Gebruikershulpmiddelen

Site-hulpmiddelen


werkgroep:permanentecampagne:nieuwe_codex

Voorstel, origineel: Frodo; open voor edit

<font 14.0pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Piratencodex – Organisatie</font>

De organisatie van de Piratenpartij bestaat uit Cirkels. Binnen cirkels worden taken en verantwoordelijkheden verdeeld in de vorm van Rollen en toegewezen aan leden van de cirkel geïnspireerd op het model van Holarchie. Cirkels kunnen vallen onder de verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur, de raad van toezicht of de ALV. Een overzicht van de huidige cirkels, sub-cirkels, rollen en leden staat hier. Algemene uitleg over cirkels, rollen en Holarchie staat hier.

<font 14.0pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Een Piraten Cirkel:</font>

 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Heeft minimaal drie leden en heeft altijd de drie rollen van het Leadlink-team</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Iemand is lid van de cirkel wanneer de persoon een rol toegewezen is in de cirkel.</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Heeft maximaal 9 leden die een of meerdere rollen hebben</font> * <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Bij meer dan 9 leden moeten sub-cirkels gevormd worden</font> * <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Wanneer de totale werklast meer is dan de 9 leden aankunnen, moet de cirkel gesplitst gaan worden in twee of meer aparte cirkels.</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Kan gasten (aspirant-leden) hebben, die meeluisteren en praten maar geen stemrecht hebben.</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Beslist met eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij het een verantwoordelijkheid betreft die bij het Leadlink-team ligt.</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Kan voor de uitvoering van projecten, leden van andere cirkels aan een project toevoegen. Deze leden worden hierdoor geen lid van de cirkel.</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Heeft een klachtenprocedure voor klachten van leden over het functioneren van leden van het Leadlink-team.</font>

<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Algemene Stemmingen:</font>

 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Maken van nieuwe rollen</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Wijzigen/opheffen van rollen (m.u.v. de Leadlink rollen)</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Vormen van een nieuwe sub-cirkel</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Wel of niet uitvoeren van projecten</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Leadlink rollen van een sub-cirkel toewijzen</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Rep-Link kiezen</font>

<font 14.0pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Leadlink-team</font>

 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>3 vaste rollen: Voorzitter; Secretaris; Rep-link</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Rollen van het Leadlink-team kunnen niet door eenzelfde lid vervuld worden.</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>De rol van voorzitter wordt toegewezen door de super-cirkel, de voorzitter stelt de secretaris aan. De Rep-link wordt verkozen door de leden van de Cirkel</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;white>Leden die een rol van het Leadlink-team vervullen, kunnen ook andere rollen binnen de cirkel vervullen (m.u.v. de andere Leadlink rollen).</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;white>Beslissingen van het Leadlink-team worden genomen bij eenvoudige meerderheid van stemmen</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Uitgangspunt bij alle beslissingen is dat zo veel mogelijk met de hele cirkel samen wordt gedaan. De bevoegdheid van het Leadlink-team is niet bedoeld om te leiden of op te dragen maar om knopen te kunnen doorhakken bij stagnatie.</font>

<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Gezamenlijke Verantwoordelijkheden/bevoegdheden Leadlink-team</font>

 • <font 11.0pt/inherit;;black;;white>Leden toewijzen aan Rollen</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;white>Het toezicht op de 'fit' tussen rol en rol-drager; het geven van feedback om de 'fit' te verbeteren en opnieuw toewijzen van rollen naar andere partners als dat wenselijk is voor het verbeteren van de 'fit'</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;white>Toewijzen van de middelen van de cirkel aan de verschillende projecten en of rollen.</font>
 • <font 11.0pt/inherit;;black;;white>Bepalen van de prioriteiten en strategieën van de cirkel</font>

<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Rollen Leadlink-team</font>

<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Voorzitter:</font>

 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Het voorzitten van de vergaderingen</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;white>Zorgen dat de Cirkel rollen maakt en leden toewijst aan die rollen</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Aanspreekpunt voor leden van de cirkel</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Conflictbemiddeling</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Heeft beslissende stem bij gelijke stemming</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Spreekrecht van gasten (tijdelijk)intrekken</font>

