Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


werkgroep:permanentecampagne:nieuwe_codex

Voorstel, origineel: Frodo; open voor edit

Piratencodex – Organisatie

De organisatie van de Piratenpartij bestaat uit Cirkels. Binnen cirkels worden taken en verantwoordelijkheden verdeeld in de vorm van Rollen en toegewezen aan leden van de cirkel geïnspireerd op het model van Holarchie. Cirkels kunnen vallen onder de verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur, de raad van toezicht of de ALV. Een overzicht van de huidige cirkels, sub-cirkels, rollen en leden staat hier. Algemene uitleg over cirkels, rollen en Holarchie staat hier.

Een Piraten Cirkel:

 • Heeft minimaal drie leden en heeft altijd de drie rollen van het Leadlink-team
 • Iemand is lid van de cirkel wanneer de persoon een rol toegewezen is in de cirkel.
 • Heeft maximaal 9 leden die een of meerdere rollen hebben * Bij meer dan 9 leden moeten sub-cirkels gevormd worden * Wanneer de totale werklast meer is dan de 9 leden aankunnen, moet de cirkel gesplitst gaan worden in twee of meer aparte cirkels.
 • Kan gasten (aspirant-leden) hebben, die meeluisteren en praten maar geen stemrecht hebben.
 • Beslist met eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij het een verantwoordelijkheid betreft die bij het Leadlink-team ligt.
 • Kan voor de uitvoering van projecten, leden van andere cirkels aan een project toevoegen. Deze leden worden hierdoor geen lid van de cirkel.
 • Heeft een klachtenprocedure voor klachten van leden over het functioneren van leden van het Leadlink-team.

Algemene Stemmingen:

 • Maken van nieuwe rollen
 • Wijzigen/opheffen van rollen (m.u.v. de Leadlink rollen)
 • Vormen van een nieuwe sub-cirkel
 • Wel of niet uitvoeren van projecten
 • Leadlink rollen van een sub-cirkel toewijzen
 • Rep-Link kiezen

Leadlink-team

 • 3 vaste rollen: Voorzitter; Secretaris; Rep-link
 • Rollen van het Leadlink-team kunnen niet door eenzelfde lid vervuld worden.
 • De rol van voorzitter wordt toegewezen door de super-cirkel, de voorzitter stelt de secretaris aan. De Rep-link wordt verkozen door de leden van de Cirkel
 • Leden die een rol van het Leadlink-team vervullen, kunnen ook andere rollen binnen de cirkel vervullen (m.u.v. de andere Leadlink rollen).
 • Beslissingen van het Leadlink-team worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen
 • Uitgangspunt bij alle beslissingen is dat zo veel mogelijk met de hele cirkel samen wordt gedaan. De bevoegdheid van het Leadlink-team is niet bedoeld om te leiden of op te dragen maar om knopen te kunnen doorhakken bij stagnatie.

Gezamenlijke Verantwoordelijkheden/bevoegdheden Leadlink-team

 • Leden toewijzen aan Rollen
 • Het toezicht op de 'fit' tussen rol en rol-drager; het geven van feedback om de 'fit' te verbeteren en opnieuw toewijzen van rollen naar andere partners als dat wenselijk is voor het verbeteren van de 'fit'
 • Toewijzen van de middelen van de cirkel aan de verschillende projecten en of rollen.
 • Bepalen van de prioriteiten en strategieën van de cirkel

Rollen Leadlink-team

Voorzitter:

 • Het voorzitten van de vergaderingen
 • Zorgen dat de Cirkel rollen maakt en leden toewijst aan die rollen
 • Aanspreekpunt voor leden van de cirkel
 • Conflictbemiddeling
 • Heeft beslissende stem bij gelijke stemming
 • Spreekrecht van gasten (tijdelijk)intrekken

Rep-link (vertegenwoordigt de cirkel naar de rest van de organisatie toe)

 • Geeft inzicht over de gezondheid en functioneren van de Cirkel aan de Super-Cirkel (PPNL, waaronder i.i.g. het bestuur)
 • Pakt zaken aan in de bredere organisatie die de Cirkel belemmeren in of nodig heeft voor het uitvoeren van haar kerndoel.
 • Probeert “spanningen” van de Cirkel en/of haar leden te begrijpen en te beoordelen of deze aan de Super Cirkel moeten worden voorgelegd
 • (Aspirant)Leden werven voor de cirkel indien nodig.
 • Aanspreekpunt voor mensen van buiten de cirkel.

Secretaris

 • Het vastleggen en publiceren van de resultaten van bijeenkomsten, en het bijhouden van een compleet overzicht van de huidige organisatiestructuur van de cirkel (welke rollen zijn er en wie doet wat).
 • Het plannen de bijeenkomsten, en het op de hoogte brengen van alle leden van de cirkel over geplande tijd en plaats
 • Actie- en takenlijsten bijhouden en controleren op voortgang.

De Super-cirkel

De super-cirkel is gewoon een cirkel, maar wordt super-cirkel genoemd in relatie tot haar sub-cirkels. Een super-cirkel heeft altijd bevoegdheid over de volgende zaken binnen haar sub-cirkels:

 • Wijzigingen van het Doel, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden(domein)
 • Toewijzen van de rol voorzitter van een sub-cirkel

Sub-cirkels

 • Leden van een sub-cirkel zijn enkel ook lid van de super-cirkel wanneer zij in die cirkel een rol vervullen.
 • De Rep-link is wel altijd lid van de super-cirkel en vertegenwoordigd zodoende de sub-cirkel in de bijeenkomsten van de super-cirkel

PPNL-cirkel

De PPNL-cirkel is uniek, in de zin dat zij enkel sub-cirkels kent en geen rollen. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden die normaal bij het Leadlink-team liggen, liggen in de PPNL-cirkel bij het verenigingsbestuur of de ALV/Ledenraad/Raad van toezicht.

Het verenigingsbestuur wijst daarmee ook de rol voorzitter toe voor alle cirkels binnen de PPNL-cirkel, die niet onder bevoegdheid van de Ledenraad/Raad van toezicht of de ALV vallen.

De PPNL-cirkel houdt tenminste 4 maal per jaar (liefst fysiek) een bijeenkomst waarbij uitgenodigd zijn:

 • Het verenigingsbestuur
 • De ledenraad/raad van toezicht
 • Rep-links van alle sub-cirkels van de ankercirkel
 • Afgevaardigden van lokale/regionale afdelingen

Vergader regelement(en)

In het Vergader regelement voor Cirkels staat het algemene regelement voor vergaderingen en aanverwante procedures binnen de cirkels.

Er zijn twee organen binnen de Piratenpartij die afwijkende regelementen hanteren:

 • Verenigingsbestuur
 • Ledenraad/Raad van toezicht

Lokale afdelingen moeten zelf besluiten hoe zij willen vergaderen.

Het vergader regelement staat hier.

Onderdelen Vergader regelement:

 • Algemeen
 • Rollenoverleg
 • Actieoverleg
werkgroep/permanentecampagne/nieuwe_codex.txt · Laatst gewijzigd: 2018/04/04 21:33 door frodo