bepaalt limitatief vooraf welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen.
 6. Het bestuur bepaalt tot welk bedrag declaraties kunnen worden ingediend.
 7. Ten onrechte gedeclareerde en uitbetaalde kosten kunnen door het bestuur worden terug gevorderd op de declarant. De terzake gemaakte kosten van invordering komen volledig voor rekening van de declarant.

Artikel 4.2: donateurs

 1. Het donateurschap kan te alle tijde door het partijbestuur of door de donateur door opzegging worden beëindigd, met dien te verstande dat bij opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar verschuldigd blijft.
 2. Aan donateurschap kunnen geen rechten ontleend worden.
 3. Donaties worden alleen gepubliceerd als daar een wettelijke verplichting toe bestaat, of met expliciete toestemming van de donateur.

5 Principeprogramma

 1. De Piratenpartij kent een principeprogramma.
 2. Het principeprogramma staat te allen tijde gepubliceerd op de website van de Piratenpartij.
 3. Het principeprogramma mag nimmer in strijd zijn met de gesloten verklaringen met de internationale Piratenbewegingen,

6 Slotbepaling

 1. Het partijbestuur is bevoegd in elk onvoorzien, spoedeisend geval in naam van de partij te beslissen, onverminderd haar verantwoordelijkheid tegenover de ALV. In het bestuur jaarverslag aan de ALV maakt het bestuur bekend welke gevallen zijn voorgekomen.
 2. De Nederlandse wet prevaleert boven de statuten.
 3. De statuten prevaleren boven het huishoudelijk reglement.
 4. De statuten treden in werking nadat hiervan notariële akte is opgemaakt.
concepten/hr2014.txt · Laatst gewijzigd: 2022/11/13 19:46 door waBrandsma