<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Rep-link</font> <font inherit/inherit;;black;;inherit>(vertegenwoordigt de cirkel naar de rest van de organisatie toe)</font>

 • <font 11.0pt/inherit;;black;;white>Geeft inzicht over de gezondheid en functioneren van de Cirkel aan de Super-Cirkel (PPNL, waaronder i.i.g. het bestuur)</font>
 • <font 11.0pt/inherit;;black;;white>Pakt zaken aan in de bredere organisatie die de Cirkel belemmeren in of nodig heeft voor het uitvoeren van haar kerndoel.</font>
 • <font 11.0pt/inherit;;black;;white>Probeert “spanningen” van de Cirkel en/of haar leden te begrijpen en te beoordelen of deze aan de Super Cirkel moeten worden voorgelegd</font>
 • <font 11.0pt/inherit;;black;;white>(Aspirant)Leden werven voor de cirkel indien nodig.</font>
 • <font 11.0pt/inherit;;black;;white>Aanspreekpunt voor mensen van buiten de cirkel.</font>

<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Secretaris</font>

 • <font 11.0pt/inherit;;black;;white>Het vastleggen en publiceren van de resultaten van bijeenkomsten, en het bijhouden van een compleet overzicht van de huidige organisatiestructuur van de cirkel (welke rollen zijn er en wie doet wat).</font>
 • <font 11.0pt/inherit;;black;;white>Het plannen de bijeenkomsten, en het op de hoogte brengen van alle leden van de cirkel over geplande tijd en plaats</font>
 • <font 11.0pt/inherit;;black;;white>Actie- en takenlijsten bijhouden en controleren op voortgang.</font>

<font 14.0pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>De Super-cirkel</font>

<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>De super-cirkel is gewoon een cirkel, maar wordt super-cirkel genoemd in relatie tot haar sub-cirkels. Een super-cirkel heeft altijd bevoegdheid over de volgende zaken binnen haar sub-cirkels:</font>

 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Wijzigingen van het Doel, de verantwoordelijkheden en bevoegdheden(domein)</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Toewijzen van de rol voorzitter van een sub-cirkel</font>

<font 14.0pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Sub-cirkels</font>

 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Leden van een sub-cirkel zijn enkel ook lid van de super-cirkel wanneer zij in die cirkel een rol vervullen.</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>De Rep-link is wel altijd lid van de super-cirkel en vertegenwoordigd zodoende de sub-cirkel in de bijeenkomsten van de super-cirkel</font>

<font 14.0pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>PPNL-cirkel</font>

<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>De PPNL-cirkel is uniek, in de zin dat zij enkel sub-cirkels kent en geen rollen. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden die normaal bij het Leadlink-team liggen, liggen in de PPNL-cirkel bij het verenigingsbestuur of de ALV/Ledenraad/Raad van toezicht.</font>

<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Het verenigingsbestuur wijst daarmee ook de rol voorzitter toe voor alle cirkels binnen de PPNL-cirkel, die niet onder bevoegdheid van de Ledenraad/Raad van toezicht of de ALV vallen.</font>

<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>De PPNL-cirkel houdt tenminste 4 maal per jaar (liefst fysiek) een bijeenkomst waarbij uitgenodigd zijn:</font>

 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Het verenigingsbestuur</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>De ledenraad/raad van toezicht</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Rep-links van alle sub-cirkels van de ankercirkel</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Afgevaardigden van lokale/regionale afdelingen</font>

<font 14.0pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Vergader regelement(en)</font>

<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>In het Vergader regelement voor Cirkels staat het algemene regelement voor vergaderingen en aanverwante procedures binnen de cirkels.</font>

<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Er zijn twee organen binnen de Piratenpartij die afwijkende regelementen hanteren:</font>

 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Verenigingsbestuur</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Ledenraad/Raad van toezicht</font>

<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Lokale afdelingen moeten zelf besluiten hoe zij willen vergaderen.</font>

<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Het vergader regelement staat hier.</font>

<font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Onderdelen Vergader regelement:</font>

 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Algemeen</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Rollenoverleg</font>
 • <font 11pt/Calibri,sans-serif;;black;;inherit>Actieoverleg</font>
werkgroep/permanentecampagne/nieuwe_codex.txt · Laatst gewijzigd: 2018/04/04 21:33 door frodo