Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


reglementen:beroepscommissie

Reglement Beroepscommissie

Ter goedkeuring voorgelegd 16 oktober 2013 aan het bestuur/ledenraad

Artikel 1: Het instellen van beroep

 1. Een beroepsschrift dient binnen 1 maand na bekendmaking van de beslissing als bedoeld in artikel 5,lid 7 sub e van de statuten bij de Beroepscommissie (hierna BC) te worden ingediend.
 2. Zodra een beroep wordt ingediend, informeert de voorzitter van de BC zo spoedig mogelijk de andere partij, het partijbestuur en de ledenraad.
 3. Het beroepsschrift omvat tenminste:
  • de originele beslissing van het bestuur;
  • naam + lidmaatschapsnummer van de appellant;
  • de redenen van beroep.
 4. De BC verstrekt onverwijld een ontvangstbevestiging aan de indiener van het beroep.
 5. Indien het beroepsschrift niet aan de eisen voldoet, krijgt de indiener een termijn van maximaal 1 maand waarin hij het beroepsschrift kan aanvullen/corrigeren.

Artikel 2: Het vooronderzoek

 1. Het beroepschrift wordt zo spoeding mogelijk aan de BC gestuurd, die eerst nagaat of het college wel bevoegd is om op het beroep te beslissen en of het beroepschrift, gelet op de daarop van toepassing zijnde regelgeving, tijdig is ingediend.
 2. Indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in het vorige lid kan de BC het beroep niet ontvankelijk verklaren. De BC zendt een afschrift van deze beslissing aan de betrokken partijen.
 3. Indien het beroep niet ontvankelijk wordt verklaard, kan appellant alsnog verzoeken om een mondelinge behandeling.
 4. De BC zendt verweerder het beroepschrift en stelt verweerder in de gelegenheid de op de beslissing betrekking hebbende stukken en een verweerschrift in te dienen. De stukken en het verweerschrift worden aan de indiener van het beroepschrift gezonden.

Artikel 3: Schriftelijke ronde

 1. Het beroepsschrift wordt aan het bestuur gezonden, waarna het bestuur een termijn van maximaal 1 maand krijgt om op het verweer te reageren.
 2. Na deze reactie kan de BC beslissen dat er een tweede schriftelijke ronde plaats dient te vinden, waar de appellant een termijn van maximaal 2 weken krijgt voor repliek en het bestuur daarna een termijn van maximaal 2 weken krijgt voor dupliek.

Artikel 4: Zitting

 1. De kamer hoort partijen in elkaars aanwezigheid, tenzij beide partijen hier van af zien.
 2. Indien een partij niet verschijnt dan zal de BC daaruit de gevolgtrekkingen maken die zij geraden acht.
 3. Het is partijen toegestaan zich ter zitting te laten vertegenwoordigen en te laten bijstaan.

Artikel 5: Openbare hoorzitting

 1. Een zitting is openbaar, tenzij de BC anders beslist.
 2. Iedere partij kan een verzoek doen aan de BC om de zitting gesloten te behandelen, waarna de BC beslist. Het verzoek zelf vindt plaats op gesloten zitting.

Artikel 6: Tussentijdse beslissingen, bewaking van de voortgang van de procedure

 1. De BC kan gedurende het beroep tussenbeslissingen nemen met daarin de opdracht aan een partij om

nadere informatie (danwel stukken) aan te leveren.

Artikel 7: Voorlopige voorzieningen

 1. Een partij kan op elk moment in de procedure verzoeken om een voorlopige voorziening.
 2. Het verzoekt tot voorlopige voorziening dient tegelijktijdig naar de andere partij te worden gezonden.
 3. De BC besluit zo spoedig mogelijk op het verzoek.
 4. De beslissing in voorlopige voorziening heeft geen rechtsgevolgen voor de later te nemen beslissing in de hoofdzaak.

