Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


tk2021:partijprogramma

Verkiezingsprogramma Piratenpartij Nederland 2021

De Piratenpartij staat voor een vrije democratie waarin alle kennis, kunst en cultuur die de mensheid heeft voortgebracht direct voor iedereen beschikbaar is. De coronacrisis laat zien hoe belangrijk het is om in vrijheid kennis te delen. Wij investeren liever in goede publieke voorzieningen,​ zoals testcapaciteit,​ bron- en contactonderzoek en voldoende zorgpersoneel,​ dan dat we burgerrechten en vrijheden inperken. Wij gaan uit van vertrouwen in de mens, en hebben een gezond wantrouwen tegenover machtsconcentraties bij overheden en bedrijven. In een vrije informatiesamenleving maken we samen de verstandigste keuzes.

Over die naam

De Piratenpartij is een geuzennaam waar we trots op zijn. De prikkelende naam onderscheidt ons van de gevestigde orde. Het stempel ‘piraat’ wordt namelijk altijd gedrukt op een groep die ingaat tegen monopolisering in een nieuw gebied.

In de 17e eeuw kregen Europese staatsbedrijven zoals de Nederlandse VOC het monopolie op handelsroutes over zee naar grondstofrijke gebieden. Het woord ‘piraat’ had een brede betekenis en werd gebruikt voor alle niet-erkende zeevaarders. Daar vielen zeerovers onder, maar ook bijvoorbeeld Chinese handelaren. Piraten hadden aan boord vaak een vergaande vorm van democratie.1)

Eerder kreeg in Engeland het koninkrijk het monopolie op de boekdrukpers en werden ondernemers die het in hun hoofd haalden zelf een drukpers in elkaar te zetten ‘woordpiraten’ genoemd.

50 jaar geleden was de radio-ether de nieuwe horizon en kreeg de BBC als enige partij het recht om uit te zenden. Dankzij zogenoemde ‘radiopiraten’ maakten we kennis met popmuziek.

Het onontgonnen land van onze tijd is het internet. Ook hier zijn nog geen sluitende juridische modellen en bedreigt monopolisering net als in de eerder genoemde voorbeelden onze vrijheid. De informatierevolutie heeft ons ongelofelijk veel opgeleverd, maar heeft overheden en bedrijven ook in staat gesteld iedere stap van burgers en consumenten nauwkeurig in kaart te brengen. Dit zorgt voor een onevenwichtige machtsbalans waarvan de gewone man de dupe wordt. De Piratenpartij wil het evenwicht terugbrengen en een open informatiesamenleving creëren.

Vrij verkeer van informatie biedt ongekende mogelijkheden maar zet ook alles wat we vanzelfsprekend vinden op zijn kop. Niets blijft hetzelfde. Digitalisering, automatisering en globalisering hebben een grote invloed op de arbeidsmarkt en de samenleving. De film- en muziekindustrie zijn bezig zichzelf opnieuw uit te vinden, met dank aan piraterij. Het wordt tijd dat de politiek het internet serieus gaat nemen.

Niemand weet wat voor uitdagingen en mogelijkheden ons in de toekomst te wachten staan. Wij hebben een visie waarin we vernieuwingen toejuichen. Kortzichtigheid mag niet in de weg staan van de mogelijkheden van de nieuwe tijd. In onze visie moet de macht altijd bij het volk komen te liggen. Een overheid die haar burgers wantrouwt, verdient het vertrouwen van haar burgers niet. De informatierevolutie is tegelijkertijd een bedreiging voor de democratie als een kans om zich verder te ontwikkelen. Wij strijden voor het laatste.

De Piratenpartij is actief in tientallen landen en heeft in verkiezingen zetels behaald van lokaal tot Europees niveau. Dit programma staat vol praktische voorstellen om Nederland een stukje beter te maken. Toch is dit programma geen draaiboek voor de toekomst. Wij vragen namelijk niet om jouw stem omdat we weten hoe de toekomst eruitziet. Wij vragen om je stem omdat we toegeven dat we dat niet kunnen weten, maar wel beloven jouw rechten hoe dan ook te zullen waarborgen.

Samenvatting partijprogramma

Er is een samenvatting van ons verkiezingsprogramma beschikbaar:​ Piratenpartij programma 2021 in het kort

Piratenpartij programma 2021

Dit programma bestaat uit twee delen. Allereerst de kernpunten van de Piratenpartij. Die maken ons wat we zijn. Vanuit deze kernpunten verklaren en motiveren we al ons doen en laten. Het thema-deel bestaat uit onze plannen en ideeën over beleidsterreinen die binnen de partij op grond van deze kernpunten ontwikkeld zijn.

Kernpunten

De Kernpunten van de Piratenpartij zijn noodzakelijk om onze visie te verwezenlijken en het zijn randvoorwaarden voor een democratie die op een realistische manier is ingebed in de voorwaarden en mogelijkheden van de informatiemaatschappij. De Piratenpartij doet op kernpunten geen concessies.

Thema's

Vanuit onze kernpunten verklaren en motiveren we al ons doen en laten. Het thema-deel bestaat uit onze plannen en ideeën over beleidsterreinen die binnen de partij op grond van deze kernpunten ontwikkeld zijn.

Colofon

De tekst van dit verkiezingsprogramma is opgesteld door een programmacommissie bestaande uit André Linnenbank, Danny Werner, David van Deijk, Henk Heslinga, Matthijs Pontier, René de Torbal, Steven Russchenberg en Wietze Brandsma.

Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen op basis van een open schrijfproces met medewerking van velen.

Als basis van dit programma zijn onder meer de verkiezingsprogramma's van de Piratenpartij Nederland uit het verleden gebruikt.

Deze tekst is vrij te kopiëren. De Piratenpartij nodigt iedereen, maar in het bijzonder overige politieke partijen, uit om de standpunten van de Piratenpartij te kopiëren, over te nemen, of anderszins te verspreiden.

tk2021/partijprogramma.txt · Laatst gewijzigd: 2020/12/04 14:17 door waBrandsma