Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


reglementen:selectiecommissie

Protocol voor het vaststellen van een kieslijst door de Piratenpartij Nederland

De selectiecommissie adviseert de ALV (en Ledenraad) over de geschiktheid van de kandidaten voor de kieslijst. De selectiecommissie adviseert de kandidaten over praktische zaken betreffende hun presentatie richting de leden.

Benoeming selectiecommissie

 1. De Ledenraad stelt vast dat de Piratenpartij aan verkiezingen mee wil doen.
 2. De Ledenraad publiceert een oproep voor leden van een te vormen selectiecommissie, en stelt een deadline hiervoor.
 3. Als na het verstrijken van de deadline er geen vijf aanmeldingen zijn, gaat de Ledenraad actief op zoek naar resterende leden binnen de volgende week.
 4. De Ledenraad benoemt een selectiecommissie uit de binnengekomen aanmeldingen. De Ledenraad moet er op kunnen vertrouwen dat alle benoemde leden naar behoren de taken van de selectiecommissie zullen uitvoeren.
 5. De selectiecommissie krijgt het mandaat om volgens dit protocol de selectieprocedure uit te voeren. Afwijkingen van het protocol worden waar mogelijk van te voren opgemerkt en vereisen toestemming van de Ledenraad.
 6. Leden van de selectiecommmissie kunnen geen plaats op de kieslijst krijgen.

Werkwijze selectiecommissie

 1. De benoemde leden van de selectiecommissie komen zo snel mogelijk bijeen en stellen vergaderdata en -kanalen vast.
 2. Notulen, besluiten en informatie worden openbaar en transparant bewaard, liefst op pad.piratenpartij.nl, met uitzondering van informatie betreffende individuele kandidaten; deze wordt vertrouwelijk bewaard.
 3. De selectiecommissie regelt een e-mailadres voor kandidaatstellingen en correspondentie en zorgt dat alle selectiecommissieleden hier toegang toe hebben. Dit zal in principe het enige geldige communicatiemiddel voor kandidaatstelling zijn.
 4. De selectiecommissie stelt data (en locatie/kanaal) vast voor kandidaatstelling, gesprekken, correspondentie en presentatie van de kieslijst aan de Ledenraad.
 5. De selectiecommissie stelt een vacature op op basis van een profielschets voor kandidaten. Zo mogelijk worden ook alvast standaardteksten voor ontvangstbevestigingen, uitnodigingen en afwijzingen opgesteld, indien deze niet beschikbaar zijn.
 6. De selectiecommissie verspreidt de vacature over zo veel mogelijk kanalen, hierbij ondersteund door Ledenraad en Bestuur.
 7. Op elke binnengekomen kandidaatstelling wordt een ontvangstbevestiging gestuurd, met opmerking of de kandidaatstelling compleet is of welke stukken er nog missen. Als een sollicitatie zelfs na herinnering onvolledig blijft, mag de kandidaat afgewezen worden.
 8. Kandidaten dienen lid te zijn van Piratenpartij Nederland. Indien de kandidaat ook lid is van een andere politieke partij die geen samenwerking heeft met Piratenpartij Nederland, mag de kandidaat niet actief zijn voor die partij.
 9. De selectiecommissie nodigt kandidaten die aan de eisen van punten 11, 13 en 14 voldoen uit voor een gesprek, en plant in overleg met de kandidaten de gesprekken. Een gesprek op locatie heeft de voorkeur.
 10. Tijdens het gesprek dient een kandidaat zich te legitimeren. De duur en vorm van de gesprekken is waar mogelijk gelijk voor elke kandidaat en hangt alleen af van de gewenste plaats op de kieslijst. Indien nodig geacht kan de selectiecommissie een vervolggesprek organiseren met een kandidaat.
 11. De selectiecommissie stelt na afloop van alle gesprekken voor iedere kandidaat een advies vast, dat naar de mening van de selectiecommissie het beste voor de Piratenpartij en haar politieke doeleinden is, en communiceert aan iedere kandidaat het persoonlijke advies zoals het gepresenteerd zou worden aan de leden.
 12. Kandidaten die na het advies besluiten door te gaan, en de benodigde gegevens voor de Ondersteunende Software Verkiezing opsturen, zijn verkiesbaar voor de kieslijst tijdens een te organiseren Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze lijst met kandidaten dient ten minste 2 weken voorafgaande aan de ALV kenbaar gemaakt te worden.

ALV en vaststelling kieslijst

 1. Verkiesbare kandidaten worden in groepen verdeeld (bijvoorbeeld lijsttrekkers, midden, lijstduwers) en iedere kandidaat kan zelf kiezen in welke groep deze gepresenteerd wordt.
 2. De selectiecommissie legt uit hoe de selectieprocedure is verlopen en geeft bij iedere kandidaat haar advies.
 3. Iedere kandidaat krijgt enkele minuten de tijd om zichzelf te presenteren en vragen uit het publiek te beantwoorden, de hoeveelheid tijd is binnen een groep gelijk voor elke kandidaat.
 4. Leden stemmen volgens de Schulze-methode voor de volgorde, en ja/nee over elke kandidaat (stembiljetten van te voren klaargemaakt).
 5. Kandidaten met ten minste 60% 'ja' stemmen (blanco stemmen en onthoudingen tellen hier niet mee) komen op de kieslijst.
 6. De volgorde van de kandidaten op de kieslijst wordt bepaald middels de Schulze-methode.Indien de stemmer niets heeft ingevuld bij een kandidaat, wordt deze kandidaat als minst geschikt meegewogen. Ja/nee-stemmen van punt 24 hebben geen invloed op deze volgorde.
 7. Indien het niet te achterhalen is wat de intentie van de stemmer is, wordt het gehele stembiljet ongeldig verklaard.
 8. Het presidium wijst de stemmentellers aan. Kandidaten zijn hiervan uitgesloten.
 9. Stembiljetten worden meteen geteld en de uitslag wordt, indien mogelijk, nog tijdens de ALV bekend gemaakt.
 10. De Ledenraad kan de kieslijst nog veranderen, maar moet de motivatie voor de verandering(en) publiceren aan de leden.
 11. Wanneer dit protocol geen duidelijkheid verschaft, beslist de selectiecommissie, onverminderd haar verantwoordelijkheid tegenover de Ledenraad.
 12. De selectiecommissie wordt ontbonden na vaststelling van de kieslijst.
reglementen/selectiecommissie.txt · Laatst gewijzigd: 2016/10/28 11:47 door Azonata