Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


foundation:uppsala

Nederlandse vertaling

Uppsalaverklaring

"Nil volentibus arduum" - "Niets is onmogelijk voor hen die willen"

Auteursrecht

Het auteursrecht hoort niet langer thuis in het hedendaagse culturele landschap. Het is geëvolueerd naar een obstakel voor creativiteit, vooral op een kleine schaal. De volgende veranderingen aan het auteursrecht zijn onontbeerlijk:

 • Auteursrecht is commercieel; Auteursrecht reguleert alleen commerciële activiteit. (Lokale wetgeving definieert “commerciële activiteit” in voldoende detail.) Niet-commerciële activiteit valt nooit onder het auteursrecht.
 • De termijn van het auteursrecht-monopolie vervalt binnen een enkele generatie; De exacte term is aan de lokale partij om te bepalen.
 • Geen media- of hardwarebelastingen; Er zouden geen belastingen voor het kopiëren moeten worden toegestaan – maar beurzen en dergelijke worden niet tegen gestaan, deze zijn immers geen compensatie. Op deze manier heeft de auteursrechtenlobby geen geïmpliceerd recht om te accepteren of te verwerpen.
 • Het parlement schrijft het auteursrecht, niet de lobby. Technologische maatregelen die het consumenten onmogelijk maakt om cultuur te gebruiken zoals dat is toegestaan bij wet, zogenaamde Digital Rights Management technologieën, worden verboden.
 • Afgeleide werken zijn altijd toegestaan; In plaats van de huidige situatie waar afgeleide werken normaal gesproken verboden zijn behalve in vage 'fair-use' termen. Onder het nieuwe auteursrecht zijn afgeleide werken altijd toegestaan (ze vallen niet langer onder het auteursrecht), deze regel betreft slechts uitzonderingen die met minimale ruimte voor interpretatie in de wet zijn opgesomd (bijvoorbeeld “directe vertalingen van een boek”).

Patenten

Het huidige patentrecht heeft zijn binding verloren met de originele bedoelingen, en is ontwikkeld tot iets dat innovatie en economische vooruitgang op vele vlakken dwars zit.

Farmaceutische patenten roepen vele ethische vragen op, niet in de laatste plaats door hun invloed op ontwikkelingslanden. Ze zijn ook een drijvende kracht achter de toenemende kosten voor het publieke zorgstelsel in de Europese lidstaten.

Wij eisen een initiatief dat streeft naar een Europese studie naar de economische invloed van farmaceutische patenten, in vergelijking tot andere mogelijke systemen om onderzoek naar farmaceutische drugs te financieren, en alternatieven voor het huidige patentrecht.

Patenten op leven (inclusief patenten op zaden en genen) en softwarepatenten worden niet langer toegestaan.

Burgerrechten

De Europese Unie en haar lidstaten moeten aan de hoogste eisen van de democratie voldoen. Daarom moeten principes zoals overheidstransparantie, spoedige en eerlijke rechtspraak en vrijheid van meningsuiting zonder meer gerespecteerd worden. In deze tijd is het cruciaal om de legale bescherming van burgers tegen arbitraire machtsuitoefening te behouden. De EU heeft een belangrijke rol te spelen als voortrekker tegen schendingen van de burgerrechten in haar lidstaten.

Een democratische maatschappij heeft een transparante overheid en ondoorzichtige burgers nodig. De burgerij zou zich vrij moeten voelen in het vergaren en formuleren en uitspreken van haar meningen zonder zich hierbij zorgen te hoeven maken over overheidstoezicht. Om dit recht binnen een informatiemaatschappij te waarborgen moet het recht op anonimiteit erkend worden. Daarom moet het recht op geheime correspondentie uitgebreid worden naar alle digitale communicatie.

NB Het betreft hier een allereerste ruwe versie, vertaling 0.1


Originele tekst

The Uppsala Declaration

or European Pirate Parties Declaration of a basic platform for the European Parliamentary Election of 2009

Policy

Copyright

Copyright is well out of touch with today's cultural landscape. It has evolved into an obstacle to creativity, particularly grass roots creativity. We need at least these changes to copyright law:

 • Copyright is commercial Copyright only regulates commercial activity. (Local law usually defines “commercial activity” in sufficient detail.) Non-commercial activity is never regulated by copyright law.
 • Sharply reduced monopoly term Copyright is a limited commercial monopoly that expires well within one generation. The exact term is left to the local pirate party.
 • No media or hardware levies No levies to compensate for copying should be permitted - but we allow for government scholarships or similar, which are not compensation. This way, it's obviously unilateral, and the copyright lobby doesn't have the implied right to accept or reject.
 • Parliament writes copyright law, not the lobby Technical measures that prevent consumers from using culture in ways permitted by law, so-called DRM technologies, are outlawed.
 • Derivative works always permitted Instead of having derivative works normally prohibited except in quite fuzzy fair use exceptions, under our copyright, derivative works are always permitted (not covered by the original copyright), with exceptions to this very specifically enumerated in law with minimal room for interpretation (like “direct translations of a book”).