Artikel 8: De leden van de behandelende kamer

 1. De behandeling van de zaak vindt plaats door een uit de BC samengestelde kamer.
 2. Deze kamer bestaat uit 1 voorzitter en 2 leden.
 3. Deze kamer wordt bij ontvangst van het beroepsschrift door de BC samengesteld en daarna wordt de samenstelling daarvan bekend gemaakt aan partijen.

Artikel 9: Wraking

Een verzoek om wraking dient:

 1. afkomstig te zijn van een partij;
 2. schriftelijk te worden gedaan, met dien verstande dat het gedurende het onderzoek ter zitting en gedurende het horen van partijen of getuigen in het onderzoek ook mondeling kan geschieden;
 3. te worden gedaan, zodra de feiten en omstandigheden waardoor volgens de indiener de onpartijdigheid zou blijken, aan de verzoeker bekend zijn geworden;
 4. de in dit verband van belang zijnde feiten of omstandigheden te vermelden waardoor volgens de indiener de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden, met dien verstande dat alle feiten en omstandigheden tegelijk moeten worden voorgedragen; en
 5. betrekking te hebben op een of meer leden van de kamer die de zaak behandelt.
 6. Partijdigheid kan worden aangenomen bij:
  • in ieder geval tot 4de graads bloed- en aanverwantschap;
  • het bestaan van een dienstverband;
  • het bestaan van een zakelijk- of persoonlijk afhankelijke relatie;
  • een beslissing in beroep, waarbij een lid van de kamer al betrokken is geweest.
 7. De overige leden van de BC oordelen over de wraking van een lid.

Artikel 10: Zorgvuldige behandeling

 1. De kamer draagt met inachtneming van dit reglement zorg voor een zorgvuldige behandeling waarin

partijen gelijke kansen hebben om hun standpunten toe te lichten.

Artikel 11: De uitspraak

 1. De kamer beslist bij voltalligheid naar redelijkheid en billijkheid met inachtneming van de statuten, de van toepassing zijnde reglementen en de wet.
 2. De schriftelijke uitspraak bevat een schriftelijke motivering voor de beslissing. De uitspraak wordt onverwijld aan partijen medegedeeld.

Artikel 12: De mededeling van de uitspraak

 1. Iedere uitspraak wordt op verzoek van partijen binnen vier weken nadat de kamer heeft beslist aan partijen medegedeeld. Het bestuur en de ledenraad worden tegelijkertijd op de hoogte gesteld.
 2. Indien de beslissing een interpretatie van de statuten of het huishoudelijk reglement inhoudt, wordt deze interpretatie op de website gepubliceerd.
 3. Indien een royering wordt vernietigd, doet het bestuur c.q. de ledenraad op verzoek van het betrokken lid mededeling van de uitspraak op de website.

Artikel 13: Rechtskracht

 1. Alle uitspraken en beslissingen hebben onmiddellijke rechtskracht tussen partijen. Beslissingen die een

interpretatie inhouden van de statuten, het huishoudelijk reglement of enig van toepassing zijnd reglement zijn bindend voor ieder die het aangaat, zolang de Algemene Ledenvergadering die het reglement heeft vastgesteld niet anders beslist.

Artikel 14: Kosten

 1. Elke partij in een beroepsprocedure dient steeds zijn eigen kosten te dragen.

Artikel 15: Rolzittingen

 1. Indien er procedures aanhangig zijn is er elke woensdag op een door de BC te bepalen tijd een rolzitting. Deze rolzittingen zijn besloten.
 2. De uitspraken van deze rolzittingen worden aan partijen gezonden.
 3. Elke partij kan hangende een procedure akte nemen (=stukken inzenden) voor de komende rolzitting waar de BC dan acht op slaat.

Artikel 16: Publicatie

 1. De BC heeft het recht de uitspraak en omschrijving van de aan haar gelegde beroepen met inachtneming van de privacy te publiceren op de website en te verspreiden via de daar toe bestemde mailinglist.
reglementen/beroepscommissie.txt · Laatst gewijzigd: 2014/09/02 23:25 door Azonata