Patents

The patent system of today has lost touch with its original intentions, and has developed into something that is harmful to innovation and economic progress in many areas. Pharmaceutical patents raise many ethical concerns, not least in relation to people in developing countries. They are also a driving force behind increasing costs for publicly funded health care systems in the member states. We demand an initiative for a European study on the economic impact of pharmaceutical patents, compared to other possible systems for financing drug research, and on alternatives to the current system. Patents on life (including patents on seeds and on genes) and software patents should not be allowed.

Civil Rights

EU and it's member states should adhere to the highest standards of democracy. Therefore such principles as transparent government, speedy and fair trial and freedom of speech should always be respected. In this day and age it is crucial to preserve the legal protection of citizens from arbitrary exercise of authority. The EU has an important role to play in shining a light on violations against civil rights in member states. A democratic society needs a transparent state and non-transparent citizens. The citizens should be able to freely gather to formulate and express their opinions without fear of government surveillance. To expand this to an information society the right to anonymity in communication must be expanded. Therefore the secrecy of correspondence should encompass all digital communication.

Votes Strategy

It is the collective consensus of the gathered European Leaders that with the scarce resources of a new founded contender party, those resources must be focused on a well identified front bowling pin. Statistical data states that election participation has been on a continual down slope for the past decade and a half for first-time voters, while at the same time, the core support for our issues are in the 18-30 age range. This data is supported by membership demographics. Therefore, the identified key catalyst target group is university students. Previous experience from elections where Pirate Parties have participated show that we are unusually strong at technical universities; up to ten times the national average. We need to broaden this scope to all universities. Universities are ideal in that they are a concentrated recruiting ground with people who are generally passionate about what they take part in. Using Sweden as a template for numbers, assuming that these numbers are similar across other European countries with Pirate Parties, there are 300k university students. 100k votes are needed to get into the European Parliament. This means that we would need 33% of the votes of the university students, which is not a realistic number. Therefore, we must regard universities all across Europe as a recruiting ground for activists and ambassadors, who recruit voters in their turn. For example, there are another 125k 18-year-olds not yet in university, but who usually have friends there. There are friends, relatives, and social circles. In other words, the key is to supply political passion about the issues to young people who would otherwise typically not vote at all, and encourage them to become recruiting ambassadors in their turn. There is no identified difference here between different political issues of ours. To accomplish this, we need to supply these ambassadors with confidence, rhetoric and, where possible, political material to distribute in turn. This is a logistical challenge that needs to be met by each individual European Pirate Party.

EP Strategy

In the European Parliament, it is the party groups that are the key to getting influence. Once elected, we will discuss with the groups that could be of interest, to determine which group is closest to us, and join that group. Inside the group, we will do our utmost to persuade the other members of the group to join our position on the issues that fall within our political platform. In return, we´ll listen to the advice of the group on all other issues, and vote with the group unless we have some strong reasons not to. When we are approached by lobbyists and other parties on issues that are outside the Pirate platform, we will refer them to the relevant person in the group and encourage them to make their case to him. This will allow us to focus on the issues that we really care about. The decision making process in the EU is very complex, and in order to keep on top of what is happening we will need the support of the internet community. The Pirate movement is a grass roots movement that builds on the involvement of many activists working together using modern information technology. This way of working will be a strength that we can use to our benefit once elected. While working with different issues in the EU, we will keep in mind the principles that we think should be the guiding stars of the EU itself:

 • Subsidiarity Decisions should be taken as close to the citizens as possible. The EU should only handle issues that cannot be handled by the individual member states themselves.
 • Transparency The decision making process in the EU today works in a way that makes it very difficult for both media and ordinary citizens to follow what is happening and take part in the debate. This has to be improved. We need to work towards more transparency and openness.
 • Accountability The European Parliament is the only institution in Brussels that is directly elected by the voters. The role of parliament should be strengthened, so that power is moved out of the back rooms and into the open.
foundation/uppsala.txt · Laatst gewijzigd: 2014/05/30 16:47 door 127.0.0.1